Snelle oogst-en droogmethode voor zaaiuien voorlopig niet voor elke teler weggelegd Haken en ogen aan ombouwen personenauto tot 16 km/uur auto voor de landbouw Aangetoond is dat door zaaiuien vroeger te rooien, sneller in te schu ren en te drogen met opgewarmde lucht een betere kwaliteit en kleur is te krijgen. Toch ging het met deze methode soms goed mis. Alvorens men besluit voor deze methode te kiezen moet aan een aantal voor waarden worden voldaan. Kwaliteit belangrijkste oorzaak van stagnerende afzet De Nederlandse uiensektor onder vindt de laatste jaren in toenemende mate konkurrentie op de Europese uienmarkt. Gemiddeld moet zo'n driekwart gedeelte van de produktie geëksporteerd worden. Weliswaar is er sprake van een toe nemende produktie in andere eksportlanden, maar uit markton derzoek blijkt overduidelijk dat juist de kwaliteit van de uien bepalend is voor de grootte van de vraag, en niet zozeer de prijs. Landen als Spanje en Italië blijken hier beter op in te kunnen spelen. Naast hardheid, gaafheid en huidvastheid is vooral een egale kleur van de uien het be langrijkste kwaliteitskenmerk. Met ekstra aandacht tijdens de oogst en bewaring is herovering van een goe de konkurrentiepositie beslist mo gelijk. Behoud van een goede kleur door vroeg oogsten Tijdig oogsten zonder velddroogpe- riode geeft de minste kansen op ver kleuring en de beste waarborg voor een goede kleur. Het beste oogsttijdstip is als 50-55% van de loofmassa is af gestorven waarna de uien nog de zelfde dag worden ingeschuurd. De praktijk is geneigd een korte velddroogperiode van enkele dagen te handhaven teneinde de uien in de bewaring makkelijker te kunnen drogen. Zo'n velddroogperiode geeft echter het risiko van meer aan hangende grond die bij het opladen niet meer los laat. Vooral de uien onder in het zwad blijven na het rooien te lang vochtig, waardoor de ogenschijnlijk lagere droogkosten niet opwegen tegen het kwaliteitsver lies wat ontstaat. Zeker wanneer we te maken hebben met mistige nach ten zullen de voordelen van enkele dagen op het land laten liggen tot een minimum worden gereduceerd. Valt een plotselinge regenperiode in dan kunnen we het wat de kwaliteit betreft helemaal wel vergeten. Kie zen voor de snelle oogstmethode be tekent gewoon dezelfde dag in- schuren. Droog klappen en droog rooien Het loof dient verwijderd te worden tot net boven de splitsing van de bla deren. Erg belangrijk is dat pas met loofklappen wordt begonnen als het gewas goed droog is. Het loof moet namelijk goed omhoog komen om op de juiste lengte verwijderd te kunnen worden. De zuigkracht van de loofklapper is van essentieel be lang. Loofmaaiers met een zijafvoer genieten de voorkeur. Een fijne par tij uien met veel lang groen loof geeft zoveel weerstand dat deze haast niet droog te krijgen is. Wer ken met uien onder vochtige om standigheden geeft altijd versmering van natte grond, hetgeen een minder ogend produkt tot gevolg heeft. Een droge toplaag tijdens het rooien en laden van uien doet in dit opzicht wonderen. Hoewel niet alles precies met een schaartje te knippen is blijken de mogelijkheden in de praktijk toch vaak groter dan verwacht. Alles moet wel op elkaar zijn afgestemd. Een paar uren na het rooien moet een aanvang met het opladen kun nen worden gemaakt. Vooraf ventilatiekapaciteit berekenen Aan de zgn. 'snelle oogstmethode' zit onverbiddelijk een voldoende ventilatie- en kachelkapaciteit ver bonden. In veel bewaarplaatsen schort het juist op dit punt. Te wei nig ventilatie- en/of een te lage ka chelkapaciteit zijn maar al te vaak de oorzaak van een te lang durend droogproces. Wat betreft de ventilatiekapaciteit moet men beschikken over 150 m3 lucht per m3 uien per uur bij een te gendruk van 300 PA. Als we ons realiseren dat de meeste aardappel bewaarplaatsen zijn ingericht op een ventilatiekapaciteit van 100 m3 lucht per m3 aardappelen per uur bij een tegendruk van 150 PA dan betekent dit dat slechts de helft van de beno digde kapaciteit voor uien aanwezig is. In plaats van 100 m3 lucht bij aard appelen is 150 m3 lucht per uur voor uien nodig en door de hogere tegen druk van 300 PA voor uien vallen veel ventilatoren in kapaciteit terug. Een 2,2 kW ventilator die voor aard appelen 25.000 m3 lucht per uur levert, zal doorgaans voor uien niet meer leveren dan 15.000-20.000 m3 per uur. Ventilatie en kachelkapaciteit moeten op elkaar zijn af gestemd Om de gewenste konstante