Gras, een goedkoop en struktuur- verbeterend stoppelgewas Positie 'TOP' nu onzeker Met powerflow maaibord behoort ombouwen tot verleden I m. :-m SNUiF: aandeel klasse I zaaiuien moet veel hoger Kostprijs doperwten voor industrie in ons land relatief hoog Mengelingen Tarwe is het meest verbouwde kuituurgewas Minister wijst uienproject af: Bezwaren tegen aanwijzing Oosterschelde als natuurmonument Nu de eerste akkerbouwgewassen van het land zijn, kunnen grasgroen- bemesters worden ingezaaid. Vol gens Barenbrug Holland bv zijn grasgroenbemesters goedkoop, ef- fektief en milieuvriendelijk: 'Gras produceert een wortelmassa die ruim twee keer zoveel effektieve organi sche stof geeft als bladrammenas of gele mosterd'. De graszaad producent ziet vele voordelen voor gras als groenbe- mester. 'Het gras bindt de vrije bo demstikstof en andere mineralen waardoor er minder uitspoelt naar het grondwater. Dat is milieuvrien delijk. Voor de akkerbouwer is de grasgroenbemester een ideaal gewas voor de tussenteelt, de 'winterjas' voor de bodem. De grond is in het voorjaar eerder te bewerken met als voordeel een hogere opbrengst van het volggewas. Minder struktuurbederf De zomerinzaai van groenbemesters Met het door Massey-Ferguson ont wikkelde "Power-Flow" maaibord kan meteen worden overgeschakeld van dorsen van stam naar dorsen uit het zwad, zonder dat het maaibord behoeft te worden omgebouwd. Het tijdrovende ombouwen is overbo dig, doordat met het maaibord gras zaad uit het zwad gedorst kan wor den zonder dat een opraper gebruikt behoeft te worden. Met het maai bord kan ook heel goed koolzaad van stam gedorst worden. Het Power-Flow maaibord is ont wikkeld om aan de vraag naar meer capaciteit te beantwoorden. De Power-Flow band zorgt ervoor dat het gewas gelijkmatig in de machine wordt gevoerd. Deze transportband bevindt zich tussen het mes en de pennevijzel en zorgt ervoor dat het gewas dat afgemaaid wordt direkt naar de vijzel getransporteerd wordt, waardoor de afstand van mes tot vijzel niet meer belangrijk is. Een kort gewas wordt net zo goed inge voerd als een lang gewas. Hierdoor wordt, vooral onder moeilijke om standigheden, de capaciteit met 20 procent verhoogd. Dit bleek onder meer de laatste zaterdag in juli, toen Uit een (overigens vrij grove) verge lijking van de grondstofkosten voor producenten van groentekonserven in zeven EG-landen, in opdracht van de Franse organisatie Unilec, blijkt dat de kostprijs van doperwten in Nederland het hoogst is. De laagste kostprijs, die in West-Duitsland, ligt zelfs ruim een derde onder die in ons land. Bij sperziebonen ligt het geheel anders: de kostprijs in Nederland behoort, samen met die in België en West-Duitsland, tot de laagste in West-Europa. Bij deze kostprijsberekeningen is re kening gehouden met het aandeel dat de fabrikanten gemiddeld bij dragen in de teeltkosten (zaad, oogst e.d.). Buiten beschouwing zijn gela ten verschillen in kwaliteit en ras keuze evenals niet kalkuleerbare af wijkingen in de kontrakten tussen teler en fabrikant in de diverse landen. 6 komt steeds meer in zwang. De ver klaring ligt in het feit dat het gewas al in het najaar en in de winter pro fijt oplevert. In de herfst wordt de grond beschermd tegen struktuurbe derf door herfstregens, mineralen spoelen minder uit en onkruid wordt door het gewas onderdrukt. Tijdens de winter, als de groei nagenoeg stil ligt, houden de worteltjes van de grasgroenbemester de grond bij el kaar. Minder verslemping en een drogere bouwvoor betekent een be ter bewerkbare bodem in het voorjaar. Verhoging organische stof Strukturele voordelen zijn de aan vulling van de organische stof waar door het bodemleven een stimulans krijgt. Het humusgehalte wordt ho ger en mineralen komen geleidelijk beschikbaar. Een akkerbouwer die groenbemesting als vast gegeven in zijn bouwplan inbouwt mag rekenen op een strukturele verhoging van het met behulp van dit maaibord 's mid