De Sociaal Ekonomische Voorlichting is een dienst van uw eigen landbouworganisatie de ZLM! Zij staat altijd voor u klaar! SEV krijgt het steeds drukker met bedrijfsopvolging Sociale en financiële problemen vooral in akkerbouw gezinnen Milieu-informatie voor ondernemers In de agrarische wereld is er zoals bekend een sterke verwevenheid tus sen bedrijf en gezin. Om goede voor lichting te kunnen geven is kennis van het agrarische bedrijf en het ge zin een eerste vereiste. Ook is een vertrouwenspositie tussen onderne mer, zijn vrouw en de voorlich- ter(ster) noodzakelijk. Deze vertrou wenspositie heeft de afdeling Sociaal Ekonomische Voorlichting van de ZLM opgebouwd en wil die waar nodig nog uitbreiden. Mogelijk kan onderstaand artikel daartoe bij dragen. - Reeds 25 jaar geeft de SEV objek- tieve voorlichting aan en over het agrarisch bedrijf en gezin. - De voorlichting die ze geeft is gratis. - Zij handhaaft zich al jaren mede door het vertrouwen dat de leden en hun gezinnen in deze voorlichting stellen en de mensen die er bij werken. - Steeds wordt gestreefd naar kwali tatief hoogstaande onpartijdige voorlichting. - De adviezen worden gegeven van uit uw gezin en uw bedrijf en de mens die daar achter staat. - De SEV-voorlichting geeft maat werk op^ sociaal-ekonomisch, juri disch en eenvoudig fiskaal gebied in relatie tussen gezin en bedrijf. - De praktijk en de voorlichters hechten veel waarde aan een mense lijke benaderingswijze. - Een snel, goed doordacht advies zowel mondeling als schriftelijk is waardevol voor het lid en zijn gezin. - De medewerkers(sters) van de SEV krijgen een goede scholing en bij scholing. - De SEV weet waar nodig, op tijd te verwijzen naar specialisten (ac countants, notarissen, juristen e.d.). Hoe verdelen we de aandacht? Er is aandacht voor die gezinnen en bedrijven die streven naar voortzet ting en ontwikkeling van hun be drijf; eveneens voor "de jongeren" en anderen die toetreden tot de landbouw. "Ook zij die op kortere of langere termijn hun bedrijf willen of moeten beëindigen krijgen die aandacht die zij verdienen". Wat is het doel van het werk van de SEV? Het doel van ons werk is voorlich ting geven over alle facetten die er toe bijdragen dat het gezin en het be drijf zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien om een maatschappelijk verantwoord bestaan te verwerven of te behouden in verantwoorde leef- en werkomstandigheden. Daar bij is het noodzakelijk dat het onder nemerschap van de ondernemer en zijn vrouw wordt opgevoerd naar de omstandigheden van deze en de toe komstige tijd. De SEV tracht daar een bijdrage aan te leveren door die genen die veranderingen willen te ondersteunen. Hoe wordt de voorlichting gegeven Schriftelijk: via uitgewerkte advie zen gebaseerd op uw situatie; via ar tikelen gebaseerd op de praktijk in de landbouwbladen; via vlugschrif ten en brochures. Groepsvoorlichting: via lezingen met diskussie vragen; via projekten; via gespreksgroepen; via kursussen. Individuele voorlichting: bij de le den aan huis; op spreekuren; op kantoor; telefonisch. In zeer veel onderdelen van ons werk is een persoonlijk gesprek over de ei gen situatie nodig. Juist dit persoon lijke kontakt is van essentieel belang voor het werk van de SEV. 12 Waarover geeft de SEV voorlichting De SEV tracht de onderlinge samen hang van regelingen, wetten, maat schappelijke en ekonomische ont wikkelingen en de toekomst van het agrarisch gezin en bedrijf op elkaar af te stemmen op het gebied van de bedrijfsovername. Het kiezen van de juiste vorm van bedrijfsovername. Het regelen van de overname zelf, daarbij rekening houdend met de ekonomische, sociale en juridische aspekten van de ouders, de opvolger en de andere kinderen. Bedrijfsfinanciering Inzicht geven in de financieringsmo gelijkheden gericht op een verant woorde voortzetting, aanpassing en verandering in het bedrijf; bij finan cieringsproblemen wordt hulp geboden; Bedrijfsvoort zetting Aanpassing, verbetering of uitbrei ding van produktiemogelijkheden, samenwerking tussen vader en zoon, maatschappen door familieleden (broers), met andere ondernemers, samenwerking op het gebied van werktuigen en de daarbij te treffen regeling, grondaankoop, aankoop en leasing van melkquotum, het ad viseren over en bij totstandkoming van kontrakten. Het doorpraten van het bedrijf en daaruit voortvloeiend een gezins- en bedrijfsadvies. Rente subsidie, superheffing en andere re gelingen; Bedrijfsbeëindiging Welke mogelijkheden zijn er, waar krijgen we mee