Zeeuwse schapenhouders op excursie naar Frankrijk "Kijk eens verder dan je eigen erf..." Met deze gedachte in het achterhoofd organiseerden de Zeeuwse Vereniging Schapen houders en de vereniging "Het Zeeuwse Melkschaap" een ex cursie naar Frankrijk. Frankrijk is een bekende klank in de oren van schapenhouders. De meeste lammeren worden naar dit land geëxporteerd en het prijsniveau van het lamsvlees in ons land wordt toch nogal sterk bepaald door de verkoopprijzen op de Franse markt. Daarnaast is het bekend dat er nogal wat schape kaas geproduceerd wordt, van daar dat de Zeeuwse melk- schaaphouders dat wel eens on der de loep wilden nemen. In Frankrijk is een bezoek gebracht aan twee schapenbedrijven in de regio Montmorillion, (tussen de steden Poitiers en Limoges), en aan het grootste schapen-KI sta tion. Daarnaast is de tweejaar lijkse beurs "SIMOC" bekeken. Bezoek aan de schapenbedrijven De morgen van de tweede excursie siedag werd besteed aan het be zoeken van twee schapenbedrij ven. Het eerste bedrijf van de heer Yves d'Aubignes, is een voor die regio modern akker bouwbedrijf met 600 schapen. Dit bedrijf heeft de koppel in 2 groepen verdeeld, om zo een gespreid aflamseizoen te verkrij gen. Ook de huisvesting is afge stemd op een gespreid aflamsei zoen. De schapenstapel bestaat uit het ras "Vendeien". Het is 'n schaap dat vrij lang is, redelijk bespierd en een volwassen ge wicht heeft van 90 kg. De worp grootte ligt op dit bedrijf rond de 1,5 lam/ooi. De bezetting is op dit bedrijf 10 ooien/ha. Dat is voor de regio zeer intensief. Zo'n intensieve bezetting is mogelijk geworden omdat de heer d'Aubignes de laatste jaren veel aandacht heeft besteed aan grondverbetering, m.n. is er nogal veel gedraineerd. Behalve dat hierdoor meer gras- groei werd verkregen en een ho ger bezetting/ha mogelijk werd, kwamen er ook meer mogelijkhe den om graan te gaan telen op percelen waar dat voorheen niet kon. De schapen lopen in een weide bestaand uit Italiaans raai en klaver. Om de twee jaar wordt het weiland gescheurd i.v.m. het bouwplan. Afzet De lammeren worden het gehele jaar door afgezet. Het zijn hoofdzakelijk kruisling lamme ren. De rammen die als slacht lamvaderdier worden gebruikt zijn van hel ras "Sud d'Est" of Charolais. De afzet gebeurt koöperatief. De uitbetaling vindt plaats op basis van de Europ klassifikatie. Het geslacht gewicht ligt rond de 16-19 kg. Zwaardere karkassen zijn niet gewenst. K.l. veel toegepast Het tweede schapenbedrijf dat bezocht werd was een bedrijf met 200 ha akkerbouw, 70 Limousin zoogkoeien en 480 schapen. Het verschil van dit bedrijf met het eerste was dat zoveel mogelijk schapen via KI drachtig werden. Daarnaast was het een bedrijf met een traditionele bezetting van 7 ooien/ha. In deze streek wordt veel K.I. toegepast, met name in de maan den mei en juni. Men vindt het gemakkelijker om met KI te wer ken dan in diverse koppels met rammen. Daarbij komt dat KI niet al te duur is. Tevens gebruikt men het vanwege het feit dat de schapen toch gesponst moeten worden om een spreiding in de aflamperiode te krijgen, en om bij een gedeelte van de schapen een kortere tussenlamtijd te krij gen (i.p.v. 360 dagen naar 250 dagen). De kosten voor de schapenhou Angora geit opvallend aanwezig op Simoc. der liggen rorid de 10,00/schaap. Wanneer men de zaak goed georganiseerd heeft kan men met 2 man 60 schapen per uur insemineren. Men is in het algemeen tevreden met de bevruchtingsresultaten. Een drachtigheidspercentage van 70-75% werd op dit bedrijf ge haald. Hierbij moet wel vermeld worden dat 5 uur na het insemi neren een aantal rammen tot de ooien werden toegelaten. Daar door kan men er vanuit gaan dat er een aantal ooien door natuur lijke dekking drachtig worden, wat dus het resultaat beïnvloed. De ooien die niet drachtig zijn worden gedekt door een "Charo lais" of "Sud d'Est" ram. Huidige stemmingsbeeld De stemming bij de schapenhou ders is wat somber. Hiervoor zijn twee redenen aan te wijzen. Ten eerste de droogte van de afgelo pen maanden. Sinds september heeft het in de streek rond Mont morillion en zuidelijker weinig geregend. Het gevolg hiervan is dat de grasgroei minder is ge weest, waardoor er veel minder lammeren op tijd afgezet konden worden. De meeste bedrijven streven er naar om 40-60% van de lammeren