Trekpaarden publiekstrekkers op ploegkampioenschap Het drogen van granen, peulvruchten en graszaad op de boerderij Werkende trekpaarden blijken een welhaast magnetische aantrek kingskracht uit te oefenen op het publiek. Een groot aantal mensen nam de gelegenheid te baat om afgelopen zaterdag een vijftal driespannen trekpaarden voor de ploeg aan het werk te zien in de Wilhelminapolder, tijdens de provinciale Zeeuwse ploegkampioen- schappen. Deze demonstratie was georganiseerd door de nog jonge Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland. Ook voor de wedstrijd- ploegers, die in hun trekkers op meer eigentijdse wijze hun voren trokken, bestond een grote en deskundige belangstelling. De vijf trekpaardenhouders, Jos Brooijmans uit Tholen, Cees Mol uit Waarde, Frans Koster uit Waarde, Cees Maurice uit Nisse en Stoffel van der Velde uit Zonnemaire, had den veel eer van hun arbeid - en die van hun paarden uiteraard. De ploe gers moesten tijdens het wenden ge regeld pauzes inlassen om antwoord te geven op de talloze vragen die hun over het werken met paarden werden gesteld. Met veel plezier verschaften ze de gewenste informatie over de verzorging van de dieren, het ploe gen, de paardenhandel, de stichting etc. etc. De toeschouwers konden overigens voor inlichtingen ook te recht in een speciale informatietent van de Stichting Het Werkend Trek paard. Gezien de overweldigende publieke belangstelling lijkt de de monstratie van ploegen met trek paarden tijdens de Zeeuwse ploeg- kampioenschappen de komende ja ren zeker voor herhaling vatbaar. Vijf jaar geleden waren er voor het laatst trekpaarden aan het werk tij dens het ploegkampioenschap. Behalve vragen waren er uiteraard ook de nodige op- en aanmerkingen van "stuurlui aan de wal". Zo kreeg de heer Maurice enkele aanmerkin gen over het door hem geleverde ploegwerk. Het is echter bijzonder sportief en zeer te waarderen van hem dat hij zijn medewerking heeft willen verlenen, want hij werkt zelf niet meer met trekpaarden en was pas sinds twee weken "in training" voor deelname aan de demonstratie. Hij antwoordde dan ook: "Als jullie het werk zouden moeten doen wat ik doe als je pas veertien dagen wat ge oefend hebt..." Aan het eind van de dag slaagde een vrachtwagen op het stoppelland er niet in al zijn pk's effektief te ma ken: hij zat vast. Geen nood, de heer Brooijmans was bereid om met zijn driespan de wagen los te trekken. Toen de paarden hun kracht toon den bleken ze echter sterker dan het materiaal, want de "zwinge" brak. De vrachtwagen was desondanks net genoeg losgetrokken om op eigen kracht door het dooie punt heen vooruit te komen. Echte paarde- krachten komen onder bepaalde om standigheden toch beter tot hun recht... Voor degene die zijn veldje het best geploegd had, stelde Het Werkend Trekpaard een beker beschikbaar. De beker werd gewonnen door de heer Brooijmans. "Gewoon" ploegen Twintig deelnemers streden om de eer bij het "gewone" ploegen, waar van 17 wentelploegen (13 tweeschaar en 4 drieschaar) en 3 rondgaande ploegen. In twee uur nadat de begin- voor is getrokken moeten de ploe gers een veldje van 20 are (25 are voor de driescharige) geploegd heb ben. Om zo dicht mogelijk bij het maximale van 300 punten te komen moeten de ploegers aan een groot aantal voorwaarden voldoen. De ju ry let o.a. op de ploegdiepte, de be- ginvoor, de aanstorting en de dek king van groen en stoppel. Verder moeten de voren voldoende gesloten zijn, goed tegen elkaar aansluiten en ten opzichte van elkaar even hoog liggen. Ook voor "algemene in druk" worden