VOO It IN >0 VIE OIIW V 'Mijn mooiste plekje' winnend opstel Samen naar Studiedag 'Toekomst Land- en Tuinbouw' Invriezen nu! Mag ik me even voorstellen? - - A ÊuM Agrarische Studiereizen naar Barcelona onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant. Redaktieadres: Mevr. P. J. de Rooy-Janse M.A. Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge. Mijn naam is Els Geilvoet- Bevaart. Geboren net na de oor log in Nieuw Helvoet en thans woonachtig in Oud-Vossemeer. Met ingang van dit nummer van het ZLM- Land- en Tuinbouw blad ben ik lid van de perskom missie voor Noord-Brabant. Ik hoop dat het een plezierig en leer zaam lidmaatschap mag zijn. E. Geilvoet-Bevaart Hieronder het winnende opstel van de wedstrijd 'Waag de sprong'. Alle andere inzendsters bedankt voor uw inzending/pen- nevrucht. U ontvangt uw stukje binnenkort terug, 't Was leuk om de stukjes te lezen en de verschil lende kijk op 't onderwerp te on dergaan. De perskommissie Gary) 'Mijn mooiste plekje ontstond vele jaren terug in mijn fantasie. Gebo ren in de grote stad boeide mij als klein meisje al de prachtige platen van Jetses die in mijn schoolklas aan de muur hingen. Ik was dat meisje met dat mooie schortje aan dat door speelde tussen kippen, koeien en gei ten terwijl op de achtergrond op het land de hooischelven er hun vorm kregen. Liefde voor dieren en plan ten kreeg ik al heel jong thuis. Niet in de minste plaats door de zelfver- zonnen sprookjes die mijn moeder me vertelde en waarin dieren, elfjes en kabouters die in bomen en bossen leefden een héél grote rol speelden. Vrijdag 11 augustus 1989 Later maakte ik m'n eerste herba rium en verzamelde alle mogelijke bladeren die er maar voorhanden waren. De droom, over dat mooie plekje waar ik eens zelf zou kunnen wonen was er nog steeds, maar het zou wel altijd een droom blijven. Toch is bij mij die droom uitgeko men. Zeventien jaar geleden stonden mijn man en ik op één van de mooiste plekjes in Duiveland. Die plek, was één groot golvend koren veld, grenzend aan de polder, om ringt door bomen en behorende bij een klein dorp waar wij ons, vanaf de eerste minuut, direkt thuis voel den. Op dit plekje zijn wij gaan wo nen. Wij maakten er onze tuin, één die beantwoorde aan mijn vroegere droom. Een tuin waarin je altijd van alles zag en beleefde. Het uitzicht uit ieder raam was balsem voor het oog. Het hele jaar door waren er bloe men, bomen en planten. Er was een vijver waarbij van alles gebeurd. Er werden vogels geboren in het voor jaar en gedood in de winter door de torenvalk. Enkele jaren achtereen bezocht een ijsvogel onze vijver waarnaar we achter de ramen adem loos en met grote bewondering naar stonden te kijken, hoe dit schitteren de stukje onze goudvissen ver orberde. Er waren eendennesten en koolme zen hadden er hun eigen huisje, de winterkoning nestelde er, vóór mijn keukenraam. Eens, in de winter, was er een bonte specht (hangende aan de opgehan gen vetbal in de boom) die alle ande re liefhebbers voor ook zo 'n lekker hapje verjoeg. De gakkende over trekkende ganzen die in V-vorm overvlogen, dat alles maakte ons sprookje op dit mooiste plekje kompleet. Sinds enkele maanden is mijn droom gebroken. De liefste die ik bezat is er niet meer. Ik word niet geroepen van: 'Kom vlug! Kijk daar eens in de boom, er zit een héél bijzonder vo geltje! Nooit meer zal ik er mijn man zien staan met z'n fototoestel, gebogen over de pas uitgekomen zwanebloem of bloeiende rietorchis. Samen hadden we hier op dit plekje onze wortels gekregen. Alles hier herinnert mij nu heel bewust hoeveel we van dit plekje hielden. De herinnering hieraan zal mij doen verder leven. Want ik houd van dit plekje!' mevrouw S.A. Ie Noble-Dasberg Nieuwerkerk Op 1 september a.s. wordt in de Ree horst te Ede een landelijke studiedag gehouden met betrekking tot de on zekere toekomst van de land- en tuinbouw. De Agrarische Beleidskommissie van de Nederlandse Bond van Plat telandsvrouwen organiseert deze studiedag naar aanleiding van de Tweede Kamerverkiezingen op 6 september 1989. Belangrijk onder deel zal zijn: het Nationaal Milieu Beleidsplan, waarbij op deze dag de standpunten van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen gepresenteerd zullen worden. De dagindeling is als volgt: 's Morgens een inhoudelijk deel, met als inleider de heer J. Doornbos, voorzitter van het Landbouwschap en de heer J. Roemaat, voorzitter van het Ned. Agrarisch Jongeren Kontakt. 