Bekalken in nazomer en herfst Rundveehouderij nog steeds topperop Flevohof Kleine schatten van Schouwen-Duiveland9 In 's Heer Hendrikskinderen herleeft een oud ambacht De Flevohof in Biddinghuizen heeft, met al zijn groene attrac ties, nog steeds dezelfde topper: de veehouderij. Het bedrijf met zijn hoofdzakelijk Fries- Hollandse melk- en kalfkoeien is een van de hoogst gewaardeerde onderdelen. Het is dan ook een heel bijzonde re attractie in dit themapark. Van heel dichtbij immers maakt men er kennis met een modern geoutilleerd en volledig in bedrijf zijnde rundveehouderij. Hoezeer het een 'echt' bedrijf is, spreekt uit de produktiecijfers: de jaar- produktie, gemeten over 313 da gen, en uitgaande van een gemid delde van 110 koeien, is 6100 kilo melk per koe, met een vetpercen tage van 4,20% en een eiwitge halte van 3,32%. Het publiek dat het bedrijf be kijkt, hoeft dieren en personeel niet te storen. De melkstal heeft glazen wanden. De bezoeker kan toch van dichtbij kijken naar het melken. Dat is ook mogelijk bij de kraamkamer. In die kraamstal staat overigens ook een video camera opgesteld, zodat de vee houder in zijn woning de situatie in de stal in de gaten kan blijven houden. Ten behoeve van de be zoekers is er boven de stal een loopbrug gebouwd. Die maakt het mogelijk een goéd overzicht te krijgen van het geheel, terwijl de dieren toch in een rustige en hygiënische omgeving blijven. De veehouder en zijn medewer kers merken natuurlijk wel, dat hun bedrijf toch even anders is dan het gemiddelde veehouderij bedrijf. Ze krijgen dagelijks veel vragen te beantwoorden. Ze heb ben daarbij gemerkt, dat veel kri tische vragen en opmerkingen voortkomen uit onwetendheid. Met een deskundige uitleg kun nen ze al heel wat misverstanden uit de weg ruimen. Nazomer en herfst zijn bij uitstek geschikte perioden om een te lage pH van de grond door middel van een bekalking weer op het gewenste peil te brengen. Vooral voor die per celen, waarop in het komende jaar gewassen zullen worden geteeld die hoge eisen stellen aan de kalk- toestand van de grond, is een bekal king van het allergrootste belang. Aan de hand van de analyses van het grondonderzoek valt overduidelijk te constateren waar tekorten aan kalk voorkomen of dreigen. Waarom tijdig bekalken? Vrijwel alle kalkmeststoffen zijn zeer moeilijk oplosbaar in water en als zodanig langzaam werkend. In de grond moet de gestrooide kalk- meststof worden omgezet in een oplosbare vorm door de inwerking van het koolzuurhoudend bodem water. Om een zo goed mogelijk ren dement van de bekalking te bereiken dient de kalkmeststof daarom vol doende fijn en droog te zijn, regel matig gestrooid te worden en inten sief met de grond te worden ge mengd. Wordt het najaar benut voor het uitvoeren van een bekal king, dan rest er voldoende tijd om de pH van de grond tegen het aan staande voorjaar op het gewenste peil te krijgen. Bovendien vermijdt men met een najaarsbekalking de meestal drukke voorjaars(kalk)piek. Bekalking van zand- en dalgronden De fijne en droge koolzure kalk meststoffen, al dan niet magnesium houdend, zijn het meest geschikt voor de zogenaamde lichtere gron den. Een tijdige bekalking met ge noemde meststoffen is vooral van belang wanneer deze wordt uitge voerd voorafgaand aan de teelt van kalkminnende gewassen. Hieronder vallen de suiker- en voederbieten, mais en de granen gerst en tarwe, maar ook de grove tuinbouwgewas- sen. Naarmate meer van deze teelten in het bouwplan worden opgeno men, wordt een hoger pH-niveau geadviseerd. Bekalking van kleigrond Voor het bereik en behoud van de zo belangrijke kruimelstructuur voor kleigronden is een hoge kalk- toestand gewenst. Voör deze slib- houdende gronden is schuimaarde de meest aangewezen kalkmeststof. Naast de zeer fijn verdeelde kalk be vat dit nevenprodukt van de suiker industrie nog enkele waardevolle bestanddelen waaronder vijf tot tien procent gemakkelijk aantastbare or ganische stof. Kalkverliezen Door gewasopname en uitspoeling uit de bodem heeft men jaarlijks te maken met onontkoombare kalkver liezen. Wanneer deze verliezen op tijd worden gecompenseerd door een regelmatige onderhoudsbekalking, dan wordt op kleigronden een goede structuur behouden en op de lichtere gronden een optimaal groeimilieu in de bodem gehandhaafd. Benut daar waar nodig de nazomer/herfst voor de uitvoering van de noodzakelijke en renderende bekalking. Zuivelbureau verspreidt brochure over zure zuivelprodukten Hoe worden zure zuivelprodukten gemaakt, wat is hun voedingswaarde en welke effecten hebben zij op de gezondheid? Die vragen komen aan bod in een brochure van Het Neder lands Zuivelbureau: "Het hoe en waarom van zure zuivelprodukten". De brochure wordt op aanvraag ver spreid onder consumenten. De bro chure is aan te vragen bij Het Neder lands Zuivelbureau, postbus 30, 2280 AA Rijswijk, telefoon 070 - 953395. In de openbare bibliotheek 'de stolpe' te Zierikzee is van woens dag 9 tot en