NIEUW: LOONBEDRIJF STR00BAND LOONBEDRIJF G. VAN HAL ZONEN NAAR RECHTS ■18% MEER Promotie-aktiviteiten van NIVAA in Oostenrijk: investeren in de toekomst Hi-Lo - 40 km onder belasting schakelbaar zonder te koppelen Bedden niet gunstig voor teelt fabrieksaardappelen 70-90 DT 80-90 DT WATERSCHAP HULSTER AMBACHT Oostenrijk dient aanvraag in lidmaatschap E.G.: Proefprojekt Borgerswold doet verslag van 1987 24+12 versnellingen 18% vertragen of versnellen, zonder te koppelen Gesynchroniseerde omkeerschakeling Voorwielaandrijving met 50° wieluitslag Onderhoudsvrije vierwielberemming Versnellingsbak mogelijkheden: 30 of 40 km: 20/12 omkeer-kruip; 24/12 hi-lo Cehave nv Pater van den Elsenlaan 4, 5462 GG Veghel. Divisie AB. Telefoon 04130-82451. ROOIT A.S. BIETENSEIZOEN MET EEN VERNIEUWD W.K.M. SYSTEEM Vraag vrijblijvend inlichtingen: Julianastraat 117, Heikant Tel. 01140 - 13584. Doorlopend te koop gevraagd: KNOLSELDERIJ UIEN WINTERPEEN Verkoop van uien en wortelenzaad en knolselderij planten Kontrakten gevraagd voor: uien, knolselderij en winterpeen VAN DEN BERGE, YERSEKE b.v. BEKENDMAKING ROOIEN VAN AARDAPPELEN met 2- of 4-rijige zelfrijdende Riecam-AVR rooimachine. ROOIEN VAN WITLOOF zowel ruggen als vlakveldteelt. 37,5 cm 4-rijig of ruggen 2-rijig met Riecam zelfrijdende bunkerrooier. ROOIEN VAN BIETEN met 6-rijige WKM 2-fasensysteem; mogelijkheid tot oogst van bieten blad. Lievestraat 1, Eede, 01175-462 De Nederlandse pootaardappeien krijgen alle aandacht in de NIVAA-stand tijdens de grootste Oostenrijkse landbouwbeurs: De 'Rieder Messe'. Oostenrijk rekent op het lidmaat schap van de E.G.. Dat is zeker te merken tijdens de onlangs gehouden grootste landbouwbeurs van Oostenrijk, de 'Rieder Messe'. De openingsspeech van Minister F. Op zand- en dalgrond zijn in de ja ren 1984, 1985, 1987 en 1988 proe ven aangelegd, waarin beddenteelt van aardappelen is vergeleken met enkele varianten van ruggenteelt. Het onderzoek was opgezet naar aanleiding van berichten uit het bui tenland, waar op lichte zandgronden gunstige ervaringen waren opgedaan met beddenteelt. De belangrijkste reden zou zijn dat de bedden de neerslag beter benutten, terwijl de verdamping hieruit geringer zou zijn. Het onderzoek heeft uitgewezen dat met deze systemen, waarbij de rug vroeg op definitieve hoogte wordt gebracht, het onkruid een probleem kan worden. Het onkruid kan hier bij niet mechanisch worden bestre den zoals in de praktijk, waar dit na opkomst tot het sluiten van het ge was nog kan. In het onderzoek is dan ook een beroep gedaan op che- Fischler handelde over de E.G., waarop hij bemoedigend luid ap plaus ontving. Ook in de NIVAA (Nederlands Instituut voor de Afzet bevordering van Akkerbouwpro- dukten) stand was het drukker dan mische middelen, die niet altijd een volledige bestrijding hebb'en gegeven. De opbrengsten bij de beddenteelt ten opzichte van de praktijkmethode waren 9% lager in fabrieksgewicht. Het vroeg opbouwen van de ruggen heeft de opbrengst negatief beïnvloed. Het uitgangspunt van het onderzoek was de verbetering van de vocht- voorziening onder droge groei- omstandigheden. Dergelijke droge omstandigheden zijn echter in de proefjaren niet voorgekomen; in te gendeel zelfs. Mogelijk heeft het ex treem natte weer het resultaat van de beddenteelt negatief beïnvloed. Bestellen U kunt deze PAGV-uitgave bestellen door 10,over te maken op post- girorekeningnr. 