Felle kritiek tegen komst Logistiek Centrum in Ossendrechtse polder Veel vraag naar nieuwe infor matie-brochure van Zeeuwind Cebeco-Zuidwest geeft cursus bedrijfsmanagement Mestbank roept veehouders op om aan vraag naar mest te voldoen In Ossendrecht is beroering ontstaan door de plannen van B en W in de Zuidpolder een logistiek centrum te kreëren. Gezien de omvang van deze plannen en de berichten dat in de buurgemeente Reimerswaal een race circuit komt heeft zich spontaan een aktiekomité 'Hek van de Dam' opgericht. 60% van de bevolking staat achter hen. Van de raadsleden staat alleen mevrouw Franka Stout- jesdijk achter de doelgroep. f- Mevrouw Franka Stoutjesdijk uit Ossendrecht: 'Ik blijf als raadslid vasthouden aan wat ik tijdens de raadsverkiezingen de bevolking heb voorgehouden' Vorig jaar stelde het kollege van B en W te Ossendrecht voor om in de nieuwe Zuidpolder een logistiek cen trum in te richten. Zij vroegen de raad om een principe uitspraak. Voorlopig zou het gaan om 84 ha. De nieuwe Zuidpolder werd gekozen omdat hier tezijnertijd de Zoomweg doorheen komt. De plannen werden voorgelegd bij de P.P.C., de provin ciale planologische kommissie. Deze kommissie kwam met het antwoord dat in eerste instantie 55 ha haalbaar was en dat later eventueel uitgebreid kan worden naar 200 ha. Met on dersteuning van de provinciale brief werd Rijkswaterstaat erbij betrok ken. Dit overheidslichaam stelde dat niet verder uitgegroeid kan worden dan 200 ha en dat er geen havenfaci liteiten mogen komen. Open gebied Na de raadsvergadering van juni jl. is het aktiekomité 'Hek van de Dam' opgericht omdat toen duidelijk werd dat de gemeente de plannen wilde doorzetten. Berichten dat in een pol der van buurgemeente Reimerswaal een racecircuit aangelegd zal worden zorgden ervoor dat velen zich spon taan achter de aktiegroep plaatsten. Veel Ossendrechtse akkerbouwers hebben gronden in de bewuste pol der te Reimerswaal. Raadslid me vrouw Franka Stoutjesdijk is van begin af aan tegen de plannen ge weest. 'De vrees dat als er een begin gemaakt is de uitbreidingen elkaar snel zullen opvolgen. Voor bedrijven is het gunstig om zich hier, tussen Antwerpen en Rotterdam, te vesti gen. Zeker als de Zoomweg is aange legd. Als dan straks nog de Lieve- kenstunnel klaar is ligt bij wijze van spreken Parijs vlakbij. In deze regio moeten we kiezen voor een open ge bied. Bij de vorige raadsverkiezin gen heeft onze VVD-raadsfraktie In de akkerbouwgebieden bestaat op dit moment een grote vraag naar dierlijke mest. Door het goede weer is er dit jaar vroeg geoogst en is de vroege najaars bemesting ook eerder begonnen dan gewoonlijk. Mesthandela ren, loonwerkers en akkerbou wers blijken echter moeite te heb ben om aan voldoende mest te komen. De mestbank roept daarom vee houders op direkt tegemoet te ko men aan de vraag naar mest als er voldoende voorraad op het be drijf aanwezig is. Dit jaar is er door het gunstige weer voor mestaanwending en de grotere akseptatie bij akkerbou wers mede door de toegenomen mestkwaliteit, al veel dierlijke mest afgezet. In het kwali- teitspremieringssysteem is tot be gin augustus al ongeveer 570.000 ton drijfmest over grote afstand afgezet. Dit is bijna tweemaal zo veel als in dezelfde periode van 1988. Om de afzetmarkt voor mest te handhaven en verder te ontwikkelen is het uiterst belang rijk dat veehouders direkt blijven inspelen op de vraag naar mest. In oktober van dit jaar start Cebeco-Zuidwest, landbouwcoöperatie in het Zuidwesten, voor het tweede achtereenvolgende jaar met nieu we "Studieclubs Management". Tevens wordt voor de huidige deelne mers een tweedejaars cursus voorbereid. Dit naar aanleiding van het succesvolle verloop van de studieclubs gedurende het afgelopen "test- jaar". De studieclubs worden