'Vijfde' Landbouwdagen te Almkerk op 1 en 2 september a.s. Twee jubilea leraren Groene School 25-jarig dienst jubileum ing. J. van Bellegem Startsein voor boerenbondsmuseum t\lieuwe organisatie vieeskalverenhouders Onderzoek kwaliteit woonomgeving Kanaalzone Gunstig eerste halfjaar 1989 Hagelunie Het zijn drukke weken voor de Stichting Landbouwfestiviteiten (SLF). Momenteel wordt door een grote groep vrijwilligers de puntjes op de i gezet rond de organisatie van de "Vijfde" Landbouwdagen in Almkerk. Vrijdag 1 en zaterdag 2 september staat de Suikerbiet cen traal op het aktiviteitenterrein aan de Provincialeweg-Noord in Alm kerk. Echter ook op tal van andere terreinen van de agrarische sektor heeft de SLF het publiek heel wat te bieden. Op het programma staan de inmid dels onlosmakelijk met het evene ment verbonden onderdelen trucktrek- en trekkertrekwedstrij- den. Daarnaast heeft de SLF vrijdag 1 en zaterdag 2 september het pu bliek ook flink wat nieuwe programma-onderdelen te bieden. Vrijdag 1 september gaan de Land bouwdagen van de streep met ploeg- afsteldemonstraties door leden van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlich ting. Belangstellenden die de de monstraties willen bijwonen zijn vanaf 10 uur van harte welkom. De opening van de tentoonstelling waarop de suikerbieten het middelpunt van de belangstelling vormt, staat om 14.00 uur in het draaiboek ver meld. Tal van organisaties die bij de produktie en verwerking van suiker bieten zijn betrokken, zijn in Alm kerk van de partij. Bedrijven als de Suikerunie en de Centrale Suiker Maatschappij (CSM) en het Insti tuut voor Rationele Suikerproduktie (IRS) zijn in de grote expohal verte genwoordigd. De tentoonstelling is de eerste dag tot circa 22 uur geopend. Om 14 uur start ook de tentoonstel ling van zeven vleesvee stamboeken. In een speciaal daarvoor ingerichte tent worden de volgende rassen ge presenteerd: Blonde d'Aquitaine, Limousin, Charolais, Piemontese, Belgisch Witblauwe, Siementhaler en Verbeterd Nederlands Roodbont. De tentoonstelling kwam mede tot stand door medewerking van de Fe deratie van Nederlandse Vleesvee Stamboeken. De federatie heeft zich J. Priem Twee leraren die gedurende vele ja ren hun beste krachten aan het land bouwonderwijs van de Z.L.M. heb ben gegeven, vieren deze maand hun jubileum. Het is dit jaar 31 jaar gele den dat de heer J. Jansen bij het landbouwonderwijs les ging geven; een jaar later kwam de heer J. Priem in funktie. Samen hebben zij heel wat jongelui de beginselen van de landbouw bijgebracht. Samen willen zij daarom hun jubi leum vieren, daarom heeft de heer J. Jansen Jansen een jaar gewacht! Op 15 sep tember a.s. vieren we dit heuglijke feit. Wij hopen dat veel oud- kollega's en oud-leerlingen op die dag de beide heren de hand willen drukken. Om 15.00 uur begint een bijeen komst. De receptie begint om 16.00 uur. Iedereen is op beide tijdstippen van harte welkom. Het feest wordt gevierd in het Dorpshuis te Wemel- dinge, Dorpsplein 1. Tot ziens op 15 september. Het werkend trekpaard Op zaterdagmiddag 2 september zul len vier driespannen trekpaarden een ploegdemonstratie geven. Deze de monstratie valt samen met de pro vinciale ploegwedstrijd, waarbij 20 deelnemers met moderne ploegen achter trekkers het kampioenschap van de provincie Zeeland zullen be kampen. Deze ploegers zijn geselek- teerd uit de streekploegwedstrijden van 1988 en staat