praktijk Afgezien Eksport landbouwkennis naar Oostblok Bij diskussies over beregening moet gezond verstand zwaar meewegen! Twijfels over verwachte opbrengst suikerbieten Snijmaisoogst dit jaar vroeg kolfontwikkeling blijft achter Hoera, de Russen komen Groei kredietverlening Rabo aan agrarische bedrijven Het blijft, ook in de LANGSTRAAT, een bijzondere er varing, haast elke dag met de zon te kunnen beginnen. Volgens de be richten behoort deze zomer al tot de zes droogste zomers van deze eeuw. Deze tweede helft van augustus doet me ook denken aan de overeen komstige periode van 1976. Moesten we toen stro uit Duitsland aankopen om de herfst met ons vee door te ko men, en moesten we percelen, die al voor voederwinning bestemd waren, inscharen. In zo'n jaar komen de kwaliteiten van de verschillende gronden sterk naar voren. Weilanden met een dik kleipakket en een goede grondwa terstand springen er nu sterk uit in positieve zin. De regeninstallatie is in zo'n zomer voor veel gronden een onmisbaar hulpmiddel. We vertrou wen er op dat deze stelling, ten aan zien van provinciale plannen tot gro te beperking en zelfs een totaal ver bod van grondwatergebruik voor grasland, overduidelijk overge bracht zal worden. Bij alle diskussie Erg veel twijfels hebben de suiker bietentelers in WEST-BRABANT ZUID omtrent de opbrengstver wachtingen die door de Suikerin dustrie naar buiten zijn gebracht. Op de zandgronden staan goede bie ten waar nog niets aan mankeert, maar op diverse percelen is door de droogte een groeistilstand opgetre den. De ruim 30 mm neerslag die vo rige week gevallen is kan hier nog wel verandering in brengen. Percelen die door de droogte in het voorjaar pas laat zijn gaan groeien hebben nog een lange groeiperiode nodig om aan kilo's te komen. Bij de aardappelen zijn er maar weinig blokken meer waar niets op aan te merken is. De meeste zijn al in een vergevorderd afstervingsstadium. Tot heden toe vallen de opbrengsten van de gerooide bintjes niet tegen. Gemiddeld wordt tussen de 40 en 45 ton gerooid en dat is bij een prijs van ±22 cent niet slecht. Van aardappe- In het eerste halfjaar van 1989 heeft de Rabobank voor 3,2 miljard gul den aan nieuwe leningen verstrekt aan agrarische bedrijven. Ten op zichte van de eerste helft van 1988 is dat een groei van 15%. De glastuin bouw was met een toename van bij na 80% de grootste groeier. Tegelij kertijd is er in de agrarische sektor ook sprake van een forse aflossing van bestaande leningen. Deze ont wikkelingen weerspiegelen enerzijds de snelle herstrukturering die er in de agrarische sektor plaatsvindt: in vesteren bij aankoop en aflossen bij verkoop. Anderzijds vindt extra af lossing met name ook plaats in die sektoren, waar zeer goede ekonomi- sche resultaten worden behaald als de glastuinbouw en de melkveehou derij. Vrijdag 1 september 1989 over rentabiliteit van beregening mag anno 1989 het gezonde verstand en bedrijfsinzicht van onze boeren zwaar meewegen. Het is beslist niet te geloven dat on dernemers, vaak met modern mana gement, waarbij DEGAR boekhou ding en bedrijfskomputer, zo maar voor de lol gaan beregenen. Nu we het toch over het milieu heb ben, want het dreigend beregenings- verbod is in de eerste plaats een mi lieumaatregel, zouden gemeenten en andere overheidslichamen heel wat meer aandacht aan distelbestrijding mogen geven. Waterleidingbedrij ven bijvoorbeeld. Het is toch onge hoord dat hun terreinen blauw en wit zien van bloeiende en pluizende distelvelden. Zo kom je moeilijk tot vermindering van gebruik van che mische middelen. In de akkerbouw is de graanoogst zowat beëindigd en we hopen dat voor de verdere oogst de weersom standigheden gunstig blijven, zodat lagere produktie- en oogstkosten een positieve bijdrage kunnen