's Middags zijn de volgen de politici bereid gevonden met ons van gedachten te wisselen: de heren J. van Noord - CDA, S. Huys - PvdA, P. Blauw - VVD en mevr. R. Beckers van Groen Links. We verwachten dat velen van uw be reid zullen zijn om voor deze bijeen komst op 1 september met ons naar de Reehorst in Ede te gaan. Voor verdere informatie over het volledige programma en voorbereidend mate riaal kunt u zich wenden tot het agrarisch kommissielid in uw ge bied. Graag uw reakties en/of opga ven vóór 22 augustus a.s. Namens de Provinciale Agrarische Kommissies van Noord-Brabant: R. Crezee-Dam, tel. 01684-2621 en Zee land: S. Hanse-Verburg, tel. 01119-1265. Vier provincies, Gerona, Barcelona, Lerida en Tarragona, vormen de landstreek Cataluna, een groot ge deelte van Noordoost-Spanje, onge veer even groot als Nederland. De hoge toppen van de Pyreneeën in het noorden, de Middellandse Zeekust met talloze kleine baaien met hoge kliffen in het oosten, de op architec tonisch gebied schitterende steden Barcelona en Tarragona hebben van oudsher vele bezoekers naar dit ge deelte van Spanje getrokken. Cata luna is echt een kijkje, van 9 tot en met 16 september 1989, waard. Ie dag: Vlucht Amsterdam- Barcelona, de hoofdstad van Cata luna met 1,8 miljoen inwoners. 2e dag: stadsrondrit en wandeling door Barcelona. 3e dag: naar de stad Leri da, ontstaan rondom een Arabische citadel. Later werd het alcazar om gebouwd tot kathedraal die nu de grote bezienswaardigheid van de stad is. Onderweg bezoek aan een fruitkwekerij, irrigatiewerken en een fruitinpakstation. 4e dag: op weg naar de badplaats Lloret de Mar aan de Middellandse Zee, bezoek aan het beroemde klooster Montserrat. 5e dag: dagekskursie in noordelijke richting met bezoek aan agrarische bedrijven en een boottocht op het meer van Banyoles. 6e dag: in Figue- ras bezoek aan het museum van de onlangs gestorven surrealistische schilder Salvador Dali, ingericht in het oude stadstheater. 7e dag: in Blanes, de laatste badplaats aan de Costa Brava, bezoek aan de botani sche tuin. 8e dag: terugkeer per vliegtuig naar Nederland. En verder: Schotland, 10-19 augustus, 10-daagse boot/rondreis per bus. In prijs verlaagd! Hongarije, 15-22 augustus, 8-daagse vliegreis/rondreis per bus Luxemburg, 4-9 september, 6-daagse busreis Voor uw aanmelding, nadere infor matie over deze en volgende reizen of het aanvragen van de brochure, kunt u opbellen naar het Sekretari- aat van Agrarische Studiereizen, me vrouw L. Deumer, Kleine Oord 179, 6811 HZ Arnhem, 085-512087 (eventueel 085-427784), tussen 08.00 en 17.30 uur. Verzorgd reizen in vertrouwd ge zelschap! 19 Zeker voor mensen die van plan zijn of die zich zeer recentelijk een diepvrieskist of kast hebben aangeschaft en voor diegenen on der ons, die al lang een diepvries in hun bezit hebben is nu de tijd aangebroken de voorraad weer op peil te brengen. Voor de ko mende winter of voor het gemak van de gebruiker in deze zomer maanden zijn er vele produkten volop aan de markt, de keuze in groente en fruit is ruim en rela tief vrij goedkoop. Maak daar dankbaar gebruik van, zeker voor het invriezen. 'Invriezen' is de beste vorm van konserveren in de huishouding, omdat praktisch alle voe dingsmiddelen kunnen worden ingevroren. Een manier van konserveren waarbij pech praktisch niet voor komt. Iets wat bij het zogenaam de wecken (steriliseren), vroeger een bijzonder populaire vorm van konserveren, nog wel eens goed mis kan gaan. Veel ouderen onder ons weten dat nog wel! We gaan hier niet in op de techni sche aspekten van een diepvries- kist of kast, wel zijn er enige al gemene tips die van belang kun nen zijn, zoals: laat het deksel of de deur nooit te lang openstaan, verwijder van tijd tot tijd de rijp die bij het openen ontstaat. Laat uw diepvriezer (mits u niet in het bezit bent van één die automa tisch dooit) ontdooien op het tijdstip waarop de voorraad het kleinst is. Verder: