Teelt van dubblnul (00) koolzaad ook voor Nederland actueel "Landbouw zal blijven", maar zal ook de landbouwer blijven? Handzichtdagen Lirabon koolzaad: zeer laag glucosinolaatgehalte Grote verschillen tussen gebieden, bieten ontwikkelen zich goed Landelijk IRS-onderzoek groeiverloop suikerbieten no. 2 Na een droogteperiode van enkele weken zijn we op SCHOUWEN- DUIVELAND in de laatste week van augustus terecht gekomen. In het weekend heeft het hier plaatse lijk zo'n 30 mm geregend, wat voor menigeen een verademing was. Pro- dukten als aardappels en uien heb ben veel geleden van het droge weer, en zullen zeker geen topopbrengsten geven. De gemiddelde opbrengst van beide produkten zal niet veel verder dan 35 ton per ha komen, met overwegend een zeer fijne sortering en in de aard appels nog al wat misvormde knol len. Verder zal er een zeer groot ver schil zitten tussen de goede en slech te percelen. Ook de bieten staan er belabberd bij, maar als we de suiker industrie moeten geloven zulen ze toch een goede opbrengst geven (Het zal dus wel onder de grond zitten). De plaatselijk gevallen regen zal voor zeer veel mensen welkom zijn. Op veel plaatsen konden aardappels (vroeg) en uien niet gerooid worden vanwege de kluiten, en, ook moet er nogal wat graszaad en groenbe- mesting gezaaid worden. Ook bij de veehouders zal de regen zeer welkom zijn, het grasland stond er kaal en dor bij, en menigeen moet zijn vee bijvoeren wat echter nog geen problemen geeft. In de varkenshouderij gaat het ge lukkig een stuk beter, de varkens en biggen zijn goed van prijs, zodat mester en biggenkweker weer wat in kunnen halen, van de zeer slechte prijzen van de voorafgaande periode. Ondanks de slechte situatie in de ak kerbouw, wordt er toch nog al wat drainage vernieuwd. Zeker op plaat sen waar de oude drainage versleten is, is dit toch een goede zaak (on danks dat de kosten niet gering zijn). Men moet wel bedenken dat zowel bij hoge als lage prijzen slecht ont waterde grond altijd geld kost, en dat deze investering altijd terug komt. Verder mocht ik deze week een dis- kussie bijwonen van de heren De Wit, Mansholt en Van Dijk, alle drie heren die het nodige van de land bouw afweten. Enkele opmerkelijke uitspraken. Prof. De Wit: "Land bouw zal in Zeeland blijven' Maar of dat de huidige landbouwers zullen blijven zette hij wel de nodige vraagtekens. De heer Van Dijk ver wacht nog één prijsverlaging (de laatste) voor granen. Daarna zal naar zijn mening de prijs zich stabili seren. Zoniet dan zal de akkerbouw ten gronde gaan. op de hedendaagse landbouw. Of men het nu politiek wel of niet met hem eens is, de volgende zaken blij ven toch een feit: le. Dat prijsverla gingen niet leiden tot een lagere pro- duktie; 2e. Dat produceren voor een markt die er niet is een heilloze weg is; 3e. Dat het marktgericht prijsbe leid (met alsmaar prijsverlagingen) zal leiden tot de ondergang van de akkerbouw; 4e. Alsmaar produceren beneden de kostprijs houdt geen be drijf vol, men kan hoogstens zijn be zittingen (familie) opteren, maar aan het eind van de rit zal men toch moe ten afhaken. Tot slot. Wanneer men in de EG een gezonde akkerbouw wil hebben, zul len de basisprodukten (granen, sui ker, oliehoudende zaden, enz.) op het gemiddelde bedrijf toch de kost prijs op moeten brengen. Men zal het toch moeten zoeken in quoteren of braakleggen of b.v. het graan ver werken voor energie doeleinden (ethanol enz.). Wanneer de balans (vraag en aan bod) een beetje in evenwicht is zullen daar b.v. ook de vollegrondgroente- teelt, bollen en andere takken wel bij varen, want alles heeft met elkaar te maken. In de meeste EG landen heeft de om schakeling van enkelnul- naar dubbelnul-rassen reeds volledig plaatsgevonden. Alleen in Frankrijk en Nederland werden in 1989 nog enkelnul-rassen geteeld. In beide landen was die circa 40% van het areaal. Naar verwachting zullen ook in deze landen in 1990 alleen nog maar dubbelnul-rassen geteeld worden. Areaal koolzaad (winter- en zomer- koolzaad) in de EG Winterkoolzaad wordt in alle EG- landen verbouwd. Alleen in Dene marken bestaat het grootste deel van het koolzaadareaal uit zomerkool- zaad. Het areaal koolzaad is in 1989 gedaald ten opzichte van het areaal van 1988. In 1988 was het totale are aal circa 1,8 miljoen ha, terwijl dit in 1989 circa 1,5 miljoen ha was. Deze teruggang werd voornamelijk ver oorzaakt