geven aan het bedrijfsresultaat. len die in poolverband afgezet wor den is de definitieve prijs pas eind september bekend. Toch zijn nog maar weinig telers bereid om nu al aardappelen te verkopen. Voor september levering wordt voor zandaardappelen nu 21 tot 23 cent geboden. Geen slechte prijs maar de meesten willen toch wel eens een jaar dat het financieel echt goed uitkomt. Zelfs partijen die zwaar door pol zijn aangetast kunnen goed verkocht worden. Doorwas komt op de zand gronden bijna niet voor, wel is de aantasting van schurft en pol wat hoger dan andere jaren. Ook het voerpercentage zal wat hoger uitval len. Misvormden en groeischeuren zijn hier debet aan. Tussen de perce len onderling bestaan grote verschil len omtrent het uitvalspercentage. Op menig veehouderijbedrijf werd de aanhoudende droogte met daar bij kale weilanden niet als negatief ervaren. De gelegenheid deed zich nu 'eindelijk' eens voor om de reser- vevoorraad voordroog weg te wer ken. Voor het komende wintersei zoen is van oogst 1989 voldoende voorradig en de maisopbrengst zal niet tegenvallen. Het VEM- percentage zal bij snijraais wel min der zijn maar de massa zal niet on der doen voor het jaarlijkis gemid delde. Een wat lagere voederwaarde bij snijmais, de kolf is niet voldoen de ontwikkeld, is met krachtvoer eenvoudig op te lossen. Ondanks langdurige droogte is de vraag naar snijmais minimaal. Als prijs geldt op dit moment voor de koper 30 cent per kg VEM, in de kuil geleverd. Voor de verkoper betekent dit 22 cent per kg VEM wat dit jaar zal neerkomen op 5,5 cent per kg produkt. Meer dan anders het geval is wordt dit jaar binnen de agrarische sektor gesproken over de verkiezingen op 6 september. Er is vooral kritiek te ho ren op de partijen die de afgelopen 2 perioden geregeerd hebben. Met na- Ook hier in OOST ZUID- BEVELAND is nu de graanoogst volledig aan de kant. De laatgezaai- de zomertarwe is gedorst met ver wachte lage opbrengsten van 3 tot 5 ton per hektare. Wel liggen er nog veel pakken en rollen stro op het land. Daar is, ondanks de weggeef- prijzen, moeilijk vanaf te raken. Een groot voordeel van zo'n vroege graanoogst is dat er voldoende tijd is voor het uitvoeren van werkzaamhe den zoals bemesten en bekalken van het stoppelland. Voor het inzaaien van groenbemesters was volop gele genheid. De regen van afgelopen weekend (ongeveer 25 mm hier) was erg welkom voor de groenbemesters. Natuurlijk was de regen ook voor de rooigewassen welkom, alhoewel aan de late kant. Je ziet hier toch veel percelen aardappelen en zaaiuien door de droogte al ver afgestorven zijn. Er zijn dan ook al behoorlijk wat zaaiuien gerooid en afgeleverd voor rond de 18 cent per kilo. Bintjes worden momenteel al wat ge rooid voor prijzen van ongeveer 25 cent per kg. Af land. Eigenlijk nog maar heel gewone prijzen als je ziet hoeveel kilo's er vanaf komen. Iede re keer als je zelf eens een aardappel plant optrekt, verschrik je eigenlijk weer wat een slechte sortering eron der zit. Grove aardappels kom je nog nauwelijks tegen. Dat er aan grove aardappels waarschijnlijk een gebrek gaat komen is goed te zien aan de termijnmarktprijzen, die zich op een vrij hoog nivo bevinden. De bietenkampagne begint, zoals be kend, dit jaar vroeg, zo rond 13 sep tember. Een teken dat de suikerin- dustriën verwachten veel kilo's te verwerken te krijgen. Wel zie je trouwens in zo'n droge zomer duide lijk waar er (te) veel bietencysteaal- tjes in de grond zitten. Je ziet perce len waar de schade aanmerkelijk zal zijn. Het blijft belangrijk dat je als bietenteler d.m.v. bodemanalyse, goed op de hoogte blijft van de mate van besmetting met aaltjes. Ook de Nederlandse landbouw schijnt nu onder invloed van de zgn. me vanuit de akkerbouw en verede- lingssektor