verzekeringen zlm ver/tondig verzekeren Vlotte ledenvergadering Verzekeringen ZLM Beter en sneller Waarvoor sluit u een levensverzekering? 'De kruik gaat net zolang te water tot zij barst' Tractorbezitters opgelet Vele variaties bij Verzekeringen ZLM De Algemene Ledenvergadering van de Onderlinge Verzekering Maat schappij van de ZLM w.a. die 20 juni jl. plaats vond in hotel Van Tilburg in Steenbergen, is vlot verlopen. De voorstellen zoals die door het bestuur aan de leden ter akkoordverklaring werden voorgelegd, werden unaniem aangenomen. Zo ging men akkoord met het voorstel van de verdeling van de winst, die na het fiat van de Financiële Commissie op de jaarstukken als volgt plaats vindt: aan de algemene reserve zal 1.711.328,— worden toegevoegd en naar de egalisatiereserve gaat een bedrag van 975.646, In de vacature J.C. Geluk in de Fi nanciële Commissie wordt voorzien door de benoeming van de heer P. Risseeuw te Cadzand. De voorgestel de statutenwijziging en de wijziging van de reglementen zijn onveranderd goedgekeurd. Ze gaan in per 1 janua ri 1990 (zie ZLM-blad van 2 juni jl.). Tijdens de bijeenkomst werd af scheid genomen van de bestuursle den de heren C.J. Almekinders uit Retranchement en de heer E.L. de Koeijer uit Burgh-Haamstede. Ook de heer A.C. Timmermans uit Raamsdonk treedt af. Hij kon we gens ziekte niet aanwezig zijn. Hun bestuursplaatsen zullen niet opnieuw worden bezet. De voorzitter, de heer L.W. van Nieuwenhuyzen, memo reerde dat de vertrekkende bestuur ders jarenlang krachtdadig en vooruitziend hebben meegedacht in een zich sterk ontwikkelend bedrijf als dat van Verzekeringen ZLM is. "Zij hebben daarbij de relatie met het moederbedrijf ZLM steeds ge koesterd. In die sector - waaruit zo veel initiatieven zijn voortgekomen - hebben wij onze wortels. Dit alles mede in het belang van de leden in die bedrijfstak waarvan u een goede vertegenwoordiger was. Dank voor uw inzet in al die voorbije jaren". In een persoonlijk woord roemde hij de kennis van de heer De Koeijer. "U kwam altijd goed beslagen ten ijs." Tot de heer Almekinders zei hij dat deze vaak het element vrolijkheid in de vergaderingen had ingebracht: "Maar er viel daarbij altijd wel een diepe en ernstige ondertoon te be luisteren". Ook de voorzitter van de beroeps commissie, de heer J. Nieuwenhuij- se te Lewedorp, werd uitgeluid. Tevens werd als lid van deze commis sie benoemd mevrouw C.M. Dees te Waarde. Voorzitter Van Nieuwen huyzen merkte naar aanleiding van het aftreden van Nieuwenhuijse op dat de beroepscommissie in haar 23-jarig bestaan slechts één keer in aktie moest komen. "Op zich is het een goed teken dat de commissie slechts één keer een uitspraak heeft moeten doen over een royement van een verzekerde. Uit het feit dat u de verzekerde toen in het gelijk heeft gesteld mag uw objectiviteit als com missie worden afgeleid. We realiseren ons dat u uw mensenkennis, inzicht en rechtvaardigheidsgevoel onvol doende in deze funktie hebt kunnen benutten." Nieuwenhuijse merkte in een reaktie op dat het de overweging waard is om de commissie iets beter te informeren over de gang van zaken binnen Verzekeringen ZLM dan het gemiddelde lid. J. Wierenga Op de voorpagina van dit blad heeft u kunnen lezen dat uit het recen telijk door de konsumentenbond uitgevoerde onderzoek m.b.t. de schade-afwikkeling, onze maatschappij weer als beste (samen met on ze zustermaatschappij D.L.G.) tevoorschijn is gekomen. Vanzelfspre kend doet dit ons genoegen en streelt een dergelijk resultaat onze ij- delheid. Echter, adeldom verplicht en op ons rust de taak dit nivo te handhaven. Unieke service De samenwerking met reparateurs kan daar zeker toe bijdragen. Nog te weinig verzekerden blijken hiervan op de hoogte en maken derhalve nog geen gebruik van deze service. Daar om nog maar eens in het kort hoe u dient te handelen om van deze unie ke service gebruik te maken en wat de voordelen voor u zijn. Hoe werkt het Direkt na een ongeval belt u het be kende nummer 01100 - 38888 (dag en H. Meeuwsen nacht, 7 dagen per