Nederlandse aardappel uit de anomiteit Nieuw kwaliteitsmerk voor aardappelen De aardappel is niet met de konsument veranderd Markt en kwaliteit bepalen toekomst van agrarische sektor Nieuw waarmerk voor kwaliteit: Cum Laude "Cum Laude": met lof geslaagd Cum laude rassen moeten aan hoge kriteria voldoen, waaronder resistent te gen aardappelmoeheid. Bintje (zie foto) komt daarom niet in aanmerking. Eind september wordt het nieuwe waarmerk geïntroduceerd met de rassen Van Gogh en Bildtstar. Met het nieuwe waarmerk 'Cum Laude' wil een vooraanstaande groep Nederlandse telers en verpak kers de aardappel uit de anonimiteit halen. Perfekte kwaliteit wordt ge garandeerd voor aardappels die in zakken met dit merk worden ver kocht. Een herwaardering van het produkt aardappel is het doel van deze aktie, waarvan de start dinsdag 5 september met enig ceremonieel heeft plaatsgevonden. Leveringen zullen eind september beginnen. 'Cum Laude'-aardappelen zijn sma kelijk, goed schilbaar, vrij van ver- In een reaktie op de Land- bouwstruktuurnota van het Ministe rie van Landbouw en Visserij onder schrijven de Akkerbouwprodukt- schappen dat bij de noodzakelijke aanpassingen in de land- en tuin bouw een belangrijke rol voor 'markt' en 'kwaliteit' is weggelegd. Met het oog daarop is het naar de mening van de produktschappen jammer dat in de nota de rol die handel en industrie daarbij kunnen spelen wordt onderbelicht. Ook de werkgelegenheidsaspekten die met de veranderingen gepaard gaan, ko men onvoldoende uit de verf. Met betrekking tot de situatie in de akkerbouw konstateren de Akker- bouwproduktschappen dat het in de nota helaas ontbreekt aan een visie op het beeld van de akkerbouw, zo als die er na een proces van aanpas sing zou dienen uit te zien om in het Europa van de toekomst konkurre- rend te kunnen blijven produceren. Volgens de produktschappen kan niet genoeg worden benadrukt dat hierbij de verwerking en marktvoor- ziening dienen te worden betrokken. Inspelen op de vragen van de markt, het openleggen van nieuwe markten door agrifikatie en de ontwikkeling van nieuwe teelten voor de non-food sektor zijn hiervoor essentieel. Kwa- liteitsaspekten die de markt aan de producenten oplegt, zullen moeten worden bewaakt en zullen fleksibel Vrijdag 8 september 1989 ontreiniging of schade en vers van het land. Vooral dit laatste wordt steeds belangrijker voor konsumen- ten die geen grote wintervoorraad met kiemdodende middelen wensen op te slaan. Door in het voorjaar partijen uit warme landen in te voe ren en de teelt van vroege inlandse rassen te bevorderen, kan de Neder landse aardappel wereld vrijwel het hele jaar door verse aardappelen le veren. Meerdere moderne toprassen komen in aanmerking voor het 'Cum Laude'-predikaat. Hun eigen schappen worden ten behoeve van dienen te worden toegepast. Afwachten De Akkerbouwproduktschappen stellen dat de nota terecht de milieu- aspekten benadrukt. Men vindt, dat de resultaten *van de plannen die door het bedrijfsleven op dit terrein worden ontwikkeld, moeten worden afgewacht alvorens de overheid zelf ingrijpende maatregelen ontwikkelt. Als voorbeeld daarvoor kan het In tegraal Milieu Aktieplan van het Landbouwschap worden genoemd. Financiële steun van de zijde van de overheid bij de uitvoering van deze plannen is onontbeerlijk. De produktschappen onderschrijven de noodzaak van veilige produktie- methoden voor mens en milieu en de afzet van veilige produkten die geen gevaar opleveren voor de volksge zondheid. De afstemming van de kwaliteit op de eisen van de markt is een primaire verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. De overheid