Ontwikkelingssamenwerkingsprojekt 'Trekkracht voor Kenya' afgerond WIJKO B.V. (specerijen en sauzen) naar Suiker Unie Verhandelingsverbod appelen en peren aangepast Nederlanders eten steeds meer groenten en fruit In de Wilhelminapolder ploegdemonstratie trekpaarden Op zaterdag 2 september worden de aktiviteiten van de Zeeuwse landbouworganisaties en agrarische jongeren rond het ontwikke- lingssamenwerkingsprojekt Trekkracht voor Kenya afgerond. In samenwerking met het provinciaal ploegcomité en de stichting Het Werkend Trekpaard vindt de laatste publieksaktiviteit plaats. Tijdens de provinciale ploegkampioenschappen in de Wilhelminapol- der zal met 15 trekpaarden (vijf driespannen) een ploegdemonstratie verzorgd worden. Het trekpaard vormt het symbool van het projekt. De techniek van de paardentraktie heeft immers model gestaan voor de introduktie en verbetering van de aanspanning van trekdieren en werktuigen in het Oost-Afrikaanse land Kenya. man, een netwerk van steunpunten op kunnen bouwen van waaruit de nieuwe trekdiertechnieken onder de lokale boeren worden verspreid. Die nieuwe technieken, zoals gareel aanspanning voor ezels en verbeter de ossejukken zijn met Nederlands ontwikkelingsgeld ontworpen en uit getest in het kader van een universi tair trekdierprojekt. De noodzakelij ke follow-up (vakterm voor verdere voortzetting), n.l. het introduceren van de nieuwe aanspanning en werk tuigen in de praktijk, werd niet meer uit de Nederlandse middelen voor ontwikkelingssamenwerking be taald. Dit gegeven vormde het aan knopingspunt voor Trekkracht voor Kenya. Technische verbeteringen, die niet bij boeren op het platteland doordringen hebben immers maar weinig waarde. Wel was er, als aan zet tot een follow-up, een kursus ontwikkeld waarin het maken van gareel- en juktuigen, het africhten, verzorgen en werken met ossen en ezels werd aangeleerd. Trekkracht voor Kenya Trekkracht voor Kenya is een ge zamenlijk ontwikkelingssamen werkings- projekt van de 3 Zeeuwse Land bouworganisaties (ZLM, NCB en CBTB) en het Zeeuws Agra risch Jongeren Kontakt. Dit projekt beoogt een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de landbouw en het platte land van het Oost Afrikaanse land Kenya. Het richt zich in het bijzonder op de introduktie van verbeterde technieken om de be schikbare trekkracht van ossen en ezels beter te benutten voor landbouw en transportdoelein den. Daarbij gaat het met name om verbetering van de aanspan ning met nieuw ontwikkelde gareel- of haamtuigen, en verbe tering van werktuigen en trans portkarren. Bij de uitvoering wordt samengewerkt met de af deling landbouwtechniek van de Universiteit van Nairobi. Trekkracht voor Kenya is ook opgezet om de Landbouworgani saties en haar leden (meer) te be trekken bij de problematiek van ontwikkelingslanden. Middels dia-presentaties, inleidingen, stukjes in de landbouwbladen en andere aktiviteiten wordt aan dacht besteed aan de achtergron den en uitvoering van .het projekt in Kenya en de knelpunten waar mee ontwikkelingslanden meer in het algemeen te kampen hebben. De krisis in de Afrikaanse land bouw, de akute noodsituatie in 1984 en de landelijke aktie Eén voor Afri ka vormden de direkte aanleiding voor een gezamenlijke aktie van de drie Zeeuwse landbouworganisaties en het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt. Het te kiezen projekt moest een strukturele bijdrage leve ren aan de landbouwontwikkeling van een Afrikaans land. Daarnaast zou gedurende drie jaar een pro gramma uitgevoerd moeten worden waarbij voorlichting en bewustwor ding in eigen gelederen centraal zou staan. De keuze voor het Kenyaanse projekt lag voor de hand omdat het goede herkenningspunten bood voor de leden van de Zeeuwse landbouw organisatie en omdat er goede kontakten bestonden met de Neder landse projektleider in Kenya. Na een looptijd van ruim drie jaar mag vastgesteld worden - en dat ligt echt niet voor de hand - dat de opzet