Polen oogsten volop in "Mekka" fruitteelt zuidelijke landbouw maatschappij Inzet Hoogtepunt Verzekeringen ZLM - nog steeds een goede keus VRIJDAG 11 AUGUSTUS 1989 77e JAARGANG NO. 3984 land- en tuinbouwblad Zeer geïnteresseerd volgende Polen het sorteren van de appels bij de gebrs. Zuidweg. Bewondering alom voor de efficiëncy op dit bedrijf. Met geen stok waren ze weg te krijgen uit de boom gaard van het proefstation voor de fruitteelt op Wilhel- minadorp. Gretig dromden ze steeds weer rond voorlichter C. Kortleve om maar niets te missen van zijn uitleg. Hoe wordt er gesnoeid, wanneer, wat is de idea le boom, zijn de beste rassen, welke onderstammen worden gebruikt, welke plantsystemen en waarom enz. enz. De groep van 40 Poolse fruittelers geniet zichtbaar van alles wat hier kort bij elkaar aan proeven is bijeengebracht. Gretig zuigen ze de informatie op, om die thuis op het bedrijf zonder enige twijfel zoveel mogelijk toe te gaan passen. Want Nederland heeft een naam te verliezen bij de fruittelers in Polen, zo verzekert mij de leider tevens vertaler van de groep, dr. Eberhard Makosz, die in Polen een vooraanstaande funktie be kleedt bij de Poolse tegenhanger van onze Nederlandse Fruittelers Organisatie NFO. "Jaren geleden, zo vertelt dr. Eberhard Makosz zijn de eerste kontakten met de Nederlandse fruitteelt al ge legd. Dankzij de inzet van medewerkers van Wilhelmi- nadorp zijn toen fruitteeltbedrijven in Zuid-Polen gesticht op Nederlandse leest. Die bedrijven zijn voor heel Polen als voorbeeld gaan dienen. Volgende bezoe ken van medewerkers van ZLM en het proefstation aan Polen hebben zoals bekend geleid tot de ondertekening in najaar 1988 van een uitwisselingsverdrag tussen de ZLM en de Poolse Fruittelers Organisatie. In het kader daarvan zijn de Poolse fruittelers van 6 tot en met 12 augustus bij de ZLM te gast. Ze zijn ondergebracht bij gastgezinnen in Zeeland en West-Brabant. Wat de Poolse fruittelers bij hun Nederlandse kollega's zo aan spreekt is de intensieve en effektieve bedrijfsvoering. Makosz: "Hoe spelen jullie het klaar om met betrekke lijk weinig arbeid zo veel produkt te krijgen. Dat willen we graag weten en ook toe gaan passen. Jullie zijn op fruitteeltgebied gewoon de beste", zo komplimenteert hij zonder enige terughoudendheid. Het werkbezoek van de 34 Poolse mannen en 6 vrou wen begon maandag met een zeer geslaagd bezoek aan de Veiling CVZ te Kapelle. De inleiding van direk- teur E.T.A. Maerman over ontstaan en funktioneren van de veiling werd gevolgd door een diepgaande diskussie over het veilingsysteem als zodanig. In Polen kent men dit systeem niet. Er is overigens nauwelijks handel in fruit. Wat niet rechtstreeks aan partikulieren, of aan winkels kan worden afgezet moet noodgedwongen worden geleverd aan de Staat. Makosz: "We vinden dat jullie veilingsysteem zeer goed in elkaar zit. We zijn daar jaloers op en zullen dat noodgedwongen ook nog wel jaren blijven want voor wij zover zijn zal er nog heel wat moeten veranderen in ons economisch systeem. Er zal veel meer geproduceerd moeten worden en ook moet de particuliere handel gestalte krijgen. Een vei lingsysteem is bij ons nog verre toekomst, een droom. Ze kan alleen funktioneren in een maatschappij met be tere democratische verhoudingen. Daar moeten we langzaam maar onmiskenbaar naar toe. Alleen dan kunnen de voor ons volk zo noodzakelijke vertrouwen in de toekomst en de motivatie terugkomen. Ook tij dens de rondleiding door het veilinggebouw en de door CVZ aangeboden lunch gingen de diskussies over der gelijke fundamentele vraagstukken onverminderd voort. Bij een aansluitend bezoek aan het bedrijf van de familie Buijsrogge in Kapelle kreeg met name de teelt van zwarte bessen de aandacht. De interesse ging vooral uit naar het mechanisch oogsten van de bessen en naar de boomkwekerij. Met een ontvangst op het provinciehuis in Middelburg werd de eerste werkdag afgesloten. Het bezoek aan Wilhelminadorp dinsdag was duidelijk een hoogtepunt. Hier in dit Mekka van de fruitteelt kon den de telers hun hart ophalen. Alleen