Tholen en St. Philipsland krijgen zoet water zegge en schrijve zuidelijke landbouw maatschappij Het basisplan zoet water voor Tholen en St. Philipsland komt er. Het algemeen bestuur van het waterschap Tho len heeft er dinsdagavond 29 augustus jl. met 25 stem men voor en 17 tegen zijn fiat aan gegeven. Belangrijkste doelstelling van het basisplan is om het waterpeil in de sloten en watergangen op een beter peil te brengen. Dit zal gebeuren met zoet water uit het Zoommeer. Een be ter peilbeheer leidt o.m. tot hogere opbrengsten voor de landbouw. De kosten van het basisplan bedragen 25, per ha over 30 jaar, die moeten worden opgebracht door alle geschotplichtigen. Al volgend jaar zal met de uitvoe ring van het basisplan worden begonnen op St. Philips land waar de werkzaamheden gelijktijdig met de verka veling kunnen worden uitgevoerd. De hoofdingelanden hebben tijdens de bijeenkomst die door veel belangstellenden werd bezocht tevens de inten tie uitgesproken om het peilbeheersingsplan in in de toe komst eventueel uit te breiden met een verdichtingsplan. De kosten daarvan (f 47,per ha) zullen worden om geslagen over de gebruikers van de grond. Hoofdinge land L.J. Koopman verwoordde namens de tegenstan ders het ongenoegen over de gang van zaken m.b.t. het door 200 boeren ondertekende bezwaarschrift. Onze grief is dat deze bezwaren niet zomaar ongegrond had den mogen worden verklaard. Die handtekeningen verte genwoordigen zo'n 4500 ha kultuurgrond en daarbij gaat het om 40van de oppervlakte. "Alle belanghebbenden hadden schriftelijk om hun me ning moeten worden gevraagd", aldus Koopman. Ook had hij problemen met de wijze waarop het basisplan wordt gefinancierd. Dijkgraaf I. Hage antwoordde even wel dat de bezwaren van de boeren wel degelijk serieus zijn genomen door het waterschap. "De meerderheid is echter voor het plan en daarom hebben we voorgesteld de bezwaarschriften ongegrond te verklaren". Jongsleden dinsdag opende de missionair minister Braks de nieuwe klimaatkamers en bewaarcellen op het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp. De heer Braks kijkt wat onzeker toe terwijl vice- voorzitter van het Landbouwschap drs. J. Mares de appels plukt die door de bewindsman in een bewaarcel moesten worden geplaatst. De kennelijke vrees van de minister bleek niet ongegrond: het plukken verliep wat moeizaam hetgeen Mares de zucht deed slaken "appels met zulke lange stelen heb ik nog nooit gezien". Onder goedkeurend oog van Mares en de directeur van het Proefstation ir. R.J.M. Meijer plaatste Braks de geplukte appels vervolgens in een cel. Over een aantal maanden zal pas duidelijk worden of beide heren hun werk goed hebben gedaan. Uiteraard zal ook de bewaarcel zijn deugdelijkheid moeten bewijzen. Zie ook pagina 5. VRIJDAG 1 SEPTEMBER 1989 77e JAARGANG NO. 3986 land- en tuinbouwblad Praten met Braks Deze week was minister Braks van landbouw in het kader van de CDA-verkiezingscampagne op werkbe zoek in Zeeland en meer in het bijzonder in Zeeuws- Vlaanderen. Anders dan wellicht door de minister werd verwacht was er tijdens het gehele bezoek ner gens sprake van demonstrerende akkerbouwers. De totale afwezigheid van boerenaktie werd door Piet Ris- seeuw - onze kringvoorzitter uit West Zeeuws- Vlaanderen - aan de minister uitgelegd als een de monstratie op zich: de akkerbouwers laten het afwe ten omdat de politiek hen in de steek laat. Hopenlijk zet dit de politiek in het algemeen - en de minister van landbouw in het bijzonder - aan het denken. Het kan nog! Openbare zitting Het centrale onderdeel van het werkbezoek was de ge- dachtenwisseling tussen de minister enerzijds en de kringvoorzitters van de drie landbouworganisaties in Zeeuws-Vlaanderen en de voorzitter van het overleg orgaan 3 Zeeuwse Landbouw Organisaties anderzijds. Vanwege de aanwezigheid van de pers daarbij kreeg dit gesprek het karakter van een openbare zitting. Cen traal daarin stond het falen van het (meer) marktge richte landbouwbeleid voor met name de akkerbouw. De