georganiseerd voor en door akker bouwers. Doel van de deelnemers is inzicht te krijgen in de mogelijkheden van automatisering voor het eigen bedrijf. Dat inzicht wordt verkregen door zelf alle werkzaamheden op het bedrijf vast te leggen met be hulp van een computer. Éénmaal per maand komen de clubs bijeen in het opleidingscentrum van Cebeco-Zuidwest te Sirjansland, waar men zelf achter het toetsenbord aan de slag gaat. De studieclub management is opge zet voor akkerbouwers die weinig of geen ervaring hebben met geautoma tiseerde registratiesystemen. Na een avond oefenen kan men al zelfstan dig de eigen werkzaamheden vastleg gen, de altijd aanwezige begeleiders springen alleen bij als het nodig is. In het eerste jaar heeft men de han den vol aan de bedrijfseconomische boekhouding, de tweedejaars deelne mers zullen zich daarnaast o.a. gaan bezighouden met het onderdeel dy namische bouwplanbemesting. De studieclub is een reactie op het EG- en overheidsbeleid in de akker bouw. Doordat de ruimte in de in komsten steeds krapper wordt door allerhande beperkingen en voor schriften, hebben veel boeren het ge voel de controle over het eigen 8 bedrijf te verliezen. Dat gevoel van onmacht moet voor komen worden, door zelf aan de slag te gaan met nieuwe ideeën en initia tieven, aldus Cebeco-Zuidwest. Kostenbeheersing door een goede re gistratie is daar een voorbeeld van. Bij een volledig geautomatiseerde administratie wordt door het door berekenen van verschillende alterna tieven ook een stuk eenvoudiger en dus aantrekkelijker. Belangstellenden kunnen kennis ma ken met deze nieuwe werkwijze tij dens de oriëntatie-avonden op maandag 11, dinsdag 12 en donder dag 14 september a.s. in het oplei dingscentrum van Cebeco-Zuidwest te Sirjansland (Schouwen- Duiveland). Aanmelden: telefoon 01110-19591. gesteld dat Ossendrecht een groene agrarische gemeente moet blijven. Industrieterrein Als enige raadslid die de plannen van B en W niet steunde heeft me vrouw Stoutjesdijk nu een fraktiege- noot aan haar zijde gekregen. Een gesprek tussen de standorganisaties en de beide wethouders van Ossen drecht is geen sukses geworden. De heer Piet Jacobs, lid van het aktie komité: 'Wij hebben de wethouders, met name voor de landbouw, om ga ranties gevraagd. Als toezegging hebben we gekregen dat er geen zwa re industrie komt maar dat assem bleren het hoogst toelaatbare zou zijn. Ze noemen het een logistiek park maar voor ons is het een in dustrieterrein. De plaatselijke poli tiek komt hun propaganda niet na die ze ons 3 jaar geleden voor de ver kiezingen voorhielden. Dit is het na deel van partijen die bindingen heb ben met de landelijke politiek. Ons dorp is hiermee niet gebaat. De vori ge raadsperiode werd een geheel an der beleid gevoerd. Onder speciale voorwaarde werd ingestemd met de komst van de Zoomweg door de pol der. Langs dijken en op maaiveld hoogte om zo weinig mogelijk op te vallen. Nu zou dan de gemeente in eens instemmen met de plannen van 200 ha industrieterrein. Alternatieven De heer Jacobs, plaatselijk voorzit ter van de NCB, stelt verder dat er genoeg alternatieven voor handen zijn. Op de linkeroever van de Schel de ligt nog 3000 ha opgespoten ter rein. Verder zijn er nog mogelijkhe den te Bergen op Zoom, Roosendaal De heer Piet Jacobs en mevrouw Christel van Meir uit Ossendrecht, beiden lid van aktiekomité 'Hek van de Damwillen dat de polder als groene buffer behouden blijft en Moerdijk. De aktiegroep 'Hek van de Dam' heeft al enkele evene menten op touw gezet die bij de be volking aanspraken. Bij het gemeen tebestuur wordt alles met gemengde gevoelens ontvangen. Zo zou het ak tiekomité zich schuldig maken aan verdachtmakingen. Er worden vraagtekens gezet bij de wijze waar op de handtekeningenaktie heeft plaatsgevonden en de wijze waarop met gegevens wordt omgesprongen. Wakker geschud Aktiekomitélid mevrouw Christel van Meir: 'De handtekeningenaktie is een schot in de roos gebleken. 