heeft daarin een voorwaardenschep pende en stimulerende rol. Verantwoordelijkheid Aan de basis van de oplossing van veel problemen staan landbouwkun dig en (bio-)technologisch onder zoek. De Akkerbouwproduktschap pen wijzen in hun reaktie aan de Mi nister van Landbouw en Visserij nog eens op de verantwoordelijkheid van de overheid in deze. de konsument vermeld op de achter kant van de verpakking. Deze mo derne rassen zijn konsumentvriende- lijk (gemakkelijk te schillen, blijven heel in de pan, zijn iets kruimig en fijn van smaak) en tevens milieu vriendelijk. De in Nederland geteel de 'Cum Laude' rassen zijn namelijk allemaal Aardappelmoeheid (AM) resistent en de teelt van deze rassen vereist veel minder grondontsmet- ting dan de teelt van ouderwetse ras sen zoals het alom bekende Bintje. Om de kwaliteit te kunnen garande ren, wordt nauw samengewerkt tus sen telers, vervoerders en verpak kers. Voor allen geldt, dat vanaf het poten van de nieuwe aardappels tot de aflevering bij de winkels planten en knollen streng geselekteerd en liefdevol behandeld worden. Een aardappel is namelijk nogal ge voelig. Strengere norm Het initiatief tot het instellen van Met het instellen van het nieuwe waarmerk reageren de Leeuwarder coöperatie De Z.P.C.en zeven handels- en verpakkingsbedrijven op signalen uit de markt. De kritische konsument van nu wenst een aard appel op tafel die uitstekend smaakt en waar niets aan mankeert. Zulke aardappelen waren tot nog toe nau welijks herkenbaar bij de groente man en in de winkel. Uit de instel ling van het kwaliteitswaarmerk blijkt dat de Nederlandse aardappel wereld zich de kritiek van de laatste tijd aantrekt. Een algehele herwaar dering van het produkt aardappel is volgens de handel te bereiken door hoge kwaliteit zichtbaar te maken. Dit sluit aan bij de ervaring in de de tailhandel, dat de voorkeur voor het betere produkt sterk groeit. Garantie Voor het predikaat "Cum Laude" komen alleen streng geselekteerde en gekontroleerde partijen aardappelen van de allerbeste rassen in aanmer king. De verpakkingsbedrijven ga randeren een liefdevolle, optimale bewaring en behandeling van hun produkt vanaf de oogst tot en met de verkoop aan de konsument. De kwa liteitsbegeleiding begint al op het land bij de telers, die aan het "Cum Laude"-projekt meewerken. Voort durend worden partijen gekontro- leerd, zodat alleen het beste mate riaal met het waarmerk wordt on derscheiden. Hoge kwaliteit wordt aan de konsument gegarandeerd on der het motto: niet perfekt, geld te rug. Het samenwerkingsverband ziet toe op handhaving van strenge normen. Diverse rassen Voor "Cum Laude" komen alleen moderne top-rassen die in Neder land worden verhandeld in aanmer king. Selektie vindt plaats aan de hand van normen die de "Cum Lau- de"-groep heeft opgesteld en wor den geselekteerd op een luxe sorte- ring. "Cum Laude"-aardappelen een kwaliteitskeurmerk is genomen door zeven handels- en verwerkings bedrijven en 'De Z.P.C.' in Leeu warden. Deze telerskoöperatie met ruim 800 leden in Friesland, Gronin gen, Gelderland, West-Brabant en Zuid-Holland, is groot geworden door de eksport van pootaardappe- len, mede dankzij een intensieve kwaliteitszorg in samenwerking met de telers en door het hanteren van strenge normen. De aan het projekt deelnemende kleinverpakkers krij gen van de detailhandel signalen, dat de konsument meer variatie wenst en daar ook voor wil betalen. Mits er niets aan het produkt mankeert. Vooral het kwaliteitsaspekt heeft de laatste maanden nogal in de belang stelling gestaan. Een herwaardering van het produkt aardappel door de kritische konsument is volgens de