Si Wintertarwe nummer1 Bakwaardig en goed wintervast Wintertarwe nummer1 Z€LD€R DROGE KIPPEMEST NOOD- SLACHTINGEN KEN HACK B.V. Tel. 01650-54152 Een moeilijk besluit Ook komend seizoen voor zeer veel bomen geen afzet Vakbeurs AGF-totaal Obelisk wintertarwe is een begrip. Praktisch tweederde van het wintertarwe-areaal was dit jaar Obelisk. Door de jaren heen heeft Obelisk z'n betrouwbaarheid bewezen, 'n Gezond gewas, mooi op tijd rijp, met prima gevulde aren. Dat alles geeft een enorm opbrengstvermogen. Wat zijn weerga niet kent. Obelisk is een graag gezien tarwe bij de maalindustrie. toon v/d fowm&m HOUTHANDEL REIMERSWAAL Obelisk biedt u geweldige mogelijkheden: enorme opbrengsten en (vaak belangrijk in ons land) goed wintervast. Zaai Obelisk en u kiest voor zekerheid en inkomen. De rassenlijst bevestigt dat. Uw zaaizaadleverancier heeft Obelisk in voorraad. Zeer droge "deeppit", hoge waarden fosfaat en kali, met garanties. Per ton of per m3. Voor al uw Nieuwenhuijse - Kruiningen Tel. 01130-2503 Autotel. 06-52114682 F. HENDRICKX CONSTRUCTIE te Ossendrecht Koel- en bewaarplaatsen Machinebergingen Allerlei soorten stallen Levering en montage van isolatiematerialen Ossendrecht. Tel.: 01647-4143 Het basisplan voor zoetwater is na 3 jaar onderhandelen en heftige dis- kussies, verwarring en bezwaar schriften middels stemming door hoofdingelanden en gezworenen van het waterschap hier op THOLEN toch een feit geworden. De belang rijke doelstelling om hiermee het wa terpeil in de zomer van watergangen en sloten op een beter peil te houden door het inlaten van zoet water uit het Zoommeer hoopt men hiermee te bereiken. Een beter peilbeheer leidt o.m. tot hogere opbrengsten voor de land bouw, dit is uit gedegen onderzoeks rapporten wel gebleken. Tevens wordt de mogelijkheid open gelaten voor een eventueel verdichtingsplan in de toekomst voor een bepaald ge bied, waar dan in elke sloot zoetwa ter komt wat dan voor intensieve tuinbouw, bollenteelt e.d. meer mo gelijkheden biedt. Dat dit een kostenplaatje heeft spreekt voor zichzelf en dat de gemoederen voor al op dit punt nogal hoog opliepen wie gaat dat betalen is ook begrij pelijk. Zowel voor- als tegenstanders zijn het er over eens dat de droge jaren voor ons gebied zeker niet de minste zijn, financieel gezien. De middel- vroege aardappelen zijn hier zeker een goed voorbeeld van, maar of dit met zoetwater dan niet meer zo zou zijn lijkt toch wat tegenstrijdig. Het is wat ongeloofwaardig dat een eventuele opbrengstverhoging en vervroeging van vooral de vroegste aardappelen in ons gebied de prijs negatief zou beïnvloeden. De gemiddelde prijs wordt niet al leen op veiling St. Annaland e.o. be paald, ondanks dat het de grootste aardappelveiling is, maar in meerde- Het ziet in WEST-BRABANT blauw van de uitgeplante winterprei. Ondanks een behoorlijk aanbod blijft prei goed aan de prijs. Al enke le weken is tot 1,per kg betaald, waarbij de betere partijen 1,30 - 1,40 opbrengen. In België en Frankrijk heeft veel prei het tijdens de droogte laten afweten waardoor nu de eksport naar die landen goed loopt. Bij de teelt van prei is het via een wat andere teeltmethode mogelijk om bladvlekkenziekte te onderdrukken. Ongeveer 1 maand na het planten als de prei goed recht staat en stevig is, kan met een speciale machine stro tussen het gewas verdeeld worden. Op proefvelden is naar voren geko men dat hierdoor de aantasting van bladvlekkenziekte tot een minimum beperkt wordt. Waardoor dit nu precies komt is niet helemaal duide- re