In één reis naar vier staten VS Varkenshouderijbedrijven gaan effekten Ecoporsysteem beproeven Flevoland krijgt aardappel- verwerkende industrie Ploeg met zelf instellende treklijn nu in komplete uitvoering Eigen vestiging Fella in Zwitserland Biggenblazer De Luxe Boeke-Heesters op de markt met Eurosurge Automatiseringssysteem AGRARISCHE STUDIEREIZEN 1989" Al jaren naar Kreta! Voor de achtste keer organiseert Agrarische Studiereizen een reis naar Kreta, het meest zuidelijk gelegen en grootste eiland van Griekenland. Kreta trekt elk jaar wéér; het mooie eiland, het zo merse weer, de aardige mensen en de bij ons wat onbekende agrarische produkten, zoals olij ven, citrusvruchten, amandelen en geiten. De Kretenzers zijn te recht trots op hun eiland, waar al eeuwen voor en na onze jaartel ling verschillende volkeren naar toe trokken, vanwege de strategi sche ligging van het eiland in de Middellandse Zee en het klimaat. Herinneringen aan deze vaak be wogen tijden zijn te vinden in de bergen, op de hoogvlaktes en in de kuststreken van dit ook qua natuur rijk bedeelde, zonnige ei land. Kreta nodigt uit tot genie ten van 3-10 oktober, 8-daagse vliegreis. Fella, fabrikant van ruwvoederwin- ningsmachines, koos in de zomer van vorig jaar voor een ander distri butie systeem in Nederland. Dat houdt in, dat ze thans de machines rechtstreeks verkoopt en distribueert aan de Nederlandse mechanisatiebe- drijven. Deze nieuwe manier van marktbenadering, bleek succesvol te zijn gezien de behaalde marktleider schappen in Oostenrijk en Duits land, de grote omzetstijging in Ne derland en het enthousiasme onder de dealers. Deze ontwikkelingen hebben er me de toegeleid, dat Fella in een vierde Europees land met een eigen vesti ging de markt gaat bedienen, nl. Zwitserland. Met een nieuw type biggenblazer, die een sterk verhoogde ventilator capaciteit heeft, bindt Schippers Bladel BV de strijd aan tegen het doodliggen van biggen door de zeug. Deze De Luxe heeft een ventilator capaciteit van 410 mVuur tegen de oude uitvoering van 160 mVuur. Met De Luxe heeft Schippers Bladel BV nu drie typen biggenblazers, te weten de normaal, met een lengte van 60 cm en ventilatorcapaciteit van 160 mVuur, de turbo met een lengte van 70 cm en eveneens een ventilatorcapaciteit van 160 mVuur en de reeds genoemde nieuwe De Luxe. Door de sterke luchtstroom wordt een dusdanig onaangenaam klimaat voor de biggen geschapen dat, in dien de zeug staat, geen enkele big zich onder de zeug bevindt. Op deze manier wordt doodliggen optimaal voorkomen. Ondanks de grote ventilatorcapaci teit en dus de sterkere luchtstroom treden door het gebruik van De Luxe geen uierontstekingen bij de zeug of longontstekingen bij de big op. Er varingen van gerenommeerde fok kers bevestigen dit. De produktgroep melkwinning van Boeke-Heesters gaat een melkvee automatiseringssysteem van Europe se signatuur verkopen met als basis de beproefde Nedap V.C. identi- fikatie. Het systeem biedt o.a. de mogelijk heid tot: automatische krachtvoer- verstrekking - melkmeting - kommunikatie in melkstal - doorloop herkenning en - koppelingen aan diverse manage- mentpakketten Dit pakket zal worden verkocht on der de naam Eurosurge. De support en service van het Surge Information Dairy Manager Programma wordt op de gebruikelijke wijze voortgezet. Vanaf september zullen de eerste varkenshouders met het Ecopor var kenshouderijsysteem kunnen gaan werken. Ecopor B.V. uit Schijndel, een dochter van UT Delfia B.V., zoekt op korte termijn zo'n 30 var kenshouders die samen met haar dit zowel voor het milieu als voor het varkensbedrijf zo veelbelovende systeem verder willen perfektioneren. oneren. Dit initiatief sluit vólgens Ecopor aan bij de jongste landbouwstruk- tuurnota. In deze nota is opgeroepen om nieuwe, duurzame produktie- systemen te ontwikkelen die rechtstreekse oplossingen kunnen bieden voor het probleem van de 20,9 miljoen ton mest en de 30% van de ammoniakemissie waarvoor de varkenshouderij verantwoordelijk wordt gehouden. Aanbevolen werd tot houderijsystemen te komen die tevens bijdragen aan een betere ge zondheid en welzijn van de dieren. In het Ecopor-systeem worden de varkens op een minimaal 70 cm dik bed van organisch materiaal, bij