doordat in Frankrijk een deel van het winterkoolzaad is ver vangen door wintertarwe. Afzet Veel van het in Nederland geprodu ceerde koolzaad wordt verwerkt in de Bondsrepubliek Duitsland. De oliemolens persen de olie uit het koolzaad. Het eiwitrijke restpro- dukt, het koolzaadschroot, moet af gezet worden in de mengvoederin dustrie. Van het schroot van de enkelnul- Afgelopen zaterdag werden er in Swifterbant (Flevoland) weer hand zichtdagen georganiseerd. Enkele deelnemers gingen op de ouderwetse manier de op het land staande gewassen te lijf. Met een sikkel of zeis, maar in ieder geval met de hand, werd de haver geoogst. Tevens was er een demonstratie van een antieke petroleumtrekker die een van de eerste graanmaaiers (paardebinder) voorttrok. Uit de resultaten van de tweede monstername (d.d. 21 augustus) van het IRS omtrent het groeiverloop van suikerbieten, blijkt dat de gemiddelde wortel opbrengst van de 250 percelen die in het onderzoek zijn betrokken op 52,5 ton ligt. Dit is bijna 7 ton meer dan op dezelfde datum in 1988 en ruim 11 ton hoger dan het gemiddelde van de jaren 1979 t/m 1988. Omdat het suiker gehalte van de bieten dit jaar ook op een hoog nivo ligt, houdt dit in dat de suikeropbrengst in kg per ha op 21 augustus 1989 op 7.850 kg is aangeko men. Dit is ruim 2.200 kg suiker per ha meer dan het gemiddelde van de jaren 1979 t/m 1988. In de periode tussen de eerste en tweede monstername heeft de zon veel ge schenen, met als gevolg een groot aantal dagen met hoge tot zeer hoge tempe raturen. In de gebieden waar geen sprake was van vochttekort heeft dit geleid tot toenames van het wortelgewicht in kg per ha die hoger liggen dan de toe name in de vergelijkbare periode van de jaren 1979 t/m 1988. In de gebieden waar duidelijk sprake is van een tekort aan vocht voor de planten is de toena me van het wortelgewicht evenwel fors lager dan in de jaren 1979 t/m 1988. Met betrekking tot de toename van het suikergehalte ziet men eveneens grote verschillen tussen de gebieden. Opgemerkt zij nog dat binnen de gebieden de verschillen tussen de bedrijven somtijds erg groot zijn. Met inachtneming van de opmerkingen gemaakt over de verschillen tussen de gebieden en tussen de verschillende bedrijven in de betreffende gebieden wordt opgemerkt dat, gemiddeld gezien, de bieten zich in de periode tussen de eerste en tweede monstername goed hebben ontwikkeld. De toename van het wortelgewicht bedroeg dit jaar 9.200 kg en bleef daarmee ongeveer 1.200 kg beneden de toename in de vergelijkbare periode van 1979 t/m 1989. Het suikergehalte daarentegen is dit jaar meer toegenomen dan gemiddeld in de 10-jarige periode (1,4% in 1989 tegen 1,1% gemiddeld in de jaren 1979 t/m 1988). De toename van het suikergewicht in kg per ha bedroeg in de periode tussen de eerste en tweede rooiing 1.920 kg en ligt daarmee ruim 200 kg per ha hoger dan in de periode 1979 t/m 1988. De tot nu verkregen informatie uit het groeiverlooponderzoek geeft aanwij zingen dat de bietenoogst dit jaar gemiddeld gezien zeer goed zal zijn. Er zijn grote verschillen tussen de gebieden en binnen de gebieden als gevolg van vooral de droogte. Het is mede daarom nog te vroeg om op dit moment een schatting te maken van de te verwachten eindopbrengst. Tabel 1. Resultaat 'proef-rooiingen' suikerbieten d.d. 21 augustus 1989 Als laatste de heer Mansholt, de ont werper van het veel bekritiseerde "plan Mansholt", waar velen met mij indertijd weinig vertrouwen in hadden. Maar wanneer men de zaak achteraf bekijkt is dit toch uitgeko men. Het is zelfs verder gegaan dan wat Mansholt bedoelde. Wat mij opviel was de grote vitaliteit van deze 81-jarige man. Hij zette zeer duidelijk z'n ideeën uiteen, alles goed onderbouwd met cijfermateri aal en kon niet nalaten, organisaties, politiek, Landbouwschap een veeg uit de pan te geven. Hij stelde: Door het aanvaarden van het marktgericht prijsbeleid (enkele jaren geleden) is de akkerbouw aan zijn ondergang bezig. Ik moet als praktijkschrijver erken nen dat deze vitale oude man, toch nog een bijzonder heldere kijk heeft Een eerste onderzoek van monsters Lirabon koolzaad bij Aceco Gronin gen heeft uitgewezen dat het glucosi nolaatgehalte rond de 10 micromol per gram droog zaad ligt, hetgeen bijzonder laag is. Hiermee blijft dit 00-koolzaadras niet alleen ruim schoots onder de huidige norm van 35 micromol per gram