fiTT G. DE VRIES TERMIJNMARKT B.V. Runderen mei Schapen Europ- notering Zuivelproduktie Slachtkoeien minder betaald - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020-205001 Oplopende prijs voor eieren Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen SLACHT- RUNDEREN Per kg gesl.gew. Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden ma. Doetinchem di. Purmerend di. Groningen di. Den Bosch wo. GEBRUIKS- VEE Per stuk Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden di. Doetinchem di. Purmerend di. Groningen di. Den Bosch wo. VLEES KALVEREN Per kg levend gew. Barneveld ma. Den Bosch wo. btw Mannelijk extra kwal. 8,50-9,25 - 8,10-8,85 8,70-9,70 8,40-9,10 8,50-8,90 Melk- en kalf- koeien, 1e kw. 2000-2450 - 1900-2950 2125-2575 2250-3050 2075-3025 2050-2300 2200-2700 2025-3100 Aanvoer Mannelijk 2e kwal. 7,30-7,90 6,60-7,60 6,90-7,35 7,10-7,90 7,00-7,55 6,70-7,40 6,80-7,75 Vrouwelijk extra kwal. 8.50-9,75 8,45-8,95 8,65-10,25 8,50-10,00 8,55-10,25 Kalf- Guste koeien vaarzen 1e kwal. 1e kwal. 1825-2550 - 1900-2950 2100-2475 2500-3100 2225-3100 2150-2500 2250-2550 2200-3150 1e kwaliteit 7,10-7,50 1800-2100 - 1700-2250 1475-1750 - 2000-2300 1875-2200 1800-2250 1700-1800 1825-2200 2e kwaliteit 6,80-7,00 6,25-7,15 NUKA'S per kg./40 kg. Coveco (A Prijs per stuk: Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Gras kalveren Stieren roodbont 20,30 700-825 - 750-825 - 1000-1450 - 615-740 - 1250-1875 1400-2025 Vaarzen roodbont 14,75 490-560 560-600 - 365-490 - Stieren zwartbont 18,80 Vrouwelijk 2e kwal. 6,50-7,40 6,50-7,45 6,70-7,30 6,70-7,50 6,65-7,55 7,00-7,30 6,40-7,15 6,75-7,60 Pinken 1125-1425 - 1250-1875 1475-1775 - 1400-2025 1125-2025 1150-1550 1250-1950 3e kwaliteit 4,60-5,75 5,10-6,20 Vaarzen zwartbont 13,80 565-620 - 425-475 575-650 - 400-475 - 540-640 - 340-435 - Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 4,55-5,55 3,70-5,40 - Slachtramlammeren/kg. Fokschapen/stuk 160-220 Weidelammeren/stuk 125-175 110-175 100-160 VeeVOederS ex btw., per 100 kg GOES ZUID- M/W.- N/O.- NED NED NED 11/08-18/08 Telersprijzen Verbruikersprijzen ex btw, bron PW Weidehooi 160-190 Hooi a en b 300-325 -300 -300 Dijkhooi 140-170 Tarwestro 135 140 -150 Stieren 7,73 Veldbeemd 50-55 Gerstestro 160-165 -140 -145 Koeien 6,99 Tarwestro -65 Maïs 24% ds 95 100 -95 Gerstestro 50-60 Bierborstel 72,50 70 -70 Weidehooi 2e sn. 160-170 Perspulp -67 Produktie x 100 kg, week t/m 12/08 1989 -100 Ontvangen melk van veehouders 220,983 101 Vetgehalte 4,16 101 In consumptie gebracht 34,331 99 Boter 3,641 109 Fabriekskaas 10,850 103 Melkpoeder 6,152 113 Gecondenseerde melk 8,110 113 Uitvoer pluimveehouderij blijft toenemen De uitvoer van konsumptieëieren be droeg in de eerste zeven maanden van dit jaar 3,68 miljard stuks, ver geleken met 3,66 miljard in 1988, wat een toename van 0,5% betekent. De opbrengst steeg met 9,6% van 369,18 miljoen tot 404,63 mil joen. Dat komt overeen met een stij ging van 10,07 per 100 stuks in 1988 tot 10,99 dit jaar. De uitvoer van broedeieren van kippen steeg met 2,9% van 185,56 miljoen tot 190,89 miljoen. Hier daalde de op brengst met 4% van 65,55 tot 62,91 miljoen. De gemiddelde op brengst bedroeg 2,95 per 100 stuks vergeleken met 35,14 vorig jaar. De uitvoer van geslacht gevogelte steeg met 5,3% van 147.549 ton tot 152.376 ton. De opbrengst steeg met 6,3% van 543,38 miljoen tot 577,88 miljoen. Aan levend slacht- pluimvee daalde de uitvoer met 8,3% van 36.812 ton tot 33.766 ton. Dat ging gepaard met een stijging van de opbrengst met 9,6% van 53,42 miljoen tot 58,55 miljoen. Varkensprijzen blijven oplopen Een aantal grote