komen negatieve ge luiden. Is er van het CDA en de VVD voor de akkerbouw nog wel iets positiefs te verwachten? De afgelopen 8 jaar hebben geleerd dat de kans hierop tot 0 gereduceerd kan worden. Wat voor alternatief schiet er dan over voor zelfstandigen die als stelregel 'loon naar werk', hoog in hun vaan del hebben? Een partij die opkomt voor de zwakke broeders en hun pri vé, bestaanszekerheid biedt. Half lege polders zien we vanaf de dijk. Het groen dat er nog is wordt steeds donkerder. Donker groen zegt ons dat het gewas rij per wordt. De aardappels laten deze kleur zien en we vragen ons af: wat zal de oogst gaan geven. De droogte die nu al weken aan houdt, zal hij een tol eisen? De proefrooiingen laten een vermin derde groei zien, maar een monster hier en daar zegt ook niet alles. Bovendien is de regen in onze regio zeer verschillend ge vallen. Het is een zomer om te onthouden en de financiële uit komsten zullen dit jaar uit één lo pen van bedrijf tot bedrijf. Onze bakker is terug van vakan tie. Z'n eerste werk was het brood vijf cent duurder maken. Op m'n vraag hoe of dat nu kon, terwijl de tarweprijs vijf cent per kilo was gezakt, zag ik een niet begrijpende blik in z'n ogen ko men. Zoiets als waar maak je je druk over. Vijf cent meer voor Perestroika te staan. Je kunt geen landbouwblad meer openslaan of er staat wel een artikel in over boeren uit Rusland, Polen enz. die in Ne derland op bezoek komen. Dat de landbouwers uit het Oostblok, hier zo graag op studiereis komen, is na tuurlijk een teken, dat we in Neder land een moderne landbouw hebben waar men graag kennis van neemt. We moeten de boeren uit het Oost blok natuurlijk als kollega's be schouwen, maar ik denk toch dat we ze ook als konkurrenten moeten be zien. Want wat schieten we er als on dernemer in land- en tuinbouw mee op dat men hier alles komt bekijken, om daarmee hun achterstand zo snel mogelijk weg te werken. We kunnen dan wel gevleid zijn als ze zeggen dat we hier zo'n voorsprong hebben, maar die moeten we toch zien te be- Momenteel zijn we in de 2e helft van augustus terechtgekomen. Ook in MIDDEN- en OOST-BRABANT hebben de meeste mensen hun va kantie erop zitten. Er waren vele da gen met volop zon, vrij hoge tempe raturen en weinig neerslag. De hoge temperaturen en de geringe neerslag geven in de land- en tuinbouw de no dige problemen. Er was een lange periode van weinig neerslag, zodat de toevoeging van vocht aan de gewassen en de grond aanzienlijk minder is dan de gewas verdamping. Per saldo is dit nega tief, zodat de gewassen steeds min der kunnen onttrekken aan de grond, als dit over een langdurige periode gaat. Op grasland, maar ook op akker- en tuinbouwgewassen is noodzakelijkerwijze op grote schaal kunstmatig beregend. Vooral een gewas als bieten, maar ook snij mais op droogtegevoelige gronden, is zeer dankbaar voor de kunstmati ge vochtaanvoer. Vanwege de sterk drogende weersomstandigheden zal de snijmaisoogst dit jaar aanzienlijk eerder zijn dan voorgaande jaren. Op diverse percelen is het afrij- pingsproces aanzienlijk versneld. De kolfontwikkeling is op deze percelen achtergebleven, zodat de opbrengst- Door het mooie weer deze zomer is het werk op de akker in NOORD- BEVELAND voorspoedig verlopen. De tarwe en ook het stro, voor zo ver niet gehakseld, heeft het veld ge ruimd en er wordt volop gestoppeld, gefreesd en wat dies meer zij, om een brood kan ieder betalen. On dertussen wordt het verschil tus sen in- en verkoop steeds groter en ik vraag me af of de landbouw ook een rekenkamer heeft, die prijzen tussen konsument en pro ducent uitrekent. Terwijl al dat bruinverbrande mensenvlees zich weer in pak of jurk hult, op zoek naar z'n re genjas, want regen is de verwach ting, maken we een gedeeltelijke balans