aardappelwereld wenselijk om de konkurrentieslag tegen exotische voedingsmiddelen met sukses te kunnen voeren. Daarbjj acht de zijn vers geoogst, smakelijk, gega randeerd vrij van beschadiging en verontreiniging en goed schilbaar, bovendien zijn de in Nederland ge teelde "Cum Laude" rassen alle maal Aardappelmoeheid (AM) re sistent en de teelt van deze rassen vereist veel minder grondontsmet- ting dan de teelt van ouderwetse ras sen zoals het alom bekende Bintje. De initiatiefnemers vertrouwen er op, dat bewuste konsumenten de specifieke eigenschappen van ver schillende rassen zullen onderschei den. Daarom wordt de rasnaam ver meld bij het "Cum Laude"-logo, met uitgebreide informatie over de aardappel in kwestie. De introduktie van het nieuwe waar merk begint in eind september met Bildtstar en Van Gogh, twee rassen die vrij recent zijn geregistreerd en die in het najaar vers van het land te krijgen zijn. Aardappelen zijn en blijven een na- tuurprodukt. Dat is maar goed ook. De gemiddelde kwaliteit van dit jaar kan als redelijk worden geken schetst. Een hoog droge stofgehalte (optreden van blauw) en wat opper vlakkige schurft komen dit jaar wel voor. In "Cum Laude" verpakken we het beste van de oogst. Recepten Om kwaliteit tot zijn recht te laten komen, is ook voorzien in informa tie voor in de keuken. Koks - docenten van de Hogere Ho telschool in Leeuwarden - hebben speciale aardappelrecepten samen gesteld om meer met de betere aard appel te doen. Hierbij is een kombi- natie van gemak en culinaire verfij ning nagestreefd. Het receptenboek je vormt een onderdeel van een breed opgezette promotiecampagne voor het "Cum Laude"-merk, waarmee dit najaar wordt gestart. Via advertenties wordt de konsu ment gewezen op de nieuwe moge lijkheid om bewust voor kwaliteit te kiezen. Het motto hierbij is "Cum Laude: met lof geslaagd". 'Cum Laude'-groep een kwaliteits garantie even onontbeerlijk als een toevoeging van informatie over smaak, toepassingsmogelijkheden en bijzondere eigenschappen. Begeleiding en selektie Elk van de deelnemende partijen verplicht zich, de kwaliteitsstan daard in eigen huis te handhaven. Deelnemende telers garanderen al bij de voorbewerking van het land en bij de selektie van opkomende planten perfekte kondities voor een ongestoorde groei. Zij worden hierin ondersteund door kwaliteitsbegelei ders. Oogst en transport vinden on der gekontroleerde omstandigheden plaats, zodat beschadiging wordt voorkomen. Bij het sorteren, op slaan en verpakken van de aardap pelen wordt ook niets aan het toeval overgelaten. Het samenwerkings verband ziet erop toe dat de normen worden nageleefd. Deze kommissie beslist ook over toelating van nieuwe rassen die voor het Cum Laude- predikaat in aanmerking komen. Met het oog op de versheid wordt dit najaar begonnen met de typische herfst- en winteraardappelen Bildtstar en Van Gogh. In voorjaar en vroege zomer staan ingevoerde aardappelen van de rassen Diamant en Monalisa op het programma. In de zomer kan de Berber onder het Cum Laude-logo worden verkocht. Volgens de 'Cum Laude'-groep is dit nog maar het begin. Met het oog op afzet en prijsvorming winnen name lijk gespecialiseerde rassen aan po pulariteit. De variatie neemt aan de aanbodzijde toe, wat gunstig is voor de gebruiksmogelijkheden in de keu ken en bij de veredelingsindustrie. Stijf of bloemig, aromatisch of neu traler van smaak, geel of wit, lang werpig of bolrond, voor elke smaak en toepassing is er wel een geschikte aardappel. Dit is mede te danken aan de inzet van onderzoekers en vakmensen op Nederlandse kweek- bedrijven. Vooraanstaande restaurant-houders hebben inmid dels