punten gegeven. Aan het eind moet een ongeploegd veldje van één meter (plus of min 5 cm is toegestaan zonder strafpunten) als begrenzing van het buurveldje over blijven. Om hierop goed te kunnen inspelen hebben alle ploegers een meetlint of duimstok bij zich. Het publiek volgt de verrichtingen nauwgezet. Degenen onder hen die M. Salomé meet op of hij voldoet eindstrook plus of min 5 cm). deskundig zijn leveren een totofor mulier in met daarop ingevuld de verwachte winnaars rondgaand en wentelploegen. v De heer Brooijmans leverde van de vijf trekpaardenhouders het beste ploeg werk af. aan de norm van een 1 meter brede Voordat voorzitter A. de Feijter van het ploegcomité overging tot de prijsuitreiking, bedankte hij de heer M. van Nieuwenhuijzen voor het feit dat en de wijze waarop deze gedu rende 25 jaar voorzitter is geweest van het ploegcomité. Als dank voor de bewezen diensten ontving de oud voorzitter een geschenk namens de ploegers en het ploegcomité. Algemeen kampioen en kampioen bij de wentelploegen werd P. Ooms uit Oud-Vossemeer met 227 Vi pun ten. Kampioen rondgaande ploegen werd M. van Tilbeurgh, eveneens uit Oud-Vossemeer met 224 punten. De verdere uitslag: 3. J. Goense, Noordwelle 213 p.; 4. C. Kloet, Arnemuiden 209'/2 p.; 5. A. Spruyt, Meliskerke 199 p.; 6. C. de Jonge, Heinkenszand 198Zi p.; 7. M. Salomé, IJzendijke 198 p.; 8. J.P.M. Deurloo, Tholen 1971/2 p.; 9. J. v.d. Velde, Kerkwerve 194 p.; 10. P. Noteboom, Wolphaartsdijk 189 p.; 11. P. van Langeraad, Drei- schor 1831/2 p.; 12. J. Brooijmans, Tholen 181 Vz p.; 13. J.K. Crucq, Arnemuiden 174 p.; 14. N.H.C. Vermue, 's Heerenhoek 170'/2 p.; 15. G. van Damnfle, 's Heer Arends- kerke 169 p.; 16. P.C. Baas, Rit- them 165 p.; 17. P. Smits, Oud- Vossemeer 159 p.; 18. M.G.L. Heij- boer, St. Annaland 153 p.; 19. R. Rentmeester, Kerkwerve 151 p. en 20. D.L. Goense, Driewegen 1501/2 P- De belangstelling voor het drogen van produkten op akkerbouwbedrij ven neemt de laatste jaren toe. Deze belangstelling wordt veroorzaakt doordat: De droogkosten in natte oogstjaren hoog op kunnen lopen. Er in toenemende mate erwten van stam of snel vanuit het zwad worden geoogst waardoor het oogstrisiko wordt verkleind, doch er een pro- dukt wordt geoogst met een hoger vochtgehalte. De kosten van drogen liggen hierdoor op een veel hoger ni- vo dan in het verleden. Er steeds meer bedrijven beschikken over bewaarplaatsen met rooster- vloeren, grote ventilatiekapaciteit en luchtverhitters. De bewaarplaats Als voorbeeld nemen we een bedrijf van 50 ha met het volgende bouwplan. 17,5 ha wintertarwe, 5 ha groene erwten, 5 ha graszaad Engels raai- gras, 10 ha konsumptieaardappelen, 10 ha suikerbieten en 2,5 ha zaaiuien. Er is een bewaarplaats aanwezig voor 500 ton aardappelen en voor 135 ton zaaiuien. De oppervlakte van de bewaarplaatsen is respektie- velijk 200 en 90 m2. Deze zijn voor zien van roostervloeren. In verband met het gebruik van kiemrem- mingsmiddelen bij de aardappelen Vrijdag 8 september 1989 mag de bewaarplaats voor aardap pelen nooit gebruikt worden voor bewaring of drogen van produkten die bestemd zijn voor zaaizaad of gerst bestemd voor de bouw. Bij be waring van aardappelen en uien in één gemeenschappelijk gebouw is het technisch vrijwel onmogelijk te voorkomen dat het vrijkomende gas in de uienbewaarplaats binnen dringt. De storthoogte van de te dro gen produkten is ondermeer afhan kelijk van: het soort produkt, het vochtgehalte van het produkt, de ventilatorkapaciteit, wel of geen ge bruik maken van opgewarmde lucht en de snelheid van het drogen. In