Minister Braks en Landbouwschap trekken extra geld uit voor onderzoek geïntegreerde fruitteelt Braks legt oor te luister op agrarische verkiezing in Zeeuws-Vlaanderen ZLM heeft plaatsvervangend Miss-Holland in huis Politieke discussie op Noord-Beveland geeft boeren weinig houvast f I Minister Braks krijgt uitleg van onderzoeker dr. J. Tromp (l) over de moge lijkheden van de nieuwe klimaatkamer op het Proefstation. In het midden vlnr. de heer J.A.M. Musters, voorzitter van de kring Zeeland/West Noord- Brabant van de NFO en de heer J. Mares, vice-voorzitter van het Land bouwschap. De kring Noord-Beveland van de ZLM organiseerde op 24 augustus j.l. een politieke avond met het oog op de komende tweede Kamerver kiezingen. De inleiders kregen elk tien minuten om hun visie op de landbouw te geven De heer S. Huys van de PvdA beet de spits af en gaf de mogelijkheden aan van produktiebeheersing en een marktgericht beleid. De PvdA heeft als standpunt dat de produktie moet worden beheerst. De heer ter Veer van de D'66 is van mening dat de landbouw zoveel mo gelijk grondgebonden moet zijn. Dit uit economisch belang maar ook voor het onderhoud van het land schap en de leefbaarheid van het platteland. De oplossing voor de ak kerbouw: geen verdere verlaging van de prijzen, het stimuleren van de braakregeling en het zoeken naar al ternatieve teelten. De heer P. Blauw van de VVD opende zijn betoog met te zeggen dat hij tegen heffingen is op kunstmest en gewasbescher mingsmiddelen. Verder is hij van mening dat de akkerbouw zich niet moet richten op de foodsector maar op de non-foodsector. Van Noord van het CDA is voor een meer marktgericht beleid, gedeeltelijk af breken van zuivel- en suikerquote ring, maar wel met bescherming van het inkomen, meer extensivering (re latienota) en een braakregeling die de stabilisatoren overbodig maakt. Onder leiding van Mevr. J. de Koning-van Langeraad kwam in een forum de vraag aan de orde wat daadwerkelijk wordt gedaan voor de akkerbouw ook in verband met lage re tarweprijzen. Uit de reacties van de politici vernam men dat men een oplossing ziet in een ha-toeslag. Men bleef het antwoord schuldig over de praktische uitwerking daarvan. Minister Braks heeft dinsdagmiddag in het kader van de komende verkie zingen een werkbezoek gebracht aan Zeeuws-Vlaanderen. Hij bezocht daar het nieuwe Cehave-gebouw in Axel, het vlasverwerkingsbedrijf van der Bilt Zaden bv te Sluiskil en de Landbouwpraktijkschool te Schoondijke. (Zie ook verhaal voor pagina Oggel). Hier was voor de landbouworganisaties een gesprek georganiseerd met Braks en enige CDA (kandidaat) Tweede- Kamerleden. Het bezoek had duide lijk een informatief karakter. Con crete toezeggingen werden niet gedaan. Namens de 3 ZLO bracht voorzitter H.C. van der Maas de demissionair bewindsman nadrukkelijk onder ogen dat de akkerbouw al jaren aan het interen is en dat het voortbestaan van een groot deel van de bedrijven op het spel staat. "Geef ons tijd en direkte financiële steun om te overle ven en ons onze bedrijven sterk en gezond te maken voor de toe komst". De bewindsman zei de pro blemen te onderkennen. De inko mensachteruitgang kan ook niet doorgaan en het is dan ook welletjes geweest met de prijsdaling voor gra nen. "Als de prijzen nu struktureel nog lager worden dan zijn we aan- Sinds zaterdag heeft de ZLM een plaatsvervangend Miss Holland in huis. Het is de 22-jarige Yvon ne Lokers uit Goes. Yvonne die medewerkster is op het sekretari- aat van de ZLM aan de Grote Markt te Goes eindigde bij de verkiezingen in hotel Oranje te Noordwijk op de tweede plaats, na Stefanie Halenbeek uit het Noord-Brabantse Vden. Yvonne die al in 1988 werd uitverkoren tot fotomodel 1988 kreeg de bij de tweede plaats horende sjerp omgehangen door miss Universe Angela Visser. De ZLM- medewerkster is erg