ontdekt dat de aardappel aan een comeback is begonnen en halen dit oude volksvoedsel in nieuwe ge daante terug op het menu. Promotiekampagne Meteen na de introduktie begint een grote promotiekampagne voor het keurmerk 'Cum Laude'. Deze is sterk gericht op voorlichting aan konsumenten. Zo krijgt de betere aardappel weer een bijdetijds gezicht. Belangrijk in de kampagne is het aangeven van de speciale ge bruiksmogelijkheden. Daartoe is on der meer een receptenboekje samen gesteld door koks-docenten van de Hotel Management School in Leeu warden. Voorlichting zal ook wor den gegeven aan detailhandelaren, zodat deze direkt kunnen reageren op deze impuls. De groep achter het waarmerk 'Cum Laude' verwacht behalve een vergro ting van de afzet ook een verschui ving van de vraag in de richting van de betere rassen. Deze ontwikkeling doet zich nu al in bescheiden mate in de rijkere landen van Europa voor. Met hun initiatief spelen de deelne mers aan het projekt 'Cum Laude' dan ook in op de integratie van af zetmarkten binnen de Europese Ge meenschap. Dit komt de eksportpo- sitie van de Nederlandse akkerbouw ten goede. 11 Teneinde te voorkomen dat de konsumptie van aardappelen in ons land verder afneemt dienen kwaliteit en image van dit voe dingsmiddel aanmerkelijk en op korte termijn verbeterd te worden. Bij veel konsumenten van aard appelen blijkt belangstelling te bestaan voor een kwaliteitsmerk, voor een papieren zak in plaats van plastic, voor biologisch- dynamisch geteelde aardappelen, voor meer duidelijkheid over kookeigenschappen en een betere presentatie in de winkels. Enkele konsumentenwensen zullen in het komende seizoen in winkels getest wordenwaarbij wordt na gegaan of de belangstelling ook omgezet wordt in een aankoop. Deze gegevens zijn ontleend aan de resultaten van een marketing- onderzoek onder konsumenten, dat in opdracht van het Produkt- schap voor Aardappelen is uitge voerd. Van dit uitgebreide onder zoek, dat voor de helft door het Ministerie van Landbouw en Vis serij is gefinancierd en is uitge voerd door NSS Agrimarketing Holland BV, is thans een deel af gesloten. De meeste konsumenten vinden de aardappel een gezond pro dukt, met name waar het gaat om de voedingsstoffen zoals vita minen. Wel heeft de aardappel het in deze tijd moeilijker omdat het imago nogal traditioneel is. De aardappel komt minder tege moet aan de wensen van veel mo derne konsumenten, die meer va riatie bij de maaltijd wensen. Van alle aardappelgebruikers is tweederde tevreden over de kwa liteit. Eenderde heeft wensen met betrekking tot de kwaliteit. Met name wenst men minder blauwe plekken in de aardappelen. Kwa liteitsklachten hebben echter geen invloed op de hoeveelheid aardappelen die men eet. Dat men in de loop van de tijd min der aardappelen is gaan eten komt vooral door de keuze van andere gerechten die meer passen bij de veranderde levensstijl van de konsument. Uit het onderzoek is ook geble ken dat er een trend is van de bloemige naar de vastkokende aardappel. De vraag is of de kwe kers voldoende snel reageren op deze verandering. Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat waardering voor de aardappelen bestaat. Daarnaast is evenwel gebleken dat een deel van de konsumenten nog verlan gens heeft waaraan thans nog niet voldoende wordt voldaan. Het is een uitdaging voor de sek tor om hierop in te spelen. De sektor beraadt zich momen teel over de vraag hoe het één en ander het beste individueel en kollektief kan worden aange pakt. Inl. tel. 070-708354. Akkerbouwproduktschappen in reaktie op Landbouwstruktuurnota:

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 11