Kunst in Willemstad p.j. zuid geiuid Ondanks regen toch een geslaagde Agro-Dag Wat kunnen we met het oog op de toekomst leren? ifiiim ut MT Nederlands geld helpt Zuidamerikaanse tiener-moeders de kost te verdienen IT Br II II II" Mevr. P. J. de Rooy-Janse M.A. N.G. Addens - prijs voor agrarisch-historisch onderzoek PJZ AGENDA Provinciale aktiviteiten: redaktie Henk Tegels wLW B A B B onder redaktie van de Redaktiekommis- «f IIII 111/ sie Bond van Plattelandsvrouwen voor W lik iPl^ Zeeland en Brabant. I IL H H WW Wr Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge. Op zaterdagmiddag 2 september kwam het zonnetje maar moeilijk door de bewolking heen. Het was kil buiten. Maar des te meer voelde ik de warmte, de sfeer die het Mauritshuis in Willemstad uitstraalt, zodra ik daar binnenstapte. Het Mauritshuis is al weer zestien jaar in gebruik als stadhuis. In de hal van dit schitterende, meer dan 400 jaar oude huis werd het eerste lustrum gevierd van de Quiltgroep van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in Noord-Brabant met een tentoonstelling. Mevrouw J.P. Gijsberts-Boekestein - presidente van de provinciale Handwerkkommissie - opende deze bijeenkomst met een welkom aan de genodigden. Zij gaf hierna het woord aan mevrouw A. in 't Veld- Blonk, oud-presidente van het Pro vinciaal.Bestuur en verzocht de haar tentoonstelling te openen. Mevrouw in 't Veld herinnerde zich nog goed de start van de Quiltgroep, die is ontstaan uit de Handwerk kommissie. Bij quilting zijn meerde re technieken mogelijk, maar me vrouw in 't Veld zei overrompeld te zijn door de kleuren en motieven, door het kunstzinnige. Het totaal beeld trof haar, alhoewel zij goed begreep dat de technieken nodig zijn om tot dit resultaat te komen. Tech nieken die de eksposantes geleerd hebben tijdens kaderdagen en trai ningen binnen de Bond. 'De Bond heeft als opstap gefungeerd. Niet voor niets zegt men van de Bond: Dat is een leerschool voor vrouwen. U hebt u een werkwijze eigen ge maakt, u hebt uw ideeën en inspira ties gebruikt. U bent als een indivi dueel scheppend kunstenaar verder gegaan', aldus mevrouw in 't Veld. Binnen de Bond gebruiken we vaak de term 'door vrouwen - voor vrou wen'. Zij stelde voor het tweede deel Ondanks de 9 mm regen, welke bin nen een half uur viel op zaterdag middag 2 september jl. kan de orga nisatie toch spreken van een geslaag de Agro-Dag. Een kommissie, be staande uit leden van P.J.Z./ZeKlu- Za/K.P.J./N.C.B. afdelingen Ze venbergen en omstreken, heeft haar 3-de Agro-Dag gehouden. Op deze dag worden de Kring wedstrijden ploegen, en de Trekker- behendigheidswedstrijden (t.b.h.) verreden. De organisatie rekende op veel pu bliek en er hadden zich in totaal 30 ploegers en 42 t.b.h. deelnemers voor deze wedstrijd ingeschreven. Deze wedstrijden werden gehouden op de landerijen van de Fam. M. Donken, Pootweg, te Langeweg, on der de rook van Zevenbergen, 's Morgens verliep de inschrijving, en de loting der veldjes voorspoedig, waarna de aanwezige jury-leden uit leg gaven m.b.t. de wedstrijd en konden de ploegers een uurtje proef- ploegen. Er moest nog heel wat ver steld en gesleuteld worden aan de di verse ploegen, aangezien de ploeg- diepte was gesteld op 17 cm. Om precies 13.30 uur werd door de eige naar Dhr. Rien Donken d.m.v. een jachtgeweer het startschot gegeven, waarna ook de Hollandse Driekleur gehesen werd. Al spoedig werd de 20 'voor vrouwen' te laten vervallen, Dmdat het jammer zou zijn als niet begin voor beoordeeld, en konden de wedstrijden hun aanvang nemen. Er