is geslaagd. Daarbij moet een onder scheid gemaakt worden tussen de re sultaten in Kenya en de aktiviteiten in Zeeland. Kenya Ondanks de bescheiden omvang en de relatief kleine investeringen van het Trekkracht voor Kenya-fonds zijn onder impuls van het projekt (in kombinatie met andere initiatieven) ontwikkelingen tot stand gekomen die duidelijk uitzicht bieden op blij vende resultaten. Trekkracht voor Kenya heeft 63.500 gulden opgeleverd waarvan nog on geveer 25.000,in de komende twee jaar besteed wordt. Met dit geld heeft de aan de vak groep landbouwtechniek (Universi teit van Nairobi) verbonden projekt- koördinator in Kenya, Luurt Oud- Vrijdag 1 september 1989 wi I ïSHnr Geselekteerde kursisten, die zelf be trokken zijn in verspreid over Kenya lopende landbouwprojekten, is en wordt de mogelijkheid geboden om met financiële steun van Trekkracht voor Kenya, een nieuw steunpunt op te zetten. In de praktijk betekent dit dat ze tuigen gaan maken en deze middels demonstraties en voorlich- tingsaktiviteiten aan lokale boeren en hulporganisaties verkopen. De tuigenmakerskursus wordt nu jaar lijks een of twee maal herhaald en le vert steeds nieuwe kontakten op. Koördinator Luurt Oudman onder houdt de kontakten en zoekt de oud- kursisten van tijd tot tijd op. Van geval tot geval worden de vorderin gen en knelpunten bekeken en kan zonodig aanvullende steun geboden worden uit het Trekkracht-fonds of door op de juiste plaats wat invloed aan te wenden. De resultaten van het projekt zijn dan ook voor een belangrijk deel toe Meer informatie Voor meer informatie over de aktie Trekkracht voor Kenya kunt U zich wenden tot het aktie- sekretariaat (p.a. ZAJK, Grote Markt 28, 4461 AJ Goes, tel: 01100-21010) Koördinatie (te vens redaktie Nieuwsbrief) is in handen van Ad Phernambucq (ook thuis bereikbaar, tel: 01195-248). te schrijven aan de inzet. Van Oud man, die dit werk voor een belang rijk deel in eigen tijd doet. De vorde ringen zijn van geval tot geval ver schillend, maar zijn toch zo, dat steeds meer andere donoren er perspektief in zien en mee gaan doen. Dit laatste geldt ook voor de voorlichtingsinstellingen van de Ke nyaanse overheid, die nu inzien dat ze de boot niet moeten missen. Met het geld van Trekkracht voor Kenya zijn inmiddels op een tiental lokaties tuigenmakers - of 'trekdier technici', zoals de Kenyanen zichzelf liever noemen - aktief. In enkele ge vallen hebben ze zelf assistenten op geleid om aan de vraag, die na een aarzelend begin op gang is gekomen, te kunnen voldoen. Zeeland De projektaktiviteiten in Zeeland, de fondswerving en de voorlichtings- aktiviteiten, zijn door een gezamen lijke kommissie van de landbouwor ganisaties en agrarische jongeren be geleid. Met behulp van een speciaal voor dit doel gemaakte diaserie en diskussiespel zijn tientallen informatie- en diskussiebijeen- komsten georganiseerd. De diskussie richtte zich daarbij niet alleen op de technische problemen van de Keny- "Trekkracht voor Kenya" heeft 63.500 gulden opgeleverd. aanse boer. Ook zaken als landbouw overschotten en het EG- landbouwbeleid dat met exportsub sidies en importheffingen niet altijd even goed uitpakt voor de boeren in de Derde Wereld. Een hoogtepunt in de voorlichtings- aktiviteiten vormt de tentoonstel ling "Werktuigen in Ontwikkeling" die in het kader van de Wereldvoed- seldag 1987 in Heinkenszand door Minister Bukman werd geopend. Maar ook prins Claus, die vorige zo mer een werkbezoek bracht aan de ZLM-manifestatie op Neeltje Jans, kon niet voorbijgaan aan een bal kende ezel, die bij wijze van de monstratie voor een ezelploeg was aangespannen. Ook hij liet zich in formeren over het projekt. Trekkracht voor Kenya stond niet alleen in de belangstelling binnen de landbouworganisaties. Verschillen de organisaties en groepen hebben een bijdrage geleverd aan het fonds. De konkrete, kleinschalige en aan de lokale omstandigheden aangepaste aanpak spreekt duidelijk aan bij een