Verruiming quotum verdelen over alle melkveehouders Hoofdbestuur ZLM unaniem achter sectorvisie akkerbouw Hoofdbestuur ingenomen met beslissing zoetwaterplan Tholen Niet belastbaar bedrag gelegenheidsarbeid veel te laag ASF wil eind onzekerheid gelegenheidsarbeid; voorstel bruto bedrag 1.050, Landbouwschap stelt regels vast voor kunstmatige belichting ZLM: Rijk moet onderhoud waterkeringen volledig voor haar rekening nemen Overige bestuiten Grote inkomensverschillen in tuinbouwsektor Hoofdbestuur plaatst kanttekening bij grondwaterbeleid Provincie Noord-Brabant AM-rassen moeilijk verkrijgbaar Wettelijke regeling bepleit Het hoofdbestuur van de ZLM heeft tijdens zijn vergadering maandag 4 september jl. zijn grote waardering uitgesproken over het rapport "Ak kerbouw onder gewijzigde omstan digheden" dat is samengesteld door een door het Landbouwschap in gestelde werkgroep sectorvisie ak kerbouw waarvan ook de voorzitter van de ZLM, de heer H.C van der Maas, deel uit maakt. In deze nota worden zoals bekend een aantal voorstellen, aanbevelin gen, wensen en eisen naar voren ge bracht waaraan door de overheid tegemoet moet worden gekomen, wil de akkerbouwsector in ons land kun- Het hoofdbestuur van de ZLM heeft met instemming kennis genomen van het besluit om op Tholen en Sint- Phiiipsland over te gaan tot de uit voering van het basisplan zoetwater- voorziening. Met dit besluit is de weg vrijgemaakt voor de inlaat van zoet water uit het Zoommeer in watergan gen en sloten in dit gebied. Met name de landbouw zal hiervan kun nen profiteren. Het hoofdbestuur nam kennis van plannen die leven in Oost Zuid- Beveland om in dat gebied eveneens De groeiomstandigheden van de af gelopen zomer hebben geleid tot gro te verschillen in financiële uitkomsten binnen de tuinbouwsec toren. De voorzitter van de Tuin- bouwcommissie van de ZLM de heer C Hamelink lichtte dit toe met enige voorbeelden: zo is er een groot aan bod van bloemen die voor te lage prijzen zijn afgezet, een zeer goede periode voor de zomerkoninkjes, een grote oogst van sperziebonen die te weinig opbrengen, zomerappels wor den verkocht onder de kostprijs, de start van de verkoop van peren is goed en de pruimen waren duur. Import fruit Al vele jaren wordt getracht tot af spraken te komen over de hoeveel- nen overleven. (Zie ZLM-blad van 25 augustus.) In een toelichting wees voorzitter Van der Maas erop dat de substantiële ondersteuning die de sector vraagt moet worden verleend zonder dat er een inkomens of ver mogenstoets plaats vindt". Het is be doeld als een economische injectie waarmee bedrijven de huidige moei lijke periode kunnen overbruggen en zich sterk kunnen maken voor de toekomst." De heer Van der Maas zei blij te zijn met de unanieme steun van het hoofdbestuur voor het rapport en sprak de hoop uit dat het ongeschon den zal worden aanvaard door het Landbouwschap. zoet water binnen te laten uit het Zoommeer. Overleg hierover met het Waterschap Noord- en Zuid- Beveland is gaande. Komende winter zullen de plannen in de ZLM- afdelingen in bespreking worden ge geven. Tevens wordt overleg gevoerd met de Waterleiding Maatschappij Zeeland over de mogelijkheden voor de landbouw om gebruik te kunnen maken van het industriewater dat de WMZ door Zuid-Beveland naar het industriegebied bij Vlissingen trans porteert. heid fruit die geïmporteerd kan worden op de E.G.-markt. Volgens de heer Hamelink gaat het hier om afspraken die niets voorstellen. De afspraak was minder dan 600.000 ton, het is aanmerkelijk meer gewor den. Ons antwoord kan alleen zijn: "zelf een beter produkt leveren". De heer Hamelink vroeg de aandacht van het Hoofdbestuur vervolgens voor de problematiek van de gewas bescherming bij kleinfruit en nieuwe gewassen. De toch al beperkte mid delenkeuze is door het aflopen van de toelating van middelen zodanig verminderd dat er voor sommige ziekten en plagen geen bestrij dingsmogelijkheden meer zijn. Ook voor de teelt van hazelnoten zijn geen bestrijdingsmiddelen be schikbaar. Het hoofdbestuur van de ZLM is be reid gedurende 3 jaar financieel bij te dragen in de kosten van twee initia tieven die door het Noord-Brabants provinciaal bestuur en agrarisch be drijfsleven zijn opgestart nl. het Platform Agrarische Markt Innova tie (PAMI) en het project Landbouw-Milieu (LaMi). Het be drijfsleven dient hiervoor 450.000,op te brengen. De pro vincie legt er nog eens hetzelfde be drag bij. De ZLM wil voor beide projecten per jaar 10.000,bijdra gen. De totale ZLM-bijdrage komt daarmee voor beide projecten op een totaal van 60.000;Namens de ZLM zal de heer R. Hoiting deel