J. Karreman uit Kapelle tweede bij wedstrijd handzichten KONTRAKT/AAN- EN VERKOOPBEVESTIGING Enige tijd geleden sprak ik een jonge advocaat die me zei: 'Het is toch verwonderlijk. Een landbouwer besteedt zeer veel aandacht aan de produkten, vanaf het tijdstip van zaaien of poten tot dorsen of rooien, maar bij de afzet, bij de verkoop gaat hij soms erg onhandig te werk. Was dat vroeger ook zo?' Toen ik hem vroeg wat hij met onhandig bedoelde stelde hij vanuit zijn praktijk: 'Soms is er niet eens een koop of verkoopbevestiging'. 'Soms zijn er geen goede af spraken gemaakt over kwaliteitseisen, over sortering, over de wijze van tarreren over tijdstip van levering waar en hoe'. TELER/VERKOPER: Naam Adres Woonplaats AFNEMER/KOPER: Naam Adres Woonplaats Door bij de verkoop goede afspraken te maken over kwaliteitseisen, tijdstip van levering etc. kan de verkopende partij een hoop narigheid voorkomen. Waar hij zich ook ernstig aan stoor de was dat er slechte afspraken wer den gemaakt over tijdstip en wijze van betaling. Wat zie je in de prak tijk. De ondernemer geeft zijn pro- dukt mee, zonder betaling. Dat ge beurt meestal pas 14 dagen of 1 maand na levering of, en dit hebben we helaas de laatste jaren vaak erva ren, helemaal niet of maar 10% of 20% van de prijs bij schuldsanering. Waarom zegt de agrariër niet, de helft van de prijs moet betaald wor den 1 dag vóór de aflevering van het produkt en waarom vraagt hij geen bankgarantie voordat de aflevering plaatsvindt of voor de aardappelen opgewarmd zijn. Men zegt altijd dat de agrarische sektor zo sterk is om dat ze samen iets afspreken. En hoe komt het toch dat sommige mensen voor een half of soms een kwart cent per kg weglopen bij een bonafide handelaar of koöperatie, die altijd op tijd betaalde, en waar nooit of weinig klachten bij de afle vering naar voren kwamen. Ik heb stil zitten luisteren, en ge dacht: 'Moet jij dat nu zeggen, want jij verdient iedere keer weer aan die ellende van anderen, aan het niet goed vastleggen van afspraken, aan alles wat samen kan hangen met koop of verkoop'. Toen ik hem vertelde dat ook bij ons, de landbouworganisaties, er herhaaldelijk agrariërs kwamen waar door het niet goed regelen of afspraken maken grote en kleine moeilijkheden ontstonden, die soms aan partijen veel geld en ellende kosten, zei hij: 'Maar jij bent toch voorlichter, schrijf er dan artikelen over in de landbouwbladen en wijs de leden erop!' Wat blozend zei ik: 'Maar dat doen we 2 keer per jaar en op de lezingen en de cursussen die we houden wij zen we er herhaaldelijk op. 'Arme voorlichter', zei hij, 'spreek je dan bij zo een belangrijke materie voor dovemansoren?' Wat beschaamd zei ik: 'Wis en waarachtig niet, want er is een aantal dat wel luistert en de adviezen wel tot toepassing brengt in hun eigen situatie. Zij proberen pre- Ruim 100 nieuwe medewerkers in opleiding bij Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees De Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) van het ministe rie van landbouw en visserij heeft op 4 september jl. 105 nieuwe medewer kers in dienst genomen, die zullen worden opgeleid tot keurmeester van slachtdieren en van vlees. Met het aantrekken van de ruim 100 nieuwe medewerkers geeft de RVV uitvoering aan de wens van minister ir. G. Braks (landbouw en visserij) om de keuring en kontrole in de vee- en vleessektor te intensiveren en - waar nodig - de kwaliteit daarvan te verbeteren. ventief te werken'. 'Er is nu zelfs een groep boeren in de Westhoek van Noord-Brabant die een model 'Koop- en Verkoopblad' hebben gemaakt omdat ook in hun gebied aan den lijve is ondervonden, wat goede en slechte aan- en ver koop bevestigingen betekenden. 'Hulde voor deze mensen', zei de ad- vokaat. 'Wat kost het en waar kun je het bestellen?' 'Wel', zei de voor lichter, 'als je lid bent van de VVB Brabantse Westhoek, kost het 30,en voor niet-leden 35,— per blok van 50 vel. De verzend kosten bedragen 5,Het bestel adres: penningmeester VVB Bra bantse Westhoek, Steenpad 2, Wil lemstad, tel. 01687-2707'. 