voorbeeld zaagsel, gehouden. Dit bed wordt regelmatig met het Ecopor-preparaat SEF-C genaamd, besprenkeld, een biologisch produkt dat de mest omzet tot kompost. Dit proces benut bepaalde mestkompo- nenten, waaronder ammoniak, bijna volledig. Door de omzetting ontstaat ook warmte. Resultaat is een schoon en aangenaam stalklimaat. De stal is vrij van geur. Ammoniak komt na genoeg niet vrij. De omgeving heeft geen overlast meer en de boer bespaart op kosten van verwarming en mestverwerking. Voor de toe komst lijkt het systeem een goed al ternatief voor het wassen van de stallucht. Maar ook de varkens zelf krijgen het beter. Zij worden op een ruime zachte ondergrond gehouden waarin ze kunnen wroeten. Het is goed voor hun beender gestel. Zij lig gen in een warm bed, wat de gezond heid ten goede komt. Met de aankoop van een be drijfspand met omliggende terreinen op het bedrijfsterrein Oostervaart in Lelystad is de eerste stap gezet tot de oprichting van Polder Food Pro ducts b.v. In eerste instantie zal Pol der Food Products zich gaan toeleg gen op de verwerking van aardap pels tot voorgebakken aardappel- produkten. Geleidelijk aan wil het bedrijf groeien tot de geplande produktie-capaciteit van minimaal 50.000 ton produkt per jaar. Praktijkervaring Deze belangrijkste kenmerken van het nieuwe Ecopor varkenshouderij systeem wil Ecopor B.V. op korte termijn breed via praktijkervaring onderzoeken. De eerste testen heb ben aangegeven dat goede techni sche resultaten verwacht mogen worden. Zelfs de vleeskwaliteit lijkt beter te worden. De bruto kosten per kilogram levend gewicht bedragen ongeveer 15 cent. Daar staat tegen over dat verwarmen niet nodig is, natuurlijke ventilatie de voorkeur heeft en er behoeft geen drijfmest te worden afgevoerd. Onderzocht moet nu worden wat het systeem per saldo oplevert. Ecopor B.V. wil de vele verschillen de aspekten van dit veelbelovende systeem dus eerst uitgebreid onder zoeken, voordat het op grote schaal wordt ingevoerd. Daartoe wil zij in kontakt komen met geïnteresseerde boeren die samen met Ecopor dit systeem verder willen perfektione ren. Daarbij denkt zij aan boeren die van plan zijn hun stal om te bouwen of te renoveren, die over willen scha kelen op varkens, of die in een pro bleemgebied zitten. De Krone Mustang SLV stelt zelf bij wisselende bodem zijn treklijn juist in. Ook bij het variëren van de werk- breedte blijft de treklijn altijd juist. Bij het variëren van de werkbreedte verstellen de schijfkouters mee. Deze komplete standaardploeg is een gevolg van de grote interesse van de boeren uit streken met wisselende bodemomstandigheden en van loon werkers. Juist deze gebruikers vra gen veelal naar deze ploeg die altijd het beste werk levert bij maximale capaciteit. Amerikaanse vrachtwagens zorgen voor imposante verschijningen op de highway. In het Ecopor-systeem komt nagenoeg geen ammoniak vrij. De varkens wor den op een 70 cm dikke laag organisch materiaal gehouden. In dit bed wordt de mest via een biologisch proces omgezet in kompost. Polder Food Products is een initia tief van ATM Holding bv, de werk maatschappij van de in 1988 opge richte Koöperatieve Telersvereniging Akkerbouwprodukten tot Meer waarde b.a.', kortweg ATM, en de Holding Beemsterboer bv., een han delsorganisatie te Warmenhuizen die o.a. aktief is in de poot- en konsumptie-aardappelsektor. Als derde initiatiefnemer neemt de parti cipatiemaatschappij Halder Hol dings bv. uit Den Haag deel in het ei gen vermogen van de organisatie. Naast de verwerking van aardappels tot voorgebakken pommes frites, zal Polder Food Products volgend voor jaar ook op de markt komen met een groot aantal aardappelspecialiteiten zoals pommes parisiennes en pom mes sautees. De afzet zal zich richten op de kwalitatief hogere marktseg menten binnen de EEG. Het bedrijf verwacht dat met name vanuit de Zuidelijke EG-landen de vraag naar voorgebakken aardappelprodukten sterk zal stijgen. Polder Food Pro ducts gaat kwalitatief betere pro dukten fabriceren en heeft daarom behoefte aan minimaal 100.000 ton aardappels van goede kwaliteit. Door de vestiging in Lelystad weet het bedrijf zich verzekerd van een goede en snelle aanvoer van deze aardappels. Met de eerste fase van deze