ZLM eist van politiek steun bij aanpassing Koningin op bezoek Afzetverruiming akker bouw erg belangrijk zuidelijke landbouw maatschappij Bestuur Landbouwschap Steun Brede doelstelling Vorige week vrijdag bracht Hare Majesteit Koningin Beatrix een werkbezoek aan de Bevelanden. De vorstin bezocht on der meer Kortgene, Borssele, Yersekeen Goes, en overal wachtte haar een warm onthaal. Kennismakingen met de direktie van het Koninklijk Kweekbedrijf D.J. van der Have B. V te Kapelle, de direktie van het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp, de voorzitter van de drie Zeeuwse Landbouworganisaties de heer H.C. van der Maas en direktie en voorzitter van de veiling CVZ te Kapelle maakten deel uit van het bezoek. Op de foto ziet u hoe de koningin samen met Commissaris der Koningin de heer Boerden een partij graszaad inspecteert in het schoningsbedrijf van Van der Ha ve. Ze krijgt daarbij uitleg van bedrijfsleider C. Leijdens. Geheel rechts ir. K.B. Geling, direkteur van Van der Have. V RIJDAG 8 SEPTEMBER 1989 77e JAARGANG NO. 3987 land- en tuinbouwblad Het bestuur van het Landbouwschap heeft woensdag veel waardering uitgesproken voor het rapport van de werkgroep Sectorvisie Akkerbouw. Wel zijn er enkele kanttekeningen gezet bij een deel van de inhoud. Het bestuur gaf in overweging om een vervolgstudie in te stel len naar mogelijkheden tot het verruimen van de afzet. Zaken als agrificatie, andere teelten en het verhogen van de toegevoegde waarde op het bedrijf moeten concreter worden uitgewerkt. De in het Landbouwschap samenwerkende organisaties spraken zich in meerderheid uit voor een betere braakre geling, zonder verplichting. Van andere lidstaten wordt op dit terrein een grotere inzet verwacht. Het bestuur vindt dat de akkerbouw via gericht sociaal beleid en in komensbeleid door de moeilijke periode moet worden heen geholpen. Wel waren er verschillen van inzicht over de uitwerking hiervan. Het voorstel van de werkgroep om inkomenscompensatie te verlenen zonder inkomens- en vermogenstoets kreeg kritiek van de woordvoerders van de beide voedings bonden. "De Nederlandse belastingbetaler zal daar terecht be zwaar tegen maken", aldus de heer Ligtenberg van de Voedingsbond FNV, die ook aandrong op een goede beëindigingsregeling. Om verbetering in de situatie van de akkerbouw te be werkstelligen dringt de werkgroep aan op een groot aan tal maatregelen op Europees, nationaal en bedrijfsniveau. Het bestuur noemde de wens om de Eu ropese stabilisatiemechanismen van tafel te krijgen poli tiek moeilijk haalbaar. Er is ook huiver voor de gevolgen van het vrijlaten van de produktie. Het rapport zal de komende maanden in de verschillende organisaties uitvoerig worden besproken en daarna voor een definitieve standpuntbepaling opnieuw terugkomen in het bestuur van het Landbouwschap. In zijn openingswoord bij de vergadering van het hoofdbestuur maandag 4 september jl. in het Land- bouwhuis te Goes stelde de voorzitter, de heer H.C. van der Maas, vast dat de landbouwpolitici in de afge lopen verkiezingsweken weinig of geen nieuws heb ben gebracht met betrekking tot de huidige landbouwproblematiek en -politiek. Eensluidendheid over landbouwpolitieke doelstellingen en oplossingen was ver te zoeken! Over één zaak was men het echter wél redelijk eens: Verruiming van de afzetmogelijkhe den van bulkakkerbouwproduktie als grondstof voor grootschalige industriële verwerking (en afzet) in de non food sfeer moet vooralsnog (en op korte termijn) als een illusie beschouwd worden. De technische mo gelijkheden zijn er wel, doch de economische en poli tieke wil ontbreken. Het is vooral daarom, dat de Landbouwschapswerk groep "Sectorvisie Akkerbouw" in haar "landbouwpo litieke manifest" een overgangsperiode bepleit en centraal stelt, aldus Van der Maas. Een overgangsperi ode, waarin en waarbij de Nederlandse akkerbouwsec tor tijd en adem gegund en gegeven wordt om zich aan te passen, ook in die zin, dat voorkomen kan worden dat het "zijn of niet zijn" van zowel mogelijke bedrijven en boeren in de plantaardige produktie-sector te sterk afhankelijk gesteld wordt van het al dan niet tot stand komen van het non-food wonder. Het is dan ook daarom, dat de ZLM-voorzitter binnen die werkgroep sterk gepleit heeft voor daadwerkelijke ondersteunde