verguld met de tweede plaats die haar naast een aantal geschenken ook een goede entree heeft bij andere miss verkiezingen. Hoewel ze de fraaie plaats best zakelijk wil uit buiten blijft ze erg nuchter. "Ik zie wel wat er uitkomt. Mijn werk bij de ZLM geef ik in ieder geval voorlopig zeker niet op...". spreekbaar voor steun", aldus Braks. Hij wees nadrukkelijk op de braakregeling die vergeleken met dergelijke regelingen in het buiten land volgens hem riant genoemd kan worden, gezien de bijdrage van 1850,per ha. Daar zou meer ge bruik van moeten worden gemaakt. De bewindsman zei bepaald geen voorstander te zijn van direkte inko menssteun. Wel voor steun waarmee de struktuur op langere termijn kan worden versterkt. De bewindsman zei dan ook dat wanneer steun echt nodig is, er zeker een inkomens- en vermogenstoets bij zal komen zij het dat voorwaarden in die zin wat wor den aangepast dat rekening wordt gehouden met het feit dat het om het voortbestaan van ondernemingen gaat. De boeren zijn sterk gekant tegen 'n dergelijke vermogenstoets. Breedwerkende regeling De heer van der Maas bracht verder nog de grief naar voren dat de be staande ondersteuningsregelingen voor de landbouw niet werken om dat de eisen te zwaar zijn. "Geef ons een breedwerkende regeling als de WIR terug", zo vroeg hij. Braks reageerde met de opmerking dat de ze regeling is vervallen en wordt ge- kompenseerd. Weliswaar profiteert de akkerbouw daar nauwelijks van omdat er geen of weinig winst wordt gemaakt. Hij verwees verder naar nieuwe regelingen in het O- en S- fonds die overigens nog wachten op de goedkeuring van Brussel. De heer Braks bleek een fervent voorstander van de landinrichting met admi nistratief karakter. Meer geld hier voor en een jaarlijks grotere uitvoe ring in oppervlakte spraken hem wel aan maar de Tweede Kamer helaas veel minder. "Ik hoop dat ook de politiek het belang van dit instru ment gaat onderkennen want voor een verder bedrijfsvergroting is zo'n instrument hard nodig". De heer J. Ramondt hield een plei dooi voor verhoging van het budget voor verkavelingen dit mede gezien het feit dat nieuwe milieueisen de kosten per ha omhoogschroeven. Hij vond Braks op dit punt aan zijn zijde. AOC Ook het te vormen AOC in Zeeland kwam aan de orde. Gedeputeerde Barbé en Van der Maas voorop wil len een zelfstandig AOC voor Zee land. Ambtelijke adviezen dreigen in een andere richting te gaan. Braks liet zich er niet echt over uit. De de missionaire bewindsman werd ver volgens duidelijk gemaakt hoe groot het gevaar is van een verdere liberali sering van de pacht. Hij bleek daar niet zo van onder de indruk. Volgens hem kan een verdere verruiming van de pachtwet goed uitwerken voor de bedrijfsstruktuur. Overigens zijn hierover nog geen besluiten geno men en duurt het overleg voort. Aan de orde kwamen verder de extensive ring en sanering van de rood- vleesproduktie, het kamperen bij de boer waarvan Braks wist dat de Wet op de Openluchtrekreatie dit najaar in de Kamer zal worden behandeld. Ook werd zijn aandacht gevraagd voor de initiatieven in met name West Zeeuws-Vlaanderen voor het produceren van agrarische grondstoffen voor energie. Braks ziet hier voor de Nederlandse om standigheden niet veel in. Wel zal de EG voorbeeldprojecten in stand moeten houden en op moeten star ten. Voor gebieden elders in de EG en in de wereld liggen hier wel dege lijk mogelijkheden. Het uienproject van T.O.P. in 's Gravenpolder is volgens Braks niet innovatief genoeg om onder de betreffende subsidiere geling te kunnen vallen. Volgens Braks zit het nieuwe in de samenwer king en daarvoor wordt geen on dersteuning gegeven. Vóór de openbare zitting in de Prak tijkschool had Braks met zijn gevolg al een bezoek gebracht aan de nieu we vestiging van Cehave in Axel. Met name het zigzagbeleid van de EG ten aanzien