Wat gaat de SEV doen in het jaar dat voor ons ligt Wat deed de SEV in het afgelopen verslagjaar? Wie geven die wat zijn hun adressen, waar kunt u ze bereiken? 10 7/7 Het komende jaar zal de SEV ruime aandacht schenken aan het overleg met de ondernemer en zijn gezin bij het zoeken naar financieel en sociaal-ekonomisch aanvaardbare oplossingen voor het bedrijf en ge zin. Bij toekomstgericht onderne men is het noodzakelijk dat de on dernemer op zijn verzoek zijn be drijf laat doorlichten om uit het re sultaat meer aandacht te besteden aan de zwakke en sterke punten in het bedrijf en het gezin. Bij de indi viduele voorlichting zal de SEV op een kwalitatief hoogstaande wijze de bedrijven en gezinnen begeleiden en advies verlenen waar de ondernemer en zijn vrounfen de opvolger, zijn vriendin of vrouw dat nodig vindt. Aan de geplande kursussen zal me dewerking worden verleend. Bij de groepsvoorlichting zullen cen traal staan: - de financiering van het bedrijf, - de samenwerking tussen be drijven, - de maatschap ouders, kinderen, geen opvolger, wat dan? - het milieu, - de ruilverkaveling en wat er mee samenhangt, en een - predikantendag. De kursussen in samenwerking met de agrarische kommissie van de Plattelandsvrouwen en andere staan in het teken van: - "Samen op het bedrijf, wat kom je tegen", - "Ondernemen met- en zonder kontrakten", - "Trouwen met een boer en be drijfsopvolging", - "Aktualiteiten en regelingen in het gezin en bedrijf", - "EVAV-kursus", - "EVTO-kursus". De schriftelijke voorlichting zal plaatsvinden in de daartoe geëigende bladen en door vlugschriften en bro chures. Aan bijscholing van het SEV-team zal de nodige aandacht worden be steed. Op een goede samenwerking met afdelingen, kringen en kommis sie bij de uitvoering van de groeps voorlichting wordt gerekend. Dit is onmisbaar voor ons werk. Het aantal schriftelijke adviezen bracht bedroeg 1235. Het aantal onderwerpen die werden behan- dat door de SEV werd uitge- bedrijfsbezoeken was 1530, de deld waren uitgedrukt in overige zaken bedrijfsopvolging grond- en pachtzaken 8,9 16,4 ruimtelijke ordening en milieu I 12,5 bedrijfsbeheer verzekering 6,1 n. 16,9 /bedrijfsaanpassing gezinsfi- nanciën en regeling\ 8,8 N. y/ bedrijfsbeëindiging II r J. Markusse, Hertogenhoef 5, 4461 TW Goes. Tel. 01100-16838 (privé), 01100-21010 (kantoor), hoofd Voor lichting. Er werden zeer veel telefonische adviezen gegeven, en 62 lezingen gehouden met een aantal belang stellenden van totaal 2716. Bij 29 kursussen, met 990 deelne- mers(sters) verzorgde de SEV 94 dagdelen. Er waren 8 gespreks groepen met 181 deelnemers. De groepsvoorlichting was gericht op: Milieu; Als je er alleen voor komt te staan; U staat er wel ach ter, maar hoe staat U er voor? Geen opvolger, wat dan? Maat schap in de landbouw; Onderne men in 1989? en Kamperen bij de boer. In de landbouwbladen werden 81 artikelen geschreven. Alle vlug schriften, brochures en werk mappen werden geaktualiseerd om schriftelijke voorlichting te geven ter ondersteuning van de individuele voorlichting. In ver schillende werkgroepen en kom missies (regionaal en landelijk) had een medewerker(ster) zitting. Aan de in voorbereiding en in uitvoering zijnde ruilverkaveling werd vooral naar de agrariër en zijn gezin toe veel aandacht besteed. Aan de bewustwording van de agrariërs in Schouwen- Duiveland, Tholen en St. Phi- lipsland met betrekking tot het nut van zoetwater, nu en in de toekomst, werd veel zorg be steed. Op het gebied van koop, verkoop, het afsluiten van kon trakten, faillissementen en sur séance van betaling werden veel adviezen gegeven. Er vond een aktieve bijscholing plaats op het gebied van de automatisering voor de voorlichters. A. Lindenbergh, Pietseweg 2e, 4751 RV Oud-Gastel, tel. 01651-2082 (pri vé), 01680-27921 (kantoor). Rayon: Brabant. Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, D. de Botsdijk 6, 4926 SB Lage- Zwaluwe, tel. 01685-2338 (privé), 01680-27921 (kantoor). Rayon: Brabant. G.E. Stap, Taayersweg 5, 4321 TS Kerkwerve, tel. 01117-1782. Rayon: Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philipsland. A.F. van Rozen, Oostkeure 10, 4481 AM Kloetinge, tel. 01100-13036 (pri vé), 01100-21010 (kantoor). Rayon: Noord-Beveland en Walcheren. E.T. Pons, Geertseplein 4, 4481 AN Kloetinge, tel. 01100-33242 (privé), 01100-21010 (kantoor). Rayon: Zuid- Beveland. J.L. Mieras, Slotstraat 4, 4421 EL Kapelle, tel. 01102-44041 (privé), 01100-21010 (kantoor). Beleidsmede werker. V ERVOLG VAN PAG. 12 bereidheid een offerte bij te stellen. Ondernemers dienen erop gewezen te worden dat er meer speelt dan enkel het rentepercentage. Veel akkerbouwbedrijven zijn nu nog te herfinancieren, echter hoe lang nog? Het eigen vermogen teert bij vele bedrijven in. Dit zal niet te lang moeten duren, anders zullen de rentelasten te hoog worden. Bedrijfsaanpassing Diverse samenwerkingscontracten zijn afgesloten. Te constateren valt dat dit nog te weinig gebeurt. Een hernieuwde subsidieregeling op dit gebied zou wonderen kunnen doen. Het verbaast de SEV elke keer weer dat er grote verschillen zijn in be drijf si nkomsten tussen de bedrijven onderling. Kostenbesparing is op ve le bedrijven nog zeer wel mogelijk. De rentesubsidieregeling van het O S-fonds blijkt niet naar behoren te werken. Velen komen er om wat voor reden dan ook niet voor in aanmer king. Als afwijzingsgronden kunnen genoemd worden; al gestart voordat er subsidie is aangevraagd en onvol doende scholing. Met name het eer ste punt leidt tot veel afwijzingen. Onduidelijkheid van de regeling is hiervan mede de oorzaak. Bedrijfsbeëindiging Verscheidene oudere ondernemers doen mee aan de IOAZ-regeling. De regeling werkt erg goed, ook voor jongere ondernemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. De IOAZ werkt ook goed indien een maatschap als tussenfase bij de indi- rekte bedrijfsopvolging onvoldoende inkomen oplevert voor twee mensen. Vader gaat in de IOAZ en de zoon neemt het bedrijf over. Het is echter bij deze methode niet de bedoeling dat vader gaat werken met behoud van uitkering, bij zijn zoon. Gezinsfinanciën en regelingen Op het gebied van de regelingen in het gezin is weer vele malen advies gevraagd over huwelijkse voorwaar den. Er blijken vele typen huwelijkse voorwaarden in omloop te zijn. Eni ge stroomlijning op dit gebied door het notariaat lijkt zinvol. Herhaalde malen is het voorgeko men dat ondernemers op vrij jonge leeftijd overleden zijn. Steeds weer blijkt dat een testamentaire voorzie ning dan noodzakelijk is. Wanneer de weduwe er alleen voor komt te staan heeft zij bij alle zaken die op haar afkomen goede voorlichting van de SEV nodig. Daar wordt dan ook veel gebruik van gemaakt. Ordening van de ruimte en milieuzaken In het kader van de ruimtelijke orde ning bleef de SEV worstelen met het probleem of nieuwe zaken als worm kwekerijen, palingmesterijen, zalm rokerijen nu wel of niet agrarische aktiviteiten zijn. Ook de instanties zoals de gemeenten, LNO en de mi nisteries weten er soms geen raad mee. Aansluiting met andere wetge ving zoals de Pachtwet is er niet of nauwelijks. In navolging op het voorgaande jaar zijn nog een 15-tal mestafzetovereen- komsten afgesloten. Verder levert de mestwetgeving het ZLM-werkgebied weinig problemen op. De mestboek- houding en meststoffenheffing blij ken te zijn "ingeburgerd". Er is bij de akkerbouwers weinig animo om een eigen mestopslag te bouwen of te huren. Wellicht vindt men dit nu nog, ondanks subsidies, te duur. Vrijdag 8 september 1989 13

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 13