gropatax verzekeringen zlm Open dagen Bejo gaan verhuizen VlU CL Land- en tuinbouwblad Formulier schapenprojekt West Nederland inzenden Sociaal Economische Voorlichting hJ=k J (SEV) van de ZLM INHOUDSOPGAVE In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur,; geen agendaberichten meer worden opgenomen. Landbouwhuizen gesloten Op vrijdag 22 september zullen de landbouwhuizen van de ZLM in Goes en Zevenbergen vanwege een personeelsreis de hele dag gesloten zijn. Ook de kantoren van Gropatax en van de Geweste lijke Raad van het Landbouw schap in Zeeland zullen gesloten zijn. "Boomexpo" Zundert van 21 tot en met 24 september Van 21 tot en met 24 september a.s. wordt op het terrein van de Coöpe ratieve Landbouwvereniging te Zun dert wederom de "Boomexpo" ge houden. Op deze overdekte boom- kwekerijvaktentoonstelling worden gepresenteerd: bos- en haagplant soen, laan- en parkbomen, vaste planten, coniferen en sierheesters. Er is tevens een tentoonstelling van toeleveringsbedrijven voor de boom kwekerij. Aanvangstijden: donder dag 21 september van 13.00 tot 17.00 uur; vrijdag 22 tot en met zon dag 24 september van 10.00 tot 18.00 uur. "Mechanisatie bij de teelt van ijsbergsla" Op vrijdag 15 september zal het Konsulentschap voor de Tuinbouw uit Barendrecht een demonstratie ge ven van mechanisatie bij de teelt van ijsbergsla op een perceel nabij de be drijfsgebouwen van G. van Herk, Westdijk 54a, Heinoord. Aanvang: 14.00 uur, sluiting ca. 16.30 uur. Uitsteldatum: 29 september 1989. Witlofstudieklub Schouwen Duiveland Op maandag 11 september organi seert de witlofstudieklub Schouwen- Duiveland een exkursie naar het be drijf van de heer M. Kik, Loensweg 27 te Nieuwerkerk. Aanvang: 19.30 uur. Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopiër (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01102-44008 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marjan van Erk red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-21010 toestel 36 Klachten en klachten over de bezorging: Redactie ZLM-blad, Goes telefoon: 01100-21010, toestel 21. Bij klachten over bezorging (op zaterdag): PZC 01184-84000 bellen Abonnement (wekelijks) f 105,per jaar. Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK BV. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-8000 Telecopiër 2951 Telex 55230 Advertentie-acquisitie voor Midden-Zeeland: Tel. 01180-81000 Eerste vakbeurs voor automa tisering in de tuinbouw De eerste Vakbeurs Tuinbouw Auto matisering (VTA) wordt van 14 tot en met 16 september in Bloemenvei ling Flora te Rijnsburg gehouden. De beurs is bedoeld voor onderne mers in de tuinbouw, die op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de automatisering en de geautomati seerde verwerking van gegevens. Voor inl. tel. 02977-44126. Brabantse vereniging van schapenhouders (BVS) Woensdag 13 september aanstaande vindt er een praktijkavond plaats waarvoor leden en/of nog niet-leden van de Brabantse Vereniging van Schapenhouders (BVS) uit Rayon 1 hierbij worden uitgenodigd. Op deze avond zal er aandacht wor den besteed aan levende classificatie. De bijeenkomst zal worden gehou den ten huize van de familie Hec tors, Nispenseweg 90 te Nispen (tele foon: 01656-814). Aanvang: 19.30 Regionale demonstratie reiniging verpakkingen bestrijdingsmiddelen Op 14 september a.s. wordt er om 14.00 uur op het terrein van Cebeco, Franseweg 16 te Steenbergen (N.Br.) een demonstratie gehouden. Er wordt gedemonstreerd met reinigings- apparatuur op spuitmachines om verpakkingen van bestrijdingsmid delen te reinigen. Dit in verband met de verplichting dat 1 oktober a.s. alle fust gereinigd moet worden. Deze demonstratie wordt georganiseerd door de vereniging voor bedrijfs voorlichting Steenbergen e.o. in sa menwerking met het CAT te Tilburg. Van een aantal akkerbouwers en loonwerkers zullen diverse