uit gaan maken van het bestuur van PAMI. Het hoofdbestuur heeft z'n goedkeu ring gegeven aan de financiële jaarstukken 1988 van de ZLM. Te vens werd de begroting voor 1989 goedgekeurd. De jaarstukken wor den door het hoofdbestuur ter goed keuring voorgelegd en aan de ledenraad op 7 oktober a.s. Er is geen wijziging in de contributie voorzien. De voorzitter van de tuinbouwcom- missie de heer G Hamelink heeft tij dens de 4 september j.l. gehouden hoofdbestuursvergadering zijn zorg uitgesproken over de gelegenheidsar beid en het ASF. Gegeven de belan gentegenstellingen tussen werknemers en werkgevers, die parti- air in het ASF-bestuur zijn vertegen woordigd is het moeilijk tot een acceptabele regeling te komen. Bo vendien zijn de uitspraken van de Raden van Beroep met betrekking tot de uitleg van het begrip "gezags verhouding" zodanig, dat de positie van de werkgeversstandpunten wor den verzwakt. Naar het zich laat aanzien wordt ge tracht op basis van de volgende voor stellen tot een akkoord te komen: - wanneer een werknemer op jaarba sis minder verdient dan 900, (bruto plm. 1.050,dan zal het geen hij verdient in de periode van half juni tot half augustus niet wor den getoetst op verzekeringsplicht; - voor nader te bepalen teelten kun nen de 2 maanden in een andere pe riode vallen zoals voor de fruitteelt; De ZLM blijft zich krachtig verzet ten tegen het voornemen van het Rijk om haar onderhoudsbijdrage voor de waterkeringen in ons land te halveren. In de ontwerp-wet op de waterkering die inmiddels aan de Tweede Kamer is aangeboden wordt o.m. geregeld dat het kustbeheer voor rekening van het Rijk komt. Te vens wordt erin geregeld de bijdrage van het Rijk in de aanleg, alsmede versterking en onderhoud van de wa terkeringen (de duinen en dijken). Tegen het advies van de Raad van De voorzitter van de veehouderij- commissie, de heer W. van Veldhui zen, heeft op de maandag 4 september jl. gehouden vergadering van het hoofdbestuur van de ZLM aandacht gevraagd voor het uitblij ven van de goedkeuring door het Produktschap voor Zuivel van lease- - er zal tijdig gemeld moeten worden en het verdiende loon zal moeten worden verantwoord via de indivi duele jaaropgave. Hoofdbestuur en tuinbouwcommis- sie tonen zich zeer teleurgesteld over de voorstellen, omdat het bedrag veel te laag is om daar in de praktijk effektief iets mee te doen. Daar komt nog bij, dat de werknemersorganisa ties dit als bruto-bedrag aanmerken. Het eerder door de NFO genoemde bedrag van 1.450,— moet als mini mum worden gezien. In dat verband wordt andermaal naar voren ge bracht, dat premies voor verplichte verzekeringen als regel niet tot recht op uitkering leiden vanwege de duur van de werkzaamheden. Verder is men van oordeel, dat meer perioden c.q. teelten dienen te worden vast gesteld, waarbij van verzeke ringsplicht vrijgestelde arbeid mogelijk is. In dat verband kan ook worden gewezen op te verwachten toeneming van zg. geïntegreerde teeltmethoden, waarin meer hand werk zoals schoffelen plaats dient te vinden. State houdt de minister van Verkeer en Waterstaat vast aan haar voorne men om de helft van de onderhouds bijdrage voor de waterkeringen te laten betalen door het ongebouwd. Wanneer deze wet door de Kamer wordt aangenomen betekent dit voor het ongebouwd een lastenverzwaring van 1,— tot 14,— per ha. Voor de ZLM is dit principieel on aanvaardbaar. De veiligheid van ons land dient maatschappelijk in de vol le breedte gedragen te worden. contracten voor melk. Als deze con tracten eventueel te niet worden gedaan dan kan dat grote financiële consequenties hebben voor de be treffende bedrijfshoofden. Inmid dels heeft het produktschap laten weten het probleem te kennen en de aanvragen op korte termijn af te zul len werken. De heer Van Veldhuizen pleitte ver der voor een algemene toedeling van de uitbreiding van het nationaal quotum met 1% in plaats van deze toe te wijzen aan bijzondere geval len. Het voorstel om de nationale quota met 1% uit te breiden (Van Veldhuizen sprak over 1% minder korting in plaats van een verruiming) komt binnenkort in de Europese mi nisterraad aan de orde. Volgens de voorzitter van de veehouderijcom missie is het toekennen van de 1% aan de bijzondere gevallen moeilijk, zo niet onmogelijk. Zijn voorstel om de extra melk dus maar over alle vee houders te verdelen werd door het hoofdbestuur ondersteund. Op een vraag van het hoofd bestuurslid, de heer J.H. Hartgers, over de eventuele afschaffing van de superheffing en het tempo waarin dat plaats gaat vinden, antwoordde Van Veldhuizen dat het KNLC een afschaffing voorstaat maar dat