Druk met de pluk Gelijk hebben vanuit de Z.L.M. gezien Landbouwschap tot informateur: Belang van landbouw moet in nieuw kabinet zwaar wegen zuidelijke landbouw maatschappij Genegeerd Teleurstellend Doorgaan I Doorgaan II Het grote belang van de land- en tuinbouw moet zwaar wegen in het beleid van het nieuwe kabinet. De agrari sche sector draagt netto een kleine 17 miljard gulden bij aan de betalingsbalans en houdt honderdduizenden men sen aan het werk. Dit rechtvaardigt een eigen minister voor de landbouw. Ook moet het kabinet ervoor zorgen dat de land- en tuinbouw zich met zo min mogelijk pro blemen kan aanpassen aan milieu-eisen. Dit schrijft het Landbouwschap aan informateur Lub bers met het oog op de voorbereiding van een nieuw ka binet. Dit moet volgens het Landbouwschap investerin gen stimuleren in technieken waarmee de problemen met mest, verzuring en gewasbescherming kunnen worden opgelost. Het gaat om mestopslag, mestverwerking, be ter veevoer en milieuvriendelijke methoden voor de bestrijding van planteziekten. Maar ook is het hard nodig dat milieuvervuiling wordt aangepakt waarvan de land- en tuinbouw het slachtoffer is. De industrie moet de uitstoot van gevaarlijke stoffen verminderen. In de omgeving van industriële centra zou landbouw anders onmogelijk worden. Boeren en tuin ders zouden niet meer voor de kwaliteit van hun produk- ten kunnen instaan. Waar er toch problemen ontstaan moet de landbouw de schade lergoed krijgen. Meer geld Het Landbouwschap vraagt in zijn brief aan de informa teur meer geld voor het agrarisch onderwijs, landbouw kundig onderzoek, landinrichting en het verbeteren van de werkomstandigheden in de land- en tuinbouw. Ook op fiscaal gebied valt een en ander te verbeteren: de kleinschaligheidstoeslag moet worden omgezet in een in vesteringsaftrek. Ondernemers moeten buiten de be lasting om meer geld kunnen reserveren voor investerin gen. Ook moet hun vermogen dat zij in hun bedrijf heb ben geïnvesteerd, vrijgesteld worden van vermogensbe lasting. In het beleid is meer aandacht nodig voor de po sitie van vrouwen in de land- en tuinbouw. Verder pleit het schap voor een inkomenstoeslag voor de akkerbouw. Er moeten betere regelingen komen voor be drijfsbeëindiging en voor braaklegging en bebossing van grond. Prikkels zijn onontbeerlijk voor gebruik van landbouwprodukten als grondstof in de industrie. VRIJDAG 22 SEPTEMBER 1989 77e JAARGANG NO. 3989 land- en tuinbouwblad De fruittelers zijn nu druk met de pluk. De pluk van Conference loopt al op zijn eind, terwijl de Doyenné nog volop geplukt wordt, zoals op de foto door maatschap Hoogstrate te Kloetinge. Adri Hoogstrate -op de ladder- vertelt dat de buitengewone vruchtmaat de opbrengsten uiteinde lijk nog doen meevallen. Door vorst- schade tot ca. 1 'A meter hoogte leek de opbrengst aanvankelijk tegen te vallen, met name in de Conference maar ook in de Doyenné. Behalve peren worden er momenteel ook vol op appels geplukt, zoals Elstar en Cox. Hoogstrate heeft dit jaar niet hoeven te spuiten tegen spint, roestmijt en bladvlo. Door de keuze van de mid delen heeft hij getracht de natuurlij ke vijanden te sparen. Ook heeft hij bewust nagelaten om het wind scherm tegen luizen te spuiten, om dat van daaruit vaak roofwantsen en roof mij ten de boomgaard intrek ken. Door te spuiten zouden deze te gelijk met de luizen bestreden wor den. "Er hebben wel bladvlooien in de boomgaard gezeten", vertelt Hoogstrate, "maar ze zijn uit zich zelf verdwenen". Zoals te verwachten was van een demissionair kabinet, zijn op Prinsjesdag geen nieuwe Haagse beleidsplannen gepre senteerd. (In de Troonrede heette dat "sober"). Ook de me morie van toelichting van de landbouwbegroting voor 1990 is in feite slechts een weergave van lopende zaken en reeds gepland beleid. Onder de lopende zaken en plannen horen overigens (en klaarblijkelijk) wel degelijk de voornemens thuis, zoals aangegeven in het "Nationaal Milieubeleidsplan" het "Natuurbeleidsplan" en de "Struktuurnota Landbouw". Die voornemens zijn zeker niet in het archief opgeborgen. In tegendeel zelfs, ze nemen in de toelichting van het Departe ment van Landbouw (niet in de begroting een prominente plaats in en worden nog eens extra geaccentueerd. "Uiter aard in het besef" schrijft de heer Braks "dat het nieuwe ka binet en parlément er nog wijzigingen in aan kunnen bren gen" Dat laatste hopen wij niet alleen: we zullen ons er vanuit de ZLM ook sterk voor blijven maken. De huidige "visie" van de nationale overheid maakt de spankracht en de ekonomische mogelijkheden van de agrarische sektor ons inziens namelijk veel te ondergeschikt aan en te afhankelijk van milieu- en marktdoelstellingen. Milieu en markt zijn tot dogma's gewor den, die qua haalbaarheid, betaalbaarheid en tijdsdoelstelling te ver doorschieten. De land- en tuinbouw - en dat geldt voor alle sektoren - wordt, tengevolge van de tot nu toe geformu leerde Nederlandse milieu-eisen voor het blok gezet en voor grotendeels onmogelijke opgaven gesteld. De akkerbouw- sektor wordt daarenboven nog eens gekonfronteerd met een meedogenloze EG-prijsverlagingspolitiek, waarbij Den Haag maar al te graag aan de Brusselse leiband loopt, onder het motto "marktgericht moet". We moeten vaststellen, dat de bezuinigingstrend van de laat ste jaren in de landbouwbegroting voortgezet wordt. Er is dan ook geen sprake van verruiming van de uitgaven; niet ten behoeve van de geëiste milieu-aanpassingen en evenmin ter ondersteuning van de sterk verslechterende concurrentie positie van de akkerbouw. Alhoewel één en ander in de lijn der aktuele verwachting lag (het gaat immers om plannen van het "oude" kabinet) ontkomen we toch ook nu weer niet aan gevoelens van frustratie. Zeker als we daarbij in aan merking nemen de optimistische toonzetting in de Troonrede over de groeiende ekonomische welvaart en als we daarbij eveneens betrekken de mééruitgaven in de miljardennota voor andere sektoren en groeperingen in ons land. Dan rest ons in feite maar één realistische konklusie: bij de huidige po litieke keuzes ter verdeling van de financiële koek wordt de land- en tuinbouw (relatief en absoluut) genegeerd. Er is ech ter op 6 september een nieuw parlement verkozen en er zal één dezer weken of maanden een nieuwe regering aantre den. We herhalen daarom onze al meerdere malen gemaakte opmerking dat middels ons landelijk organisatieverband juist nu (tijdens de kabinetsformatie) luid en duidelijk een recht vaardiger en rechtmatiger deel van de overheidsaandacht geëist zal moeten worden. Het is in dat kader dan ook teleurstellend om momenteel vast te moeten stellen dat in de recente reakties van het Land bouwschap, verwoord in resp. een commentaar op de struk tuurnota en een brief aan de kabinetsformateur, niet scher per instelling genomen wordt tegen een aantal onmogelijke milieu-eisen en tegen het welhaast volledig negeren van de akkerbouwproblematiek. Wat dat laatste betreft is het daar enboven zelfs schrijnend om deze week kennis te moeten nemen van uitlatingen door het Landbouwschaps dagelijks bestuurslid de heer J. Mares. Hij neemt daarin (na het eerst openbaar onderschreven te hebben) afstand van de politieke wensenlijst in de onlangs door een speciale werkgroep ge presenteerde sektorvisie akkerbouw. Welke opportunisti sche belangen liggen aan deze doorbreking van de solidariteit ten grondslag, zo vragen we ons in gemoede af! Gelijk hebben betekent nog niet automatisch gelijk krijgen. Daarom zullen we vanuit de ZLM gestaag en eens te meer doorgaan met ons beroep op solidariteit in de landelijke be langenbehartiging. We zullen ook doorgaan met trachten te bewerkstelligen dat vanuit die solidariteit gerechtvaardigde wensen duidelijk en onverkort (en niet bij voorbaat ongenu anceerd en afgezwakt) rechtstreeks bij de politiek op tafel gelegd worden. Zodanig dat die politiek ook gehouden is om duidelijke antwoorden te geven. En zodanig dat "gelijk heb ben" hopelijk ook meer "gelijk krijgen" zal gaan betekenen. "Niet versagen en doorgaan met de landbouwpolitieke be langenbehartiging", blijft dus ons motto. "Doorgaan" ook, en zo mogelijk in versterkte mate, op de eigen bedrijven en in eigen verantwoordelijkheid.. Ondernemen en aanpassen, individueel en gezamenlijk. Ook dat blijft ons motto. Zonder voldoende politieke ondersteuning en voorwaardenschep pend beleid zal dat moeilijk zijn. Zich als ondernemer volledig afhankelijk stellen van die politiek is echter onverstandig. Het gaat er momenteel wat op lijken dat de Europese droge zo mer de meeste akkerbouwers in ons werkgebied dit jaar wat extra adem zal kunnen geven in de vorm van hogere prijzen voor o.a. aardappelen. Als we nog geen politiek gelijk krij gen, dan hebben we misschien wat meer ekonomisch geluk. Gebruik die mogelijke extra adem, dat eventuele geluk voor aanpassing van uw bedrijf, voor versterking van uw onder neming. v.d. Maas

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 1