te maken, waar moe ten we op letten bij vrijwillige, uit fi nancieel oogpunt of om gezond heidsredenen noodzakelijke beëindi ging van het bedrijf; De boekhouding Wij proberen via de boekhouding inzicht te verschaffen in opbrengsten en kosten op uw bedrijf en mogelij ke veranderingen in de bedrijfs voering; Ruimtelijke ordening Denk eens aan bestemmingsplan nen, bouwvergunningen, hinderwet, beheers- en onderhoudsovereen- komsten en ruilverkavelingen en de invloed hiervan op het gezins- en be- drijfsgebeuren; Milieu Alle informatie en adviezen worden verstrekt over alle wetten die er zijn op dit gebied o.a. hinderwet, wet verontreiniging oppervlaktewateren, bodemverontreiniging, meststoffen wet en alle overige milieuwetgevin gen die van toepassing zijn op uw bedrijf; Financiële regelingen in het gezin Gebaseerd op voortzetting bedrijf, beloning meewerkende kinderen, doch ook bij studie of elders wer kende kinderen, de beroepskeuze; Relatie inkomen - gezinsbestedingen Het inzicht in het financiële beheer van de gezinshuishouding versterken in relatie tot het bedrijfsinkomen en het besteedbaar inkomen: Wat komt er uit het bedrijf, wat is nodig voor het gezin. Opstellen van adviezen over gezinsuitgaven, gezinskosten; Sociale voorzieningen en verzeke ring voor gezin en bedrijf Welke zijn er, welke mogelijkheden bieden ze, ook de bijstandswet en de rijksgroepsregelingen om bij plotse linge tegenslagen een beroep te kun nen doen op de overheid voor finan ciële hulpverlening. Partikuliere verzekeringen; passen ze voor uw bedrijf en uw gezin? Erfrecht en huwelijksgoederenrecht Verband houdend met te nemen maatregelen in verband met de voort zetting van het bedrijf: testament, boedelscheiding, schenkingen, rech ten en plichten van erfgenamen, trouwen op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen, voogdij, welke maatregelen moet je treffen als je er alleen voor komt te De SEV geeft schriftelijke, mondelinge en groepsvoorlichting, waarbij het persoonlijke kontakt essentieel is. Op de foto: de SEV presenteert zich tijdens een agrarische open dag in West-Brabant. staan, hulp t.a.v. het bedrijf bij het nemen van beslissingen als je er al leen voor komt te staan; Grond- en pachtzaken Met de daarbij behorende wetten en regelingen, zoals pachtwet, erf pacht, recht van opstal, erfdienst baarheden, aan- en verkoop van grond; Regelingen Door u wegwijs te maken in de rege lingen die in uw bedrijfs- en/of ge zinsomstandigheden passen ook de subsidieregelingen en alles wat ver band houdt met de superheffing, de braakregeling e.d. Vraag uw SEV voorlichting op tijd! Soms wordt te laat voorlichting ge vraagd wat kan leiden tot - het te laat nemen van maatregelen i.v.m. de kontinuïteit van het bedrijf - het te laat naar oplossingen zoeken in uw situatie o.a. kostenbewaking omschakeling - financiële moeilijkheden die steeds moeilijker kunnen worden opgelost - het te laat beslissen het bedrijf te beëindigen - het op onoordeelkundige wijze ge bruik maken van financieringsfacili teiten - het onjuist interpreteren van kon trakten - het onjuist toepassen van regelin gen en wetten. Wat kunt u doen Op tijd gebruik maken van de SEV voorlichter(ster). Deelnemen aan kursussen en gespreksgroepen. Bijwonen van lezingen en diskussies. De artikelen van de SEV in de land bouwbladen goed lezen. Uw bedrijf periodiek door laten lich ten op de bedrijfs- en gezinssituatie. De gezinsfinanciën in relatie brengen tot uw bedrijfsinkomsten. Besef dat de SEV u wil en kan helpen. Maak er gebruik van. Zij staat u ten dienste. Het belang van de agrariër en zijn gezin staat voorop. De SEV voorlichting is er gratis voor het gehele gezin. J. Markusse Over de ontwikkelingen in het land bouwbeleid wordt in het verslag op gemerkt dat de indruk bestaat dat bij de ondernemer en zijn gezin de bewustwording t.a.v. de milieupro blematiek verder is ioegenomen, doch dat hij op korte termijn onmo gelijk aan de vele nieuwe wettelijke maatregelen die op hem afkomen kan voldoen. In het verslag wordt gesteld dat het toegepaste landbouw beleid een duidelijk miqder sociale kant kent. De inkomensverschillen tussen de sectoren die onder de naam "landbouw" vallen zijn groot. "Soms bekruipt het gevoel - ook on der boeren en hun gezinnen is dat merkbaar - dat beleidsmakers de in komenssituatie in de diverse sectoren mixen en aan het resultaat wat daar uitkomt beoordelen en uitdragen hoe de stand van zaken in de landbouw als geheel is. Voor ondernemers in sectoren die in de verdrukking zitten