gebruik of verwerk ont dooide produkten zo snel moge lijk, daar de produkten snel in voedingswaarde achteruitgaan. Bovendien beperkt men daarmee de bakteriëngroei. Daarom ook, vries de produkten nooit opnieuw in. Een uitzonde ring op deze regel kan gemaakt worden voor rauwvlees, dat na behandeling wel weer kan wor den ingevroren. Van belang kan ook het verdelen van de porties zijn, zorg er voor dat het juist ge noeg is voor het doel dat u be oogt, zodat u niet blijft zitten met de restjes! Schrijf op de bak jes of bekers eventueel het ge wicht, de data, maar vooral wat er in zit (speciale etiketjes en stif ten zijn in de handel verkrijg baar). Let op dat er bij het inpak ken van uw produkten niet te veel lucht in de verpakking blijft zitten (indien mogelijk vakuum trekken), lucht geeft alleen maar ruimteverlies. Daar bij het invriezen de produk ten enigszins gaan uitzetten,. is het van belang bijvoorbeeld bak jes of bekers niet helemaal te vul len. Vul ze zodanig dat het 1 a 2 cm onder de rand blijft. Ook de verpakking die u gaat ge bruiken is van zeer groot belang. Werden er in het verleden veel wegwerpplastic bakjes, vellen, zakjes en aluminium gebruikt, vandaag aan de dag gaat men meer en meer over op het gebruik van geprepareerde kartonnen bakjes en bekers en in het bijzon der polyethyleen bakjes met goed bijpassende deksels (Tupperwa- re). Een iets grotere investering, dat wel. Maar de voordelen zijn navenant, het kan steeds weer opnieuw gebruikt worden, bo vendien laten ze zich gemakkelijk stapelen. Maar meer nog, u be wijst er het milieu een bijzonder grote dienst mee. Gaat u de groente invriezen, ge bruik dan uitsluitend eerste kwaliteit, bovendien moet de groente een hoge graad van vers heid bezitten. Optimale resultaten te bereiken, zo hygiënisch mogelijk. In de re gel wordt de groente voor het in vriezen afgeblancheerd, uitzon deringen daargelaten. Behalve zout, laurier, vanille, kaneel, je neverbes, citroen en suiker kunt u beter geen andere kruiden of mengsels gebruiken, daar na ver loop van tijd 4 weken) de smaak gaat veranderen, meestal niet ten goede. Laat na wat alge mene informatie het onderstaan de groentetabelletje een geheu gensteuntje of leidraad voor u zijn, t.z.t. volgt ook het invriezen van bijvoorbeeld vlees en deegwaren. sperzie- en andere goed in te vriezen bonen doperwten goed in te vriezen broccoli bloemkool komkommer wortelen bietjes iets minder goed in te vriezen goed in te vriezen iets minder goed in te vriezen goed in te vriezen goed in te vriezen groene kool goed in te vriezen savooie, Chinese koolrabi paprika in te vriezen goed in te vriezen peterselie goed in te vriezen bladselderij kervel, bieslook champignons iets minder goed in te vriezen gebakken spruitjes m te vriezen rode kool, witte goed in te vriezen en spitskool spinazie, paksoi goed in te vriezen andijvie, lamsoren soepgroente goed in te vriezen tomaten suikermais iets minder goed in te vriezen goed in te vriezen 3 a 4 min. blancheren bewaartijd 10-12 mnd. 1 Vi a 2 min. blancheren bewaartijd ±12 mnd. 3 min. blancheren bewaartijd 10-12 mnd. hele kool 4 min. blancheren, de roosjes 2 min. bewaartijd 10-12 mnd. rauwe, heel of in schijven of stukken bewaartijd 9-10 mnd. in stukken 4 min. blancheren bewaartijd 10-12 mnd. bijna gaar koken, pellen en schaven bewaartijd 10-12 mnd. niet te grof snijden, 2 min. blancheren bewaartijd 10-12 mnd. schijven of blokjes, 3 min. blancheren bewaartijd 10-12 mnd. rauw, in ringen zonder zaad bewaartijd 8-10 mnd. rauw, gehakt of als bosje bewaartijd 10-12 mnd. goed schoon wassen, rauw of 3 a 4 min. blancheren of in boter bewaartijd 8-10 mnd. 3 a 4 min. blancheren bewaartijd 8-10 mnd. fijngesneden, 4a 5 min. blancheren, voorgevroren in het koude kookvocht dopen 2 3 min. blancheren event, hakken of snijden bewaartijd 10-12 mnd. 3 a 5 min. blancheren event, met kruiden (zie boven) bewaartijd 4-6*mnd. evet. ontvellen (eerst onderdompelen in heet water) alleen nog geschikt voor puree bewaartijd 4-6 mnd. de kolven 10 a 13 min. blancheren alleen de korrel 4 a 5 min. bewaartijd 10-12 mnd. Sukses! M.A. van der Vliet

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 19