al het proefstati on als zodanig is voor hen een bezienswaardigheid, zo Jaarvergadering Op 20 juni jongstleden werd te Steenbergen de 38ste Al gemene Ledenvergadering van Verzekeringen ZLM ge houden. Naast een wijziging van artikel 16 lid 1 en 2 van de Statuten, waarvoor wij u verwijzen naar het betref fende bericht op de verzekeringspagina's, werden hete Landbouwwerktuigen- en het Caravanreglement goedge keurd, evenals enkele wijzigingen in het reglement voor de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Omdat de donateurs-editie in juli niet is verschenen treft u pas in dit nummer een verslag van deze vergadering aan. Wet Personeelsregistratie Voor het goed kunnen uitoefenen van hun taak beschik ken bedrijven en instanties over allerlei persoonsgege vens. Dit betekent dat op een groot aantal plaatsen gege vens betreffende uw medische of financiële positie, uw burgerlijke of kerkelijke staat, uw liefhebberijen, eet- of koopgewoonten bekend en toegankelijk zijn. In verre weg de meeste gevallen is dit noodzakelijk voor een bete re dienstverlening. Voor het opslaan van die gegevens wordt echter in toene mende mate gebruik gemaakt van geautomatiseerde bestanden. Het is ondenkbaar geworden dat de kaarten bak van vroeger nog doelmatig zou kunnen funktione ren. Het gevaar is nu, dat juist door die automatisering bestandsgegevens gemakkelijk uitgewisseld of gekombi- neerd kunnen worden. Dit vormt uiteraard een bedrei ging voor uw privacy. Om die reden is per 1 juli jl. de Wet Persoonsregistraties van kracht geworden. Het doel van deze Wet is het beschermen van uw privacy door het vastleggen en het gebruik van persoonsgegevens aan een aantal regels te binden. Het zou te ver voeren om in dit stukje daarop uitvoerig in te gaan. Voor ons betekent het echter dat wij u vanaf 1 juli jl. moeten meedelen dat de door u verstnkte gegevens zijn vastgelegd in onze bestanden. Voor u betekent het dat u het recht krijgt ons te vragen welke gegevens zijn opgenomen, terwijl hier op tevens korrektierecht verkrijgt. Als u hierover meer wilt weten, kunt u zich wenden tot de Stichting Waak zaamheid Persoonsregistratie, Postbus 711, 1000 AS Amsterdam of (alleen voor leden) tot de Konsumen- tenbond. De snelste service Nu we het toch over de Konsumentenbond hebben; deze instelling heeft weer een enquête gehouden onder een groot aantal leden naar de snelheid waarmee verzeke ringsmaatschappijen schade afwikkelen en naar de mate van tevredenheid over die afwikkeling. Evenals een aantal jaren geleden skoorde Verzekeringen ZLM weer het hoogst. Nu hoort u het ook eens van een ander: 'Bij Verzekeringen ZLM bent u Verstandig Ver zekerd'. J. Visscher, adj. direkteur vertelde de heer C. Kortleve, die na enige bezoeken aan Polen goed van de fruitteeltsituatie aldaar op de hoogte is. "Daar kennen ze dat niet zo en doen de telers meer op eigen houtje." Na de inleiding van Kortleve uitvoerig vragen over de struktuur van het onderzoek. Wie be taalt dat allemaal. Hebben de telers ook zeggenschap in de proeven, hoe werkt de voorlichting. Hoe zijn de relaties tussen het wetenschappelijk onderzoek in Wa- geningen, de proeftuinen en Wilhelminadorp en wie in formeert de telers. Wat kost een advies. Verbazing op de gezichten als Kortleve tijdens de rondleiding langs de honderden proeven vertelt dat sommige proeven na een paar jaar al weer beëindigd worden. Alles over plantsystemen bij appels willen ze weten, snoeien, fer- tigatie. Het naadje van de kous. Hier zijn ze duidelijk be zig om te oogsten. Er wordt opgeschreven of op het celluloid van foto's en camera vastgelegd. "Om", zo verzekert de heer Makosz ons, "thuis op het bedrijf zo veel mogelijk toe te gaan passen. Tijdens de lunch in het Landbouwhuis aan de Grote Markt blijkt dankbaar heid voor het tot dusver gebodene uit de woorden van de voorzitter van de Poolse tuinbouwvereniging de heer G. Ferenstein. De tweede dag werd besloten met een bezoek aan het bedrijf van de familie Zuidweg in Kapelle (zie foto). J. WIERENGA

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 1