Slik op de weg voorkomen! Landbouw ook op Brabant Perspektief Ministerraad akkoord met wijziging besluit mestbank en mestboekhouding Derde nota waterhuishouding: waterbeheer integraal aangepakt PERSONALIA Proeffabriek mestverwerking geopend in Zeeland (N.Br.) Overleg met wegbeheerders vooraf gewenst Meer pootgoed afgekeurd Grotere tarweoogst verwacht in Frankrijk PVV beschikt over subsidie-databank "Wanneer agrarische grondgebruikers verwachten dat na het werken op de akker slik op de weg kan komen (wat tot probleemsituaties zou kunnen leiden) dan kunnen zij vooraf de betreffende kantonnier van Rijkswaterstaat resp. Provinciale Waterstaat informeren. Zonodig kan de kantonnier maatregelen nemen. Overleg tussen grondgebrui ker en kantonnier over een praktisch uitvoerbare werkmethode die kan leiden tot een reduktie van de hoeveelheid slik op de weg, is hier bij aan te bevelen". De heer Ph.J. Hanse uit Kerkwerve zorgt er voor dat de weg ook tijdens de rooiwerkzaamheden - van in dit geval bieten - vrij van slik blijft. De schuif achter de trekker is door Hanse zelf gekonstrueerd. Kosten bedragen ca. f 1 miljard per jaar Deze regeling is overeengekomen tussen de Gewestelijke Raad voor Zeefand van het Landbouwschap en de wegbeheerders Rijkswaterstaat en Provinciale Waterstaat na uitvoerig overleg in de werkgroep Landbouw- verkeer van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid voor Zeeland. Op deze wijze wordt gepoogd de aanwe zigheid van slik op de weg en het, mede als gevolg daarvan, ontstaan van verkeersongevallen terug te dringen. Twee zaken zijn in deze regeling opvallend: - In de eerste plaats zal in het najaar 1989 de extra aandacht uitgaan naar de wegen die in beheer zijn bij Rijk en Provincie. Op deze wijze wordt gepoogd om via de weg van de gelei delijkheid het beleid om te buigen na een periode waarin vrijwel iedereen de teugels enigermate heeft laten vie ren. Bewust zijn de wegen in beheer bij de Waterschappen en de gemeen ten in dit stadium buiten beeld geble ven. Dit wil uiteraard niet zeggen dat deze wegen naar believen vervuild kunnen of mogen worden. Integen deel ook hier blijven de bestaande wettelijke verplichtingen gelden. Al leen zal het opsporingsbeleid in 1989 op deze wegen nog niet ten volle worden aangescherpt. - In de tweede plaats is nadrukkelijk overleg ingebouwd tussen de land bouwers die problemen verwachten en de betreffende kantonniers. Ook In de pootgoedteelt zijn en worden dit jaar meer partijen afgekeurd dan vorige jaren. Ook in het Zuidwesten is dat het geval. De aantallen luizen zijn dit jaar buitengewoon groot. Dit hangt samen met de zachte win ters de afgelopen jaren en de warme zomer. Zowel bij de veldkeuring als bij de nakontrole van de NAK blijkt de besmetting groter dan voorgaande jaren, beaamt NAK-Delta-direkteur ing. J. Bultje. Overigens heeft hij nog geen inzicht in de mate van besmetting over de verschillende teeltgebieden. Wel stelt hij vast dat telers die tijdig en voldoende met mi nerale olie hebben gespoten vrij zijn van besmetting. "Een soort verzeke ringspremie die nu royaal wordt te rugbetaald", aldus Bultje. Het Ministerie van Landbouw ver wacht dat de Franse oogst aan zach te tarwe dit jaar 29,29 miljoen ton zal opleveren, van een areaal van 4,73 miljoen ha en een gemiddelde ha-opbrengst van 6200 kg. Vorig jaar bedroeg de opbrengst 28,56 mil joen ton. Voor de harde tarwe ver wacht het ministerie aan stijging van 1,12 tot 1,36 miljoen ton. Daarentegen wordt voor gerst een daling verwacht van 5,7% van 10,09 tot 9,51 miljoen ton. Ook voor ha ver wordt een daling van de op brengst verwacht en wel van 1,07 miljoen ton tot 993.000 ton. De oogst aan mais zal naar raming 12,63 miljoen ton opleveren, dat is aanmerkelijk minder dan vorig jaar toen dat 14,12 miljoen ton was. Het aandeel korrelmais daarbij zal naar verwachting dalen van 13,99 miljoen ton tot 12,63 miljoen ton. op deze wijze wordt gepoogd om via de weg van de geleidelijkheid het ge wenste resultaat te behalen. Uiteraard komt dit nader overleg met resp. de te nemen maatregelen door de kantonnier niet in de plaats van de specifieke wettelijke verant woordelijkheden van de betreffende kantonniers! Het is met de kanton niers precies als met de politie: over leg is mogelijk, waarschuwingen kosten geen geld maar als overleg en/of waarschuwen niet de gewenste resultaten opleveren zullen zij toch anderszins handelend moeten optre den om het gestelde doel te bereiken: in dit geval, dus schone