rfTT G. DE VRIES V^1 TERMIJNMARKT B.V. Runderen Schapen Europ- notering Zuivelproduktie Dure varkens kosten slachterijen miljoenen - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020-205001 Kaas weer zeven gulden Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen SLACHT- RUNDEREN Per kg gesl.gew. Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden ma. Doetinchem di. Purmerend di. Groningen di. Den Bosch wo. GEBRUIKS- VEE Per stuk Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden di. Doetinchem di. Purmerend di. Groningen di. Den Bosch wo. VLEES KALVEREN Per kg levend gew. Barneveld ma. Den Bosch wo. NUKA'S per kg./40 kg. Coveco (A Prijs per stuk: Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. incl. btw Mannelijk extra kwal. 8,50-9,25 8,20-8,85 8,70-9,75 8,40-9,10 8,50-8,90 Melk- en kalf- koeien, 1e kw. 2000-2450 1900-2950 2125-2525 - 2250-3050 2100-3050 2100-2350 - 2200-2700 2025-3100 Mannelijk 2e kwal. 7,30-7,90 6.60-7,60 7,00-7,45 7,10-7,90 7,00-7,55 6,70-7,40 6,80-7,75 Vrouwelijk extra kwal. 8,50-9,80 8,65-9,50 8,65-10,25 8,50-10,00 8,60-10,25 Kalf- Guste koeien vaarzen 1e kwal. 1e kwal. 1825-2550 1900-2950 2100-2450 - 2500-3100 2225-3100 2150-2500 2250-2550 2200-3150 1750-2050 1700-2250 1475-1750 2000-2300 1875-2200 1800-2250 1700-1800 1825-2200 Vrouwelijk 2e kwal. 6,55-7,45 6,50-7,45 6,70-7,30 6,70-7,60 6,65-7,55 7,00-7,30 6,40-7,15 6,80-7,65 Pinken 1100-1400 1250-1875 1475-1775 1400-2025 1125-2025 1150-1550 1250-1950 Aanvoer 95- 26- G ras kalveren 825-1375 900-1500 1000-1450 1e kwaliteit 2e kwaliteit 3e kwaliteit 7,10-7,50 Stieren roodbont 19,30 700-800 - 725-825 - 615-740 Vaarzen roodbont 14,15 450-525 - 540-580 - 340-465 - 6,50-6,70 - 6,30-7,20 Stieren zwartbont 17,30 4,60-5,75 5,20-6,30 Vaarzen zwartbont 12,65 520-575 - 400-450 - 550-625 - 380-450 - 540-640 315-410 - Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 4,55-5,55 3,70-5,40 Slachtramlammeren/kg. Fokschapen/stuk 160-225 Weidelammeren/stuk 125-175 160-200 100-160 VeeVOederS ex btw., per 100 kg. GOES ZUID- M/W.- N/O.- NED NED NED 18/08-25/08 Telersprijzen Verbruikersprijzen ex btw, bron PVV Weidehooi 160-190 Hooi a en b 300-325 -300 -300 Dijkhooi 140-170 Tarwestro 135 140 -145 Stieren 7,75 Veldbeemd 50-55 Gerstestro 160-165 -140 -145 Koeien 7,00 Tarwestro -65 Maïs 24% ds 75 75 Gerstestro 50-60 Bierborstel 72,50 70-72,50 Weidehooi 2e sn. 160-170 Perspulp 67 67 -67 Produktie x 100 kg, week t/m 19/08 1989 -100 Ontvangen melk van veehouders 214.550 98 Vetgehalte 4,18 101 In consumptie gebracht 36,805 100 Boter 3,263 96 Fabriekskaas 10,902 103 Melkpoeder 5,777 111 Gecondenseerde melk 7,893 105 Aardappelen in de Gemeenschap De aardappelmarkt in de Gemeen schap blijft gekenmerkt door een be trekkelijk kort aanbod. Inderdaad heeft de regen wat soelaas gebracht, doch ook duidelijk gemaakt dat, zij het in Nederland niet in die mate als elders in de Gemeenschap, de voor uitzichten voor een goede oogst be paald niet optimistisch zijn. Vooral België meldt opbrengsten die van 20 tot 30% bij vorig jaar zullen achter blijven. Er wordt een vrij grote vraag naar frites-aardappelen ge meld vanuit Nederland en Frankrijk. België voerde in de week tot 26 au gustus ruim 6500 ton vroege aardap pelen uit, waarvan ruim 5900 ton naar Frankrijk. Daarnaast is er een niet al te grote import van industrie aardappelen uit Duitsland en van wat vroege aardappelen uit Italië. De laatste berichten uit België geven aan dat in Vlaanderen de op brengsten zeer matig zijn en in Wal lonië nog vrij redelijk. Frankrijk meldt een vaste markt vooral voor de grove aardappelen, waarvan