voor juli af te zet ten. Op dit moment lag het tus sen de 20-30%. De lammeren lie pen nu op weiden met slecht dor gras en lagen veel onder de strui ken en bomen tegen de zon. De groei was er uit. Het gevolg hiervan is dat deze lammeren pas in het najaar slachtrijp worden en dan op de markt komen. Ten tweede is er de hevige kon- kurrentie van de Engelse markt. Ondanks het feit dat de schapen houders de afzet vanaf bedrijf tot slachthuis goed georganiseerd hebben (in koöperatief verband) heeft men daarna weinig greep op de afzet aan de konsument via de supermarkten en/of grossier. En dit is iets wat de Engelsen blijkbaar beter lukt. Ondanks het feit dat de konsumptie van lamsvlees in Frankrijk toeneemt, moet de Franse schapenhoüder steeds meer markt afstaan. Hier door komen de opbrengstprijzen onder druk te staan en kunnen ze er niet meer tegen op. Het gevolg hiervan is dat de belangstelling van de schapenhouderij afneemt. Men zoekt naar alternatieven. Enerzijds in de melkgeitenhoude- rij en anderzijds breidt men uit in de zoogkoeienhouderij. Schapen K.l. Station te Verneuil sur Vienne Zoals ons op de praktijk bedrij ven al verteld was, wordt in Frankrijk veel aandacht besteed aan K.l. Men heeft hiermee al een langere tijd ervaring. Dit in tegenstelling tot ons land waar K.I. pas de laatste jaren aan dacht heeft. In ieder geval een re den om het grootste schapen KI station van Frankrijk te bezoe ken. Op het K.I. station staan 10 schapenrassen. Een van de 10 is de Texelaar. Men heeft de Franse Texelaar en de Nederlandse Texelaar. Het laatste type Texelaar wordt ge kenmerkt door de kortere bouw en zwaardere kop. Verder uiter aard de Charolais, Sud d'Est, Vendeinen, Romanov, Suffolk etc. Jaarlijks worden er op dit station 500.000 doses sperma gewonnen. Slechts 25.000 doses worden in de regio Limoges gebruikt, het overige in de omringende regio's. Omdat men het sperma niet in vriest, wordt het na het winnen snel verwerkt en met vliegtuig en trein verzonden naar waar het besteld is. De grootste afname van KI is in de periode mei/juni. Veel schapen worden dan buiten het natuurlijke bronstseizoen met behulp van sponzen in bronst gebracht en geïnsemi- neerd. Hierdoor bereikt men een gespreide aflamperiode. De meeste rammen die ingezet worden zijn slachtlamvaderdie- ren. De rammen worden vooraf getest op groeieigenschappen. Via een nakomelingen onderzoek worden de rammen geselekteerd. De nakomelingen worden gewo gen en beoordeeld op een leeftijd van 10 en van 70 dagen oud. Met name de jeugdgroei vindt men belangrijk. Wanneer men KI ge bruikt voor moederlijnen kijkt men naar vruchtbaarheid, groei en de gevoeligheid om buiten het traditionele seizoen in bronst te raken. Op die manier probeert men om van de huidige rassen de bronstperiode te verlengen. Doordat het Kl-gebeuren voor plus minus 50% gesubsidieerd wordt, en daardoor goedkoop wordt voor de schapenhouder, wordt er veel gebruik van gemaakt. Het bezoek aan SIMOC SIMOC is een schapen- en gei tententoonstelling die eens in de twee jaar gehouden wordt te Montmorillion. Organisator van deze tentoonstelling is de Allian ce Pastorale. De Alliance Pasto rale is een soort belangenvereni ging van schapen- en geitenhou ders. Behalve het behartigen van belangen geeft men ook service aan de leden door het leveren van allerlei schapenartikelen tegen scherpe prijzen, maar ook tech nische en ekonomische begelei ding van bedrijven. Daarnaast verleent de Chambre d'Agricul- ture zijn medewerking. Deze "Kamer van landbouw" geeft technische en ekonomische voorlichting en wordt betaald door het Ministerie van Land bouw en via heffingen op de di verse produkten. Voor kleinere zaken kan men gratis terecht bij de Chambre d'Agriculture. Wil men begeleiding op een bepaald terrein dan moet de schapenhou der hiervoor betalen. Dit jaar was SIMOC groter van opzet. Zo was er bijvoorbeeld een komplete kermis, een paar- denconcours en een huishoud beurs bij. Door deze bombasti sche aanpak ging wel het speci fieke karakter van een schapen en geitententoonstelling verloren. Angorageit Opvallend op deze beurs was de grote aandacht voor de Angora geit. Deze geit die gehouden wordt voor zijn wol, werd door diverse instanties aangeprezen als het alternatief voor de schapen houderij. Dit omdat de wolprijs kan oplopen