'Geef iedere melkveehouder meer kwotum' VARKENSHOUDERIJ Flevohof krijgt mini-schaapjes kado Subsidie Stichting Land schapsverzorging Zeeland Boer heeft aan politiek geen boodschap meer Voorstel Europese Kommissie wijziging kwota valt niet in goede aarde praktijk Valmet 455 geïntroduceerd In het ZLM-blad van vorige week stond al een korte reaktie van het KNLC-bestuur op de voorstellen van de Europese Kommissie voor wijzigingen van het melkkwotum- systeem. Gezien de gevolgen voor het inkomen van de melkveehouders heeft de sekretaris van de kommissie melkveehouderij van het KNLC Willem Koops een reaktie geschre ven op deze voorstellen. De Raad van Landbouwministers besprak op 24 en 25 juli 1989 deze voorstellen van de Europese Kom missie. Het ziet er naar uit dat deze voorstellen in de septembervergade- ring opnieuw aan de orde komen en dat de Raad dan in tegenstelling tot de juli-vergadering wel tot besluit vorming komt. De voorstellen van de Europese Kommissie komen er op neer dat zij de tijdelijke geschorste hoeveelhe den kwota wil verminderen van 5,5 naar 4,5 procent. Voor de individue le veehouder heeft dit geen konse- kwenties voor de omvang van zijn huidige heffingvrije hoeveelheid. Wel zou deze vermindering negatie ve gevolgen hebben voor de door de melkveehouders te ontvangen totale vergoeding voor de tijdelijke ge schorste kwota. Om dit te voorkomen heeft de Euro pese Kommissie voorgesteld de kom- pensatie voor de tijdelijk geschorste kwota per 100 kg zodanig te verho gen, dat de totale vergoeding aan de melkveehouder ongeveer hetzelfde blijft. Zo te zien verandert er tot dusver nauwelijks iets voor de indi viduele veehouder, maar de Europe se Kommissie heeft ook voorgesteld om de vergoeding voor de tijdelijke schorsing uitsluitend te betalen aan die melkveehouders, die hun kwo tum niet overschrijden. Deze adder onder het gras kan betekenen dat een overschrijding van enkele kilo grammen de desbetreffende melk veehouder duizenden guldens kan kosten. Niet meer melk De melkproduktie zal door deze maatregel onherroepelijk verminde ren. Het is maar zeer de vraag of de voorgestelde kwotum verruiming van 1 procent door de Europese Kom missie deze vermindering per saldo ongedaan maakt. De Europese Kommissie heeft in ieder geval met deze voorstellen beoogd dat de tota le melkproduktie in de EG tenminste niet wordt uitgebreid. Het bestuur van het KNLC verwerpt de voorstellen van de Europese Kommissie, omdat deze haaks staan op de bepleite versoepeling van het superheffingssysteem. De vereve ningsruimte neemt af, kleine over schrijdingen worden ekstreem zwaar gestraft en mogelijk neemt de totale melkproduktie zelfs af. Het is opvallend dat de (zogenaam de) kwotumverruiming van IV» tot dusver zoveel aandacht heeft gekre gen in de media. Hierbij beseffen de media onvoldoende waar deze IV» vandaan komt. Ook de politici (maar dat is niet zo verwonderlijk met de verkiezingen in aantocht) hebben al uitspraken gedaan over de verdeling van deze 1 procent. Mocht de Raad de voorstellen van de Europese Kommissie onverhoopt toch aannemen, dan kan de verrui ming van het landelijk kwotum met IVo in principe worden toegewezen aan bijzondere kategoriën (bijvoor beeld hardheidsgevallen, jonge melkveehouders, etc.) of aan iedere melkveehouder. Eerlijk verdelen Het KNLC kiest voor het laatste, waarbij het effektieve kwotum van iedere melkveehouder met 1V» wordt verhoogd. Aan deze keuze liggen di verse redenen ten grondslag. De 1 procent 'ekstra' ontstaat door een vermindering van de tijdelijke, ge schorste kwotum van iedere melk veehouder. In Nederland is reeds 6,3Vo van het nationale kwotum herverdeeld. Bo vendien is er circa 0,6V» in reserve, omdat er minder referentiehoeveel heden zijn toegekend dan het lan- denkwotum. Het reserveren van melk voor knelgevallen is, gegeven de beperkingen van de superheffing, dan ook voldoende geweest. De problemen met betrekking tot knelgevallen zijn eerder terug te voe ren tot de wijze van aanpak (indeling in kategoriën) dan een tekort aan be schikbare melk. Vanuit het KNLC en Landbouwschap is gepleit voor een individuele beoordeling van de resterende knelgevallen. Door de mi nister en Tweede Kamer is dit afge wezen. Wanneer nu ekstra melk wordt toegewezen aan bepaalde ka tegoriën, doet zich opnieuw het pro bleem voor welke kriteria daarbij ge hanteerd moeten worden. Dit probleem is nog vergroot, door dat de superheffing ondertussen 5 jaar bestaat. Het is steeds moeilijker om objektief te bepalen in