bedrijfs ontwikkeling is een investering van ruim 25 miljoen gulden gemoeid. De sortering van het aangeleverde veldgewas zal op het bedrijf zelf plaatsvinden, hetgeen de kwaliteit van het eindprodukt aanzienlijk ten goede komt. Van 17 oktober t/m 5 november 1989 organiseert Agrarische Studie reizen een geheel verzorgde reis naar de Stille Zuidzeestaat Californië, naar de zuidweststaat Arizona en naar de bergstaten Utah en Nevada. In twintig dagen krijgt u een goede indruk van West-Amerika, hoe het vroeger in het "Wilde Westen" toe ging, hoe de Amerikaan nu woont en werkt en hoe mooi, afwisselend de natuur is. Een 20-daagse vliegreis/rondreis per bus. Ie dag: middagvlucht naar San Francisco. 2e dag: uitgebreide stads- rondrit door San Francisco met be zichtiging van o.a. de Opera, de oude missipost Dolores, het Golden Gate Park, de Golden Gate Bridge en de Fishermanwarf aan de haven; overnachting San Francisco. 3e dag: dagexkursie naar Sausalito, een kunstenaarskolonie met tegen de klippen gebouwde huizen en naar het Muir Woods Nationaal Park, een eeuwenoud bos met gigantische bomen; overnachting San Francisco. 4e dag: via de "17 Mile Drive", een 14' trajekt van bijzondere landschappe lijke waarde naar het Monterey schiereiland; overnachting Monte rey. 5e dag: tocht langs de Salinas River naar Coalinga, bezoek aan een groot veeteeltbedrijf, naar San Luis Obispo. 6e dag: bustocht via Santa Maria en Santa Barbara, bezoek aan een wijnbedrijf waar de Californi- sche druiven verwerkt worden tot de beroemde Californische wijn; over nachting Los Angeles. 7e dag: stads- rondrit door Los Angeles, de stad van de engelen, met bezichtiging van Olvera Street, China Town en het Chinese Theater, het Olympisch Colleseum en Hollywood, naar de Universal Film Studio's voor een kijkje "achter de schermen", bijwo ning van een show; overnachting Los Angeles. 8e dag: de hele dag be zoek aan Walt Disney Land; over nachting Los Angeles. 9e dag: via het Joshua Tree National Monu ment naar de grens met Arizona, be zoek aan een citrusbomenkwekerij en proefstation; overnachting Scottsdale bij Phoenix. 10e dag: stadsrondrit in Phoenix; agrarisch bezoek, vrije middag; overnachting Scottsdale. 11e dag: agrarische be zoeken in de omgeving, bezoek aan een "spookstad"; overnachting Scottsdale. 12e dag: bustocht naar het in kalksteen uitgehouwen Mon tezuma Castle, 5 verdiepingen hoog, met 20 kamers, overnachting Flagstone. 13e dag: bustocht over de zuidelijke rim van de Grand Cany on, één van de wonderen van Moe der Aarde, naar het Bryce Canyon National Park in de staat Arizona, dat 12 grote, natuurlijk gevormde en veelkleurige amphitheaters bevat; overnachting Bryce Canyon Natio nal Park. 14e dag: bustocht door het Zion National Park naar Las Gol den Nugget; overnachting Las Vegas in de staat Nevada. 15e dag: de dag staat ter vrije beschikking om het Gokkers Paradijs op eigen gelegen heid te bezoeken, of een amuse mentshow bij te wonen; overnach ting Las Vegas in de staat Nevada. 16e dag: tocht door de woestijn naar de Death Valley, de 90 m onder de zeespiegel gelegen Doden Vallei, waar het in de zomer 56°C. kan wor den, overnachting Death Valley. 17e dag: bustocht door het prachtige na tuurpark Yosemite in Californië; overnachting in Yosemite National Park. ffce dag: bezoek aan een agra risch bedrijf en een amandelkweke rij. 19e dag: in de middag transfer naar de luchthaven. 20e dag: aan komst op Schiphol, Amsterdam 14.20 uur. Dit kan de reis van uw le ven worden! En verder: Spanje-Cataluna, 9-16 september, 8-daagse vliegreis, rondreis per bus. Kreta, 3.-10 oktober, 8-daagse vlie greis, verblijf aan de noordkust. Moezendal, Duitsland, 10-14 okto ber, 5-daagse busreis, verblijf in Treis-Karden. Cyprus, 7-15 novem ber, 9-daagse vliegreis, rondreis per bus. Florida, 3-17 november, 15-daagse vliegreis, rondreis per bus. Parijs, 16-19 november, 4-daagse busreis. Voor uw aanmelding, nadere infor matie of het aanvragen van de bro chure, kunt u opbellen naar het Se- kretariaat van Agrarische Studierei zen, mevrouw L. Deumer, Kleine Oord 179, 6811 HZ Arnhem, 085-512087 (eventueel 085-427784), tussen 08.00 en 17.30 uur. Vrijdag 1 september 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 14