derhalve op een hoog peil. Deze wedstrijd geldt te vens weer als selektiewedstrijd voor de Nationale ploegwedstrijd 1990. De trekpaarden ploegen tussen 13.00 en 15.00 uur. Deelnemers zijn on dermeer A. Brooymans uit Tholen, S. van de Velde uit Zonnemaire en M. en C. Mol uit Waarde. Omdat op dezelfde dag ook enkele, reeds lang van te voren vastgestelde ring- wedstrijden worden gehouden, kun nen de Walcherse trekpaardhouders niet aan de ploegdemonstratie deelnemen. Het demonstratieveld is gemakkelijk te vinden. Het ligt aan de kruising van de Deltaweg (van Goes naar Noord-Beveland) en de Langeweg (van Wilhelminadorp richting Wolp- haartsdijk). Voor meer informatie. Ploegwedstrijd: J. Scheele, tel. 01100-21010, tst. 36; privé 01195-759. St. Het Werkend Trekpaard: A. Phernambucq, tel. 01195-248. Ploegdwedstrijd West Zeeuws Vlaanderen Op zaterdag 9 september organiseert de RAK West Zeeuws-Vlaanderen de jaarlijkse ploegwedstrijd om het kampioenschap van West Zeeuws- Vlaanderen, aanvang 13.00 uur. Er wordt geploegd op een perceel van de heer A. v.d. Slikke aan de Ter- hofstededijk, gemeente Sluis. Vanaf 10.00 uur 's morgens kunnen alvast enkele omgangen geploegd worden en kan de ploeg worden afgesteld. Er is een aparte wedstrijd voor tuin- bouwtrekkers. Voor informatie en opgave (voor 7 september) J. Quaak (01176-1428) of H. Buijsse (01172-1562). ten doel gesteld het rundvlees in ons land te promoten. In de hal zijn overigens ook stamboek schapen te bewonderen. Veiling Om 13.30 uur wordt een veiling ge houden van gebruikte landbouw werktuigen (kijkuren vanaf 9.00-12.30 uur). Aansluitend om 15 uur meldt het programma de eerste ronde van een veeveiling. Van hein de en ver worden dieren van onder andere het Maas Rijn en IJssel-ras en het Hollandse Friesche-ras (koei en, vaarzen, pinken, fokkalveren, zoogkoeien en drachtige koeien) naar Almkerk aangevoerd om op de veiling te worden verkocht. Ook vleesvee en kruislingen komen "on der de hamer". Vanaf 19.00 uur is het aktiviteiten terrein het domein van stoere truc kers. Een groot aantal chauffeurs gaat tijdens een ongetwijfeld span nende strijd uitmaken wie over de sterkste truck beschikt. Om 20.30 uur wordt een wel heel bijzonder programmaonderdeel afgewerkt. Dan gaat het publiek het tegen een truck opnemen. De bezoekers van de trucktrek-wedstrijd kunnen raden hoeveel mensen er nodig zijn (met een gezamenlijk gewicht van x kilo) om de ronkende truck staande te houden. Alle bezoekers kunnen te gen betaling van een gulden aan de prijsvraag deelnemen. Het inleggeld is voor degene die het aantal perso nen en het gezamenlijk gewicht van de trekploeg het nauwkeurigst weet te schatten. Tweede dag De tweede dag gaat al om 8.30 uur van start met de eerste manche van het trekkertrek-spektakel. Voor dit evenement hebben zich reeds 35 kombinaties aangemeld. De ten toonstelling over de suikerbiet en de vleesvee rassen gaat om 9.30 uur open voor het publiek. De hele dag worden demonstraties schapendrij- ven gehouden. Van 13.00 tot 14.30 uur kan het pu bliek bekijken hoe in vroeger tijd de bieten van het land werden gehaald en hoe dat tegenwoordig met de mo dernste hulpmiddelen gaat. Rond de klok van 14.45 uur worden de vlees vee rassen van 'stal' gehaald voor een presentatie in de buitenlucht. De jeugd van vier en vijf jaar kan zijn energie kwijt vanaf 15 uur bij het onderdeel 'traptrekken'. Om 15.30 uur wordt het trekkertrek festijn onderbroken voor de strijd tussen mens en machine. Het pu bliek kan weer raden hoeveel men sen met een gezamenlijk gewicht van X kilo er nodig zijn om een op volle kracht trekkende antieke traktor van zijn plek te krijgen. De winnaar van de prijsvraag mag het inleggeld mee naar huis nemen. Het trekkertrek onderdeel wordt om 16.30 uur beslo ten met een grootse finaleronde. De toegangsprijs bedraagt beide dagen ƒ5,—. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. Deze maand vierde dhr. J. van Belle gem, vakdocent akkerbouw en volle- grondsgroenteteeit aan de Rijks Middelbare Agrarische School te Goes, zijn 25 jarig dienstverband in het agrarisch onderwijs. Dhr. Van Bellegem begon zijn on derwijsloopbaan aan de landbouw- praktijkschool "Prins Willem" te Schoondijke als "instrukteur". Na vijf jaar aanvaardde hij de funktie van praktijkleraar "akker- en weide- bouw" aan de L.A.S. (Lagere Agra rische School) te Wijchen en de ne- venscholen Nijmegen, Beneden- Leeuwen, Heesch bij Oss, Beers, St. Anthonis en Deurne. Door de terug loop in leerlingenaantal van deze scholen inmiddels opgeheven, aldus de heer Van Bellgem. Als vakdocent werd hij in die jaren gevraagd voor technische kursüssen die steeds meer in raakten en was daarmee ook 's avonds vaak op pad. Tevens was hij de laatste jaren aan twee van de genoemde scholen ook aktief als stafdocent. In 1982 kwam de heer Van Bellegem terug naar Zeeland, nu als vakdo cent akkerbouw en vollegronds- groenteteelt aan de R.M.A.S. te Goes. NCB-leden hebben vorige week het sein gegeven voor het Boeren bondsmuseum, dat in Gemert zal verrijzen. Zij deden dat door een be gin te maken met sloopwerkzaamhe den aan een oude boerderij in die plaats, die vervolgens zal worden ge restaureerd. Er is nu zoveel geld in gezameld, dat met het projekt kan worden begonnen. Het projekt wordt begeleid door een speciaal opgerichte stichting, die on geveer een miljoen gulden denkt no dig te hebben. Er zal zoveel mogelijk zelf worden gedaan. Het oude huis wordt omgetoverd in een boerderij anno 1900: een gemengd bedrijf met kippen, varkens, kienen en akker bouw. De boerderij zal straks nor maal in bedrijf zijn. Als de werkzaamheden normaal ver lopen, gaat de boerderij volgend jaar met Pasen open. J. van Bellegem Naast zijn docententaak voor de dag opleidingen is hij in 1986 als koör- dinator van de D.M.A.S. voor vol wassenen gestart. Niet alleen de di plomering van de eerste D.M.A.S.- sers in Zeeland dit jaar gaf hem veel voldoening, maar zeker ook een be langrijk stuk onderwijsvernieuwing. Deze onderwijsvernieuwingen, de projektmatige benadering van studie onderwerpen, hebben mede door zijn ideeën en begeleiding ook hun rendement in de dagopleiding ge kregen. Zowel zijn lidmaatschap van de lan delijke werkgroep "Informatica Plantaardige Produktie", M.A.S.- B-koördinator, koördinator-docent van de kernkursus akkerbouw, als zijn lidmaatschap van de A.O.C.- werkgroep onderwijs, getuigen van zijn volle inbreng van kennis en er varing voor het agrarisch onderwijs in de provincie Zeeland en daar buiten. Direktie en personeel van de R.M.A.S.