2249700, t.n.v. PAGV Lelystad, met vermelding van: PAGV-verslag nr. 86. de vorige keer. De interesse voor wat het buitenland te bieden heeft groeit. Het is het tweede jaar dat het NI VAA de Nederlandse pootaardappel exposeert tijdens de 'Rieder Messe'. De 'Rieder Messe' wordt eens in de twee jaar gehouden. Daan Coumou, medewerker van het NIVAA: "Twee jaar geleden namen we voor het eerst deel aan deze beurs en met veel succes. Het is een grote en tame lijk belangrijke beurs. Met name met het oog op de aanvraag van Oostenrijk voor het lidmaatschap van de E.G. is het belangrijk dat er aan exportpromotie in Oostenrijk van de Nederlandse pootaardappe ien gedaan wordt". Kleine miljoen bezoekers De 'Rieder Messe' is inderdaad groot van omvang. Met 37 hallen en 1963 exposanten kan je er bijna ver dwalen. Dit jaar wordt tussen 26 au gustus en vier september een kleine miljoen bezoekers verwacht. Opval lend is het aantal bezoekers uit het buitenland. Vooral uit het Oostblok is veel belangstelling en natuurlijk van de naaste buren Duitsland, met name Beieren. "Omdat in Zuid- Duitsland zich eigenlijk geen gele genheid voordoet zoals hier, komen veel landbouwers uit Beieren hier. Voor het NIVAA is dat zeker inte ressant", aldus NIVAA-er Daan Coumou. Momenteel gaat er jaarlijks onge veer 4500 ton Nederlandse pootaard appeien naar Oostenrijk. Het tota le areaal is ongeveer 32.000 hectare. De opbrengsten die de Oostenrijkers weten te halen liggen rond de dertig ton per hektare. Voor het pootgoed wordt bijna 100% gecertificeerd pootgoed gebruikt, voor de con sumptieteelt ligt het percentage stuk ken lager. PAGV-verslag nr. 90 omvat het jaarverslag over 1987 van proefpro- jekt Borgerswold. Het 62 bladzijden tellende verslag gaat uitvoerig in op de gebruikte methoden en technie ken, bedrijfsvoering en teeltresulta ten. Verslagjaar 1987 is het tweede onderzoekjaar naar de ontwikkeling "In Oostenrijk zijn zeker nog export-mogelijkheden voor Neder land, juist wanneer ze in de toe komst lid worden van de E.G. Hoe wel de aanvraag pas in 1992 in be handeling zal worden genomen zie ik de huidige promotie-aktiviteiten puur als een investering in de toe komst", aldus de optimistische Daan Coumou. en toetsing van een geïntegreerd be drijfssysteem ten behoeve van de veenkoloniale akkerbouw. PAGV-verslag nr. 90 is verkrijgbaar door 10,te storten of over te maken op postrekening nr. 2249700 t.n.v. PAGV Lelystad, onder ver melding van 'Verslag nr. 90'. Het resultaat: - lichter rooien - minder vastgedrukte grond - dus minder tarra met de mogelijkheid het blad ongekneusd op te vangen of verspreid te kneuzen. Capelleweg 13, 4416 PN Kruiningen tel. 01130 - 3310 Ook dit najaar zullen aan de bij het waterschap in onderhoud zijnde waterlopen opschonings werkzaamheden uitgevoerd worden om de gere gelde door- en afvoer van het polderwater te garanderen. Om het mechanisch opschonen zo vlot mogelijk te doen verlopen worden de aanliggende grond gebruikers verzocht de ligging van de in de wa terlopen uitmondende drains duidelijk aan te geven door middel van palen. Verder worden zij verzocht het nodige te verrichten en hun mede werking te verlenen, om het berijden met machi nes van de langs de waterloop gelegen strook tijdig mogelijk te maken. Daar het eveneens van belang is voor de grond gebruikers om zo vroeg mogelijk, onder gunstige omstandigheden (bijv. droog weer), de bieten op de hoofdgewenden langs de waterlopen te rooi en, wordt verzocht, ten behoeve van een zo vlot mogelijk verlopen van de opschoningswerken, één en ander te verrichten vóór 10 oktober 1989. De kaarten waarop de waterlopen zijn aangege ven die mechanisch geschoond zullen worden liggen op het kantoor van het waterschap, Gent sestraat 38 te Hulst bij de technische dienst ter inzage. Op deze kaarten zijn voorgenomen rij richtingen aangegeven. Aan de rijrichtingzijde zullen de uitkomende stoffen gedeponeerd wor den, tenzij op de kaart anders is aangegeven. Hulst, 8 september 1989. Het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hulster Ambacht, K.J.A. Baron Collot d'Escury, dijkgraaf. C.B. Ysebaert, griffier. Vraag vrijblijvend inlichtingen: Vrijdag 8 september 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 16