op van een droge warme zomer. Dan is dit toch positief voor mens en dier. Veel minder kosten, minder slijt aan de ma chines. Het werk ging in een hoog tempo. Iedere dag. kon en kun je vooruit. Ook de dieren vooral de vogels hebben het goed. Nooit zag ik meer bessen aan meidoorn en vlierboom. Terwijl de zwaluwen volop insekten voor hun honge rende kroost verschalken. Deze zomer is een lofzang waard. houden! Het zal wellicht zo zijn dat we bij een moderniserende land bouw aldaar, de eerste jaren b.v. zaaizaad kunnen leveren, totdat ze het zelf verder telen. Het is volgens mij niet denkbeeldig dat we, zeker bij arbeidsintensievere teelten, in de toekomst stevige kon kurrenten aan de boeren uit het Oostblok kunnen hebben. Denk b.v. maar eens aan wat er met het klein- fruit hier op Zuid-Beveland gebeurd is. Ook de kleinfruitteelt kwam men in het verleden vanuit het Oostblok bekijken en zie eens wat daarvan hier nu nog van over is! Misschien is het voorgaande allemaal wat te zwart-wit bezien. Maar ik denk dat enige terughoudendheid in het weg geven van de Nederlandse land bouwkennis op z'n plaats is. hoeveelheden, als gematigd be schouwd moeten worden. De afgelopen 2 maanden is in tegen stelling tot het voorjaar weinig gras bestemd voor de voederwinning. De groeiomstandigheden worden van wege de droge en warme zomer heel matig. Het weinige gras, dat voor de voederwinning gebruikt kan wor den, was over het algemeen van goe de kwaliteit. Op het moment zijn we terechtgeko men in de 2e helft van augustus. Dit betekent, dat het einde van het gras seizoen nadert. Het strooien van de kunstmest (N) loopt ten einde. Per celen, die een N-gift van 400 of meer hebben gehad, mogen geen N meer hebben. Percelen, die deze norm niet halen, kunnen het beste voor half september 40 kg N toegediend krij gen. Om in de herfst smakelijk gras voor het vee te kunnen aanbieden, is het gewenst de koeien in te scharen in kort gras en na beweiding even tueel gebruik te maken van een graslandbloter. Kort grasland in de herfst vermindert dé schade van rauwvluglarven en emelten. De varkenshouders hebben momen teel 'gouden' tijden. De prijzen van de biggen en de slachtvarkens bege ven zich op een hoog nivo. nog een groenbemester in te zaaien waar deze is mislukt omdat de tarwe te zwaar was of het ondergewas te laat is gezaaid om nog van de regen te profiteren. De behoefte aan regen geldt echter ook voor de groenbemester die nu wordt gezaaid. Een reden om naar regen te verlangen. Maar ook voor de bieten, aardappelen en uien, ze ker op de droogtegevoelige grond, zou dat nog welkom zijn. Of juist niet meer? Wordt anders de doorwas nog verder bevorderd in de aardap pels (glas)? Gaan de uien dan te snel volgroeien (zachte uien)? En de ver droogde bieten weer nieuw blad vor men (suikerverlies)? Hoe dan ook we zullen het af moeten wachten, want beregenen kunnen we hier niet en waarschijnlijk nooit. Op de politieke bijeenkomsten zijn we weer wat wijzer geworden voor wat betreft de zienswijze t.a.v. de landbouw bij de verschillende poli tieke partijen in ons land. In hun programma's komt de landbouw (lees akkerbouw) echter nauwelijks voor, een aanwijzing hoe (on)be- langrijk men deze bedrijfstak vindt in Nederland. Heel anders ligt dit bij onze "verre" Oosterburen de Polen en Russen. Die worden haast lyrisch bij het zien van onze prestaties op land- en tuinbouwgebied. Ze prijzen ons de hemel in en geven ons de waardering die we nationaal niet krijgen. Toch wel een leuk idee. Graag willen ze van onze kennis profiteren en we worden uitgenodigd deze uit te dra gen in de Sovjet Unie. Of we daar wat aan hebben, ook dat moeten we afwachten, net als het weer, maar ik geloof het niet. 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 7