de prijzen relatief zeer hoog zijn ten opzichte van de konsumptie-maten, die ook uit Bel gië nogal dringend worden aangebo den, voor zover dat mogelijk is. In elk geval drukken ze de prijzen van de Franse konsumptie-maten. De Franse import ligt aanmerkelijk ho ger dan voorgaande jaren. In Enge land droogt het aanbod in de vroege aardappelen op en zijn nu de z.g. se cond earlies aan de markt. De prij zen aan de telers liggen meer dan 2 x zo hoog als vorig jaar. Daar waar van een gewenste tot ruime regenval sprake is geweest kwam dat ten dele het gewas ten goede, doch was de mogelijkheid levensgroot aanwezig van aantasten van de kwaliteit. Tot in de tweede week van augustus bleef de invoer bij vorig jaar achter, Vrijdag 8 september 1989 doch dit zal snel veranderen, vooral door de krappe voorziening van de industrie met grove maten. De Duitse markt is goed prijshou dend. Het rooien van industrie aardappelen is in Nordrhein- Westfalen nagenoeg voltooid en men is geleidelijk aan begonnen met het rooien van de aansluitende soor ten, waaronder Bintjes. Wat daar van geoogst werd ging goeddeels naar de industrie, die daarvoor kon trakten had afgesloten. De ha- opbrengst zou rond de 10% kleiner zijn dan vorig jaar. Meer inlandse tarwe naar de voerbak Van oogst 1988 was, na aftrek van eigen behoud en zaaizaad 887.000 ton tarwe beschikbaar, vergeleken met 876.100 ton voorgaand seizoen. In de periode juli 1988 t/m juni 1989 werd 330.000 ton afgeleverd voor veevoederdoeleinden, vergeleken met 281.700 ton vorig seizoen. Naast inlandse tarwe verwerkt de mengvoederindustrie ook tarwe af komstig uit de andere lidstaten. In het seizoen 1987/1988 werd in totaal 318.000 ton verwerkt. Voor het sei zoen 1988/1989 zijn nog geen exakte gegevens beschikbaar, doch het staat wel vast, aldus mededelingen van het Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten dat in 1988/1989 minder tarwe uit andere lidstaten is aangevoerd, en dientengevolge de verwerking door de mengvoederin dustrie kleiner is geweest. De aflevering voor konsumptie be droeg dit seizoen 340.000 ton 12.400 ton minder dan vorig jaar, terwijl de uitvoer naar derde landen met 4.400 ton daalde tot 600 ton, en de afleve ringen aan de lidstaten met bijna 20.000 ton tot 132.400 ton. De varkensslachterijen hebben deze week één van de moeilijkste weken sinds lange tijd doorgemaakt. De basisprijs is weer een dubbeltje ver hoogd, terwijl aan de afzetkant wei nig prijsverhoging was te realiseren. De strijd om het varken kost weke lijks miljoenen guldens. De GOV-groothandelsprijzen van deze week geven de moeilijke situa tie duidelijk aan. In vergelijking met vorige week wordt alleen voor de schouders een dubbeltje meer geno teerd. De hammen staan een dub beltje lager en de procureurs zelfs een kwartje. De overige onderdelen blijven gelijk aan vorige week. Bij export wordt steeds meer weer stand ondervonden tegen de explo sief gestegen prijzen. Een nog verde re stijging van de inkoopprijs lijkt niet verantwoord meer. De konkur- rentie tussen de verschillende slach terijen is echter dermate groot dat het nog steeds niet lukt om tot een stabilisatie van de varkensprijs te komen. Slachtpluimvee De markt voor pluimveevlees wordt nog steeds overheerst door een vaste tendens. Bij de niet- kontraktgebonden kuikens waren met name de zware kuikens erg duur. De VHVP-kontraktnotering werd met twee cent per kilo ver hoogd en bedraagt nu 1,80. Afge lopen winter en voorjaar lag deze notering steeds op ongeveer 1,74. Aan het begin van de zomer lukte het langzamerhand om de prijs om hoog te krijgen. Ook