Wel eens die Deutsche Gemütlichkeit geprüft? Hesston 8400-zwadmaaier Reesink enige importeur van landbouwwerktuigen Kuhn Nieuwe serie drogers van Riela 0mzet BASF groeit Gunstige halfjaarcijfers Rabobank Sterilisatormandje Nieuwe regenautomaat: Emergo Cl 10/125 'A GR A RISCHE STUDIEREIZEN 1989 Fella introduceert een nieuwe kuilvoersnijder Nieuwe teelttip 'Beter Boeren met goed grasland' In achterliggende jaren werden de Kuhn landbouwwerktuigen geïm porteerd door Reesink N.V. te Zut- phen. Daarnaast werd de Kuhn hooibouwlijn ook rechtstreeks geïm porteerd door Cebeco Agritech B.V.. Onlangs is door de firma Kuhn S.A. (gevestigd te Saverne, Frankrijk) besloten om per 1.9.1989 Reesink N.V. als haar enige importeur voor Nederland aan te merken. Naar aan leiding van deze beslissing is er over leg geweest tussen alle betrokken partijen. Resultaat van het overleg is, dat Reesink N.V. niet alleen de reeds door haar beleverde dealers van de betreffende werktuigen zal blijven voorzien, maar voortaan eveneens de distributie aan de koöperatieve dealerbedrijven van de Cebeco- Handelsraad groep zal verzorgen. Cebeco Agritech B.V. zal daarbij voor de laatste groep dealerbedrij ven een koördinerende funktie gaan vervullen. Schippers Bladel BV heeft een speci aal mandje laten ontwikkelen voor het steriliseren van andere om hygië ne vragende spullen dan rubber pi petten, met behulp van uw K.I.- sterilisator. Dit sterilisatormandje is gemaakt van roestvrijstaal gatenprofiel. Het mandje wordt in de sterilisator ge plaatst, nadat deze is gevuld met ca. 1 liter water. Het waterpeil mag de bodem van het mandje niet berei ken. Deze hoeveelheid wordt aange geven door een verdikte rand in de sterilisatorkoker. In het mandje kan de gebruiker nu zeer eenvoudig zijn revolverspuiten, tandtangen, kerftangen en dergelijke steriliseren. Voor inlichtingen tel. 04977-2017. Dit jaar werd de Emergo Cl 10/125 regenautomaat voor het eerst ingezet in de Haarlemmermeer, naar volle tevredenheid. Deze grote Emergo's kunnen 420-450 meter slang met een diameter van respektievelijk 110 of 125 mm bevatten. Kavels van 1000 meter kunnen op deze manier van beide kanten worden beregend. Vooral voor droogtegevoelige gron den een ideale machine vanwege de enorme kapaciteit. De gehele haspelunit is op een draai- krans geplaatst en de machine is voorzien van een tandemstelsel met hydraulische sleepvoet. De machine is standaard uitgevoerd met een dub bele haspelrem, hefinrichting voor de spuitkar, watertoevoer aan twee zijden en een oliegekoelde retour. De aandrijving van de haspel is hy draulisch met tandwielkast, de snel heidsregeling en tasterkorrektie zijn eveneens hydraulisch. Een haspel voor de hydrauliekslang en elektrokabel, een vacuiimpomp, beveilingsset en een zwaailamp voor einde-slangsignalering, zijn ekstra leverbaar. Voor meer inlichtingen: Cebeco Agritech B.V., tel. 05210-13341. I »-> f\ c\ AArrï a -far maonnan 1 ro i Cebeco Agritech B.V. heeft onlangs het aantal graandrogers in haar ver koopprogramma uitgebreid. Met de Riela drogers kan men produkten met een hoog vochtgehalte indrogen tot het gewenste nivo. Bij korrel- maisteelt en in natte zomers wordt dit soort drogers steeds meer ge vraagd. Het programma mobiele drogers bestaat nu uit de volgende types: GT 1000 (10 m3 resp. 7,5 ton); GT 1500 (14 m3 resp. 10.5 ton); GT 1700 (16 m3 resp. 12 ton); GT 2500 (25 m3 resp. 18.8 ton). Benodigd vermogen 18-22 kW elektro of 40-50 pk aftakas. De drogers zijn geschikt voor