Mulders Mengvoeder Oudenbosch bestaat als familiebedrijf 60 jaar Produktschappen tegen verplichte bijmenging graan in veevoer PAGV-verslag 'bemesting' als deel van Informatiemodel Hogere wereldmarktprijs tarwe verwacht Duphar Dithane M-45 vloeibaar toegelaten in tarwe Informatiemodel voor de glastuinbouw gereed Nederlandse Tuinbouw Ondernemersprijs 1990 'Persoonlijk kontakt en daardoor een direkte binding met de klant is onze basis om zelfstandig te kunnen blijven funktioneren. Zuinig zijn op je klanten is op de dag van vandaag heel belangrijk. Er is in de gehele landbouw een merkbare verjonging opgetreden. De boer is agrarisch ondernemer geworden met een andere visie en opstelling, die niet vasthoudt aan traditie. Zij zijn mondiger en kundiger gewor den. Met zulke mensen als partner is het goed zaken doen. Door ons dienstenpakket heeft ons bedrijf voor de toekomst zeker voldoende kontinuïteit', aldus de heer C. Mulders, direkteur van Mulders Mengvoeder Oudenbosch. De heer C. Mulders uit Oudenbosch, direkteur van Mulders Mengvoeder Oudenbosch Dit jaar is het 60 jaar geleden dat va der M. Mulders het bedrijf opstart te. In 1929 was dat niet gemakkelijk. Thuis op het ouderlijk landbouwbe drijf waren meerdere zonen zodat de spoeling er dun was om boer te wor den. Te Oudenbosch stond een mo len waarvan de eigenaar failliet was gegaan. Mulders sr. kocht dit en be gon voor de boeren in de omgeving graag te malen. Met paard en kar werd dagelijks een route gedaan waarbij graan werd opgeladen en meel gelost. Over grote hoeveelhe den ging het toen niet. Een klant met 200 kg was al een hele grote, meestal ging het om 50 kg. Tarwe kostte toen VA cent per kg. Voor ophalen, malen en weer terugbrengen rekende Mulders ook 1 Vi cent per kg. Boeren die zelf hun graan brachten kregen een reduktie van een halve cent. Al vrij snel werd op het bedrijf kunstmest verkocht wat in balen van 100 kg werd afgezet. Met de komst van de lijnkoek en schroot was een begin gemaakt met het krachtvoer. De enkelvoudige grondstoffen wer den gemengd, gemalen, voorzien van mineralen en als meel verkocht. Als transportmiddel werd de kar vervangen door een vierwielige wa gen, een zg. trein, later door een luchtbandenwagen en nu verzorgen enkele bulk- en vrachtauto's het transport. De produktschappen voor Veevoe der en Vee en Vlees hebben ernstige bezwaren tegen het voorstel van de werkgroep Sektorvisie Akkerbouw van het Landbouwschap, die een verplichte bijmenging voorstelt van graan in veevoeders. In de nota "Akkerbouw onder gewijzigde om standigheden" wordt die gedachte geopperd als één van de mogelijkhe den óm de afzet van granen te ver ruimen. In een brief aan het bestuur van het Landbouwschap berekenen de twee produktschappen, dat een verplichte bijmenging van 20% voertarwe in het veevoer op jaarbasis een Op 30 januari 1990 zal voor de vier de maal de Nederlandse Tuinbouw Ondernemersprijs uitgereikt wor den. Deze prijs zal evenals voor gaande jaren toegekend worden aan de onderneming, instelling of per soon, die toonaangevend heeft bij gedragen aan de ontwikkeling en/of vooruitgang van de tuinbouw De prijsuitreiking vindt wederom plaats gelijktijdig met de opening van de Nederlandse Tuinbouw Vak beurs te Bleiswijk. De Stichting werkt momenteel aan een nog groot schaliger opzet. De Stichting is nu op zoek naar de juiste kandidaat voor de Nederland- Ommekeer In de zestiger jaren werd het bedrijf overgenomen door de zoons Kees en Jos. Deze wisseling zorgde voor een ommekeer in de bedrijfsvoering. De heer C. Mulders: 'Wij zochten een alternatief