ely voor het beste werk IIGTERM0ET LELYl INDUSTRIES NV 1 POSTBUS26 f 3155ZGMAASLAND-TEL.01899-12644-TELEX21617-FAX01899-20923 CENTERLINER CB1600 LIGTERM0ET is een uitgekiend kiemrem- mings- en schimmel bestrijdingsmiddel voor konsumptie-aardappelen; is speciaal ontwikkeld voor de langdurige bewaring; is nu beschikbaar in een nieuwe gebruiksvriendelijke flowable formulering: Germotect Flow 280 SC; is ook verkrijgbaar als poeder; pas het toe, direkt na oogst, tijdens het inschuren. Lees voor het gebruik altijd het etiket. Ga zorgvuldig om met gewasbeschermingsmiddelen. Oorverwondingen, necrose of kannibalisme? IhV Een altijd symmetrisch strooibeeld, dat midden achter de trekker ligt, ongeacht de soort en de aard van de kunstmest. Een grote overlap tot aan het vorige trekkerspoor. Een grote werkbreedte tot 24 meter, waardoor een zeer grote capaciteit. Bovendien wordt een uitstekende verdeling van de kunstmest bereikt. De machine is zeer geschikt voor de overbemesting waarbij de spuitsporen op het veld worden aangehouden. De ideale strooier voor professionele landbouwers! Ligtermoet Chemie B.V., Postbus 1048 4700 BA Roosendaal, Tel. 01650-97200 «Geregistreerd handelsmerk van Ligtermoet Chemie B.V. Bevat: thiabendazol van Merck en Co. Inc., Rahway, N.J. (USA). 24 Stichting Gezondheidsdienst voor dieren in Noord-Brabant In samenwerking met de Faculteit voor Diergeneeskunde heeft drs. Chr. Schouten in de nazomer van 1987 bij de Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Brabant een onder zoek gedaan naar het ontstaan van oornecrose. Bij dit onderzoek waren 1300 biggen betrokken afkomstig van 3 bedrijven. Bij dit onderzoek is nauwkeurig gekeken naar oorver wondingen (het aanwezig zijn van krassen op het oor) en naar oornec rose (het aanwezig zijn van korsten, al of niet met bloed, aan oorpunt of oorbasis). Onderzoek naar oorzaken Als mogelijke oorzaken worden ge noemd: afwijkend gedrag; bakterië- le infekties; klimaatsfaktoren; gifstoffen in het voer die ontstaan door schimmels; gifstoffen in het voer die ontstaan uit toevoegingen in het voer; reakties vanuit het dier zelf (koude agglutinatie). Mogelijk dat kombinaties van deze faktoren een rol spelen. Het aanwe zig zijn van grote verschillen tussen bedrijven onderling alsmede de sei- zoenverschillen maken het uiterst moeilijk om een duidelijke oorzaak aan te geven. In het onderzoek op de G.D. Boxtel is vooraf gelet op kli maatsfaktoren, bakteriële infektie en het effekt van tepeldip. Bevindingen van dit onderzoek De meeste oorverwondingen ont staan 1 a 2 weken na het spenen. Bij alle biggen komen in meerdere of mindere mate gedurende de opfok- periode oorverwondingen voor. Bij tomen die gemengd worden komen vooral in de eerste 2 weken na het spenen meer oorverwondingen voor. Meer oorverwondingen betekent ook meer oornecrose op leeftijd van af 3 weken na het spenen. Bij de zwaarste biggen bij het spenen ko men de meeste oorverwondingen voor. Biggen met oornecrose groeien gemiddeld even snel als de biggen zonder oornecrose. Uit biggen met oornecrose worden meer bakteriën (Staphylococcen en Streptococcen) gevonden dan uit biggen zonder oor necrose. Een behandeling van dieren met tepeldipspray heeft als resultaat dat er minder bakteriën gevonden worden. In de onderzoekperiode die van week 40 tot 49 liep was sprake van een afname van de oornecrose pro blemen. In diezelfde periode was er op de bedrijven een toenemend koolzuurgehalte (wat maat voor luchtverversing is). Het is daarom niet te verwachten dat een laag venti- latienivo een negatieve invloed heeft op het optreden van oornecrose. De luchtsnelheden nemen gemiddeld af als ook de ventilatie hoeveelheid af neemt. Mogelijk speelt luchtsnelheid dus wel een rol in het optreden van oornecrose. Aanbevelingen Uit dit onderzoek aangevuld met praktijkervaringen blijkt dat het niet eenvoudig is een oorzaak te vinden en ook niet eenvoudig is om een pas klare oplossing te geven. In zijn al gemeenheid moet getracht worden dat er zo min mogelijk verwondin gen aan de biggen komen. Daartoe moet men trachten de biggen als toom bij elkaar te laten want dan zijn de vechtpartijen minimaal. Tracht het klimaat zo goed mogelijk te maken voor de dieren. Dit komt de rust van de dieren ten goede. Voorkom overbezetting. In dit indi viduele geval zal het altijd nodig zijn enkele hokken of afdelingen tijdelijk te behandelen met spray of medicij nen. Het is voor de ernstigst aange taste dieren raadzaam die apart te zetten, daar ze het in de koppel erg zwaar te verduren hebben. Vrijdag 1 september 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 24