het drogen van mais, graan, peulvruch ten en oliehoudende zaden. Naast deze mobiele drogers zijn er ook sta tionaire drogers (type RUT) lever baar, met inhouden van 5 tot 14 m3. Meer informatie wordt u gaarne ver strekt door Cebeco Agritech B.V., Postbus 19, 8330 AA Steenwijk. Te lefoon 05210-13341. In de eerste zes maanden van 1989 leidden bij BASF een gestegen afzet en een over de hele linie beter prijs niveau tot eenjcrachtige groei van de omzet. Overigens ging de sterke prijsverhoging van belangrijke grondstoffen ook in het tweede kwartaal onverminderd verder en het was niet altijd mogelijk de hoge re kosten in volle omvang in de prij zen door te berekenen. De door BASF gehanteerde strategie om voor een belangrijk deel zelf te voorzien in de behoefte aan basisprodukten bleek lonend. De Hesston 8400 is een Amerikaanse zwadmaaier die speciaal vervaardigd is voor het maaien van grote vlak ten. Grasdrogerij Oldambt B.V. in Oostwold (Groningen) kocht dit jaar als eerste in Nederland twee van deze machines bij Cebeco Agrifac. De Hesston wordt, met succes, gebruikt in kombinatie met de twee Cebeco- containerhakselaars. De zwadmaai ers worden hoofdzakelijk gebruikt in luzerne en in Italiaans raaigras. De ruim gebouwde Hesstons be- Letterlijk: wel eens de Duitse gezel ligheid geprobeerd? Maar in oktober kan men "geprüft" rustig vertalen met "geproefd", want dan staat Duitsland in het teken van de wijn! De rijpe druiven zijn net geoogst, tot wijn verwerkt en elke streek komt trots met zijn "primeur". Proeven geblazen dus! Eén van de betere wijnstreken is het Moezeldal. De Romeinen namen op hun veroveringstochten door Euro pa hun eigen wijn mee, maar ont dekten al spoedig dat het klimaat in de door de Moezel diep uitgesleten dalen van de Hunsrück en de Eifel en de leisteengrond ideale faktoren voor de wijnteelt waren. In de Mid deleeuwen verbeterden de klooster orden de druiventrossen en keur vorst Clemens Wenzeslaus zorgde er in 1787 voor dat alle slechte wijnran ken vervangen werden. De witte kwaliteitswijn, de Riesling, was geboren! De Romeinen brachten niet alleen de wijnteelt, ook vele mooie gebouwen werden onder hun gezag gebouwd. Voorbeelden te over zijn te vinden in Trier, Duitsland oudste stad, in 15vChr door keizer Augustus gesticht. En, het allermooiste van het Moezeldal, de mooie natuur, heeft altijd al bestaan. Het vijfdaag se verblijf in het Moezeldal in Treis- Karden van 10 tot 14 oktober 1989 is vijf dagen écht genieten. Ie dag: bezoek aan Aken, tocht door het Eifelgebied en het Moezeldal. 2e dag: bezichtiging van de burcht Eltz, 14 bezoek aan de historische stad Co- chem aan de Moezel, bezoek aan een wijnbouwbedrijf, per boot terug naar Treis-Karden. 3e dag: in Idar- Oberstein, de belangrijkste Duitse edelsteen- en sieradenstad, bezoek aan een moderne en een antieke slij perij en het Edelstenenmuseum. 4e dag: bezoek aan de prachtige stad Trier met o.a. de Porta Negra, de noordelijke poort van deze Romein se stad. 5e dag: via Koblenz, schitte rend gelegen aan de samenvloeiing van de Rijn en de Moezel, langs de Rijn naar Keulen. In Arnhem af scheidsdiner. En verder: Kreta, 3-10 oktober, 8-daagse vliegreis, verblijf aan de noordkust. Californië, 17 oktober-5 november 20-daagse vliegreis, rond reis per bus. Cyprus, 7-15 novem ber, 9-daagse vliegreis, rondreis per bus. Florida, 3-17 november, 15-daagse vliegreis, rondreis per bus. Parijs, 16-19 november, 4-daagse busreis. Voor uw aanmelding, nadere infor matie of