en dit werd gevonden in de korrelmais. Begin jaren 70 heb ben we een maisdrogerij gebouwd. Van de overheid werd subsidie ver strekt omdat die de korrelmais in de landbouw wilde introduceren met het tot stand laten komen van mais- kernen. In Zevenbergen e.o. en het Land van Heusden en Altena wer den de eerste maiskernen in Neder land opgericht. Een tweetal loonbe drijven, Bartels uit Oudenbosch en Van de Vendel uit Meeuwen, was be reid om te investeren in het oogsten van korrelmais. Hun maaidorsers werden uitgerust met een maispluk- ker. In die jaren werd 400 ha mais voor te dorsen uitgezaaid. Een aantal jaren ging het redelijk goed met de korrelmais totdat de snijmais op kwam zetten. Dit bete kende voor de telers mais zaaien zonder oogstrisiko en dat sprak aan. De weersomstandigheden speelden nogal eens parten bij het dorsen en vaak moest tot laat in het jaar ge wacht worden tot het produkt rijp was. Er is een jaar bij geweest dat de korrel niet rijp werd. Alles werd kostenstijging van maar liefst 120 miljoen gulden met zich meebrengt voor de Nederlandse intensieve vee houderij. Per jaar wordt in ons land ongeveer 10 miljoen ton mengvoeder in die sektor gebruikt. Zij dringen er bij het bestuur van het Landbouwschap op aan om het voorstel van de werkgroep niet over te nemen. De produktschappen zijn bij hun be rekening uitgegaan van de huidige prijs voor voertarwe van 42,per 100 kg. en 36,per 100 kg. voor sojaschroot plus tapioka. Deze beide meelsoorten zijn in voederwaarde gelijk aan elkaar. se Tuinbouw Ondernemersprijs 1990. Wie denkt in aanmerking te komen voor de prijs, of wie anderen wil voordragen, kan dit kenbaar ma ken aan het sekretariaat. Daar is een brochure verkrijgbaar met het regle ment van deelneming en een aanmel dingsformulier. De inschrijving van kandidaten voor de Nederlandse Tuinbouw Onderne mersprijs 1990 sluit op 30 november 1989. Adres: Stichting Nederlandse Tuin bouw Ondernemersprijs, Phoe- nixstraat 49, 2611 AL Delft; postbus 375, 2600 AJ Delft. Telefoon: 015-143945. toen gedroogd en als maisbrok afgezet. Na de korrelmaiskern hebben we een snijmaisbank opgezet. Vooral de medewerking van de voorlichtings dienst werkte stimulerend. Snijmais bracht financieel voor de teler meer op dan korrelmais omdat import van allerlei grondstoffen, met hoge voederwaarde, voor de mengvoeder industrie te duur werd. Met de komst van de superheffing zijn veel veehouders zelf meer snijmais gaan telen met het gevolg dat er minder aangekocht hoeft te worden. Doordat de afzet van snijmais is af genomen zijn we de teelt van korrel mais weer aan het promoten. Voor de akkerbouwer is het weer een teelt die interessant kan zijn omdat de huidige rassen wat vroegrijpheid en opbrengst betreft aanmerkelijk beter zijn dan 15 jaar geleden. Vorig jaar is er 114 ha geoogst met een korrel opbrengst die varieerde van 7000 tot 9200 kg. De maisresten worden in 1 werkgang verpulverd.wat enorm bij draagt aan het organisch stofgehalte van de grond. Een groenbemester kost al gauw 250,—. Ook het telen van mais als CCM, Corn Cob Mix, neemt sterk toe. Een nieuw produkt is maiskolven- schroot. De melkveehouder wil voor zijn hoogproduktieve dieren kwali- teitsvoer en dit wordt mogelijk door de massa te verlagen. Vanaf de oprichting van de maiskern wordt er ieder jaar een proefperceel mais uit gezaaid met diverse rassen. Jaarlijks kwamen op open dagen meer telers en belangstellenden kijken. In 1983 kwam Mulders door een vraag van mechanisatiebedrijf Chr. Liebau uit Roosendaal op een idee. De heer Liebau vroeg of hij een aan een plaatselijke loonwerker verkoch te trekker tijdens open dagen op het proefveld mocht neerzetten. 