droog- luchttemperatuur van 30°C te kun nen realiseren, is bij een opwarming van 15°C van de buitenlucht een ka chelkapaciteit van minimaal 1,75 kW ofwel 1500 Kcal per uur per ton uien noodzakelijk, uitgaande van een ventilatiekapaciteit van 150 m3 lucht per m3 uien per uur. Een konstante inblaastemperatuur is al leen mogelijk als de warmteproduk- tie van de verhitters kan worden aangepast aan de wisselende tempe- ratuursomstandigheden van de in- blaaslucht. Door meer kleinere verhitters in te zetten of te kiezen voor traploos re gelbare verhitters is dit te verwezen lijken. In 4 a 5 etmalen lukt het meestal het produkt droog te krijgen. Droog be tekent dat de temperatuur van de in gaande drooglucht gelijk is aan de temperatuur van de lucht die het produkt verlaat. Daarna kan met het nadrogen en in- koelen begonnen worden. Koelen betekent altijd drogen. Droogmaken en drooghouden dat is alles waar het bij uien om draait. Prijskaartje Op veel bedrijven zijn flinke investe ringen noodzakelijk om bestaande bewaarplaatsen aan te passen en ge schikt te maken voor uienbewaring geoogst volgens de snelle methode. Grotere ventilatoren vragen ook een aangepast luchtverdeelsysteem, gro tere inlaat- en uitlaat opening, zwaardere voedingskabels en zeke ringen. Een volledige roostervloer geeft weer een betere luchtverdeling dan bovengrondse kanalen. Wil men investeren in uienbewaring, dan doet men er goed aan zich nog eens terdege te beraden voordat een beslissing wordt genomen. Onomstotelijk staat echter vast dat er alleen met topkwaliteit iets te ver dienen valt in de uienteelt. Dat bete kent goed of anders niet! Uitgaande van normale uit gangspunten betekent dit dat bewa ring van uien in bestaande cellen tot eind maart ten opzichte van afland leveren minimaal 12 cent ekstra per kg moeten opbrengen om droog- krimp- en renteverliezen te kom- penseren en de vaste kosten volledig te vergoeden. In de praktijk zitten de meeste uien- bewaarders met de snelle oogstme thode al gauw 1,5 tot 1,75 cent per kg hoger als gevolg van ekstra brandstofkosten. Een en ander hangt af van de totale opzet, de te gebruiken verhitters en de brandstof. Aardgas is de goed koopste brandstof. Ook het ekstra risiko wat men neemt om uien in te schuren, te drogen en een tijd te be waren moet niet worden onderschat. Voor een juiste berekening zult u voor uw eigen bedrijf een kosten plaatje moeten maken. Of uienbe waring rendabel zal zijn is moeilijk te beantwoorden. De totale kostprijs is daarentegen behoorlijk nauwkeu rig te berekenen. Hieronder de uitslag van de viérde proefrooiing van zaaiuien op 28 au gustus 1989. (Zie tabel) Kort samengevat - De kwaliteit van de Nederlandse ui en voldoet niet meer aan de wensen van de konsument. - Het schort vooral aan een goede kleur. - Vroeger rooien bij 55% af gestorven loof, direkt inschuren en binnen 5 etmalen het produkt dro gen geeft de beste waarborg voor een goede kwaliteit en kleur. - Een voldoende ventilatie- en ka chelkapaciteit zijn beslist noodzake lijk bij de snelle oogstmethode. In veel uienbewaarplaatsen is die kapa citeit te laag. - Voldoet men niet aan de gestelde normen, overweeg dan ekstra in vesteringen of laat de 'snelle oogst methode' voor wat hij is. - De snelle oogstmethode brengt 1,5 tot 1,75 cent ekstra kosten aan brandstof met zich mee. - Realiseer dat alleen met topkwali teit wat te verdienen is in de ui enteelt. J.C.H.M. Staal, CAT Tilburg teler aantal kg aantal kg kg/ha 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 1 38 0.85 73 6.25 33331 2 15 0.35 73 7.00 37331 3 9 0.30 77 8.50 45330 4 35 1.05 104 8.50 45330 5 55 1.45 87 7.70 41064 7 5 0.15 52 7.50 39997 8 28 0.80 68 6.15 32798 9 68 1.65 26 2.25 11999 10 21 0.65 21 2.00 10666 Gemiddeld 33094 Gemiddeld vorig-6 28295 groei/week 4799 Van de opbrengst is 20% afgetrokken voor verlies. Sinds kort wordt de politie gekon- fronteerd met een naar het zich laat aanzien nieuwe rage in het gemotori seerd verkeer, nl. de 16 km/uur auto die voor de landbouw wordt ge bruikt. Aan het ombouwen van een normale personenauto tot een 16 km/uur auto zitten echter nogal wat haken en ogen, legt opperwacht meester M.H. Z wee dijk van de Ver- keersgroep Rijkspolitie Zeeland uit, zelfs in zo sterke mate dat hij spreekt van een ,,wanprodukt,\ Het lijkt volgens de opperwacht meester zeer eenvoudig om, wanneer men een landbouwbedrijf heeft, van een normale personenauto een 16 km/uur auto te