er nog geen antwoord is op de vragen hoe, hoe snel en wanneer. In ieder ge val is 1992 niet haalbaar, zo zei hij. Vanuit het hoofdbestuur werd opge merkt dat de intensieve veehouderij zich in België de laatste tijd sterk blijkt uit te breiden. In dit verband werd nog eens nadrukkelijk het be lang van een harmonisatie van de milieuwetgeving naar voren ge bracht. Het hoofdbestuur van de ZLM heeft zijn zorg uitgesproken over de uit werking van het grondwaterbeleid in Noord-Brabant. In het overleg met de provincie heeft het landbouwbe drijfsleven te kennen gegeven in prin cipe bereid te zijn een bijdrage te willen leveren aan de vermindering van het grondwaterverbruik. Het hoofdbestuur plaatste evenwel vraag tekens bij o.m. het bezuinigings voorstel van het bedrijfsleven om een beregeningsverbod in te stellen tot uiterlijk 1 juni. Volgens het hoofd bestuur is deze datum absoluut te Iaat ondanks de mogelijke onthef fing bij noodsituaties. In het overleg is verder vastgesteld dat de meest droogtegevoelige grond als maatstaf wordt gehanteerd voor de vaststelling van het referentieka der voor noodsituaties. Het hoofd bestuur wees verder op onduidelijkheid bij de door GS ge maakte opmerking dat noodsituaties niet te vaak op mogen treden. Men vroeg zich af wie bepaalt wanneer er sprake is van een noodsituatie. Alvo rens met het resultaat van het overleg akkoord te gaan, wil het bestuur over genoemde aspecten meer duidelijk heid. Het overleg over het grondwa terbeleid is nog gaande. Het Hoofdbestuur heeft zijn waardering uitgesproken over het rapport "Akkerbouw onder gewijzigde omstandigheden". Het hoofdbestuur van de ZLM constateert tot zijn ongenoegen dat veel aardappeltelers niet de beschikking hebben over AM- rassen, omdat deze opgesloten zitten bij de kwekers. Het hoofd bestuur wil daarom eventueel toetsen of het niet kunnen be schikken over deze rassen in strijd is met de Zaaizaad- en Plantgoedwet. Vanaf 1990 kan de noodzaak aanwezig zijn om afhankelijk van het individuele teeltschem^ AM- resistente rassen in het bouwplan op te moeten nemen. Het ASF wil een einde maken aan de onzekerheid over de gelegenheidsar beid in de agrarische sector. Aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ge vraagd een wettelijke regeling te tref fen, die het volgende moet inhouden: Gelegenheidsarbeid zonder verzeke ringsplicht is mogelijk in de zeven volle weken volgend op 15 juni, aan gevuld met de week waarin de herfst vakantie valt. Buiten deze periodes is 10 altijd sprake van verzekeringsplicht. De gelegenheidsarbeid moet tijdig worden gemeld en beginnen en eindi gen binnen de genoemde periodes. De gelegenheidswerker mag niet meer verdienen dan bruto 1.050, per kalenderjaar. Wanneer uit de jaaropgave blijkt, dat de gelegen heidswerker bij een ondernemer meer dan dat bedrag heeft verdiend, moet wél over het hele loon premie worden betaald. Het ASF hoopt dat er een juridische basis komt om deze regeling per 1 januari 1990 in wer king te laten treden. Wat betreft de periode, waarbinnen gelegenheidsarbeid zonder verzeke ringsplicht mogelijk is, heeft het ASF besloten enkele uitzonderingen te maken. Voor de aspergeteelt geldt een aaneengesloten periode van acht weken tussen 29 april en 23 juni en voor de fruitteelt is een periode van acht weken vanaf de laatste zondag in augustus afgesproken. Kunstmatige belichting van gewassen in de kas is na 15 oktober alleen nog toegestaan als de tuinder beneden een bepaalde lichtsterkte blijft of als bedrijven en bewoners in de buurt verklaren dat ze geen bezwaar tegen het licht hebben. Het bestuur van het Landbouwschap heeft 6 september de Verordening belichtingstoepassin gen 1989 aangenomen. Het bestuur veranderde ook de Ver ordening bestrijding runderziekten. Die bevat nu de mogelijkheid om veehouders de ontheffing te verlenen van de verplichtingen op het gebied van identificatie en registratie. Die ontheffing is nodig voor een proef met een nieuw systeem voor identifi catie en registratie, waarbij de schets wordt vervangen door oormerken. Een andere verordening waarover het bestuur zich heeft gebogen, gaat over de varkenshouderij. Ze gaat over een verplichte registratie van alle var kensbedrijven. Hiermee loopt het Landbouwschap vooruit op het Na tionaal plan varkensgezondheids zorg van de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren. Tenslotte stelde het bestuur een hef fing in voor het Scholingsfonds voor werknemers in de land- en tuinbouw (Stoas). Hieruit worden reiskosten en loonverzuim vergoed. Vrijdag 8 september 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 10