-Goes hopen nog vele ja ren van deze kennis en ervaring ge bruik te mogen maken zeker in een tijd van A.O.C. vorming met een in grijpende onderwijsvernieuwing. Een onderwijsvernieuwing die wordt getoetst aan de visie van docenten die ook vol in de praktijk staan le vert altijd een meerwaarde op voor de agrarische sektor, aldus ir. H. La- ros, direkteur van de R.M.A.S. te Goes. Een meerwaarde die deze sek tor zeker ook in Zeeland zeer wel kom zal zijn. De Vleeskalverhouderijkern is de naam van de nieuwe vereniging in Noord-Brabant, door een tien tal vieeskalverenhouders in die provincie. Het doel van de nieu we .organisatie is het op zelfstan dige basis produceren van gega randeerd natuurzuiver groeps- kalfsvlees, dus zonder toevoe ging van groeistimulerende middelen. De nieuwe organisatie werkt bin nen de Nederlandse Veréniging van Kalfsvleesproducenten. Bo vendien wil men deelnemen aan een komende scharrelregeling vleeskalveren van het Produkt- schap voor Vee en Vlees. De kal- verhouders willen in de nieuwe kern meer grip krijgen op het produkt kalfsvlees en zelf uitma ken met welke voedermiddelen wordt gewerkt. Proeven hebben aangetoond, dat er zeker perspektief bestaat voor het op een andere manier produceren van kalfsvlees. Op zo'n 1500 adressen in de Zeeuws- Vlaamse Kanaalzone valt volgende week een enquêteformulier in de bus met vragen over de verschillende aspekten van het wonen in het ge bied. Het onderzoek moet gegevens opleveren hoe de bewoners van de Kanaalzone hun woonomgeving ervaren. In de vragenlijst staan de vragen over eventuele geluidsoverlast, stankhinder en en hinder van stof of roet centraal. Daarbij gaat het niet alleen om mogelijke overlast van de bedrijven, maar ook van het weg- en waterverkeer of de buren. Het onderzoek vindt plaats in het kader van het projekt 'Gebiedsge richte benadering Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen'. Aan het pro jekt nemen de gemeenten in het ge bied, de provincie, de regionale mi- lieuinspektie, het bedrijfsleven en de Zeeuwse milieufederatie deel. Geza menlijk willen zij een visie voor het gebied ontwikkelen waarbij het ruimtelijk, ekonomisch en milieube leid wordt geïntegreerd. Daarvoor zijn onder andere de ontwikkeling van de bevolking, het verkeer, de ekonomische mogelijkheden en de luchtverontreiniging onder de loep genomen. Het onderzoek dat vol gende week start moet het beeld meer kompleet maken. In de glastuinbouw is het verzekerd bedrag van Hagelunie in de eerste zes maanden met ruim 5% gestegen, het premie-inkomen van deze sektor en is ondanks premieverlaging nage noeg gelijk gebleven. Door het uit blijven van zware stormen en andere kalamiteiten vertoont het schadever- loop van de glastuinbouwverzeke- ringen een gunstig beeld. Blijft dit beeld in het tweede halfjaar ongewij zigd dan zal zeker een premieterug- gave plaatsvinden. Ondanks de ongunstige marktsitua tie van de bloembollen is het premie inkomen van deze branche gelijk ge bleven. Het verzekerd bedrag heeft zich door de assortimentsuitbreiding ten opzichte van het voorgaand jaar nagenoeg gestabiliseerd. Het schade- verloop vertoont daarentegen een ongunstig beeld. Nu al kan gesteld worden dat de schade/premiever houding over het jaar 1989 meer dan 100% zal bedragen. De ongunstige marktsituatie Flfeeft ertoe geleid dat het gemiddeld verze kerd bedrag per hektare lager is dan in het voorgaand jaar. Door een toe name van het verzekerd areaal is het premievolume in vergelijking met het voorgaande jaar per saldo nage noeg gelijk gebleven. Het schadever- loop vertoont over het eerste half jaar een gunstig beeld. Vrijdag 1 september 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 4