60% van de stemgerechtigde bevol king heeft zich achter onze doelstel ling geplaatst. Met 'Hek van de Dam' willen we de ontwikkelingen in de Zuidwesthoek van Brabant en het poldergebied ten noorden van Antwerpen kritisch blijven volgen. Het huidige karakter, ook na aanleg van de Zoomweg, moet geheel be houden blijven. In deze worden we gesteund door milieugroeperingen. Voor ons als landbouw en het milieu moet de polder de polder blijven. Alleen al als groene buffer voor de industrieterreinen rond Antwerpen. Wij hebben met onze akties de be volking wakker geschud'. Dat de werkgelegenheid met de komst van het logistiek centrum voor Ossendrecht belangrijk zou zijn wuiven ved inwoners weg. Op enkele kilometers afstand is er be staande industrie waar nog uitge breid kan worden. De ekstra 400 ar beidsplaatsen die de gemeente dan straks zal krijgen moeten van elders aangevuld worden. Bij het opleveren van de Zoomweg zal de kom van de gemeente weinig voordelen hebben of er moeten snel woonwijken komen. Maar ook dit gaat gepaard met het veranderen van bestemmingen van aan de ene kant van Ossendrecht nog gezonde bos sen en aan de andere kant de polder. Jan van Tilburg De Zeeuwse vereniging Zeeuwind plaatst windmolens in Zeeland. Door gebruik te maken van wind, die gratis en er in Zeeland bijna al tijd is, wordt elektriciteit opgewekt zonder vervuiling. Om toekomstige leden en andere geïnteresseerden te informeren over de opzet van.de ver eniging is een informatiebrochure gemaakt. Daarvan is nu de tweede herziene uitgave verschenen. Er is zowel een versie voor partikuliere huishoudens als voor zakelijke kleinverbruikers. Sinds de brochure is uitgekomen in mei van dit jaar zijn er al meer dan 200 aanvragen voor binnengekomen. De brochure In de info-brochure wordt uiteenge zet hoe de vereniging te werk gaat. Zeeuwind is een koöperatieve vere niging. Dat wil zeggen dat de leden gezamenlijk de windmolens kopen. De winst wordt eveneens gezamen lijk gedeeld. Ieder lid leent de vereni ging eenmalig een bedrag van mini maal 150,en maksimaal 750,Dit geldt blijft eigendom van de leden. Zakelijke kleinverbrui kers nemen vaak méér stroom af dan een gewoon huishouden. Daarom le nen zij naar evenredigheid 2, 3, 4 of 5 maal dit bedrag. Van het geld dat op deze manier door de leden bijeen wordt gebracht worden de molens gekocht. De stroom die de molens leveren wordt verkocht aan de PZEM. Lokaties Zeeuwind wil geen grote windmolen parken zoals in Denemarken en Amerika. Zij vindt dat de molens een gewoon vanzelfsprekend ver schijnsel moeten worden in het land schap. Lokaties worden dan ook met grote zorg gekozen. In april 1988 plaatste Zeeuwind 3 windturbi nes van 75 kW bij Rilland-Bath. De ze draaien nu meer dan een jaar zon der problemen en zijn rendabel. Zeeuwind werkt nu aan de plaatsing van een windmolen van 250 kW (Mi- con) op het sluiskomplex van het Goese Sas. Uit berekeningen blijkt dat deze molen nog betere resultaten zal opleveren. Vereniging Zeeuwind wil zoveel mo gelijk Zeeuwen bij het gebruik van windenergie betrekken. Daarom is zij met een ledenwerfaktie bezig. Hiervoor is een speciale fol der/poster ontworpen. Op het ogen blik heeft de vereniging ruim 700 deelnemingen. Voor de realisatie van het projekt Goese Sas zijn nog zo'n 400 nieuwe leden nodig. De nieuwe info-brochure is gratis verkrijgbaar bij vereniging Zeeu wind, postbus 334, 4460 AS Goes, 01100-28259. Vermeld dan of u de brochure 'partikulieren' of 'zakelij ke kleinverbruikers' wilt ontvangen. De windmolens van Zeeuwind bij Rilland-Bath Vrijdag 8 september 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 8