Middeling in 1988-1990 Pleidooi voor 'meer gevoel van verbondenheid met de aarde' -Mt over geld en goed Een advies van Willem en Siene dat verdient opgevolgd te worden ingezonden Scheidend voorzitter dr. D. de Zeeuw opent akademisch jaar Liesbeth Pons versterkt SEV-team De onzin van Sicco Leendert Mansholt m Toen de sociaal-ekonomische voorlichter bij Willem en Siene op het bedrijf kwam om over een maatschap te praten, bleek alras dat er nog veel meer vragen zijn op andere terreinen waar de SEV voorlichting over geeft. Frappant vond Siene het dat ook op alle andere vragen een bevredigend antwoord kon wórden gegeven met betrekking tot erfrecht, stu diefinanciering van de dochter, een pachtkwestie en terugbeta ling WIR bij aanschaf van een nieuwe trekker en wat er betaald kan worden indien er eens grond te koop komt in de buurt. 'Blij dat er sociaal-ekonomische voorlichters(sters) zijn bij de ei gen landbouworganisaties die je gratis adviezen geven en dit op een onpartijdige manier doen', zei Willem. 'Dat vind ik ook', zei Siene, 'het is natuurlijk hun vak, en zij nemen veel tijd zich in de zaken die tot hun takenpakket behoren te verdiepen'. 'Ze proberen ook echt preventief te werken, in hun artikelen in de landbouwbladen, via de kursus- sen, de lezingen, de gespreks groepen en in het individuele ge sprek'. 'Naar mijn mening kun nen nog veel meer agrariërs en hun vrouwen en andere gezinsle den gebruik maken van die Sociaal-Ekonomische Voorlich- ter(ster)', meende Willem. Siene zei het jammer te vinden dat er nog teveel mensen te laat of in het geheel geen kontakt op nemen met de SEV. 'Wel is het zo dat de meeste kol lega's pas het naadje van de kous willen weten op het moment dat men zelf met het onderwerp te maken krijgt, zoals nu bij ons de maatschap. Maar je ziet wat er nog meer aan de orde kwam'. 'Zouden we een boodschap, een signaal kunnen geven naar onze kollega's', vroeg Siene aan Wil lem. Wis en waarachtig wel, meende ze. Nu, die boodschap is: 'Maak gebruik van uw eigen SEV, die u gedeeltelijk betaalt via de kontributie, waar de land bouworganisatie een bijdrage voor krijgt van de overheid. Wij hebben ervaren dat ze hun vak verstaan, dat ze, indien nodig, in de huid van de ander kunnen kruipen, dat ze de mens, het ge zin, waar het in feite ook om draait, niet vergeten. En dat op tijd goed voorlichting vragen enorm veel narigheid kan voor komen in je bedrijf, in je gezin en in familieverband'. J. Markusse Bij de opening van het akademisch jaar aan de Landbouwuniversiteit Wageningen op 7 september heeft dr. D. de Zeeuw gepleit 'voor een verbreding van ons huidige kennis cultuurpatroon met meer gevoel van wezenlijke verbondenheid met de aarde, met meer inschakeling van de intuïtie voor het goede en daar mee voor het scheppen van meer ruimte voor een visie op de toe komst'. De Zeeuw nam met zijn openingsrede tevens afscheid als voorzitter van het kollege van bestuur van de Landbouwuniver siteit. 'De universiteit, broedplaats van vernieuwing' was het thema dat De Zeeuw aansneed. De huidige proble men bij de landbouwproduktie en de instandhouding van milieu, natuur en landschap vragen dringend om vernieuwende ideeën over de toe komst van onze natuurlijke om geving. Nieuwe natuur De Zeeuw gaat ervan uit dat de 'in dustriële trend in de produktieland- bouw' zich zal voortzetten, zijns in ziens terecht. Deze produktieland- bouw zal in de toekomst alleen nog plaats kunnen vinden op de betere gronden en met veel aandacht voor de ecologie. Dat betekent volgens De Zeeuw dat in Nederland vrijwel alle jonge ontginningsgebieden (waar eerst heide en veen voorkwamen) door de landbouw prijsgegeven zul len worden. Daar zal dan 'nieuwe natuur' kunnen ontstaan, die tege- Met ingang van 1 september 1989 is Liesbeth Pons als Sociaal Eko- nomisch Voorlichtster in dienst getreden bij de ZLM. Zij is gebo ren op een akkerbouwbedrijf op 't Eiland van Dordt en daar op gegroeid. Na haar HAVO oplei ding heeft zij met succes de HBO-opleiding Toegepaste Huishoud Wetenschappen gevolgd. Na haar inwerkperiode zal zij als werkgebied Zuid-Beveland krij gen. Tevens zal zij ondersteu nend werk wat de voorlichting betreft leveren aan de agrarische kommissie van de Plattelands vrouwen in Zeeland. Zij is telefonisch te bereiken op kantoor: 01100-21010. Thuis: Geertesplein 4, Kloetinge, telefoon: 01100-33242. ir. D. de Zeeuw moet zal komen aan de toenemende behoefte aan rekreatie en land schapsbeleving. 