hoeverre de knelgevallen in 1989 veroorzaakt zijn door de invoering van de super heffing in 1984. Bovendien komen 'oude' knelgevallen, die ondertussen zelf een oplossing hebben gevonden, ook niet in aanmerking. Willem Koops, secr. cie melkveehouderij Maak efficiënt gebruik van uw verwarmingsmogelijkheden Afgelopen zaterdag kreeg direkteur P. Steltman van de Flevohof twee Óuessant-schaapjes kado van de werkgroep fokkersvereniging zeldza me huisdieren. De vereniging hield voor het eerst een ontmoetingsdag en een schapenverkoopdag op de Flevohof en dat beviel zo goed dat de voorzitter van de vereniging na de verkoop twee schaapjes aan de heer Steltman aanbood voor op de kinderboerderij van de Flevohof. Op de foto de heer Haccou van de vereniging en direkteur Steltman. Het Ouessant-schaap is het kleinste schaapje ter wereld en door de steeds grotere vraag naar massa, meer en groter bijna uitgestorven. Een klein groepje fokkers heeft zich het lot van het schaapje aange trokken en een fokkersvereniging opgericht om het soort in stand te houden. Varkens stellen hoge eisen aan hun omgevingstemperatuur. Aan de hand van proeven en praktijkwaar nemingen zijn de gewenste staltem- peraturen voor varkens van verschil lende leeftijden bepaald. Deze zijn in tabel 1 weergegeven. Tabel 1: Temperatuursnormen in °C (uitgaande van gedeeltelijk roostervloer) Kraamop- fokstal: ruimte week 1 20 volgende weken tot spenen 20-17 biggennest van le dag tot spenen 30-22 Gespeende biggen: 0-12 kg 22 12-22 kg 20 Dragende zeugen (2,5 kg voer) 18 Vleesvarkens: 25 kg 20 85 kg 16 Enkele opmerkingen: - Bij gebruik van vloerverwarming mag de ruimte temperatuur 1 a 2°C lager zijn. - Rondom het werpen de ruimtetem- peratuur plm. 2°C hoger aanhouden tot laatste zeug gebigd heeft. - Bij zieke dieren de ruimte tempera tuur 2 a 3°C hoger aanhouden. Om aan deze gewenste temperaturen te komen is er in de meeste var kensstallen een verwarmingsinstalla tie aanwezig. Ondanks de aanwezig heid van een verwarmingsregeling zijn in de praktijk knelpunten te sig naleren. Knelpunten 1. ruimtetemperatuur De werkelijke ruimtetemperatuur wijkt af van de ingestelde tempera tuur. Een afwijking van 3°C is geen uitzondering. Dit komt doordat de ventilatieregelaars door de tijd kun nen verlopen. Regelmatig bijstellen (ijken) is nood zakelijk. Kontroleer m.b.v. min./max. thermometers of de ge wenste temperatuur gehaald wordt. 2. afbouwen temperatuur Zoals in tabel 1 te zien is, daalt de temperatuursnorm met het ouder worden van de desbetreffende dier- Vrijdag 1 september 1989 kategorie. Vooral in het kraamhok is het belangrijk dat de temperatuur wordt afgebouwd. Naast de warmte behoefte van de biggen, moet ook rekening gehouden worden met de voeropname van de zeug. Bij te hoge staltemperaturen is de voeropname van de zeugen vaak te laag. Wordt de temperatuur afgebouwd, is dit niet alleen een voordeel voor de zeug maar ook voor de biggen. Op het moment van spenen krijgen de big gen te maken met een grote over gang. Als de biggen in het kraamhok reeds 'afgehard' zijn, zal de over gang kleiner zijn. Ditzelfde geldt ook voor de overgang naar het mesthok. 3. vloerverwarming Toepassing van vloerverwarming biedt vele voordelen. Voorwaarde is wel dat deze ook goed funktioneert. Een aanwijzing op het goed funktio- neren is het liggedrag van de dieren (dieren liggen 'mooi' verdeeld op de ligvloer). Bij het goed funktioneren is het temperatuurverschil tussen aanvoer- en retourwater van een af deling maksimaal 5°C. Als dit meer is, kan het volgende aan de hand zijn: - een te kleine pompcapaciteit; - niet goed werkende magneetklep- pen of thermostaatkranen; - verontreiniging in de vloerverwar mingsslangen; - handbediende kranen niet volledig geopend. 4. regeling voorverwarming De regeling van de voorverwarming is vaak niet gekoppeld aan de venti- latieregeling. In veel stallen wordt de voorverwarming geregeld m.b.v. thermostaat kranen op de radiator. Het gevaar hiervan is, dat wanneer de voorverwarming te hoog af gesteld is, er in de afdeling ekstra ge ventileerd wordt. Dit leidt tot onno dige hoge stookkosten. De tempera tuur van de binnenkomende lucht (bij klepventilatie) mag maksimaal 10°C lager zijn dan de afdelingstem- peratuur. Bij een regeling m.b.v. thermostaatkranen kan het een goed hulpmiddel zijn om een tabel te ma ken waarmee bepaald wordt welke luchtinlaattemperatuur korrespon- deert met iedere stand van de ther- mostaatknop. Ing. C. Ligthart CVP Tilburg GS van Zeeland willen