varkensslachtbe- drijven heeft de uitbetalingsprijzen aan de mesters voor de in de week tot 25 augustus overgenomen var kens met 2 tot 13 cent verlaagd, waarmee de uitgangsprijzen bij de verschillende bedrijven uitkwamen op 4,20 tot 4,48 per kg geslacht gewicht voor varkens KI. A 52%, 73/93 kg, basis af bedrijf, inkl. BTW en exkl. kwantumtoeslagen. Gelet op het grote verschil tussen hoogste en laagste prijs lijkt het erop dat veel bedrijven niet al te zeer ge baat zijn met enige doorzichtigheid van de marktsituatie. Vrijdagavond 25 augustus werd op de Utrechtse varkensbeurs in Vleu ten een notering afgegeven die voor de week als te verwachten prijzen de Vrijdag 1 september 1989 volgende aangaf: levende varkens, 85/115 kg 3,73-3,78, geslachte varkens, 68/90 kg, ongeklassificeerd 4,63-4,65, wat resp. 8 en 11 cent hoger is dan de notering van de voorgaande week, toen de notering ongewijzigd bleef vergeleken met de voorgaande week. Dat was in de eer ste plaats toe te schrijven aan de moeilijkheden aan de Italiaanse grens, die ook elders in de Gemeen schap enige gevolgen had. Inmiddels is de grens weer open, trok de Duitse markt weer aan en meldde ook Bel gië hogere prijzen. Vermelding ver dient dat Denemarken uit België var kensvlees) wil betrekken. In de vleesgroothandel trokken de prijzen verder aan. Bij de konsu- ment leidde dat tot terughoudend heid. Eerder was de konsument ge wend aan extreem lage prijzen, die de producent geen kans boden tot enig rendement van betekenis te behalen. Pluimveemarkt De noteringen van de slachtkuiken- integraties bleven voor de week tot 25 augustus onveranderd 1,89 voor kuikens 1600t, 52 cent voor het eendagskuiken, met een verlaging met 20 cent tot 68,50 van de voer- prijs. Voor de niet- kontraktgebonden kuikens liepen de prijzen iets terug. Er handhaaft zich een goede vraag bij een betrekkelijk niet al te ruim aanbod. Zowel de binnenlandse vraag als de export kunnen als bevredigend beschouwd worden. De vrije prijzen waren deze week de volgende in //kg levend inkl. BTW: slachtkuikens 2,15-2,20 (-3 cent). De prijzen van slachtkippen bleven gelijk te weten 0,95-1,00 voor de lichte witte en 1,00-1,05 voor de lichte bruine en 1,05-1,10 voor de zware bruine en 1,55 tot 1,60 voor de slachtkuikenmoederdieren. De basis-kontraktprijs bleef onveran derd 1,78. Voor vrije broedeieren De slachtkoeien en slacht vaarzen brachten deze week aanvankelijk la gere prijzen op. Bij een overwegend rustige handel werd op de meeste veemarkten vijf tot tien cent per kilo geslacht gewicht minder betaald. In Den Bosch trad weer een stabilisatie op. Nadat half vorige week iets hogere prijzen werden genoteerd voor de slachtstieren, is de handel sindsdien kalm gestemd tegen onveranderde prijzen. Er worden wat meer slachtstieren uit Duitsland geïmpor teerd, tegen concurrerende prijzen. De export van de achtervoeten ver liep moeilijker met druk op de prij zen. Op de binnenlandse markt zijn de verkoopprijzen voor de rundvlees stabiel, de export blijft moeilijk ver lopen. Deze week is de eerste 300 ton van in totaal 10.000 ton rundvlees als voedselhulp naar Polen ver stuurd. Gebruiksvee De handel in het melk- en kalfvee had een overwegend rustig en prijs houdend verloop. De vraag naar de guste koeien voor de weiderij nam iets af. Vooral de oncourante dieren vonden moeilijk kopers tegen ge drukte prijzen. Een deel van het aan bod komt op de slachtveemarkt te recht. Het aanbod jongvee was on veranderd klein. Kalveren Bij het hoge prijsniveau van de nuchtere kalveren kan niet gespro ken worden van een slechte handel. Toch noteerden de prijzen in de