Start gemaakt met tarwe dorsen opbrengsten vallen tegen Kleinverpakking aardappelen op veiling St. Annaland Marktbeeld vroege aardappelen Poolse fruittelers bezoeken ZLM Inlevering formulier steunverlening kleine graanproducenten Eind vorige week is door veel akkerbouwers in het Zuidwesten een begin gemaakt met het dorsen van de wintertarwe. De meesten van hen zijn nog nooit zo vroeg in het jaar -eind juli- met de tarwe begon nen, een record dus. De regen van deze week zorgde ervoor dat de oogst voorlopig even stil ligt, maar desondanks was de neerslag zeer welkom. De landbouw zat al lang op een buitje te wachten. Overi gens was lang niet in alle gevallen de tarwe al dorsrijp, meestal door een nog te hoog vochtgehalte. Wij namen vorige week zaterdag een kijkje in Noord-Zeeland. Vrijdag 28 juli was H. Landegent uit Burgh-Haamstede met het dorsen van de Arminda begonnen. Met een opbrengst van rond de 8,5 ton per ha scoort hij, de droge zomer in aan merking genomen, heel hoog. In de buurt was alleen nog maar Arminda dorsrijp aldus Landegent. "De Obe lisk komt daar doorgaans een dag of tien achteraan." De Arminda had een vochtgehalte van deels 16,1 pro cent en deels 16,6 procent. De tarwe is bestemd voor graan- en meelhan- del Krijger te Renesse. Landegent dorst met een niet al te jonge combi ne, eentje uit 1963. Maar hij doet het nog best. Ook de tarwe van R. Uitdewilligen uit Scharendijke is bestemd voor Krijger. Uitdewilligen was afgelopen zaterdag Urban aan het dorsen. De maaidorser heeft hij samen met twee anderen. Hij ging zaterdag nog lang door, "want ze geven regen af", net zo lang tot het perceel (5'/2 ha) eraf was. De opbrengst viel tegen. J. de Bakker, ook uit Scharendijke, was zaterdag al Obelisk aan het dor sen. Het vochtgehalte was laag, tus sen de 16 en 17 procent. De op W{ R. Uitdewilligen bezig met het dorsen van de Urban brengst viel wat tegen. De Bakker hoopte de 7 ton per ha te halen. Hij had de Obelisk twee keer gespoten tegen bruine roest. Nog nooit kon hij zo vroeg aan de tarwe beginnen, de vroegste datum in het verleden was 31 juli, nu enkele dagen eerder. De Bakker heeft het stro verkocht voor 150,per ha. Verliep het dorsen in de meeste ge vallen vlot, dat was niet het geval bij J.J. de Vrieze uit Scharendijke. Het mechaniek om de combine te lossen funktioneerde niet naar behoren, waardoor er bij herhaling een bout knapte. Een hoeveelheid tarwe op een afdekzeil liet al zien dat er iets niet ging zoals het gaan moest. De Vrieze kon het mankement overi gens zelf weer herstellen. Ook de oogsttijd voor graszaad is nog niet voorbij. W.J. v.d. Velde uit Noordgouwe dorste zaterdag het in zwaden liggende Engels raai. De op brengst hiervan lijkt goed. Het hooi is hij wegens onverkoopbaarheid maar liever kwijt dan rijk, reden waarom hij een verhakselaar achter aan de combine heeft. Van de Velde is daar zeer content mee: "Het ver- hakselde hooi komt mooi egaal over het land, waardoor het helemaal ver- Doordat W.J. v.d. Velde een verhakselaar achter aan de combine heeft be vestigd, heeft hij naar het gedorste graszaadhooi geen omkijken meer. Het komt mooi egaal verdeeld op het land, waar het geheel verteert. teert. Je vindt er na afloop van tijd niets meer van terug. Bovendien gaat het dorsen even snel als zonder verhakselaar". Ook op tweejarig graszaad heeft Van de Velde nog nooit last gehad van schimmelvor ming in het gehakselde hooi. Bij D.G. de Kater te Wissenkerke was Van de Bilt Zaden BV druk be zig met de vlasoogst. Van de Bilt trekt en repelt het vlas in één werk- gang. Onder gunstige omstandighe den, zoals afgelopen zaterdag, kan de tweezadige machine 1 ha per uur aan. Van de Bilt teelt twee rassen: Viking en Ariane, maar om vermen ging te voorkomen -het zaad dient voor zaaizaad- teelt hij op Noord- Beveland enkel Ariane. De vlasbol letjes gaan na gedroogd te zijn naar het bedrijf in Sluiskil, waar ze ge dorst worden. Na geroot te zijn gaat het vlasstro ook daarheen, voor ver dere verwerking. L.K. Veiling St. Annaland gaat in de loop van deze maand over op het klein- verpakken van aardappelen. De aardappelen worden verpakt in een heden van 2Vi en 5 kg. De inpakmachine wordt gehuurd, zodat het financiële risiko gering is. Met de RBT-veiling te Breda zal worden samengewerkt