soorten opgebouwde fustreinigers te zien zijn. Met deze reinigers zullen ook diverse soorten fust gereinigd worden. Naast deze demonstratie zullen er ook enkele spuitmachines te zien zijn met luchtondersteuning en een ma chine met middelen injectie. Dit alles in het kader van beperking van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Tevens zal de Carbo Flow aanwezig zijn. Met deze installatie kunnen restmiddelen worden behandeld zo dat ze minder belastend voor het mi lieu zijn. De toelichting op deze demonstratie zal worden gegeven door de spec. B.U. A. Peeters van het CAT te Til burg. Voor meer inlichtingen kunt u bellen met M. Hage, tel. 01673-2412 of met CAT Tilburg 013-645544. Ploegwedstrijd Noord en Zuid- Beveland Op zaterdag 9 september a.s. organi seert de ploegkommissie Noord- en Zuid-Beveland de jaarlijkse regiona le ploegwedstrijd. Deze wedstrijd zal worden gehouden op een perceel' gerstestoppel van het havenschap in de omgeving van Nieuwdorp. De aanvang van de wedstrijd is 13.00 uur. De uitsteldatum bij slecht weer is 16 september. Mocht u het enquêteformulier voor het schapenprojekt in West Neder land nog niet hebben ingezonden dan verzoekt de voorbereidings groep dit in een der eerstvolgende dagen te doen. U kunt dit formulier zenden aan de 3 HLO, p/a Hollandse Maatschap pij van Landbouw, Antwoordnum mer 1312, 2500 VL 's Gravenhage. De voorbereidingsgroep zal de en quête verder uitwerken en zal voor 1 oktober a.s. het subsidieverzoek aan het Produktschap voor Vee en Vlees zenden. Als de aanvraag positief wordt beoordeeld en de Drie Utrechtse, Zeeuwse en Hollandse Landbouw Organisaties gaan ook met de opzet akkoord dan is het stre ven om per 1 januari 1990 met het projekt te starten. De voorbereidingsgroep zal alle schapenhouders op de hoogte blij ven houden van de ontwikkelingen. UTV-dagen op 22 en 23 september Op 22 en 23 september a.s. worden in en rond de Veemarkthallen in Utrecht weer de jaarlijkse Utrechtse Vee- en Paardendagen (UTV) ge houden. Op beide dagen is er een doorlopend programma, met o.a. op vrijdag de finale westrijd van de jonge springpaarden NHS/KWPN, finale wedstrijd vee beoordelen, na tionale merriekeuringen van het KWPN en Nederlands Hackney Stamboek, nationale kampioen schappen aangespannen fokmerries en dekhengsten. Nieuw is de wed strijd van de regionale tuigpaardor- ganisaties Midden Noord Nederland en Zuid, en RGRT; tweespannen voor de oogstwagen en tuigpaard- dekhengsten aan de lange leidsel. Zaterdag o.a. tentoonstelling en keuring rundvee, schapen, varkens, geiten en dwerggeitelammeren 200 stuks), revanche-wedstrijden na de eerder dit jaar elders verreden kampioenschappen. Nieuw: Kür op muziek door Annemarie Sanders- Keijzer met Vincent. De prijs der besten; van diverse tuigpaardrubrie- ken worden de twee hoogst ge plaatsten samengebracht in één wed strijd. Slotshow: vierspannen- wedstrijd. Spruitkoolexkursie ZG0 In samenwerking met de Zeeuwse Groentetelers Organisatie (Z.G.O.) organiseert het C.A.T.-Goes op dinsdag 12 september a.s. een spruit koolexkursie. Verzamelen om 19.00 uur op het bedrijf van K.J. v.d. Vel de, Zuiddijk 4, Dreischor (tel. 01112-1550). 20 oktober: Open Dag spruitkool ROC Westmaas; 11, 12, 13 decem ber: Kijk- en Praatbijeenkomst spruitkool ROC Westmaas. Regionale ploegwedstrijd Schouwen-Duiveland Op zaterdag 9 september a.s. wordt de regionale ploegwedstrijd Schouwen-Duiveland gehouden bij J.J. Stols aan de Bettewaartsedijk te Zierikzee. De aanvang is om 12.30 uur. Tweejaarlijkse witlofdagen Op vrijdag 22 september wordt in het Kongrescentrum Flevohof te Biddinghuizen het witlofsymposium gehouden. Deelnemers dienen zich bij het CAD-AGV te Lelystad in te schrijven. Op zaterdag 23 september wordt op het PAGV te Lelystad de witlofvakbeurs gehouden, van 9.30 tot 17.00 uur. Deze is vrij toegan kelijk. KANTOREN VAN ACCOUNTANTSUNIE ZLM Goes, Klein Frankrijk 1, tel. 01100-15710 Zaamslag, Axelsestraat 4, tel. 01153-2010 Bergen op Zoom,Westersingel 53, tel. 01640-43350 St. Annaland, Voorstraat 35, tel. 01665-2604 Middelburg, Stationsstraat 15, tel. 01180-11451 Oostburg, Nieuwstraat 67b, tel. 01170-4285 Zierikzee, Oude Haven 50, tel. 01110-16051 Renesse, De Zoom 16, tel. 01116-1540 Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Afdeling Advies Verkoop 01100-38850. Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. Nispen, tel. 01100-21010. Bezoekers van de heer J. Zuidweg alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer J. Vroegop, tel. 01680-27921. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838 (privé, (01100 - 21010 (kantoor). J.L. Mieras, tel. 01102 - 44041 (privé), 01100 - 21010 (kantoor). G.E. Stap, rayon Schouwen Duiveland en Tholen en St. Philipsland, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01117 - 1782 (privé). A.F. van Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100 - 21010 (kantoor), 01100 - 13036 (privé). A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651 - 2082 (privé), 01680 - 27921 (kantoor). Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Brabant, tel. 01685 - 2338 (privé), 01680 - 27921 (kantoor). Er zal worden getracht zo snel moge lijk in de vakature van Jan Kikkert te voorzien. De werkzaamheden zul len worden waargenomen door de kollega's te Goes, te bereiken onder telefoonnummer 01100-21010. Mocht u de medewerkers niet direkt kunnen bereiken geef dan uw naam en telefoonnummer door aan de te lefoniste. Er wordt dan nog dezelfde dag telefonisch kontakt met u opge nomen om op uw vraag een ant woord te geven of een afspraak te maken voor een gesprek op kantoor of bij u aan huis. J. Markusse SEV-vakantieschema D. van Rozen is met vakantie van 11 september tot en met 24 sep tember. A. Lindenbergh is met vakantie van 4 september tot en met 20 sep tember. De kollega's nemen waar. Dit jaar zullen er bij Bejo meer dan 30. noviteiten te zien zijn in diverse groen tegewassen, zoals nieuwe broccoli hybriden voor industrie- en verse markt en een aantal bewaarkoolhybriden Bejo, het kweekbedrijf wat in Ne derland de open dagen voor volle- grondsgroente introduceerde, zal voor de 10e maal haar open dagen aan de Westelijke Randweg te Noordscharwoude houden en wel van dinsdag 26 t/m zaterdag 30 sep tember a.s. In januari 1990 verhuist Bejo naar een nieuw kantoor aan de Trambaan in Warmenhuizen, al waar volgend jaar ook de de- monstratievelden zullen zijn. De Open Dagen van Bejo zijn uitge groeid tot een druk bezocht trefpunt voor tuinders, onderzoekers, voor lichters, groentehandelaren, industrie- en 'zaadmensen'. Het for se aantal jaarlijkse bezoekers bij Be jo bewijst dat deze open dagen in een behoefte voorzien en dat de ob- jektieve proefopzet internationaal wordt gewaardeerd. Koolmiddag op het PAGV Op vrijdagmiddag 15 september a.s. houdt het PAGV op het Proefstati on in Lelystad een koolmiddag over proeven met bloemkool, Chinese kool, savooiekool, witte kool en ro de kool. De koolmiddag duurt van 13.30-16.30 uur en staat open voor telers, toeleverende- en afnemende bedrijven, scholen, voorlichting en onderzoek. Pag. 4 Voorkom slik op de weg. Pag. 5 HB KNLC: Heffingen on aanvaardbaar. Pag. 6 Kopen en verkopen: Let op uw zaak. Pag. 7 Landbuw in Brabant wil meer ruimte voor bedrijfsontwik keling. Pag 8. Felle kritiek tegen komst Logistiek Centrum in Ossen- drechtse polder. Pag. 9 Trekpaarden publiekstrek ker op ploegkampioenschap. Pag. 10 Hoofdbestuur ZLM una niem achter sectorvisie ak kerbouw. Pag. 11 De aardappel is niet met de konsument veranderd. Pag. 12 en 13. De SEV staat altijd voor u klaar. Pag. 18 Tuinbouwklanken. Pag. 19 Zomeruniversiteit Zeeland. Vrijdag 8 september 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 2