met zaterdag 26 au gustus a.s. de tentoonstelling 'Kleine schatten van Schouwen- Duiveland' ingericht. Deze tentoonstelling werd sa mengesteld door de Vereniging Stad en Lande van Schouwen- Duiveland t.g.v. haar gouden ju bileum. De expositie betreft archeologi sche voorwerpen en kleine monu menten. De archeologische voor werpen omvatten vondsten van ca. 3000 v. Chr. tot en met de Middeleeuwen, zoals vuurstenen, pijlpunten, aardewerkpotten, af komstig van Schouwen- Duiveland. Ook de reconstructie (op papier) van een in de Schelp- hoek opgegraven Romeinse boer derij is te zien. Kleine monumen ten zijn sierende onderdelen van gebouwen - gevelstenen, windva nen, makelaars, bovenlichten, poorten - of vrijstaande voorwer pen zoals hekken, palen, pompen e.d. Enkele van deze voorwerpen worden tentoongesteld. Voorts geven veertig foto's een geva rieerd beeld van bewaard geble ven kleine monumenten, die da teren van voor de watersnood ramp in 1953. De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de ope ningsuren van de bibliotheek. Bovenlicht met vredesduif op hoorn des overvloeds, Nieuwe Bo- gerdstraat. Vrijdag 11 augustus 1989 13 De toenemende belangstelling voor het aangespannen rijden heeft weer vraag doen ontstaan naar nieuwe rijtuigen. En zo zien we dat er in binnen- en buiten land weer wagenmakers komen. Na een wat aarzelend begin, waarbij het eerst ging om de restauratie van oude rijtuigen, is het nu volop mogelijk weer nieu we rijtuigen te kopen. De samen gestelde menwedstrijden hebben hiertoe ook een belangrijke stoot gegeven. Er ontstond immers vraag naar nieuwe solide mara thonwagens, die tegen een stoot je kunnen. In het laatste nummer van "Mensport", een periodiek voor de liefhebbers van het aan gespannen rijden (nummer 2 van de 5e jaargang) stonden liefst 10 advertenties van rijtuigbouwers - 8 Nederlandse en 2 Duitse. En dan ontbraken er ook nog enkele bekende Nederlandse wagenma kers, terwijl er ook nog enige bouwers zijn die geen reclame maken. Zo telt ons land al weer meer dan 10 rijtuigbouwers, waar men een rijtuig kan bestellen. Een aantal van hen neemt ook al aan inter nationale paardenvakbeurzen deel. Zij hebben hun afzetmarkt al weten uit te breiden naar Duitsland, België en Frankrijk. En het zou me niets verwonderen als daar binnenkort Engeland aan toegevoegd kan worden. Want wie schetst mijn verbazing toen ik onlangs bij rijtuigstof feerder D.J. Brouwer in 's Heer Hendrikskinderen bij Goes een spiksplinter nieuwe mailcoach zag staan. Deze koets is gebouwd naar ontwerp van de Engelse bouwtekeningen van een post koets uit 1850 door wagenmaker Neeleman uit Zevenhuizen (NH). Smederij Berndsen uit Nieuwer- kerk a.d. IJssel zorgde voor het ijzerwerk en rijtuigschilder Van Ginkel uit Kapel Avezaath teken de voor het prachtige lakwerk. Brouwer heeft er de laatste hand aangelegd wat stoffering en leer werk betreft. De postkoets is ge maakt in opdracht van de heer M. van Buuren in Maasland. Er zijn wel enige eigentijdse verbete ringen aangebracht, zoals kogel lagers en schijfremmen, zodat de koets heel licht loopt en bedrijfs- zeker is. Overigens is het geheel authentiek in handwerk ver vaardigd. Inmiddels is al een tweede post koets in bestelling; een ontwikke ling die we 25 jaar geleden niet voor mogelijk hadden gehouden. Hoe is Brouwer ertoe gekomen dit ambacht te kiezen? Dat is, zo zegt hij, heel geleide lijk ontstaan. Reeds jaren heeft hij paarden. De belangstelling hiervoor heeft hij van huis uit meegekregen. Aangespannen rij den is zijn hobby. Zo'n 25 jaar geleden waren er practisch geen rijtuigen meer, die zonder een grondige opknapbeurt gebruikt konden worden dus restaureerde hij een oud rijtuig voor zichzelf. Hij heeft er de liefhebberij voor en beschikt via zijn beroep ook over de nodige kennis van stoffe ren. Hij wil de rijtuigen in zo ori gineel mogelijke staat terug bren gen. Daarover vindt regelmatig overleg plaats met het Nationaal Rijtuigenmuseum in Leek. Van het een kwam het ander. Kennis sen, die zijn resultaat zagen vroe gen hem ook hun rijtuig op te knappen. Dat ging eerst op vriendschappelijke basis in de vrije tijd. Maar toen de belang stelling bleef groeien, besloot hij een paar jaar geleden half voor zichzelf te gaan werken. Maar het aantal opdrachten nam zo toe, dat hij spoedig besloot ge heel zelfstandig te gaan werken. Hij bouwde een nieuw koetshuis annex werkplaats, waar hij nu met een zoon, die de opleiding op de stoffeerdersschool volgt, vol op werk heeft. Niet alleen aan rijtuigen, maar soms ook aan oude auto's, terwijl het stofferen aan antieke meubelen ook nog het nodige werk verschaft. Al met al een interessante ontwikke ling die het nodige respect af dwingt voor de ondernemers geest die er uit spreekt. Sanders Demailcoach van Nederlands fabrikaat anno 1988/89. Vader en zoon Brou wer leggen er de laatste hand aan. Vader en zoon Brouwer in de werkplaats.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 13