'Het is voor een wetenschappelijke instelling onvoldoende', aldus De Zeeuw, 'om signalen, bijvoorbeeld over het gevaar van een toenemend gebruik van chemische stoffen, af te geven aan de samenleving en daarna de handen in onschuld te wassen. De wetenschap dient ook aan te geven op welke wijze het vernieuwende ethisch/maatschappelijk verant woord ingevoerd kan worden'. In dat verband noemde hij de aan zetten in Wageningen tot een geïnte greerde aanpak van maatschappelij ke en technologische aspekten van de biotechnologie als een goed voorbeeld. 'De macht' Kreativiteit en vernieuwing kunnen volgens De Zeeuw heel gemakkelijk gesmoord worden doordat 'de macht' (bestuurders, geldgevers) zich teveel met de wetenschap be moeit. 'Vernieuwing vraagt om af stand, allereerst van de geldgever'. De belangrijkste geldgever, de mi nister van landbouw en visserij, ver toont volgens De Zeeuw, de toene mende neiging om via oormerking van de rijksmiddelen een meer dan globale invloed uit te oefenen op de besteding van de middelen van de Landbouwuniversiteit. Daar komt bij dat de strenge regeerakkoorden van de laatste kabinetten de publieke kontrole hebben verzwakt, waar door de macht van de overheid is vergroot. De Zeeuw pleitte er andermaal voor dat het ministerie meer afstand houdt van de basis in Wageningen. Volgens hem profiteert de overheid op de duur het meest van de univer sitaire kennis wanneer deze zoveel mogelijk buiten de greep van de po litieke korte-termijnbelangen tot stand komt en wordt doorgegeven. 'Dan pas kan er kritisch vernieu wend gewerkt worden in het belang van een goed lange-termijn-beleid voor landbouw, natuur en milieu'. 'Fonds voor vernieuwing' 'De macht van het geld moet onder geschikt zijn aan vakbekwaamheid en publieke zeggenschap', aldus De Zeeuw, anders gaat de wetenschap per 'op safe spelen'. Dat laatste ziet hij ook teveel in de Landbouwuni versiteit gebeuren en daarom pleitte hij voor een 'fonds voor vernieu wing'. Het zou op dit moment wel eens de belangrijkste taak kunnen zijn voor het kollege van bestuur en de universiteitsraad zo'n fonds te stichten om daarmee de ruimte te kunnen scheppen die voor durf, im provisatie en vernieuwing noodzake lijk is. 'Eigenlijk pleit ik', aldus De Zeeuw aan het eind van zijn rede, 'voor een relativering van de pure rationaliteit als sturend beginsel van ver nieuwing'. De kommissie-Oort had voorgesteld de middelingsregeling in haar geheel af te schaffen. Onder druk van met name organisaties werkzaam voor de landbouw was de regering even wel van oordeel dat een middelings regeling in vereenvoudigde vorm ge handhaafd diende te blijven. Vooral in de land- en tuinbouw en in het midden- en kleinbedrijf speelt de middelingsregeling een belangrijke rol. Afschaffing zou voor de be lastingplichtigen in die sektoren van ons bedrijfsleven, i.v.m. sterke fluk- tuerende inkomens, een onevenredig zwaar nadeel opleveren. Alleen al bij de Accountantsunie ZLM wordt jaarlijks voor meerdere miljoenen voor de kliënten aan mid- delingsteruggaven ontvangen. Lan delijk zijn de teruggaven een veel voud hiervan! Het belang voor de agrarische sektor is dus geleidelijk zeer zeker aanwezig. De nieuwe middelingsregeling zal op een aantal belangrijke punten veran deren t.o.v. de bestaande. Enkele van deze wijzigingen wil ik, zonder volledig te zijn, noemen: - Het jaar waarin men 65 jaar wordt mag niet worden meegemiddeld. - De premieheffing wordt meege middeld. - Niet langer is vereist dat men winst uit éénzelfde onderneming of in komsten uit éénzelfde dienstbetrek king geniet. - Alle inkomsten worden gemid deld, dus ook vermogensinkomsten, en de bijzonder tarief baten. - De herrekening geschiedt op basis van de belastbare sommen. - Het verschil in belasting moet ten minste 1.200,zijn wil men voor teruggaaf in aanmerking komen. Overgangsregeling 1988-1990 Omdat de nieuwe regeling pas aan vangt in 1990 en derhalve voor het eerst betrekking heeft op de periode 1990-1992 was een overgangsrege ling noodzakelijk. Deze overgangs regeling heeft tot gevolg dat grote voorzichtigheid is geboden bij de keuze voor het middelingstijdvak 1986-1988. Als gemiddeld is over de periode 1985-1987 kunnen de jaren 1988 en 1989 samen een tweejaarsmidde- lingstijdvak vormen. De belasting- Zoet gefluit van vogelaar Mansholt Liberalisering is een typisch Ne derlandse neiging, aldus Mans holt aan het einde van een inter view in het Agrarisch Dagblad van 26 augustus. Tegenover libe ralisering staat evenwel: socialis tisch, autoritair, marxistisch, dictatoriaal. Nederland mag dus