mate door de konkurrentie uit an dere teeltgebieden en vooral door het buitenland. Het is door de jaren heen echter be wezen dat men met deze vroege aard appelteelt hier op het eiland in een bevoorrechte positie zit wat betreft het klimaat, grond en eigen veiling. Dit kan met de beschikbaarheid van zoetwater zeker nog verder uitgebuit worden. lijk maar men neemt aan dat het opspatten van grond, dat nu voor komen is, de belangrijkste veroorza ker is. Prei telen kan nu milieuvrien delijk daar een aantal bespuitingen overbodig is. In de winter zal het tij dens vorst zeker voordelen opleve ren omdat de grond beter gelicht kan worden. Met de prei die voor de fabriek ge teeld wordt is een begin gemaakt met afleveren. De prijzen variëren van 30 tot 35 cent per kg waarbij de op brengsten liggen tussen de 45 en 50 ton p/ha. Deze teelt geeft veel hand werk, vooral als groen en wit apart moeten blijven. Met de financiële opbrengst van sperziebonen blijft het ver onder de kostprijs. Iedereen had verwacht dat eind augustus de prijzen goed zou den aantrekken. Even is er een ople ving geweest van een dubbeltje, maar de eerste dagen van september duikelde de prijs weer naar beneden. De sperziebonen geven nu hoge op brengsten, tot boven de 10.000 kg per ha. Zelfs de als nateelt gezaaide bonen staan bijzonder goed en belo ven bij zacht weer veel kilo's te geven. De vooruitzichten voor de boom kwekerij zijn niet al te hoog gespan nen. Afgelopen voorjaar zijn al mil joenen bomen uit het haag en bosplantsoen zoals populier, els, beuk, perk en eik op de brandstapel beland. Voor 1989 zijn de arealen in de boomkwekerij weer sterk toege nomen. Het bos en haagplantsoen komt met een uitbreiding van 10% nu in Noord-Brabant boven de 2000 ha. Ook bij vruchtbomen een toena me van 10%. Trouwens de gehele sektor zit in Brabant nog behoorlijk in de lift. Voor sierkoniferën blijft Noord-Brabant met 350 ha het be langrijkste teeltgebied in Nederland. Bij de vaste planten in de volle grond is Noord-Holland van de 2e plaats verdrongen. De overheid is voorlopig niet van plan om in het kader van de mi lieuproblematiek natuurgebieden te renoveren of zelf massaal bossen aan te leggen. Met deze wetenschap zal ook komend seizoen voor miljoe nen bomen geen afzet te vinden zijn. Op de tweejaarlijkse Vakbeurs voor de Handel in Aardappelen, Groen ten en Fruit "AGF-totaal", die van 11 t/m 14 september in de Haagse Statenhal wordt gehouden, expo seert de groothandel voor de Neder landse winkeliers het totale assorti ment aan verse groenten en fruit, dat momenteel ruim 300 verschillende produkten omvat, afkomstig uit binnen- en buitenland. Obelisk Mengmestopslag in diverse uitvoeringen. Oerdegelijke betonkonstruktie. Mestzakken vanaf 100 m3 t/m 1.000 m3 (geen bouwvergunning nodig). Mestsilo met binnentank als zelfbouwpakket, eenvoudig en supervoordelig. Voor pompen en div. 'aansluitingen. Informatie: Fa. Van Eekeren Donkenweg 5, 4724 SN Wouw Tel. (01658) 2251 Fax (01658) 1835 HEEFT DE IDEALE SHOVEL VOOR HET BOEREN WERK! (04199) 16 86 Hoofdweg 7 Rilland tel. 01135-1987 Scherp geprijsd fn: - plaatmaterialen en balkhout - Dupanel isolatieplaten - damwandprofielplaten (fab. British steel) - Etemit golfplaten Obelisk fiPlfwpplrf in sampnwprkinn mpt Gekweekt in samenwerking met Landbouwbureau Wiersum kweekbedrijf en zaadhandel Zeider bv postbus 26 6590 AA Gennep tel 08851-18144 Vraag vrijblijvend prijsopgave betreffende uw 18 Vrijdag 8 september 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 18