'Door deze spontane vraag begon er bij mij een lichtje te branden dat ervoor zorgde dat het jaar daarop al enkele 'bedrijven hun machines ten toon stelden. Nu bestaat de deelne merslijst uit een 80-tal ondernemin gen die ieder 100 m2 tot hun beschik king hebben. Daarnaast zijn er twee tenten van totaal 900 m2 standruim te. Het proefveld van alle maisrassen is uitgegroeid tot 1 ha. In overall Voor de bedrijven in West-Brabant Duphar Dithane M-45 vloeibaar heeft een nieuwe toelating gekregen voor de bestrijding van Septoria (o.a. kafjesbruin) in tarwe. In proe ven blijkt dit middel een zeer goede (groene) stand van het gewas te ge ven. De opbrengsten behoren tot de allerhoogste. Het gebruiksmoment ligt vanaf het in aar komen tot het begin van de bloei. De dosering bedraagt 5 liter per ha. Voor gelijktijdige bestrijding van meeldauw en/of roesten moet een ander geschikt middel worden toe gevoegd. Kleinere produktie uien in Engeland Door de inkrimping van het areaal zal de Engelse produktie van uien la ger uitkomen dan vorig jaar. On danks een erg klein areaal ramen de Engelsen de oogst van de in de herfst gezaaide uien groter dan in de twee voorgaande jaren. Volgens het Minis terie van Landbouw komt de pro duktie uit op 38,7 miljoen kilo. Van de in het voorjaar gezaaide uien wordt een kleine oogst verwacht. Doordat het areaal afnam van 6.905 ha naar 6.475 ha daalt de produktie met 14% tot 233,9 miljoen kilo. Van de salade-uien tenslotte, ramen de Engelsen de produktie op 28,9 mil joen kilo (- 6%). die in de landbouw gespecialiseerd zijn is het bijzonder interessant om op deze agrarische demodag aanwe zig te zijn. De kosten bedragen in vergelijking met Liempde en de RAI een luttel bedrag. Het geheel is niet kommercieel opgezet. Iedere land en tuinbouwer en veehouder voelt zich er thuis omdat alles speels ge bracht wordt. Een aantal landbou wers komt nog in overall en dat zegt voor mij dat het aanspreekt, dat we deze formule niet moeten verande ren. Een gezamenlijke etalering voor elke doelgroep die niet mag uitgroei en tot een zakelijke happening. Voor ons betekent het een goede promotie voor de 4 a 5000 mensen uit de regio die jaarlijks in september richting Oudenbosch komen'. Paardensport Naast het opzetten van zulke evene- Naar verwachting zullen de tarwe- prijzen op de wereldmarkt dit najaar stijgen boven de huidige prijzen. Dit zou betekenen dat de Europese Commissie kan volstaan met lagere restituties om het prijsverschil tussen het EG-prijsniveau en de lagere we reldmarktprijzen te overbruggen. Dit blijkt uit een marktbericht van het Voorlichtingscentrum Neder lands Meel. Het voorlichtingscentrum konsta- teert verder dat er voldoende goed bakkende tarwe voorhanden is in de EG, ondanks het feit dat de inzaai van tarwe-variëteiten met een hoge opbrengst per ha en een matige tot slechte bakkwaliteit opnieuw is toe genomen. Volgens het Voorlichtings centrum Nederlands Meel lopen Frankrijk en -in mindere mate- Ne derland voorop bij het geven van de voorkeur aan een hoge opbrengst boven de bakkwaliteit. Omdat de garantieprijzen groten deels onafhankelijk zijn van de bak- In 1986 is begonnen met het Infor matiemodel 'Open Teelten'-bedrijf. Dit informatiemodel is een globaal model, waarin de aktiviteiten en ge gevensstromen van een landbouwbe drijf zijn geanalyseerd. In dit verslag zijn alle belangrijke aktiviteiten op gedeeld in bedrijfsprocessen en ver volgens zo strikt mogelijk omschre ven, voor zover