wegen. Zowel in direkte als in indirekte zin is de agrarische sektor gebaat bij zo min mogelijk problemen en onge lukken. Weinig problemen beteke nen immers weinig oponthoud op veelal ongelukkige momenten, waar door veel overlast en tenslotte een slechte naam voor onze sektor kan Vorige week donderdag heeft minis ter Braks in de Noordbrabantse plaats Zeeland de proeffabriek Ferm-O-Feed geopend. Hier wordt slachtkuikenmest verwerkt tot eiwit rijke korrelgrondstof voor rund- veevoer. De kapaciteit van de proeffabriek bedraagt 50.000 ton per jaar, van de jaarlijkse hoeveelheden van in totaal 360.000 ton slachtkuikenmest. De investering beliep 10 miljoen. De mest wordt verwerkt door middel van een bakteriologisch fermantatie- Stefan Zwerink verlaat de Landbouwvoorlichting Per 1 augustus jl. heeft ing. Stefan Zwerink zijn baan bij de Landbouw voorlichting verruild voor een funk- tie bij de firma Ligtermoet. Stefan Zwerink is gedurende drie jaar werkzaam geweest als specialist dierhygiëne en gewasbescherming bij het Konsulentschap voor de rundveehouderij in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Limburg. Hij heeft zich in die drie jaar ontwikkeld tot een bijzonder gewaardeerde en en thousiaste medewerker. Bovendien heeft hij het, destijds nieuwe, specia lisme dierhygiëne en gewasbescher ming, zowel intern als ekstern, op doelmatige en kreatieve wijze vorm gegeven. Benoeming plaatsvervangend- direkteur Voorlichting en Externe Betrekkingen Per 1 oktober 1989 wordt drs. J.T.A. Groeneveld benoemd tot plaatsvervangend-direkteur van de direktie Voorlichting en Externe Be trekkingen bij het ministerie van Landbouw en Visserij. Hij volgt hiermee de heer G.M.G. Kwaak op die per gelijke datum is benoemd tot landbouwattaché in Madrid. Jan Groeneveld (43 jaar) is in 1969 afgestudeerd aan de School voor de Journalistiek in Utrecht en studeer de in 1977 af aan de Rijksuniversiteit Utrecht aan de fakulteit voor Sociale Wetenschappen (sociologie). worden voorkomen. En tenslotte kan materiële schade en soms men selijk leed tot een minimum worden beperkt. In indirekte zin kan het voorkomen van genoemde proble men ook voor de sektor in zijn tota liteit en voor individuele landbou wers afzonderlijk voordelig zijn. Immers velen op het platteland zijn verzekerd via de onderlinge land- bouwverzekeringen. Veel ongevallen betekenen veel uitkeringen en veel schade uitkeringen kunnen leiden tot premieverhoging. Ook het opruimen van slik op de weg kost geld. De wegbeheerder kan dat verhalen op de veroorzaker. Is die niet aan te wijzen dan dient dat uit de algemene middelen van de wegbeheerder te worden betaald. In het geval van de Waterschappen (de grootste wegbe heerder onze provincie) kan dat uit eindelijk aanleiding geven tot het verhogen van de polder lasten. Het is om al deze redenen tezamen dat de Gewestelijke Raad gaarne een beroep op u doet om in toenemende mate erop toe te zien dat zowel bij u als bij uw buren zo min mogelijk slik op de weg komt. Voorkomen is im mers beter dan genezen. Is er wel slik op de weg gekomen dan is het oprui men ervan binnen een zo kort moge lijk tijdsbestek in ieders belang gewenst. proces. Door specifieke warmte- afgevende bakteriën - die zich in het gestuurde proces optimaal kunnen ontwikkelen - verbetert de eiwitkwa liteit en worden vezels in het eind- produkt beter verteerbaar. De vee- voergrondstof verlaat de fabriek in korrelvorm onder de naam Biofeed. De proeffabriek hoopt in de toe komst de verwerkingskapaciteit voor kuikenmest uit te breiden, en daarnaast ook plantaardig afval uit de land- en tuinbouw te gaan op waarderen. De ministerraad is in haar vergade ring van 1 september jl. akkoord ge gaan met het voorstel van minister Braks tot wijziging van het Besluit mestbank en mestboekhouding. Het voorstel biedt de mogelijkheid aan de minister van landbouw om een plicht tot bijhouden van een mestboekhouding op te leggen aan producenten en gebruikers met een referentiehoeveelheid mest beneden de 125 kg fosfaat per hektare, indien hun bedrijf geheel of gedeeltelijk in een grondwaterbeschermingsgebied ligt. Aanleiding tot dit voorstel is onder Bedrijven kloppen regelmatig aan bij het PVV met vragen die ze heb ben op het gebied van de mogelijk heden tot financiële bijdragen voor bepaalde te ondernemen aktivitei- ten. Om daar snel antwoord op te kunnen geven beschikt het PVV nu over een subsidie-databank. De in formatie daarvan ligt opgeslagen op diskette. Aan de hand van dit