week, bereik baar). Kunt u met uw auto niet meer rijden dan wordt deze naar het in uw omgeving geselekteerde reparatiebe drijf gebracht. Als u nog met uw auto kunt rijden, brengt u hem er zelf heen. Dit bedrijf mag onmiddel lijk met de reparatie beginnen. Daar naast zal nog dezelfde dag of de dag daarna onze ekspert de schade opne men. Er ontstaat dus geen enkele vertraging. Bovendien krijgt u bij dit bedrijf een leenauto mee voor een prijs die niet hoger is dan wanneer u met uw eigen auto rijdt. Als uw auto gerepareerd is krijgt u een perfekt ge repareerd en schoongemaakt voer tuig terug met een schriftelijke ga rantie. Over de betaling hoeft u zich geen zorgen te maken. Dat doen wij voor u. Slechts het eigen risiko dient u aan de reparateur te betalen. Kunt u ons eigenlijk één reden noe men waarom u geen gebruik van de ze service zou maken? H. Meeuwsen Reparateurs waarmee de samenwerking aangegaan is bieden snelheid en per- fektie in reparatie van uw voertuig. Tevens wordt een schriftelijke garantie afgegeven Deze woordspeling slaat in dit geval eens niet op het veel besproken milieuaspekt, waar ieder de mond van vol heeft (en terecht). Als buitendienstmedewerker ben ik gekonfronteerd met enkele uit zonderlijke schade's aan traktoren, waarbij ik speciaal de aandacht wil vestigen op het rijden met een tandemas-kipper of zware giertank die aan de traktor gekoppeld zijn. Hoge belasting De verbinding tussen de traktor en de kipwagen komt meestal tot stand door een kipperknobbel, (Franse trekhaak of de bekende Pateertrek- haak). In verband met de hoge verti- kale belasting (oplegdruk) op de traktor moet hier in een deugdelijke inrichting worden voorzien. Bij een herhaaldelijke overbelasting van de oplegdruk gaat het in de praktijk regelmatig mis. Laat u vooraf informeren in hoeverre de trekhaak van de traktor belast mag worden Vrijdag 11 augustus 1989 D. Engels De vertikale belasting op de traktor kan variëren van 1.500 tot 3.000 kg. Helaas komt het nog voor dat een kipwagen of zware giertank aan de zwaaihaak wordt gekoppeld, welke bij verschillende traktoren tot een maksimale oplegdruk van 1.000 kg mag worden belast; het is dan ook niet vreemd dat bij een herhaaldelij ke grote overbelasting dit eens mis gaat, met alle gevolgen vandien. Laat u vooraf informeren Het verdient dan ook de aanbeveling om alvorens een kipwagen of zware giertank aan de traktor te koppelen, u te laten informeren door de leve rancier van traktor of kipwagen of uw trekhaak wel geschikt is voor dit werk. Ik hoop dat het hiervoor gege vens advies u veel 'ongemak en kosten kan besparen. D. Engels Vaak komen wij onderweg of telefo nisch ter ore dat onze verzekerden nog niet weten dat wij óók de wen sen kunnen regelen op levensverze- keringsgebied. Dit kan een levens verzekeringshypotheek of spaarhy potheek betreffen maar ook een pensioen voor de oude dag of voor overbrugging van de VUT tot 65 jaar. Fiskaal aantrekkelijk Het kan ook een normale risikover- zekering betreffen om het overlij- densrisiko in te dekken; zodat na bestaanden niet blijven zitten met hoge hypotheekschulden of met geldzorgen omdat ze eigenlijk geen gezinszorg kunnen betalen terwijl die als gevolg van het overlijden van moeder wel nodig is. Het kan ook een 'spaarverzekering betreffen waardoor u doelgericht kunt sparen voor toekomstige voorzieningen, zo als studiekosten voor de kinderen die nu onder of rond de 7 jaar zijn. Dit kan zelfs fiskaal aantrekkelijk geregeld worden zodat u nu belasting- aftek geniet om in de toekomst voor uw kinderen te sparen. A.J. Hoondert Allround Al deze mogelijkheden biedt Verze keringen ZLM haar klanten. Wij ad viseren u en trachten uw wensen zo veel mogelijk te realiseren, waarbij we tevens proberen om de fiskus in uw voordeel aan te wenden. Als u dus op het gebied van levensverzeke ringen iets wenst te regelen dan kunt u terecht bij Verzekeringen ZLM; uit bovenstaande blijkt dat wij wat levensverzekeringen betreft all round zijn. A.J. Hoondert

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 7