werd zeer serieus gemeten door de deelnemers aan de ploegwedstrijd. Er deden 16 deelnemers mee in de kategorie 2 schaar wentel, en 11 deelnemers aan de 3- en 4 schaar wentel. Omdat er geen rondgaande ploegers binnen de P.J.Z. en K.P.J. afdeling van Zevenbergen zijn, vond de organisatie het leuk om o.a. Cees Breure uit Dinteloord met zijn 2 schaar rondgaand te laten de- monstratieploegen, zodat het pu bliek kon zien wat dat precies in hield. Om er toch een kompetitie van te maken, waren er nog 2 rond gaande ploegers uitgenodigd. Deze deelnemers kwamen uit Oost- Brabant hun kunnen laten zien. Er was gedurende de hele middag veel publiek naar het terrein geko men, en het was een bijzonder gezel lige drukte rondom het demonstratie-veld met werktuigen (een zaai-spitmachine, een aantal nieuwe ploegen, een tamdem-asser enz. enz.). Ook de paardenploeg trok zeer veel belangstelling en veel ouderen hebben nog hun kunnen la ten zien. Voor veel mensen viel dit echter niet (meer) mee. In de tent werd door een landbouwmechanisa- tiebedrijf een videofilm getoond met daarop beelden van de Agro-Dag ook mannen zouden kunnen genie ten van deze kunstuiting, waarna zij de tentoonstelling voor geopend ver klaarde. Wilt u deze mooie handwerkten- toonstelling ook eens gaan bekij ken? Dit kan nog t/m 15 september a.s. tijdens kantooruren: maandag t/m vrijdag 8.15-12.15 uur en 12.45-16.45 uur; op donderdaga vond van 18.00-20.30 uur. Toegang is gratis. Desgewenst kunt u het gehele gebouw bezichtigen. Plaats: Mauritshuis te Willemstad. Willy Oostdijck-Vogelaar van 1988 en een demonstratie van 700 Kg stro-pers. Ook dit trok zeer veel bekijks. Het werd nog drukker in de tent toen er een wolkbreuk precies boven het veld neerviel, om circa 16.00 uur. De organisatoren hebben daar op rond de klok van 16.30 uur de ploeg- en trekkerbehendigheids- wedstrijden -helaas- voortijdig moe ten stopzetten. Veel deelnemers aan de ploegwedstrijden waren juist be zig met de eindvoor. Maar enkele waren hier nog niet aan toe, zodat bij de beoordeling geen rekening is gehouden met de eindvoor. Toch is er ondanks dat een goed beeld van de geploegde prestatie verkregen. De t.b.h. is om reden dat nog niet alle deelnemers in de gelegenheid waren alle parcoursen te rijden, niet in de prijsuitreiking betrokken. Zodoende is er geen uitslag en blijven de bekers tot volgend jaar staan. De prijsuitreiking was 's avonds rond de klok van 21.00 uur in de tent, onder het genot van een drank je en een hapje van de barbecue. Ondanks dat het parkeerterrein en de pad richting de tent in een mod derpoel waren veranderd, viel het aantal bezoekers aan deze avond niet tegen. Zo'n 200 mensen hebben "de sprong" gewaagd -al dan niet met laarzen aan hun voeten- om toch op deze gezellige avond met leuke muziek aanwezig te zijn. Sfeervol De avond was bijzonder sfeervol. Wim de Lint verzorgde de prijsuit reiking en gaf ook nog een algemene indruk van het geploegde werk. Hij gaf hier en daar nogal wat kommen- taar op o.a. de openingsvoor, en dat men er goed op moet letten, dat de voren recht zijn. Ook zou het in- en uitzetten meer aandacht moeten krijgen. Hij gaf de deelnemers de raad mee goed te oefenen, zodat ook de resultaten nog beter zouden wor den, ook al is het niveau ieder jaar al hoger en van goede kwaliteit. Ook is Wim de Lint voorstander voor het Er is in het 19e eeuws denken een ak- tualiteit van denken en doen. Men ziet een dadendrang ontwikkelen en er is kritiek op degene die op onver antwoorde wijze de normen over schrijdt. Maatschappijkritiek