nationale maatregelen tijdens die over gangsperiode (waarin het Brusselse prijsbeleid overi gens als het ware bevroren zou moeten worden). De heer Van der Maas legde nog eens helder uiteen wat hij onder die steun verstaat. Nationale maatregelen met het accent op directe economische ondersteuning van de primaire sector. Dus geen "sociale" maar wel dege lijk "economische" ondersteuning. Met het accent op "direct", zodanig dat individuele ondernemers (in de primaire sector) zélf de mogelijkheid krijgen zich (ieder naar eigen keuze) structureel aan te kunnen passen. Een breedwerkende investeringssteunregeling, lasten verlichting én een tijdelijke inkomstencompensatie middels een hectaretoeslag zonder inkomenstoets en zonder vermogenstoets, zijn zijns inziens dan ook de kernpunten van de politieke wensenlijst, om op korte termijn de akkerbouwcrisis enigszins te kunnen over bruggen. Het is volgens Van der Maas in dit kader dan ook na vrant om minister Braks in Middelburg te horen "ore ren" over zijn sympathie met en voor de noodlijdende akkerbouw. Hij verbindt daaraan dan de belofte om de mogelijkheden van inkomenscompensatie serieus en positief te overwegen. Echter dan wel mét vermo genstoets en mét inkomenstoets!! Dus alleen voor diegenen die toch morgen failliet gaan....". De politiek, de samenleving en het parlement, niet minister Braks zal, zo concludeerde de voorzitter, echter in eerste (en laatste) instantie de geponeerde wensen met ja of nee moeten beantwoorden. Al met al wordt door de Landbouwschapswerkgroep 450 miljoen op jaarbasis gevraagd voor de Nederlandse ak kerbouw. Tijdelijk en incidenteel niet structureel. Dat lijkt veel; de verpleging echter vraagt 500 miljoen per jaar (structureel) en 2 procent bij de ambtenarensala rissen betekent 1 miljard per jaar structureel! "De poli tiek moet keuzes maken. En wij dienen van die politiek te eisen om die keuzes te maken." Volgens de heer Van der Maas is de uitslag van de verkiezingen niet zo be palend voor die keuzes. Het gaat hier niet zo zeer om partij-ideologie en partijprogrammapunten, maar vooral om de economische en maatschappelijke belangenaf weging van een sector; dwars door de politieke fracties heen. Vooral né de verkiezingen zal zijns inziens het meeste werk (naar de politiek toe) moeten gebeuren. Met name de akkerbouwsector heeft nu recht op een duidelijk ja of nee. De voorzitter stelde vervolgens vast dat de Land bouwstructuurnota de komende maanden zijn politieke bekrachtiging moet krijgen. Wat de hoofdlijn daarin be treft, en daar is men het landelijk hartgrondig over eens, zal de sector zich naar de overheid en politiek toe, nog erg sterk moeten maken om te voorkomen dat niet éénzijdig voor dogmatische oplossingen gekozen wordt. Een brede doelstelling, gericht op het behoud van een pluriforme (en concurrerende) landbouw, gestoeld op de structuur van het gezinsbedrijf, zal daarentegen veel meer centraal gesteld moeten wor den. "Niet de bedrijfsoppervlakte is bepalend, doch de bedrijfsgrootte-structuur (SBE's). Niet alleen extensief en grondgebondenheid zijn zaligmakend, ook intensie ve bedrijfsvoering in de Nederlandse vollegrondsplan- tenteelt en in de Nederlandse veehouderij moet binnen aangescherpte, doch redelijke milieugrenzen mogelijk blijven. De voorzitter stelde vast dat wat de pachtlibe- ralisatie uit de structuurnota betreft, de ZLM zich overi gens in het landelijke verband jammer genoeg nog steeds in de standpuntbepaling onderscheidt. "Wij blij ven nadrukkelijk van mening dat principieel "morrelen" aan de Pachtwet het grote gevaar inhoudt dat het kind met het badwater weggegooid wordt; en dat het mid del erger is dan de kwaal." De argumenten in de structuurnota, zoals stopzetting van de terugloop van het pachtareaal en verhoging van de grondmobiliteit, zijn volgens Van der Maas politiek opportunistische drogredenen. Voor beide problemen zijn namelijk alternatieve en veel praktischer en directe re maatregelen mogelijk dan pachtliberalisatie. Hij noemde o.m. fiscale maatregelen, en een doelmatige bedrijfsbeëindiging. De voorzitter besloot zijn toespraak met het betuigen van zijn instemming met het zoetwaterbesluit op Tholen en hij complimenteerde de SEV met haar werkverslag.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 1