minister gaf toe dat het inderdaad allemaal wat snel is gegaan maar dat het nu met het verder dalen van de graanprijzen afgelopen moet zijn. Of dat in Europa ech ter haalbaar is blijft de vraag. In dit verband kwam ook de uitvoering van de motie Blauw ter sprake. Zoals be kend wil de Tweede Kamer dat de akkerbouwers dit jaar per saldo dezelfde prijs voor hun graan krijgen als vorig jaar, desnoods via compensatie door de over heid. Tijdens de discussie daarover bleek dat Braks de ze compensatie afhankelijk wil stellen van een toetsing van inkomen en vermogen. Vorige week zei de naam gever van de motie in Kortgene nog dat deze compen satie contant aan alle graantelers moet worden uitbe taald. Ook de kamerleden Van Noord (CDA) en Huys (PvdA) zeiden in die richting te denken maar spraken zich niet zo concreet uit als Blauw (VVD). De vraag is natuurlijk of de boeren opnieuw bedrogen uit zullen ko men. Dat zou volstrekt onaanvaardbaar zijn en naar mijn idee terecht zware protesten uitlokken. Natuurlijk kwam ook het onlangs verschenen rapport "Akker bouw onder gewijzigde omstandigheden" ter sprake. De minister wilde daar nu - en naar mijn mening te recht - nog geen commentaar op geven maar merkte wel op de in het rapport genoemde noodzakelijke maatregelen voor de akkerbouw zo constructief moge lijk te willen benaderen (overigens onder de conditie dat deze maatregelen in zijn beleid passen). Wel nam de minister stelling tegen een breedwerkende investe ringsregeling omdat een dergelijke regeling niet is toe gesneden op de doelstelling van het (zijn) landbouwbe leid. De minister verwacht daarentegen wel veel van een bijgestelde braakregeling (tot f 1.850,— per ha) omdat de akkerbouw daardoor de kans krijgt om op adem te komen en zich als sector te reorganiseren. Een "meenemertje" was ook de kritiek op de slechte toegankelijkheid in de praktijk van de diverse regelin gen ("Het werkt niet"): de minister zal er nog eens naar kijken. Dat geldt overigens niet voor het T.O.P.- uienproject. Volgens de minister is dat geen innovatie project. Voor de arbeids/kwaliteitsregeling zou dit pro ject wel in aanmerking komen. Jammer alleen dat die regeling nog steeds in Brussel ligt. Tenslotte Er zou natuurlijk nog veel meer over het bezoek van de minister te zeggen zijn. Veel onderwerpen zijn ter spra ke geweest. Zoals landinrichting: voor wat betreft Braks heel positief maar er is volgens de minister veel anti-stemming tegen landinrichting in de politieke cir cuits. Vorige week hadden wij overigens een delegatie van de Partij van de Arbeid op bezoek waarbij ons bleek dat de Partij van de Arbeid met name met admi nistratieve ruilverkaveling veel minder moeite heeft. Verder het AOC Zeeland: De minister heeft onze zorg over een zelfstandig AOC in Zeeland helaas niet weg genomen. De pacht: van ons standpunt tegen liberali satie wordt door de minister nota genomen. De rood- vleesproduktie: De suggestie om de stierenpremie om te zetten in een saneringsregeling werd meegenomen. Kamperen bij de boer: Het wetsontwerp Openlucht re creatie schijnt nu echt dit najaar in de Kamer te komen. In ieder geval is het advies van de raad van State bin nen. Groene energie: Als het aan Braks ligt positief maar het lijkt een zaak van lange EG-adem. Per saldo heeft het werkbezoek - behalve enkele "meenemers" - dus geen concrete resultaten opgeleverd. De akker bouw moet er maar niet al te veel op rekenen dat de mi nister zijn beleid ten aanzien van de sector op belangrijke punten zal wijzigen. We moeten nu eerst maar af wachten wat zijn reactie wordt op het akkerbouwrap- port van het Landbouwschap. Afhankelijk daarvan zul len wij onze strategie (opnieuw) moeten bepalen. Oggel P.S. Jn het infocentrum voor automatisering in de ak kerbouw in Schoondijke liep minister Braks toevallig een groep vrouwen van akkerbouwers tegen het lijf. Op zijn vraag of hij nog iets kon doen kwam het prompte antwoord: hogere graanprijzen!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 1