loop van deze week duidelijk lager. Dat geldt niet voor de vleesras-kalveren. Hiervoor handhaafden prijzen zich. De handel in de vleeskalveren had een redelijk verloop tegen staande prijzen. De afzet van het vlees op de exportmarkten verliep stroef. In Duitsland is de vraag beperkt, in Ita lië konden met moeite de verkoop prijzen gehandhaafd worden. Wol vee Het aanbod van slachtschapen is momenteel krap. Ze werden prijs houdend verhandeld. De handel in de slacht lammeren tendeerde wat kalmer met enige druk op de prijzen. Bij een afnemend aanbod blijft de vraag naar de weidelammeren goed. Zonder van een vlugge handel te kunnen spreken brachten ze toch hetzelfde tot iets meer geld op. Zuivel De melkprijs raakt z'n voorsprong op vorig jaar kwijt. In de eerste vier maanden van dit jaar was de gemid delde zuivelwaarde nog vijf procent hoger dan in '88. Dat was vooral te danken aan de hogere waarde van het melkvet. Onder invloed van de lagere prijs voor mager poeder daal de de waarde van het magere deel. liggen de prijzen iets boven de kon- traktprijs, voor eendagskuikens daar beneden. Veemarkt 's-Hertogenbosch Op de paardenmarkt van 's- Hertogenbosch werden 24 augustus 99 stuks aangevoerd. De prijzen per stuk (inkl. BTW): Luxe paarden 2.825,— tot 3.450,2-jarige Merries 2.225,— tot 2.850,—; 2-jarige Hengsten/ 1.625,— tot 2.900,—; 1-jareige Merries 1.525,— tot 2.500,—; 1-jarige Hengsten 1.000,— tot 1.600,—; Veulens 900,— tot 1.925,—; Pony's 525,tot 1.700,Shetlander Merries/ 400,— tot f 775,—; Shet lander Ruinen 400,tot 775,—; Slachtpaarden 4,35 tot 6,—. Handel rustig, prijzen gelijk. Schema biggenprijzen In de week van 4 september 1989 tot 11 september 1989 dienen de biggen prijzen, die vermeld staan in het Landelijk Biggenprijzenschema van 3 juli 1989 met 1,20 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is 3,82. Hoewel de kaasprijs de komende tijd nog wat zou kunnen stijgen, ziet het er niet naar uit dat het hoge prijsniveau van de zuivelprodukten in de vorige herfst en winter nu geë venaard zal worden. Vanaf septem ber lijkt de zuivelwaarde lager te worden dan in de vergelijkbare pe riode vorig jaar. daarop baseert PZ- voorzitter Schelhaas ook zijn voor spelling dat de uitbetaalde melkprijs dit jaar twee tot drie procent hoger zal uitkomen dan in 1988. In een zeer vaste markt zijn de eier- prijzen de afgelopen weken aange trokken. Vooral de zware eieren, waarvan het aanbod betrekkelijk krap is, worden nu aanzienlijk beter betaald. De goede stemming lijkt voorlopig te kunnen worden vastge houden. Eén van de oorzaken van de vaste ei ermarkt is de goede vraag vanuit Spanje, voornamelijk naar bruine ei eren. De handel meldt zoveel vraag, dat vrijwel de hele produktie van bruine eieren naar Spanje zou kun nen worden afgezet. Ook Engeland krijgt meer belangstelling voor Ne derlandse eieren. Het is duidelijk te merken dat daar na de recente nega tieve publiciteit over eieren, behoor lijk is afgeslacht. De Duitse markt is nog wat terughoudend, al lukt het ook daar de hogere prijzen te rea liseren. In de eerste helft van dit jaar was de EG-leghennenstapel ongeveer vijf procent kleiner dan een jaar eerder. Hoewel momenteel het aantal leg hennen in een aantal noordelijke lidstaten licht stijgt, zullen er ook in het derde kwartaal minder leghennen zijn dan vorig jaar. Met name in Ita lië en Spanje zijn er beduidend min der kippen. Op grond hiervan zijn de vooruitzichten op korte termijn po sitief. Pluimveevlees Ook de afgelopen week was er spra ke van een goed lopende afzet van pluimveevlees. Van overaanbod is ner gens sprake, door het warme weer in de