is een gegeven wat hoog in het vaandel komt te staan. Als ik dit schrijf staan we aan de vooravond van de 2e Kamerverkiezingen. Het was een hele toer om uit de veelheid van aan gedragen idealistische denkbeelden en hoog in het vaandel staande nor men en waarden, de juiste koers te zien die hieraan ten grondslag ligt. Het was me de korte tijd van hevige aktie wel. En na de uitslag volgt de rust voor het kiezersvolk. Ze kunnen dan op hun gemak bekijken wat ze met hun allen hebben gedaan. Zeg gen: 'Op die klub heb ik niet gestemd', dat help niks meer. De ge kozenen gaan zich nu beraden op de toekomst van ons allen. Wij kijken het steekspel aan en ge ven er ons kommentaar bij, maar dat helpt niet meer. We zitten er nu als er verder niks gebeurd voor 4 jaar aan vast. Ieder mens is een indi vidu, een persoonlijkheid, die wel op gezette tijden zijn/haar mening mag geven maar dan weer toe moet kij ken hoe het allemaal afloopt. Wat maakt een mens eigenlijk tot een persoonlijkheid? Een persoon is of wordt de mens in verhouding - in relatie - tot de ander. Maar tevens het vreemde en bijzon dere in zichzelf te ontdekken. Men kan zich oriënteren op diverse onderdelen en zien wat we als natie willen - doen - bereiken op deze ge bieden. We zijn een natie en dat woord komt van 'natus', wat 'geboren worden' betekent. Een natie wordt dus eigen lijk gevormd (geboren) uit de menin gen die door de verschillende groe peringen naar voren worden ge bracht. Ontwikkeling is in onze tijd een groot goed. Als we ontwikkeling schrijven denken we meteen aan scholing en ons leerrecht, wat we houden van een instruktie-avond, komende winter, waarin e.e.a. toe gelicht en uitgelegd wordt t.a.v. het ploegen, en de afstelling van de ploeg. De uitslag 2 schaar wentel: 1. Arie de Lint Zevenb.hoek 211,5 p.; 2. Ad Quirijns Lage-Zwaluwe 201 p.; 3. Edwin Rommens Standdaarbuiten 200,5 p. Uitslag 3- en 4 schaar wentel: 1. Martin Crezee Lage-Zwaluwe 193 p.; 2. Eric Neelen Zevenb.hoek 190 p.; 3. Wim Wijtvliet Moerdijk 178,5 P- Uitslag 2 schaar rondgaand: (buiten mededinging): 1. Cees Breure Dinte loord 165,5 p.; 2. Ad Buys Oost- Brabant 159,5 p.; 3. Jan de Pinth Oost-Brabant 144 p. Vanaf deze plaats wenst de Agro- De Stichting Nederlands Agronomisch-Historisch Insti tuut te Groningen stelt met in gang van 1990 om het jaar een bedrag van 2500,beschik baar voor de bekroning van een oorspronkelijke, niet gepubli ceerde en zonder betaling tot stand gekomen recente studie op het gebied van de agrarische ge schiedenis van Nederland. Inzen dingen kunnen tevens in aanmer king komen voor publikatie in de instituutsreeks Historla Agri- culturae. Gegadigden kunnen zich voor toezending van het reglement of voor nadere informatie wenden tot drs. P.C.M. Hoppenbrou wers, hoofd van het NAHI, Oude Kijk in 't Jatstraat 26, 9712 EK GRONINGEN, tel. 050-636951/635949. De slui tingstermijn voor inzending is 1 januari 1990. dan wel eens leerplicht willen noemen. Naar binnen of naar buiten We kunnen ons oriënteren zowel naar binnen als naar buiten. Onder wijs en opvoeding was tot voor kort in handen van de familie, het dorp of de leefgemeenschap en ook een beetje in handen van het onderwijs. Het kan mensen heel weerloos ma ken tegenover de buitenwereld, ze voelen dat ze geen invloed hebben op de struktuur van de samenleving. Als men een gevoel van weerloos heid heeft maakt dat meer onzeker dan echt nodig is. Men weet dan niet hoe of wat te doen en de z.g. terreur kan toeslaan. Terreur is niet alleen wat we in de beelden in de media te zien