droog zaad, maar ook onder de norm van 20 mi cromol, die de EG voor 1991 heeft vastgesteld. Voor een rendabele teelt is niet al leen de opbrengst per hektare van belang, maar ook het glucosinolaat gehalte. Blijft dit gehalte niet onder de door de EG gestelde norm, dan ontvangt de teler nu al 6,minder per 100 kilogram geleverd- produkt. In 1991 is voor de oogsten die niet De teelt van winterkoolzaad in de EG is sterk in beweging. In alle EG- landen zien we de afgelopen jaren een omschakeling van de teelt van enkelnul (0) rassen naar dubbelnul (00) rassen. De EG stimuleert deze omschakeling sterk door voor kool zaad van rassen met dubbelnul kwaliteit een toeslag te geven van 2,50 ECU per 100 kg. aan de norm van 20 micromol per gram droog zaad voldoen geen steunregeling meer van kracht. Waardevol ras Met het 00-koolzaadras Lirabon werd het afgelopen seizoen al circa 40% van het noordelijk areaal inge zaaid. Het ras vertoonde een zeer goede en gezonde stand en skoorde op stevigheid, vroegheid en cylin- drosporiumresistentie zeer goed. De oogst verliep probleemloos en de op brengsten behoorden tot de hoogste met op de betere gronden gemiddeld 4 ton per hektare. Met deze hoge opbrengst, gekoppeld aan het lage glucosinolaatgehalte be wijst Lirabon een waardevol ras te zijn voor de toekomst van de 00-koolzaadteelt in Nederland. rassen kan slechts een beperkte hoe veelheid in het mengvoer worden verwerkt. Deze rassen zijn alleen vrij van erucazuur, maar hebben een hoog gehalte aan glucosinolaat. Bij verwerking van aanmerkelijke hoe veelheden in het veevoer heeft gluco sinolaat een negatieve invloed op de groei van éénmagige dieren. Om nu toch een grotere hoeveelheid schroot in het veevoer te kunnen verwerken, is er gezocht naar rassen die een ver laagd glucosinolaatgehalte hebben: de dubbelnul-rassen. Mede door de teelt van deze rassen is de afzetmarkt voor koolzaadschroot vergroot. In de Bondsrepubliek Duitsland worden al enkele jaren uitsluitend dubbelnul-rassen verbouwd. De Duitse oliemolens hebben zich aan gepast en verwerken geen zaad meer van enkelnul-rassen. Omdat, zoals reeds eerder vermeld, bijna al het koolzaad uit Nederland in de Bonds republiek wordt verwerkt, zal de af zet van enkelnul-koolzaad steeds moeilijker worden. Mede daarom is ook in Nederland een volledige om schakeling van enkelnul- naar dubbelnul-rassen gewenst en nood zakelijk. EG-beleid Vanuit Brussel wordt de teelt van dubbelnul-kwaliteit gestimuleerd. Deze stimulering vindt plaats door een toeslag voor deze kwaliteit, waaronder wordt verstaan zaad met Gebied r. Zeeland ii. W.Brab.klei-Z.Holl.Eil. ui. Z.Holl.vast-N. Holland IV. Z. en O. Flevoland V. Noordoostpolder VI. Noordelijke klei VIL Noordelijke zand VIII. Veenkoloniën IX. Rivierkleigebied X. Midden en Zuid zand XI. Löss Nederland 1989 Nederland 1988 Nederland 1979 t/m 1988 een glucosinolaatgehalte dat kleiner of gelijk is aan 20 micromol per gram. Voor de seizoenen 1989/90 en 1990/91 wordt echter nog zaad met een glucosinolaatgehalte van maxi maal 35 micromol per gram zaad toegestaan. EG garantieregeling Evenals voor andere gewassen in de EG (zoals granen) heeft Brussel voor koolzaad produktiestabilisatoren in gevoerd. Hiermee wil men de om vang van de produktie van kool- en raapzaad en zonnebloemzaad beper ken en daarmee de kosten voor de EG enigszins in de hand houden. Voor de verkoopseizoenen 1988/89 en 1989/1990 zijn reeds maximaal gegarandeerde hoeveelheden vast gesteld. Indien na de oogst uit ra mingen blijkt dat de maximaal gega randeerde hoeveelheden worden overschreden, wordt in seizoen 1989/90 voor elke procent over schrijding de richtprijs met een half procent verlaagd. Voor het seizoen 1989/90 is de maxi maal gegarandeerde hoeveelheid voor de verschillende rassen als volgt vastgesteld: EG-10 kool- en raapzaad 4.500.000 ton zonnebloemzaad 2.000.000 ton Op het ogenblik is nog niet aan te ge ven hoe groot de kool-, raapzaad en zonnebloemzaadproduktie oogst 1989 zal worden. Wortel Suiker Suiker gewicht gehalte gewicht kg/ha kg/ha 54.300 15,3 8.310 57.800 14,2 8.230 58.500 14,6 8.570 67.000 15,5 10.360 67.500 14,6 9.860 52.900 14,4 7.600 39.000 15,6 5.990 44.800 15,3 6.830 50.800 14,7 7.310 48.700 15,8 7.540 45.300 14,8 6.690 52.500 15,1 7.850 45.600 13,9 6.350 41.400 13,5 5.610 8 Vrijdag 1 september 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 8