afgelopen periode vielen de eind- gewichten van de kuikens, waardoor met name zware kuikens duur waren. Door de weersomslag en de hogere inlegcijfers van broedeieren in juli mag in september een ruimer aanbod worden verwacht. In de prijzen voor uitgelegde kippen en moedereieren veranderde weinig. Bij de export van de pluimvee-vlees sector is dit jaar een verschuiving op te merken van levend pluimvee naar het geslachte produkt. In de eerste zeven maanden is ruim 152.000 ton geslacht pluimvee uitgevoerd (1988:147.000 ton). Aan levend pluimvee ging bijna 34.000 ton de grens over (1988:37.000 ton). De toe gevoegde waarde van deze sector werd daarmee nogal wat groter. Om dat ook de marktprijzen hoger zijn dan vorig jaar, kon een prima ex portwaarde gerealiseerd worden. Vo rig jaar werd t/m juli voor 597 miljoen uitgevoerd, dit jaar voor 636 miljoen. Door de goedlopende broedeierex- port liggen de vrije broedeierprijzen nog steeds boven integratieniveau. Als gevolg van de temperatuur schommelingen zijn de broeduit- komsten erg wisselend, waardoor de markt voor eendagskuikens zeer on rustig is. Varkens Op de varkensmarkt is sprake van een moeilijke situatie. Het aanbod van slachtvarkens is erg klein, het geen leidt tot een verharding van het 'gevecht om het varken'. De strijd tussen de slachterijen wordt nu op het scherp van de snede uitgevoch ten. Met enerzijds de grote proble men aan de inkoopkant en anderzijds een toenemende weer stand van de afnemers tegen de hoge prijzen, verkeren de slachterijen in een heel moeilijke positie. Na een redelijk begin van de week, viel de afzet van ribben en nekken la ter behoorlijk tegen. In tegenstelling tot de verwachting deden de schou ders in Italië slechts een stuiver meer. De afzet van karkassen loopt redelijk door met hier en daar wat prijsver hoging. De verhoging van de ba sisprijzen wordt daardoor echter niet goedgemaakt. Een aantal slachterijen heeft beslo ten de uitbetalingsprijs doorzichtiger te maken. Zo laat bijvoorbeeld Lu- drova de toeslag (bij levering) van 25 cent vervallen. De basisprijs wordt daardoor 25 cent hoger. Het schema voor de biggen richtprijs van het Landbouwschap is inmiddels achterhaald door de stijgende vleesprijzen. Om ook bij kiloprijzen boven 4,29 de richtprijs te kunnen bepalen, heeft het Landbouwschap het schema aangevuld. De aanvul ling is aan te vragen bij het Land bouwschap, telefoon 070-526583. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (68-90 kg.) Levend (85-115 kg.) 4,63-4,65 11 3,73-3,78 8 Roepprijs inkooporganisaties vorige week deze week Cavee/Coveco Druvar Encebe Janssen a Ludrova Vagrocon Vako-zuid Vos Zuidgroep 4,28 4.33 4,38 4,44 4,47 4.34 4.35 4,33 4,20 4,53 4,55 Per kg. gesl. gew., incl. btw. Landel. richtpr. LBS 18/08-25/08 Af fokker 23 kg. Toesl./aftr. afw. kg. Opbrengstprijs LEI Af fokker 23 kg. Toesl./aftr.afw kg. Toesl. boven 25 kg. 154,05 3,05 18/08-25/08 124,50 2,50 2,30 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 24/08 Zwolle 25/08 Leiden 29/08 Den Bosch 30/08 3,30-3,40 3,20-3,25 3,30-3,40 3,35-3,45 Basiscontr.prijs/kg.ex toesl./incl. btw. Kuikens tot 1400 gr. week 25/08-01/09 Vrije prijzen Week 18/08-25/08 Lichte witte kippen Zwaardere bruine kippen Slachtkuikenmoederdieren Slachtkuikens wit Slachtkuikenintegraties LEI, week 21/08 Slachtkuikens netto 1601 gr. per kg.levtgew.af mester Eendagskuikens per stuk franco mester 0,98 1,08 1,58 2,18 1,89 0,52 ex btw., deze week Dijkro 1e kwal. Elco 1000 kg., 1e kwal. 2,90 +20 Enki 1000 kg. 3,00+20 Wilko kwal. wit, fr. slachth 3,00 +30 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 23