het de bemesting betreft. Bij het nemen van bemestingsbeslis singen wordt gebruik gemaakt van informatie die ook voor andere beslissingen gebruikt kan worden. De grondsoort is bijvoorbeeld een belangrijk gegeven voor de be mesting en ook voor gewasbe scherming. Met het afronden van de module 'Bemesting' is een belangrijke stap gezet in de richting van een advies systeem bemesting. Dit PAGV- verslag is dan ook in de eerste plaats bedoeld voor informatici die met be hulp van de geboden informatie een adviessysteem bemesting realiseren. menten is de heer C. Mulders lande lijk bekend als organisatie binnen de paardensport. Aan de weg timmeren is voor hem weggelegd. Het ruime dienstenpakket dat Mulders meng voeder te bieden heeft bewijst dat. Als straks 2 zoons het bedrijf over nemen hebben ze hierdoor voldoen de perspektief voor de toekomst. Wat de afzet van KTD mengvoeder aangaat wordt het werkgebied steeds groter. Handelaren die geen opvolger heb ben stoppen ermee. Voorlopig zal Mulders Oudenbosch een familiebedrijf blijven. Dat de baas alle klanten persoonlijk kent en af en toe hun bedrijf bezoekt vinden ze erg belangrijk. Dit moet hun kracht zijn om in een tijd van fuse ren en samenwerken gezond te blijven. Jan van Tilburg kwaliteit, zou het voor producenten economisch onverantwoord zijn an ders te handelen dan zij nu doen. De tarweproducent treft daarom geen blaam voor de inzaai van ras sen met een hoge opbrengst en een matige bakkwaliteit, aldus het voor lichtingscentrum. Het is nu al duidelijk dat er tarwe in Engeland en Duitsland is met zeer goede bakkwaliteiten. Ook in be paalde delen van Frankrijk is zeer goede tarwe beschikbaar. Voor een oordeel over de inlandse tarwe is het nog te vroeg. Het voorlichtingscen trum voorziet een afname van de nu reeds krappe voorraden in de we reld. "Ondanks een voorziene stij ging van de wereldtarweoogst met ongeveer 20 miljoen ton ten opzichte van vorig jaar, zal de vraag naar tar we het aanbod overtreffen". De groei van de wereldbevolking is de voornaamste oorzaak van de ver wachte afname van de tarwe- voorraden. Daarnaast is het verslag nuttig voor allen die in de bemestingsadvisering geïnteresseerd zijn. Verslag nr. 87 is te bestellen door 10,over te maken op postgiro- rekeningnr. 2249700, t.n.v. het PAGV in Lelystad, met vermelding van 'Verslag nr. 87'. Het informatiemodel voor de glastuinbouw dat gezamenlijk door SITU, voorlichting, onderzoek en bedrijfsleven is uitgewerkt, is ge reed. Het laatste onderdeel Beheer Duurzame Produktiemiddelen, is onlangs afgerond. Op de eerste Vakbeurs Tuinbouwau- tomatisering (VTA), die van 14 tot en met 16 september wordt gehou den, zal de publikatie van dit laatste onderdeel officieel aan het software bedrijfsleven worden overhandigd. 15 Uitbreiding areaal 2e jaars plantuien De sterke areaalsinkrimping die vo rig jaar in ons land bij de plantuien optrad is dit jaar weer gedeeltelijk teniet gedaan. Zowel van de le jaars als van de 2e jaars plantuien is de oppervlakte toegenomen. De teelt van le jaars plantuien nam met 7% toe tot 959 ha; van 2e jaars uien werd met 1.941 ha maar liefst 26% meer aangeplant. Ondanks deze uit- Vrijdag 8 september 1989 breiding is het areaal nog niet zo groot als in 1986 en 1987. Zoals al bekend is, is het areaal zaaiuien dit jaar drastisch ingekrompen. Volgens het CBS wordt dit jaar maar op 8.500 ha zaaiuien geteeld tegen nog iets meer dan 10.000 ha in 1988. De matige tot slechte uienprijzen in de afgelopen seizoenen zijn hier debet aan.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 15