enkele grote in tegraties hebben nu de kontraktprij- zen verhoogd. Uitgelegde hennen en moederdieren waren duurder. Dit laatste mede door het feit dat broedeieren nog steeds aan de dure kant zijn. Bij de export van de pluimveevlees- sektor is dit jaar een verschuiving op te merken van levend pluimvee naar het geslachte produkt. In de eerste zeven maanden is ruim 152.000 ton geslacht pluimvee uitgevoerd (1988: 147.000 ton). Aan levend pluimvee ging bijna 34.000 ton de grens over (1988: 37.000 ton). De toegevoegde waarde van deze sektor werd daar mee nogal wat groter. Omdat ook de marktprijzen hoger zijn dan vorig jaar, kon een prima exportwaarde gerealiseerd worden. Vorig jaar werd t/m juli voor 597 miljoen uit gevoerd, dit jaar voor 636 miljoen. Eieren Ook de eiermarkt blijft vast gestemd. In de afgelopen week brachten de eieren weer wat meer op. De belangstelling vanuit Spanje en Groot-Brittannië voor Neder landse eieren is nog steeds goed. Ook op de wat langere termijn lijkt de vraag te blijven bestaan. Een aan tal derde landen blijft eveneens in de markt. Hong-Kong heeft de laatste maanden erg veel Nederlandse eie ren geimporteerd. Al blijft het de vraag - zeker bij stijgende prijzen - hoe lang dit nog duurt, de markt is er deze zomer duidelijk door gesteund. Dankzij de goede export naar andere afnemers heeft de iets mindere afzet op de Duitse markt weinig invloed. Grondstoffenmarkt De prijsdaling van een aantal meng voeders zette zich in de voorgaande week op bescheiden wijze voort. De prijsverschillen beliepen 10 tot 20 cent/100 kg, niet al te veel, maar meegenomen. De gunstige ruwvoe- dersituatie maakt dat de behoefte aan mengvoeders, vooral in de run- dersektor nogal wat verminderd is. De graanprijzen zijn vrij stabiel, in een rustige markt. Er wordt een en ander gedaan voor levering in het 4e kwartaal. De sojaprijzen liepen over het geheel iets op, doch de omzetten bleven be perkt. Maisglutenvoermeelpellets blijven nog wat schaars, doch er is een ruimer aanbod in aantocht, waardoor de aanvankelijk wat vaste markt iets afbrokkelde. Raap- schroot is wat in prijs gestegen. Er is weer een ruimer aanbod in mais- voermeel. Tapioka is prijshoudend, pulpprijzen trekken iets aan. Er is konkurrentie van Chinese pulp. Hoewel in de marktsituatie weinig is veranderd, zijn de kaasnoteringen in Leeuwarden en Alkmaar vorige week vrijdag met 20 cent per kilo verhoogd. De kaasprijs heeft daar mee het niveau van zeven gulden per kilo weer bereikt. Een jaar geleden werd voor het eerst zeven gulden betaald. In handelskringen bestaat nogal wat zorg over de relatief hoge kaasprijs. Bij een enigszins dalende afzet in Nederland en in de andere lidstaten, houdt juist de export naar derde lan den de afzet op peil. In het eerste halfjaar van 1989 ging er 160.900 ton kaas naar EG-landen, tegen 164.500 ton vorig jaar. Vooral Duitsland en Engeland namen nogal wat minder af. Naar derde landen ging nu 41.400 ton, tegen 29.700 ton in de eerste helft van 1988. Japan, de Verenigde Staten en Egypte vormen belangrijke groeimarkten. De han del vreest dat onze kaas nu te duur gaat worden voor deze landen. Slachtvee De beste kwaliteiten slachtkoeien en -vaarzen werden incidenteel iets duurder verkocht, het aanbod hier van is echter klein. Voor het gros van het aanbod handhaafden de prijzen zich op hetzelfde peil. Wel werd het aanbod goed opgenomen. De handel in de slachtstieren had een rustig verloop tegen onveranderde prijzen. De afzet van het rundvlees verloopt in het binnenland tegen staande prijzen. De export naar Frankrijk is iets levendiger, al had dat nog