blij zijn met zijn neiging tot liberalisering. Het was en is daardoor beter in staat zich te weren tegen de vrij heid benemende maatregelen. Aan het einde van het interview komt dan nog het gebruikelijke socialistische kommunistische dédain ten opzichte van de handel. De zich in het interview als alwij- ze presenterende Mansholt heeft er waarschijnlijk geen weet van dat Nederland voor de helft van zijn inkomen afhankelijk is van die handel. Meer dan eens is hem verweten impotent te zijn om een marktbeleid te ontwikkelen bij alle regelingen. Het ontbreken van een marktgericht beleid heeft geleid tot overschotten die de be lastingbetalers miljarden hebben gekost. De gehele wereld streeft naar het afwerpen van het socialistische juk. Zie naar de Sovjet-Unie, zie naar Polen en China, maar Mansholt blijft volharden in zijn socialistische visie. Mansholt wil naar de gemengde bedrijven te rug, een verlangen dat meer bij niet deskundige oudere lieden voorkomt. Wat kipjes, wat var kentjes en wat koetjes. De opvolgers van Mansholt in de Europese Kommissie hebben als hun eerste taak ervaren het beleid meer een marktgerichte achter grond te geven. Dat was een zwa re opgave, waartegen de gehele nomenclatuur en de voordelen- genieters zich verzetten. Thans echter is vrijwel algemeen aan vaard dat een beleid dat niet marktgericht is, volkomen ireëel is. Het zoete gefluit van de voge laar Mansholt zal en kan daar niets aan veranderen. Leon van der Werf Nunspeet plichtige die wenst te middelen, c.q. gemiddeld heeft, over de jaren 1986-1988 moet zich zeer goed reali seren dat hij het jaar 1989 nimmer meer in een middelingsverzoek zal kunnen betrekken. Wanneer de be lastingplichtige in de voorafgaande jaren niet heeft gemiddeld en hij wil het inkomen van het jaar 1989 toch in de middeling betrekken, dan wordt hij wederom gedwongen; de enige mogelijkheid is middeling aan te vragen over de periode 1987-1989. Immers men mag uitsluitend midde len over de jaren 1988-1989 als het jaar 1987 reeds in een midde lingstijdvak was betrokken. Middeling serieus nemen Middeling is een serieuze zaak die niet te weinig aandacht kan krijgen. Middeling wordt door de fiskale ad viseurs dan ook bekeken in samen hang met andere "aftrekposten" zo als dotatie aan de fiskale oudedags- reserve, zelfstandige beloning mee werkende echtgenoot etc. Daarnaast blijkt dikwijls dat door verliesverrekening of het ontvangen van navorderingsaanslagen etc. de reeds ontvangen middelingsterugga- ven uit een eerder tijdvak nog wijzi gen ten voordele van de belasting plichtige. Dit voordeel kan gemak kelijk enkele duizenden guldens belopen! Omdat ieder middelingsverzoek schriftelijk moet worden gedaan binnen twaalf maanden, nadat de aanslagen en dergelijke die betrek king hebben op de middelingsperio de onherroepelijk zijn vastgesteld en b.v. bij het opleggen van een navor deringsaanslag de termijn van 12 maanden vaak reeds is verstreken, wordt de aanvraagtermijn voor mid deling in die situatie verlengd met 2 maanden. De termijn begint te lopen op het moment dat de navorderings aanslag onherroepelijk vaststaat. Twee maanden is echter een betrek kelijk korte tijd! Ook verliesverrekening vindt vaak plaats jaren na afloop van het desbe treffende middelingstijdvak. Daar door wordt soms nagelaten een nieuw middelingsverzoek bij de be lastingdienst in te dienen, omdat men onbekend is met alle fiskale ins en outs. U mag echter nimmer vergeten dat ook de (nieuwe?) minister van finan ciën blij is met onverwachte extraa tjes. Hij blijf evenwel ook van me ning datu geen dief hoeft te zijn van uw eigen portemonnaie. U mag zelf kiezen.... J.J.C. Zegers, Accountantsunie ZLM bv Bergen op Zoom bestemmings plannen Vrijdag 8 september 1989 Halsteren Met ingang van 1 september ligt ge durende een maand op het gemeen tekantoor, afd. algemene zaken, voor een ieder ter inzage het ontwerp bestemmingsplan Wegverbinding Bergen op Zoom - Halsteren - Steen bergen. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk be zwaren indienen bij de gemeente raad, postbus 8, 4660 AA Halsteren. Bergen op Zoom Met ingang van 1 september ligt op de afdeling Ruimtelijke Ordening het ontwerp van het bestem mingsplan "Wegverbinding Bergen op Zoom - Halsteren - Steenbergen" ter inzage. Gedurende bovenge noemde termijn kan iedereen tegen dit ontwerp schriftelijk bezwaren in dienen. Deze dienen gericht te zijn aan de gemeenteraad, postbus 94, 4600 AB Bergen op Zoom.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 3