van erwten en veld- bonen werd hier aan de kaak gesteld. Braks onderschreef die kri tiek wel maar wees erop dat het op- nieuwbijstellen van dit beleid niet eenvoudig is. Voorts werd hem de kwaliteit van de Zuid West Neder lands brouwgerst onder de aandacht gebracht. Hij zegde toe waar moge lijk en nuttig deze zaak bij brouwers aan de orde te zullen stellen. Bij Van der Bilt Zaden BV in Sluiskil hoorde de bewindsman dat vlas wel degelijk kansen heeft, mits er vol doende onderzoek plaats vindt. De direktie wees erop dat er in feite maar één alternatief is voor de ak kerbouw nl. de teelt van grondstof fen voor de non-food sektor. Vlas valt daar volledig onder maar mag als alternatief toch geen naam heb ben. Met 7000 a 8000 ha zal er al een verzadiging van de markt optreden, en dat is maar weinig meer dan het areaal thans groot is. J.W. Minister ir. G. Braks vindt met het Landbouwschap dat de fruitteelt sector versneld over moet schakelen op de geïntegreerde plaagbestrij- ding. Hij trekt daaruit ook de consequenties en stelt de komende vijf jaar ca. 1,7 miljoen extra beschikbaar om deze overschakeling te be werkstelligen. Het bedrijfsleven doet mee voor een bedrag van 450.000,Het geld zal worden aangewend voor de bekostiging van extra onderzoeks- en voorlichtingscapaciteit. De minister deed deze toezegging dinsdag bij de feestelijke opening van de nieuwe klimaat kamers en bewaarcellen op het Proefstation voor de Fruitteelt te Wil- helminadorp die hij eendrachtelijk verrichtte met de vice-voorzitter van het Landbouwschap drs. J. Mares. De demissionaire bewindsman stelde in een toespraak tot de talrijke geno digden vast dat de fruitteeltsector hard bezig is uit het dal te klimmen en zich weer sterk en gez;ond te ma ken. Hij wil daarbij de helpende hand toesteken, niet in de vorm van directe inkomenssteun, maar door het stimuleren van structurele ont wikkelingen die op termijn een beter inkomen regenereren. De heer Braks meent dat de sector zich nog meer moet toeleggen op kwaliteit. Bij be waring en opslag dient nog het nodi ge onderzoek plaats te vinden. In dat kader moet ook de nieuwe onder- zoeksaccommodatie in Wilhelmina- dorp worden gezien. De klimaatkamers en bewaarcellen op het Proefstation kunnen daar een be langrijke bijdrage in leveren. "Uit eindelijk zal dit moeten leiden tot het ontwikkelen van op praktijkschaal toepasbare groeimodellen waarmee de bewaarduur van het produkt kan worden voorspeld. Structuur De bewindsman meent voorts dat een produktie-verhoging per ha. ge wenst is. Dat zal vragen om e?n nog verdere aanpassing van de bedrijfs- opzet en de bedrijfsstructuur en omvang. Ca. 8 ha. is toch wel de mi nimum omvang bij de openingscere monie, de heer Mares, sloot zich hierbij van harte aan. Het Land bouwschap heeft de behoefte aan een verbeterde bedrijfsstructuur al langer onderkend en inmiddels twee werkgroepen in het leven geroepen die zich bezig houden met respectie velijk de bedrijfsstructuur en het ondernemers-schap in de fruitteelt. Met de heer Braks onderkende hij ook het probleem van de milieube lasting die door o.m. bespuitingen plaats vindt tijdens de teelt. Ook hier kan een structuurverbetering heil zaam werken. Immers grotere aan eengesloten kavels hebben bij de bestrijding van ziekten en plagen minder effect op het milieu dan vele kleine kaveltjes. Veel onderzoek is op dit terrein nog nodig. Met voldoe ning constateerde Mares dat de prak tijk dit onderkent en de geïntegreerde teelt inmiddels heeft opgepakt. "Maar een en ander moet versneld door de hele sector worden toegepast". Hij zei verheugd te zijn met de toezegging van de minister voor de extra financiële inspanning op dit gebied. In de vestiging van de Cehave te Axel tarwe. 'bemonsterde" de minister een partij

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 5