niet veel invloed op de ver koopprijzen. Er was slechts een lich te neiging tot iets hogere prijzen. Gebruiksvee De vraag naar goede nieuwmelkte koeien nam toe. Er is blijkbaar nog wat ruimte in het quotum. De han del was overwegend matig gestemd tegen nagenoeg dezelfde prijzen. Er lijkt, in verband met de lagere prij zen voor de nuchtere kalveren, enige druk te ontstaan op de prijzen voor de kalfvaarzen. De handel in de guste koeien en het jongvee was rustig met weinig verandering in de prijzen. Veemarkt 's Hertogenbosch Op de paardenmarkt van 's Herto genbosch werden 31 augustus 134 stuks aangevoerd. De prijzen per stuk (inkl. BTW): luxe paarden 2.825,tot 3.450,2-jarige merries 2.225,— tot 2.850,—; 2-jarige hengsten 1.625,— tot 2.900,1-jarige merries 1.525,— tot 2.500,—; 1-jarige hengsten 1.000,— tot 1.600,—; veulens 900,— tot 1.925,—; po ny's 525,— tot 1.700,—; Shet lander merries 400,tot 775, Shetlander ruinen 400,— tot 775,—; slachtpaarden 4,35 tot 6,—. Handel rustig, prijzen gelijk. Verdere prijsstijging varkens verwacht De notering van de varkensbeurs van 1 september geeft aan dat voor de week tot 9 september de var- kensprijzen verder zullen oplopen. Het betekent dat de prijsontwikke ling gelijk loopt aan de ontwikkelin gen in de Bondsrepubliek, waar eind voorgaande week, de slachtbedrij- ven hun uitbetalingsprijzen aan de mesters opnieuw verhoogden. Ook Frankrijk blijft oplopen, evenals Italië. Kalveren De handel in de nuchtere kalveren had een gematigder verloop. Voor alle soorten en kwaliteiten noteerden de prijzen lager. De prijsverlaging was voor zwartbonte kalveren groter dan voor MRIJ-kalveren. De prijzen voor de vleesraskalveren toonden een lichte neiging om af te zwakken. Bij een rustige handel werden de vleeskalveren tegen wat lagere prij zen verkocht. In Den Bosch werd echter iets hoger genoteerd. In Duitsland is de afzet moeilijker in verband met de negatieve publiciteit rond het kalfsvlees. In Nordrhein- Westfalen zijn al tientallen bedrijven ontdekt die het hoestmiddel Salbuta- mol gebruikten. Wol vee Bij grotere aanvoeren van slachtlam- meren tendeerde de handel hierin wat kalmer. De prijzen stonden licht onder druk. Alleen voor lichte lam meren van goede kwaliteit (tot 18 ki lo geslacht gewicht) noteerden de prijzen gelijk. Voor de slachtscha pen noteerden de prijzen eind vorige week iets lager. Deze week was het prijsverloop vrij stabiel. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (68-90 kg.) Levend (85-115 kg.) 4,70-4,72 7 3,78-3,83 5 Roepprijs inkooporganisaties vorige week deze week Cavee/Coveco Druvar Encebe Janssen A'doorn Janssen Wesep Ludrova Vagrocon Vako Vos Zuidgroep 4,53 4,58 4,49 4,55 4,52 4,58 4,55 4,52 4,52 4,66 4,59 4,59 4,68 4,68 Per kg. gesl. gew., incl. btw. Landel. richtpr. LBS 25/08-01/09 Af fokker 23 kg. Toesl./aftr. afw. kg. Opbrengstprijs LEI 25/08-01/09 Af fokker 23 kg. 129,50 Toesl./aftr. afw. kg. 2,50 Toesl. boven 25 kg. 2,30 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 31/08 Zwolle 01/09 Leiden 05/09 Den Bosch 06/09 3,40-3,50 3,35-3,40 3,40-3,50 3,30-3,40 - Basiscontr.prijs/kg.ex toesl./incl. btw. Kuikens tot 1400 gr. week 01/09-08/09 1,80 Vrije prijzen Week 25/08-01/09 Lichte witte kippen 1,06 Zwaardere bruine kippen 1,18 Slachtkuikenmoederdieren 1,70 Slachtkuikens wit 2,18 Slachtkuikenintegraties LEI, week 25/08-01/09 1,89 Slachtkuikens netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens 0,52 oer stuk franco mester ex btw., deze week Dijkro 1e kwal. Elco 1000 kg., 1e kwal. Enki 1000 kg. 3,40 3,40 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 23