maken. "Niets is echter minder waar", legt hij uit, "omdat immers de mogelijkheid blijft dat men (bestuurder, eigenaar of houder) moet aantonen dat de au to zich rechtstreeks ten behoeve van het landbouwbedrijf op de weg be vindt (artikel 18 van de Wegenver keerswet) en de Wet Motorrijtuigen belasting (artikel 9) nadere regels geeft hoe die auto ingericht moet zijn of er uit zou moeten zien om in aanmerking te kunnen komen voor Vrijdag 8 september 1989 Vrijstelling Motorrijtuigenbelasting. De 16 km/uur auto moet namelijk ingericht zijn om elders dan op we gen gebruikt te worden en ook als zodanig uiterlijk kenbaar zijn. Verder moet de auto technisch zoda nig zijn uitgerust dat een bijzondere geschiktheid bestaat om in het ter rein te rijden. Dat van een zodanige uitrusting sprake is, moet uiterlijk kenbaar zijn aan b.v.: - het ontbreken of uitschakeling van vering van de voor- en/of achterwie len, of de aanwezigheid van uiterst stugge vering; - de aanwezigheid van banden met terreinprofiel; - een zodanige inrichting van de ver snellingsbak dat slechts met beperk te snelheid kan worden gereden. Als we met deze voorschriften een normale personenauto bekijken dan blijkt wel dat hieraan nogal wat "gesleuteld" moet worden wil men hieraan kunnen voldoen. Anders is het met een Jeep of Jeep- achtigen, want als met zo'n auto geen grotere snelheid ontwikkeld kan worden dan 16 kra/uur, dan wordt precies aan alle gestelde eisen voldaan. Als besloten wordt om een "norma le" personenauto om te bouwen, dan hoeft die auto niet gekeurd te worden, dus ook geen APK-keuring, maar wat blijft is dat die auto rij- technisch in goede staat van onder houd moet blijven verkeren en ver der moet blijven voldoen aan de voor het landbouwverkeer geldende wettelijke eisen. Veiligheid voor de bestuurder en voor de overige weg gebruikers blijft een eerste vereiste. De mogelijkheden die men met een 16 km/uur auto heeft kunnen zijn, dat, wanneer men b.v. een sproei- installatie of ander landbouwattri- buut heeft, en dit blijvend in die au to bouwt, dat men een extra land bouwvoertuig heeft, mits aan alle voorwaarden genoemd in de Wegen- verkeerswetgeving wordt voldaan, en, wil men in aanmerking komen voor vrijstelling van de Motorrijtui genbelasting aan alle eisen in die wet genoemd moet voldoen. Dit laatste zal voor normale personenauto's zeer moeilijk, zo niet onmogelijk zijn. Verplichtingen De verplichtingen die men heeft wanneer besloten wordt om toch een 16 km/uur auto op de weg te bren gen zijn de volgende: - inleveren kentekenbewijs bij Rijksdienst Wegverkeer te Veendam; - aanbrengen 16 km/uur-bordje; - verwijderen kentekenplaten van de auto; - auto aan de hiervoor omschreven eisen aanpassen en mocht dit niet het geval zijn dan de Dienst Motorrijtui genbelasting in kennis stellen en We genbelasting betalen; - verzekering van de auto, waarbij bij kontrole het bewijs van verzeke ring moet worden getoond; - auto moet rijtechnisch in goede staat van onderhoud verkeren en aan de wettelijke eisen voor land- bouwmotorvoertuigen voldoen. Kontrole Van politie-justitie en motorrijtui genbelastingzijde zal alles gedaan worden om het "wanprodukt" mid dels intensieve kontrole te bestrij den. Er zullen dan ook strenge kon- troles volgen op/en aan deze 16 km/uur auto's en op het feit dat men moet aantonen dat die auto rechtstreeks ten behoeve van het landbouwbedrijf gebruikt worden. Bijvoorbeeld: boodschappen doen of met zo'n auto naar de kerk gaan is vanzelfsprekend uitgesloten. Hoge boetes, met name voor de Mo torrijtuigenbelasting, kunnen het ge volg zijn. Alles overziend kan als konklusie gesteld worden dat 16 km/uur au to's volgens de Wetgevingen, op dit punt, onder voorwaarden kunnen, doch dat van overheidszijde het ge bruik ten sterkste ontraden wordt". Mochten er naar aanleiding van dit artikel vragen zijn, dan kan men zich ten alle tijde wenden tot de Ver- keersgroep Rijkspolitie Zeeland, Vrijlandstraat 29, 4337 EA te Mid delburg, tel. 01180-32740/32512. Kuhn kunstmeststrooiers nu ook op onderstel Het Kuhn kunstmeststrooiers pro gramma met centrifugaal strooiers met een ééndelige voorraadtrechter en 2 strooischijven kan nu ook gele verd worden op een onderstel. Voor inl.Reesink N.V., Afd. Landbouw werktuigen, Postbus 20, 7200 AA Zutphen, tel.: 05750-85551. 17 Alleen met topkwaliteit is er nog wat te verdienen in de uienteelt

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 17