de Stichting Landschapsverzorging Zeeland (SLZ) over het jaar 1989 een subsi die verlenen van 135.360,ten behoeve van het beheer en onder houd van kleine landschapselemen ten. In het ontwerp-besluit van GS, waarover de staten op 10 november vergaderen, wordt tevens voor gesteld de subsidie voort te zetten over de jaren 1990 t/m 1993. Voor het jaar 1990 bedraagt de subsidie 139.000,voor de jaren daarna zal het bedrag trendmatig worden verhoogd waarbij rekening zal wor den gehouden met de werkelijke loonstijging. Voor de jaren 1990 t/m 1993 zal de ze doelsubsidie worden gekoppeld aan de subsidieverlening van de SLZ in het jaarlijkse eksploitatietekort, tot een in de provinciale begroting voor dat jaar opgenomen maksi- mum. Voor het jaar 1990 bedraagt dat maksimum 134.500, IVN Aan het Instituut voor Natuurbe- schermingsedukatie (IVN) wil het kollege van GS voor de jaren 1990 t/m 1993 een subsidie verlenen in het jaarlijkse eksploitatietekort voor een provinciaal konsulent voor natuur en milieu-edukatie en van een admi nistratief medewerk(st)er met een gedeeltelijke dienstbetrekking voor maksimaal 20 uren per week tot een in de provinciale begroting voor dat jaar opgenomen maksimum. Voor 1990 bedraagt dit maksimum 72.600,GS stellen als voor waarde dat het rijk tenminste 45 procent van de totale kosten van het Konsulent schap subsidieert. Deze week bracht CDA Tweede Ka mer kandidaat Gerrit Braks een be zoek aan WEST ZEEUWS- VLAANDEREN. Hierbij stond ook een gesprek met de 3 ZLO- voorzitters uit de streek op het pro gramma. Ter ondersteuning zou een boerenmanifestatie op zijn plaats zijn geweest. De praktijk gelooft echter niet meer in bet effekt van het zich laten horen en bleef rustig thuis. En dat is precies wat de bedoeling is van de politiek. Ons blijven voorhouden dat we te duur zijn en dat we alles verkeerd doen. Akkerbouw (en straks de vee houderij) moet, liefst met het hele gezin, tegen dumpprijzen produce ren. Dat is goed voor de verwerken de industrie, de eksport, de koop kracht enz. Dat het sociaal niet ver antwoord is, wie zit daarmee? Onbe grijpelijk is het dat veel boeren ook nog steeds niet zwaar tillen aan de malaise, want met de steeds verder dalende tarweprijzen kelderen ook de prijzen voor vrijwel alle andere produkten. Ook onbegrijpelijk is dat nog steeds akkerbouwers op het CDA stemmen. Maar wat dan wel? De VVD, we moeten gemotiveerd ondernemen, zei Piet Blauw in Axel. De PvdA, alleen inkomenssteun voor probleemgevallen, de rest moet dat eerst worden. D'66 (ooit het 're delijk alternatief), akkerbouw moet verdwijnen. Het is duidelijk, land bouw is niet interessant in onze kon- sumptiemaatschappij Vijftien augustus, half oogst, was het merendeel van de witte oogst ge ruimd. Toch is er nog heel de maand hier en daar wat gedorst. Een stukje maanzaad, late erwten niet alles was vroeg dit jaar. Wel vroeg en toch veelbelovend zijn de bruine bonen. De oogst is reeds in volle gang, ten minste als de traditionele methode wordt gevolgd. Voor de moderne methode met de mobil viner zal veel al nog gewacht moeten worden. Wat moeilijk nu het weer zijn vaste ka rakter lijkt te verliezen. Ondanks de matige prijzen is er nog veel stro ge perst, veel hakselaars hebben we niet gezien. De grootpakpers heeft flink terrein gewonnen. Jammer dat elk merk een ander model pak vormt, enige harmonie zou hier gewenst zijn, zowel voor de boer als de ver voerder en afnemer. Na de goede start zijn de plantuien- prijzen ingezakt, uien was altijd al spekulatief maar de laatste jaren is er voor niemand meer aardigheid aan. Begin deze maand hebben de aardappels op de onderdrogende stukken het plots af laten weten. Meestal zijn het maar plekken, maar in sommige polders zijn hele perce len vrijwel dood. Dat ziet er slecht uit. De overige aardappelen zullen wellicht laat doodgespoten worden want de sortering is nog heel matig. Op veel plaatsen zijn de oude weeg bruggen met preciese handbediening vervangen door snellere maar niet nauwkeurige elektronische weeg bruggen. Deze ronden veelal af op twintig kilo of meer. De hoogste tijd om de half procent weegbrugkorting af te schaffen. Valmet introduceert de Valmet 455, die een vermogen heeft van 49 kW (67 pk). De trekker is standaard uit gerust met twee enkel/dubbelwer- kende regelkranen, die met een handle (kruisbediening) worden be diend. Leverbaar met 2-wiel en 4-wiel aandrijving. Voor inl.: Kui ken NV Emmeloord, tel. 05270-14141. 9

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 9