is dezé handelswijze erg frustrerend. Ook binnen een sector, gezond of ongezond, komen overigens inko mensverschillen voor die soms hoog kunnen oplopen. Regels Steeds nieuwe overheidsmaatregelen "Milieuadvies voor Bedrijf en Be roep" is een uitgave met speciaal op de ondernemer toegespitste milieu informatie. In feite gaat het hier om zes waardevolle informatiebronnen in één ringband met praktische uit eenzettingen over hoe men een mi lieuzorgsysteem opzet, welke wet- en regelgeving van belang is, hoe schoon geproduceerd kan worden, op welke subsidiés men recht heeft, welke bedrijven afvalstoffen verwer ken etc. Kortom, informatie waar mee u uw klant kunt verzekeren van een milieubewuste bedrijfsvoering. De prijs bedraagt 98,(tot 26 september 73,50). waaruit regelgeving voortvloeit scheppen voor sommige onderne mers onduidelijkheid en onzekerheid op bedrijfseconomisch terrein. On dernemen lijkt hierdoor steeds meer een zaak van speculeren en anticipe ren op mogelijke toekomstige nieuwe ontwikkelingen en overheidsregels. Dit ondernemen brengt de nodige ri sico's met zich mee en brengt ver schillen teweeg tussen ondernemers binnen dezelfde sector. "Het is zo jammer dat vooral jonge heel vaak goede ondernemers hiervan de dupe worden. Zij hebben onvoldoende mogelijkheden hun bedrijf verder te ontwikkelen. Hun solvabiliteit is ge ring en laat "een gokje wagen" voor de toekomst heel vaak niet toe." In het verslag wordt vastgesteld dat een grote groep ondernemers minder kritisch tegen de huidige ontwikke lingen aankijkt. Ondanks dat men jaarlijks in vermogem»inteert maakt men zich weinig zorgen. Hier is on voldoende het besef gegroeid dat dit zo niet door kan gaan. Er komen steeds meer bedrijven waar de be drijfsopvolging moeilijk, zo niet on mogelijk, wordt vanwege de te behalen rentabiliteit. Vaak heeft de bedrijfsopvolger een MAS-opleiding genoten ter voorbereiding van het "boer" worden. Dit gegeven brengt spanningen met zich mee in het gezin. De SEV-ers ervaren steeds meer dat mede in het licht van de situatie in de akkerbouw de andere gezinsleden moeite hebben met de overdracht van grond in verpachte staat aan de opvolger. Het zal de opvolger steeds meer moeite kosten zijn/haar broers en zussen ervan te overtuigen dat overname voor de vrije waarde eco nomisch niet kan. In sommige geval len kan overname voor de verpachte waarde zelfs niet meer. Bedrijfsopvolging Het aantal bedrijfsbezoeken ten be hoeve van bedrijfsopvolging is fors toegenomen met maar liefst 38% ten opzichte van vorig verslagjaar. Di verse redenen zijn hiervan de oor- Traditiegetrouw produceert de So ciaal Economische Voorlichtings dienst van de ZLM ieder jaar na de zomer een werkprogramma voor het komende winterseizoen. Tevens wordt dan teruggekeken naar het verloop van het voorbije jaar. Een evaluatie derhalve, ieder jaar weer de moeite van het lezen meer dan waard. Dit jaar is daarop zeker geen uitzondering. Enkele opvallende za ken hebben we hieronder uit het jaarverslag opgepikt. zaak. Allereerst is er duidelijkheid gekomen tussen de regelgeving met betrekking tot Superheffing en maatschappen. Eigendomsgrond be hoeft nu niet meer in eigendom in de maatschap te worden gebracht. De melkfabrieken voeren nu een dubbe le administratie want het quotum staat op naam van vader terwijl afre kening op beider naam komt. Vervolgens zijn er heel wat gesprek ken nodig om ouders ervan te weer houden hun zoon of dochter in het bedrijf te willen opnemen. Er is (nog) onvoldoende besef van de slechte vooruitzichten in sommige bedrijfstakken zoals de akkerbouw en de varkenshouderij. "Het komt hard aan om te constateren dat er voor de beoogde opvolger geen toe komst meer is in het bedrijf van de ouders. Het gaat hier veelal om een bewustwordingsproces wat zeker een aantal gesprekken nodig heeft, aldus de samenstellers van het jaarverslag. Het komt steeds vaker voor dat de vrouw of vriendin van diegene die het bedrijf opvolgt elders gaat wer ken om mede in het levensonder houd van het gezin te voorzien. Indien dit noodzakelijk is om het be drijf in stand te houden is dit een minder goede zaak. Bedrijfsbeheer Er is veel vraag naar informatie over bedrijfsbeheer, hetgeen vooral be trekking heeft op financiële vraagstukken. De praktijk leert dat men in toenemende mate kritisch moet zijn ten opzichte van het aan gaan van een financieringsovereen komst. Bij banken blijkt een snelle VERVOLG OP PAG. 13 Vrijdag 8 september 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 12