'Het is wellicht ook de gelegenheid om er nog eens op te wijzen dat de Algemene Handelsvoorwaarden en de Algemene Modelvoorwaarden gratis te bestellen zijn bij het Land bouwschap in de provincie', zei de voorlichter. Het is toch te zot dat je tekent dat je bekend bent met de Al gemene Handelsvoorwaarden van bijv. consumptieaardappelen en je hebt ze nog nooit gezien, dus je weet niet eens wat er in staat. De advocaat en de voorlichter spra ken voordat ze afscheid namen de hoop uit dat de agrariërs ook bij de verkoop van hun-produkten verstan dig zouden zijn en een goede aan- en verkoopbevestiging (zoals hier naast afgebeeld) zou invullen en ook dat een gedeeltelijke betaling vooraf en een bankgarantie vragen gemeen goed zou worden. Er zouden veel, zeer veel moeilijkheden kunnen wor den voorkomen. J. Markusse ha -kg Op deze overeenkomst zijn van toepassing: aardappelen: de Algemene Handelsvoorwaarden voor de koop en verkoop van aardappelen vastgesteld door het Landbouwschap c.s. en de Algemene Modelvoorwaarden voor de kontraktteelt van aardappelen vastgesteld door het Landbouwschap c.s. uien: de Algemene Voorwaarden voor de kontraktteelt, de in- en verkoop van zaaiuien vastgesteld door het Landbouwschap c.s. doperwten, stamslabonen, tuinbonen**: de AV voor de kontraktteelt van conservenpeulvruchten vastgesteld door het Landbouw schap c.s. knolselderij: de AV voor de kontraktteelt, in- en verkoop uit opslag van knolselderij vastgesteld door het Landbouwschap c.s. zaden: de AV voor de teelt van in voorkoop gekochte zaaizaden van landbouwgewassen vastgesteld door het Landbouwschap c.s. pootaardappelen: de AHV pootaardappelen voor transakties tussen telers en handelaren vastgesteld door NFP. witlofwortelen: de AV voor de verkoop van witlofwortelen vastgesteld door het Landbouwschap. Kontraktvorm: vaste prijs participatie pool Opbrengst van Hoeveelheid Prijs excl. BTW Ras Grondsoort Sortering Bewaarvergoeding Plaats van tarreren Tarreren op Weegbrugkorting Leveringstijd (week) Kwaliteitseisen Plaats en tijd van keuring Kwaliteitsuitbetaling Levering in overleg Levering op auto Levering af land Levering franko pakhuis Levering kopers keuze Kosten opscheppen Kosten wegen Plaats van wegen Wijze en tijd van betalen Bankrekeningnummer Betalingsoverschrijding Bankgarantie Bijzondere bepalingen, eventueel afwijkingen van voorgenoemde handelsvoorwaarden. koper/verkoper** koper/verkoper** wettelijke rente verschuldigd Landbouwverklaring: leverancier verklaart wel/niet te vallen onder landbouwregeling art. 27, tweede lid van de wet op de omzetbelasting 1968. De overeenkomst werd afgesloten op: Kopen Aankruisen wat van toepassing is. 19 Verkopen Doorhalen wat niet van toepassing is. De heer J. Karreman (66) uit Ka pelle heeft de tweede plaats be haald op de onlangs in Swifter- bant gehouden wedstrijd hand- zichten. Daarmee toont de heer Karreman aan dat hij het am bacht nog uitstekend beheerst, dit ondanks het feit dat het zo'n 40 jaar geleden is dat hij voor het laatst met de zicht gewerkt heeft. Destijds werkte hij als arbeider bij een boer op Noord-Beveland. De handzichtwedstrijd viel toe vallig samen met een bezoek dat de heer en mevrouw Karreman brachten aan familie in Swifter- bant. 'Vantevoren was mijn man hiervan al door zijn schoonzus uit Swifterbant op de hoogte gesteld', zo vertelt ons mevrouw Karreman. 'Hij nam niet zijn ei gen oude zicht mee, maar een nieuwe van zijn dochter en ook een kiel om echt in stijl mee te kunnen doen. Gelukkig kreeg hij toestemming om aan de wed strijd deel te nemen. Van de twaalf deelnemers waren er over igens nog twee - nu in Swifter bant woonachtige - Zeeuwen'. Dat de heer Karreman de tweede plaats zou behalen overtreft zijn verwachtingen ruimschoots, maar hij is er niet minder blij mee. Als prijs ontving hij een fraaie beker, daarnaast was er voor iedere deelnemer een herin neringsstandaard. De heer en mevrouw Karreman zijn verrast door de publiciteit en aandacht die dat met zich meege bracht heeft. 'Een verslag met je naam erin in de krant, en ook nog een foto erbij, dat is toch prachtig', zegt mevrouw Karre man, die eraan toevoegt dat haar man erg trots is op het behaalde resultaat. Hijzelf laat het daar niet bijf hij leidt ook na zijn pen sionering nog een zeer aktief le ven, zoals het onderhouden van tuintjes en het helpen bij de pluk van appels en peren bij fruittelers in de buurt. Vol trots toont de heer Karreman zijn beker. Vrijdag 8 september 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 6