het aanvragen van de bro chure, kunt u opbellen naar het Se- kretariaat van Agrarische Studierei zen, mevrouw L. Deumer, Kleine Oord 179, 6811 HZ Arnhem, 085-512087 tussen 08.00 en 17.30 uur. Het grote assortiment Fella kuil- voersnijders is uitgebreid met een nieuwe U-snijder. De specifieke ken merken van deze nieuwe kuilvoer snijder zijn: Alle messen hebben een direkte aan drijving, daardoor zijn hoekkettin- gen overbodig. Nieuw snelloop snij- systeem met een korte messlag. De fijne mesvertanding en de korte messlag maakt een hoge snijsnelheid mogelijk; daardoor is de zaag- weerstand laag en wordt uw blok snel gesneden. De snij beugel is zeer slank en is samengesteld uit 3 met bouten aan elkaar bevestigde seg menten. Daardoor zijn de onder houdskosten laag. Op de 2 hoeken van de snijbeugel is een steuntand gemonteerd. Het voordeel daarvan is dat mesbeschadiging voorkomen wordt. De hoofdcilinder van de snij beugel is centraal in het frame ge plaatst, daardoor ontstaat een uitge balanceerd krachtenspel. In stan daarduitvoering heeft de Fella U- snijder een mechanische pakafschui- ver en een snelkoppeling voor de hef armen. schikken over een komfortabele ka- bine en een goed toegankelijk mo torcompartiment. Het gewicht van deze 'Amerikanen' is ongeveer 5.000 kg. Als krachtbron fungeert een Fiat 8041L turbodiesel van 95 pk. De ma chines kunnen met een maaibord van 4,20 m of 4,80 m en met banden 21,5 x 16 en 9,5 x 15 worden uitge voerd. De Hesston 8400 is een wend bare machine met een draaicirkel van ongeveer 3,20 m, een lengte van ruim 6 m en een hoogte van 3 m. Meer informatie wordt u gaarne ver strekt door Cebeco Agritech B.V., Postbus 19, 8330 AA Steenwijk, te lefoon 05210-13341. De afdeling Akker- en Weidebouw van Cebeco-Handelsraad brengt elk jaar verscheidene brochures uit met teelttips voor een aantal gewassen. In deze 'teelttips' is een breed skala van praktische en recente informatie opgenomen op het gebied van ras- senkeuze en gewasbescherming. Naast de al bekende brochures voor snijmaïs, korrelmaïs, veldbonen en erwten is er nu een teelttip voor gras land verschenen met als titel 'Beter boeren met goed grasland'. Deze nieuwe brochure kan, net als de andere teelttips, worden besteld bij Cebeco-Handelsraad, afdeling Akker- en Weidebouw, telefoon 010-4544361. De gunstige gang van zaken bij de Rabobankorganisatie heeft zich in de eerste zes maanden van 1989 voortgezet. In het rentebedrijf ging een aanzienlijke groei van de kre dietverlening samen met een krach tig herstel van de spaarmarkt. In komsten uit provisiediensten namen fors toe. Een batengroei met 7% en een beheerste kostenontwikkeling 4,7%) zorgden voor een toename van de bruto winst met ruim 11 tot -.907 miljoen. Doordat de be lastingdruk daalde, steeg het netto resultaat nog sterker: met 18% tot 443 miljoen. De financieringsvraag vanuit de be drijvensektor nam verder toe. Dat geldt voor de agrarische onderne mingen, waar bij de verstrekkingen opnieuw rekordnivo's werden be reikt, maar zeker ook voor het midden- en kleinbedrijf. De voor spoedige groei van de kredietverle ning aan bedrijven wordt deels ver klaard door de ekonomische situa tie, die de kenmerken van hoogcon junctuur vertoonde. De verder toegenomen produktivi- teit van de inspanningen mondde uit in een flinke verbetering van het bru to resultaat. De bruto winst kwam uit op 907 (814) miljoen, een groei met ruim 11 (16)%. Vrijdag 8 september 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 14