breed publiek. Uitstraling De resultaten van het projekt moe ten voor een deel ook gezocht wor den in de verschillende uitstralings- effekten. De tuigenmakerskursus aan de Universiteit van Nairobi kent steeds meer deelnemers uit andere Afrikaanse landen. Ook in Tanzania en Zambia wordt nu met de Keny aanse ezelaanspanning gewerkt. De informatie over het projekt, de uitvoering en de technische details, is via het Trekkracht voor Kenya- sekretariaat in Goes verspreid onder Nederlandse ontwikkelingswerkers die daar vanuit verschillende Derde Wereldlanden om hebben gevraagd. Aan weerskanten van de evenaar komt zo een netwerk van ontwikke lingswerkers en organisaties tot stand die informatie en ervaringen uitwisselen op het terrein van dierlij ke trekkracht. Deze kennisoverdracht zal bij de beëindiging van Trekkracht voor Kenya niet worden stopgezet. Deze aktiviteiten worden overgenomen door de stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland. Deze stichting biedt tevens aan studenten die naar de Derde Wereld uitgezonden willen worden, de mogelijkheid om erva ring op te doen met het werken met trekpaarden. Het inzetten van 15 trekpaarden als afsluitingsaktiviteit van Trekkracht voor Kenya betekent daarom meer dan een presentatie van ons histo risch kultuurgoed alleen. Suiker Unie Holding B.V. te Breda is voornemens het volledige aande lenpakket van Wijko B.V. te Nij- kerk over te nemen. Besprekingen hierover zijn in een vergevorderd stadium, aldus de gezamenlijke be kendmaking. Wijko houdt zich bezig met de ver werking van kruiden en specerijen en produceert een breed assortiment samengestelde ingrediënten en sau zen voor de horecasektor, snackin dustrie, vishandel, wild- en poelier- sektor, groente-speciaalzaken, slage rijen, supermarkten en kateringbe- drijven. De goed renderen onderne ming heeft ruim 40 personeelsleden in dienst; de jaaromzet bedraagt rond 18 miljoen gulden. De Centrale Ondernemingsraad van Suiker Unie en de vakorganisaties hebben zich positief tegenover de aankoop van Wijko opgesteld. De overname heeft geen negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid bij Wijko. Suiker Unie is reeds een aantal jaren in de specerijensektor aktief met haar dochteronderneming Kuijpers van den Boom BV te Puttershoek. In 1988 nam Suiker Unie Degens BV te Vlaardingen over. De drie spece- rijenbedrijven verschaffen de Suiker Unie een goede positie in de Neder landse specerijenmarkt, met reëele mogelijkheden voor expansie van haar aktiviteiten in verschillende Westeuropese landen. De konsumptie van verse groenten en fruit per Nederlander is in de ja ren tachtig opmerkelijk toegeno men. Bedroeg in 1981 het verbruik rond de 119 kilo per persoon per jaar, vorig jaar was dit bijna 134 ki lo aan verse groenten en fruit. Een stijging met 12%. Opvallend is, dat driekwart van al het fruit dat in ons land wordt ge- konsumeerd, van buitenlandse oor sprong is. Er is een duidelijke ten dens waarneembaar naar meer sala degroenten, minder kookgroenten en meer variatie in het menu. Gelet op het vorderen van de rijping bij de variëteiten Elan, Schone van Boskoop, Elstar, Lombarts Calville, Stoofperen andere dan St. Remy, wordt de verhandeling van deze ap pelen en peren als volgt vervroegd: Appelen: Elan mag vanaf 11 september ver handeld worden, indien groter of ge lijk aan 70 mm en meer dan één der de rood gekleurd; vanaf 18 septem ber ongeacht de grootte en de kleur. Schone van Boskoop mag vanaf 4 september verhandeld worden, in dien groter of gelijk aan 75 mm; vanaf 18 september ongeacht de grootte. Elstar mag vanaf 11 september ver handeld worden, indien groter of ge lijk aan 70 mm en meer dan één der de rood gekleurd; vanaf 18 septem ber ongeacht de grootte en de kleur. Lombarts Calville mag vanaf 11 sep tember verhandeld worden. Peren: Stoofperen andere dan St. Remy mogen vanaf 4 september verhan deld worden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 15