nieu we Instrument kan nu in verhouding zeer snel antwoord op vragen wor den gegeven. Het is daarbij van groot belang, voor de bedrijven en het PVV, dat daarvoor over aktuele informatie wordt beschikt. En dat is het geval, aldus het PVV. In tegenstelling tot vroegere nota's, is in de derde Nota waterhuishou ding de waterbeheersing gezamenlijk met het waterkwaliteitsbeheer en het grondwater in één beleidsvisie gevat. Integraal waterbeheer dus, omdat de problemen in deze drie gebieden niet los van elkaar tot bevredigende oplossingen kunnen worden ge bracht. In totaal zullen de plannen in de jaren 1990-1994 zo'n miljard gulden per jaar kosten. De nota is 31 augustus uitgebracht door de drie ministeries van wa terstaat, milieubeheer en landbouw. Bij een volledige uitvoering van het beleid van de derde Nota waterhuis houding zal voor ieder gezin een ver hoging van de waterverontreini gingsheffing worden doorgevoerd die kan oplopen tot 250 gulden in 1994. Ook een verhoging van de drinkwaterprijs zal niet te voorko men zijn. In 1994 zal de industrie zo'n 200 miljoen gulden moeten bij dragen aan de maatregelen. De in vesteringen, onder andere aan zuive ringsinstallaties en baggerwerk- zaamheden, zullen in 1994 naar ver wachting 4000 a 5000 arbeidsplaat- meer de wenselijkheid om in bijzon dere situaties een doelmatige kontro- le te kunnen uitoefenen. Zo gelden in sommige grondwaterbescher mingsgebieden lagere normen voor het gebruik van dierlijke meststoffen dan de algemene norm van 125 kg fosfaat per hektare. Bedrijven die geheel of gedeeltelijk binnen deze gebieden liggen, kunnen, nadat daarvoor een speciale regeling is ont- Tijdens de grote manifestatie 'Bra bant Perspektief' op 8, 9 en 10 sep tember in de Brabanthallen in Den Bosch is de landbouw goed vertegen woordigd. Onder aanvoering van de NCB is een land- en tuinbouwpavil- joen opgesteld waarin een groot aan tal koöperaties, organisaties en in stellingen vertegenwoordigd is. In het gezamenlijke paviljoen wordt aan de bezoekers getoond wat het landbouwbedrijfsleven doet om een kwaliteitsprodukt te leveren. De ge zamenlijke veilingen, de Gezond heidsdienst voor Dieren, DMV Campina, Vee- en Vleescentrale, In terpolis, Suikerunie, Brabantse Boomkwekersbond, CNC, Ministe rie van Landbouw en Visserij, Aard appel BV, Amalthea, CSV, Cehave, CO VAM, Interpolis, Mestac, Stich- sen opleveren. Beveiliging tegen overstromingen blijft natuurlijk essentieel. Daar naast vormen het tegengaan van misbruik van watersystemen zoals waterverontreiniging en overmatige omtrekking van grondwater even eens hoofdpunten van beleid. Onmisbaar zijn ook inrichtingsmaat regelen zoals milieuvriendelijke oevers en passages voor vis en oever- dieren. Naast de huidige situatie zijn in de Nota zogenoemde streefbeelden op genomen. Deze geven aan hoe Ne derland als waterland er in de toe komst moet uitzien. Van een groot aantal maatregelen is een analyse ge maakt, waarin de effektiviteit en de financiële konsekwenties worden bekeken. Waterbeheer blijft van oudsher de verantwoordelijkheid van het minis terie van Verkeer en Waterstaat. Daarnaast zullen in de toekomst wa terbeheer, natuurbeheer, milieube heer, ruimtelijke ordening, land bouw en landinrichting steeds inten siever op elkaar moeten worden af gestemd, op nationaal en internatio naal gebied. worpen, ook boekhoudplichtig "worden. Tot nu toe is de plicht om mestboek houding bij te houden alleen ten uit voer gelegd, als op een bedrijf een referentiehoeveelheid mest rustte van meer dan 125 kg fosfaat per hektare. Het voorstel zal voor advies naar de Raad van State worden gezonden. ting Landelijke Mestbank, NCB, PBR, Promest, Rabobank Neder land, allemaal spannen zij zich in om de land- en tuinbouw op een po sitieve manier onder de aandacht van de bezoeker te brengen. Behalve dieren zoals koeien, varkens, kip pen, schapen en geiten wordt ge toond: hoe een aardappel friet wordt; hoe koeien, varkens, kippen, geiten en schapen gezond worden ge houden; hoe met een veilingklok wordt gewerkt; hoe de boer en tuin der de komputer inschakelen; hoe de melk van de koe in het pak komt; hoe veilig de boer en tuinder werken; hoe je aan lekkere worst komt. De manifestatie Brabant Perspektief is geopend op vrijdag 8 en zaterdag 9 september van tien tot tien uur. Op zondag van tien tot acht uur. Over plicht tot bijhouden mestboekhouding in grondwaterbeschermingsgebieden 4 Vrijdag 8 september 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 4