tot 150 frank per ki logram wol. Per scheer heeft men zo'n 5 tot 7 kg wol en men kan de dieren 2 X per jaar scheren. Aan koop van een Angorageit is ook niet goedkoop. Een lam van een halfjaar oud kost toch al gauw omgerekend 2.000,per stuk. Vindt men de Angorageit te groot dan kan men ook nog kie zen voor een angorakonijn. Klei ner van omvang, minder wol per scheer, maar men kan er heel wat houden in een niet al te grote stal. Behalve aandacht voor de Ango- rageit was er veel aandacht voor wolverwerking. Spinnen, verven van wol en het ambachtelijk ver werken van dit produkt kreeg veel aandacht. Embryotransplantatie Een ander opvallend item was embryotransplantatie (E.T.). E.T. wordt nogal toegepast om een embryo van een Angorageit te implanteren bij een alpine geit. Of om bepaald goed fokkende schapen te spoelen en over te zet ten op minder goede ooien. Wat hiervan nu exakt de kosten voor de schapenhouder waren, was moeilijk te achterhalen. Schapenrassen Ook in Frankrijk heeft men nog al wat schapenrassen. In een gro te tent werden veel rassen ge toond. Naast de lokale rassen Charolaiseen veel gebruikt slachtlamvaderdier. was er nogal aandacht voor goe de vaderslachtlamdieren, zoals de Charolais en Sud d'Est. Ook kwam INRA met een ras wat een goede vruchtbaarheid moest heb ben met goede moedereigen schappen en uiteraard een goede jeugdgroei. Ruwvoer Op het gebied van het verstrek ken van ruwvoer kan men mer ken dat er in Frankrijk veel ge bruik gemaakt wordt van de "grote balen pers". Voerruiven waarin zulke ronde pakken pas sen waren er in diverse soorten. Als nieuw werd een pers getoond die na het persen van de voor- droogkuil of hooi elk pak "luchtdicht" afleverde in plastic. Dit om de kwaliteit te verbeteren. Managementprogramma Op het gebied van schapenhou derij zijn er nog niet veel mana gementprogramma's voor een personal computer in de handel. Op deze beurs werd alleen door Chambre d'Agriculture een nieuw management programma getoond. Dit programma moet een ouder systeem gaan vervangen omdat die te weinig ingang vond bij de schapenhouder. Het nieuwe systeem gaat er in tegenstelling tot het oude, vanuit om te wer ken met deelprogramma's. Bij voorbeeld: het op een rij zetten van ooien met de beste vrucht baarheid gekombineerd met goe de groeieigenschappen en een korte tussenlamtijd. Het oude programma werkte alleen voor het totale bedrijfsgebeuren. Men moest allerlei gegevens hebben, wilde men een aantal kengetallen kunnen produceren. Dat lukt in de praktijk niet. Ook de Franse schapenhouder schrijft soms niet al te veel op. Via dit deelpro gramma systeem wil men nu toch een aantal kengetallen produce ren, en hoe meer de schapenhou der registreert hoe meer kengetal len hij krijgt. Welke indruk houdt men over van deze tentoonstelling? De tentoonstelling gaf een goed beeld van de schapenhouderij zo als die in Frankrijk plaats vindt. Op zich werd er niet veel nieuws getoond waar we in Nederland zo mee weg kunnen. Als gemis kan men noemen dat er van de vele rassen die er waren geen karkas sen getoond werden, en dat er geen aandacht besteed werd aan lamsvleesbereiding. Het was zelfs zo dat op de vele aanwezige bar becuen alleen maar rund- en/of varkensvlees te verkrijgen was. Een duidelijke dissonant. De kaasprodukten met name die van de geiten werden goed gepre senteerd en de variatiek in soor ten was groot. Tegen een geringe vergoeding kon men diverse soorten kaas proeven. Tot slot Het is toch goed geweest om hier eens rond te kijken. In zijn ge heel hebben we kennis gemaakt met de Franse schapenhouderij. Een belangrijke konklusie die we wel kunnen trekken is, dat wan neer we een goede afzet van lamsvlees in Frankrijk willen be houden, we een goede afzetstruk- tuur moeten hebben. Ook dat men in Frankrijk geen zware lammeren wenst. Met deze we tenschap is het goed om met el kaar aktief te blijven en te bezien hoe de afzet verbeterd kan wor den. De Engelse konkurrentie- kracht is verschrikkelijk groot. Zodanig zelfs dat de Franse scha penhouder hieraan dreigt ten on der te gaan in hun eigen land. Dat moet voor ons voldoende zijn om dat produkt te gaan leve ren zoals de konsument dat wenst en niet wat we uit historie produceren. M. Westhuis 12 Vrijdag 1 september 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 12