ons voorbeeld gaan we er vanuit dat de lucht 5°C wordt opgewarmd om een voldoende snele droging te kunnen realiseren zodat de bewaar plaats weer tijdig beschikbaar is voor de aardappelen en de uien. Voor wintertarwe kan een stort hoogte worden aangehouden van 1.20 m bij maksimaal 22% vocht. Bij een m3 gewicht van 750 kg kan er per m2 1,2 x 750 kg 900 kg wor den opgeslagen. Bij een bruto-produktie van 9000 kg per ha betekent dit dat er 10 m2 droogvloer nodig is per ha of van 175 m2 in totaal. De oppervlakte van de bewaarplaats voor aardappelen is dus ruim voldoende als droogvloer voor de wintertarwe. Voor de groene erwten kan een storthoogte aange houden worden van 1.25 en is zelfs 1.50 m nog toelaatbaar. Voor de 5. ha met een bruto-opbrengst van 5400 kg dient er een opslagkapaciteit te zijn van 27.000 kg. Bij een m3 ge wicht van 800 kg en een storthoogte van 1.25 m is er een droogvloer no dig van 27 m2. Voor het graszaad dat geoogst wordt met een vochtgehalte van 30% is de storthoogte maksi maal 80 cm. Bij een opbrengst van 2400 kg ongeschoond zaad en een m3 gewicht van 300 kg is er 10 m2 droogvloer nodig per ha graszaad of 50 m2 in totaal. De bewaarplaats voor uien van 90 m2 is dus voldoen de groot voor de erwten en het gras zaad. Wel dient de mogelijkheid aanwezig te zijn om afzonderlijk te ventileren, eventueel met opgewarm de lucht. De kosten van drogen Door gebruik te maken van bestaan de inrichting heeft men hoegenaamd geen vaste kosten voor de gebouwen in rekening te brengen. Er kan wor den volstaan met het in rekening te brengen van de variabele kosten voor stroom van de ventilatoren, brandstof voor opwarmen van de lucht en dé kosten voor het afdek materiaal van de droogvloer. Door het intensiever gebruiken van de luchtverhitters die reeds aanwezig zijn voor het drogen van de uien is het aannemelijk dat de vaste kosten van één verhitter ten laste worden gebracht van het drogen van de an dere produkten. Om een goed in zicht te hebben in de vorderingen van het droogpróces is het gewenst dat er over betrouwbaar vochtbepa- lingsapparatuur beschikt kan wor den. De jaarkosten voor afschrijving en rente, stel 25% van ƒ1000,is ƒ250,staan in geen verhouding met het risiko en/of verspilling door te veel aan ventilatie of opwarming tijdens het droogproces. De jaarkosten zijn als volgt: - Kunststofgaas voor het afdekken van de vloeren 250 m2 a ƒ7,— 1.750, bij 2-jarig gebruik per jaar ƒ875, - vaste kosten van een luchtverhitter (volautomatisch propaan gestookt) 20% van ƒ3.500,— ƒ700,— vochtmeter ƒ250, energieventilatoren en opwarmen van de lucht 158 ton graan a ƒ4,per ton ƒ632,- 27 ton peulvruchten a ƒ8,per ton ƒ216,— 12 ton graszaad a ƒ30,per ton ƒ360,- ƒ3033,— De droogkosten bij derden kunnen als volgt worden berekend: 158 ton wintertarwe a ƒ18,/ton ƒ2844,- 27 ton groene erwten a ƒ34,/ton ƒ918,- 12 ton graszaad a ƒ119,/ton ƒ1428,- Totaal ƒ5190,— De droogtarieven zijn berekend bij een gemiddeld vochtgehalte bij tar we van 18,1 - 18,5%, bij erwten van 20,1 - 20,5% en bij graszaad bij 30% vocht. Er is een verschil van ruim ƒ2000,ten gunste van het drogen op het eigen bedrijf. Hiervoor zijn echter ekstra arbeid, toezicht en ken nis nodig tijdens het droogproces. Tijdens de oogst vervalt de tijd voor transport en wachten bij de afnemer doch na het drogen zal het graan ge laden en afgeleverd moeten worden. Ook deze facetten dienen meegeno men te worden bij uw overweging om het drogen op het eigen bedrijf ter hand te nemen. W. Maljaars CAT, Goes

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 9