wat betreft de afzet van de kleinverpakte aard appelen: een deel wordt in St. Anna land geveild en een deel in Breda. Voorzitter A.C. Wessels van veiling St. Annaland tijdens de onlangs ge houden jaarvergadering: 'In Breda heeft de kleinhandel dagelijks 20 tot 25 ton nodig, maar een probleem is dat daar 70 procent klasse II aard appelen worden aangevoerd. Voor de kwaliteitsprodukten van Tholen ligt daar een markt'. De Thoolse veiling heeft deze stap genomen om de werkgelegenheid in stand te houden en tevens een meer waarde aan de produkten te geven, waardoor de rentabiliteit van de vei ling toeneemt. Als het kleinverpak- ken een sukses wordt, wordt voor ui en wellicht dezelfde stap genomen. De veilingvoorzitter deelde verder mee dat veiling St. Annaland er niet aan denkt zich op het fusiepad te gaan begeven: 'Zolang er voldoende aanbod van een kwalitatief hoogstaand en goed verzorgd pro- dukt wordt aangevoerd, dan brengt dit zijn prijs wel op, ook landelijk gezien'. Vorig jaar steeg de omzet van veiling St. Annaland van 6,1 tot 7 miljoen gulden. De aardappelen leverden hieraan de grootste bijdrage, in 1987 was dat ƒ4,8 miljoen en vorig jaar 6,1 miljoen. Het batig saldo bedroeg vorig jaar 7.790,(f 10.856, in 1987). De "tweezwadige" pluk/repelmachine van Van de Bilt Zaden BV te Sluiskil. De aanvraagformulieren voor Steunverlening Kleine Graanpro ducenten kunnen tot 15 augustus 1989 worden ingeleverd bij de districtsbureauhouder. Voor Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philipsland dient men de aan vragen in te leveren bij de DBH aan de Westsingel 58, 4461 DM te Goes (Landbouwcentrum). Heeft men nog geen formulier ontvangen, dan kan men er nog om vragen bij de DBH te Goes. Trouwens de DBH houdt zitting in Schouwen-Duiveland de 2e en 4e donderdag van elke maand in het "Huis van Nassau" in Zie- rikzee van 9 tot 12 uur. Voor Tholen en St.Philipsland houdt de DBH zitting in café "Tolrust" in Poortvliet elke 3e donderdag van de maand van 10 tot 12 uur. De aanvoer van vroege aardappelen is dit jaar tot half juli, de tijd dat het échte seizoen is afgelopen, hoewel de aanvoer nog enige tijd doorgaat, vrijwel even groot geweest als vorig jaar, aldus informatie van het PGF. Gedurende de hele maand juni bleef het aanbod achter bij dat van het vo rige jaar, wat een gunstig effekt op de prijs had. Toen in juli de aanvoer boven die van vorig jaar uitkwam, zakte de prijs onder het nivo van 1988. Wel heeft het hele seizoen de prijs duidelijk boven die van 1987 gelegen. De doorsnee veilingprijs kwam in dat jaar uit op maar 35 cent per kg. Vorig jaar was dat ruim twee kwartjes. De belangrijkste teeltgebieden van vroege aardappelen zijn Zeeland (met name Tholen), de Zuidholland se eilanden en West-Friesland. De belangrijkste veilingen voor dit pro- dukt zijn St. Annaland en WFO Langendijk, en ook de ZHZ te Ba- rendrecht. VEILINGAANVOER VROEGE AARDAPPELEN «h f/m 3/6 17/6 24/6 VEILINGPRIJS VROEGE AARDAPPELEN IN CT PER KG J.J. de Vrieze repareert de combine 8 Door warme weer prijs bloemen gedaald Het warme weer van deze zomer doet de aanvoer van snijbloemen op de veilingen toenemen en de vraag afnemen. Op Bloemenveiling West- land was de prijs van snijbloemen in juli, in vergelijking met juli vorig jaar, 20 procent lager. De aanvoer hiervan steeg met tien procent, waardöor de omzetdaling bij de snij bloemen 12 procent bedroeg. Over alle aangevoerde produkten noteer de de bloemenveiling een omzetda ling van acht procent. Van 6 t/m 12 augustus brengen ca. 40 Poolse fruittelers een be zoek aan het Zuidwesten van ons land, op basis van een samenwer kingsovereenkomst tussen de ZLM en de Vereniging van Tuinbouw- en Bijenhouderij Coöperaties in Polen. Het be zoek is het eerste konkrete resul taat van eind vorig jaar tot stand gekomen wederzijdse afspraken om te komen tot technische en commerciële samenwerking. De Poolse fruittelers verblijven bij gastgezinnen. Op het programma staan o.m. bezoeken aan de CVZ, het Proefstation Wilhelminadorp, de ZHZ, de proeftuin Grebbedijk te Wageningen en diverse fruitteelt- bedrijven in het Zuidwesten en de Betuwe. Het gezelschap zal ook worden ontvangen op het Provinciehuis te Middelburg. Vrijdag 4 augustus 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 8