krijgen, het kan ook gebruikt wor den tegen ieder die de mening van een ander niet deelt. Als men dan niet is opgewassen kan de weg van de minste weerstand worden gevolgd. Het individu dat tot machteloosheid is gedoemd is aangewezen op de mo de. Mode dié niet het uiterlijk van de persoon bepaald maar ook de denk wereld. Deze mens heeft dan geen schijn van kans meer als persoon lijkheid maar gaat op in de massa. Overdragen De normen en waarden die van gene ratie op generatie hebben gegolden overdragen dat is van groot belang. Op die wijze kan men toch meer in vloed hebben op vrijheid van de in dividuele mens. We moeten elkaar op ethische vra gen durven aanspreken maar geen kontrole uitoefenen die de mens de vrijheid en de kreativiteit ontneemt. Beslist geen nieuwe stammenstrijd in het leven roepen. Zien wat mogelijk is, wat er al was en er nog is. Soms komt iets vreemd over maar als je erover denkt weet je: dat heb ik ook beleefd maar niet benoemd, want ik kende het woord niet. Veel zal weer over ons komen goed of iets anders maar we moeten er mee leven nu en de komende tijd. Maak er iets goeds van. P.J. de Rooy-Janse, m.a. kommissie de ploegers, aan de pro vinciale ploegwedstrijden te Mill, veel succes toe (zaterdag 9 september 1989). Dit zijn van Zevenbergen en omstre ken: Martin Crezee, Laurens van Hoof, Orjan Schrauwen, Raymond Lokers, Arie de Lint en John Haver- mans (Dit zijn de winnaars 1, 2, 3 van 1988). Natuurlijk ook alle andere deelne mers heel veel succes toegewenst! Met vriendelijke groet, Anne-Els Timmers Afd. Langstraat - vrijdag 15 septem ber: schuurfeest m.m.v. "Neptunes Drive in Show". Plaats: Transport bedrijf J. Zwart, Heistraat 128, Sprang-Capelle. Aanvang: 20.00 uur. Entree: gratis! Voor eventuele deelname aan een exkursie naar de Heineken fabriek opgeven vóór 16 september bij Jan de Man, tel.nr.: 04167-72406. Afd. Tholen/St. Philipsland - zater dag 9 september: ploegwedstrijden (Thoolse dag). Plaats: Langeweg te Tholen. Afd. Noord-Beveland - zaterdag 16 september: trekkerbehendigheids- wedstrijd. Aanvang: 14.00 uur. Op gave: vóór 10 september bij Wim (01108-1597) of Joke (01109-203) of Charles (01199-385). Kosten deelne mers: 5,Toeschouwers gratis. Verdere informatie (o.a. over de plaats) bij bovengenoemde personen. 25 september: Eerste bijeenkomst voor toneel of cabaret. Degenen, die hieraan mee willen doen kunnen zich opgeven bij Charles of bij Wilmar (01107-1501). 18 september: géén HB-vergadering; 25 september: DB-vergadering; 14 oktober: provinciale bowling; 16 ok tober: HB-vergadering. Vrijdag 8 september 1989 Aan de rand van Montevideo heeft de Unidad Materno Infantil een toevluchtsoord voor zwangere meisjes of tieners met een kindje, die door hun familie zijn uitgestoten. Daar in Uruguay is deze moeder en-kind-eenheid een goed beklante zaak, die niet alleen onderdak wil verschaffen maar vooral ook de meisjes in staat wil stellen voor zichzelf en hun kinderen de kost te verdienen. In de eerste plaats was het daarvoor nodig een werkplaats goed uit te rusten voor cur sussen in weven, leerbewerking en kleermaken. Door het Co-Actie- programma van de Unesco kwamen de benodigde elfduizend dollar er via het Unesco Centrum Nederland. Zonta International, een organisatie van vrouwen in bedrijf en be roep, en nogmaals het Unesco Centrum Nederland hebben nu ook een tweede werkplaats gefinancierd, die komt bij het tweede toe vluchtsoord dat de Unidad binnenkort opent. De toeloop is nog steeds groot.... -

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 20