dags en 's avonds achtereenvolgens 4 ha graszaad (Engels raai) uit het zwad en 5 ha tarwe werden gedorst. Er kon worden gewerkt met rijsnel- heden tot 6 kam per uur, wat bij Granen zijn belangrijke kuituur gewassen. Hun betekenis is on schatbaar groot. Ze zijn als voed sel voor mens en dier onmisbaar. De geoogste oppervlakten van de belangrijkste graansoorten in de hele wereld waren in 1985 als volgt: Aantal landen Graan waar Oppervlakte soort verbouwd keer 1.000 ha Tarwe 96 230.066 Rijst 102 144.674 Mais 127 132.986 Gerst 76 78.560 Sorghum 78 50.191 Millet 61 42.621 Haver 53 25.747 Rogge 39 16.726 Bron: Production Yearbook 1985 van de F.A.O. De gegevens hebben uitsluitend betrekking op granen die om de rijpe korrels worden geteeld. Graangewassen die voor groen voer of silage worden geteeld staan buiten deze gegevens: dit organische stofgehalte van zijn grond. De water/lucht-huishouding wordt beter evenals de capillaire werking. Het waterbergend vermo gen van de grond wordt verhoogd terwijl de mineralen op 't juiste mo ment afgegeven worden. Wanneer zaaien? Zomerinzaai van een grasgroenbe mester geeft in het eerste jaar al voordelen voor het volggewas. Bij aardappelen en granen is de op brengst hoger, suikerbieten reageren positief als de grasgroenbemester droog is ondergeploegd. De zomer inzaai van een grasgroenbemester op stoppelland is in Noord- Nederland mogelijk tot half augus tus en in Midden- en Zuid- Nederland tot eind augustus/begin september. Er is keus genoeg maar het is verstandig om te kiezen voor een ras waarvan het zaad gegaran deerd vrij is van kweek en duist, dus met op de label aan de zak de NAK- norm waardering I'. graszaad dorsen nooit moglijk is als een opraapkleedje wordt gebruikt. Van dit maaibord heeft landbouw- mechanisatiebedrijf Jac. Barendregt BV te Rhoon en Oude Tonge nu vier stuks geïmporteerd en afgeleverd. betekent dat de grote oppervlak te snijmais die in de wereld wordt verbouwd niet is meegerekend. Met zijn areaal van ruim 230 mil joen ha is tarwe verreweg de meest verbouwde graansoort voor de korrel van de gehele we reld. Tevens is tarwe met dit are aal tegelijk ook het meest ver bouwde kuituurgewas van de he le wereld. Rijst is wat de bebouw de oppervlakte betreft het tweede graangewas en tevens het tweede kuituurgewas ter wereld. Mais (korrelmais) komt in beide op zichten op de derde plaats. Vol gens de gegevens wordt mais évenwei in meer landen ver bouwd dan tarwe. Vergeleken bij deze grote drie zijn de andere graansoorten veel minder omvangrijk, al kunnen die andere soorten in bepaalde landen en gebieden wel de be langrijkste graansoort vormen. Het vorenstaande is ontleend aan de syllabus beschrijvende plan tenteelt van de Vakgroep Land bouwplantenteelt en Grasland- kunde van de Landbouw Univer siteit te Wageningen. J.H. Lantinga De posite van het TOP-uienbedrijf (Suiker Unie, voorgeen Gebr. Mol) in 's-Gravenpolder is er niet beter op geworden, nu minister Braks weigert investeringssteun te verlenen voor het zogenaamde uienproject van dit bedrijf. "Ik heb de minister te ken nen gegeven dat wij nu het voortbe staan van het bedrijf in de niet te verre toekomst misschien ter discus sie moeten stellen", aldus Suiker Unie-voorzitter C. Geerligs. Voorgesteld was om, in een meerja rig samenwerkingsverband tussen TOP en uientelers, een investe ringssteun van 35% te verlenen voor de bouw van moderne en aangepaste uienopslagopde bedrijven van de in dividuele deelnemers. Dit in het ka der van de stimuleringsregelingen in de akkerbouw waarvoor de overheid geld beschikbaar wil stellen. Minis ter Braks heeft, onder meer in over leg met het dagelijks bestuur van het Landbouwschap, laten blijken dat het uienproject te weinig vernieu wend is. Enorme klap "Dit is een enorme klap, één van de Het aandeel klasse I van de zaaiuien moet veel hoger, aldus de Stichting Nederlandse Uien Federatie (SNUiF) in haar nieuwsbrief van juli jl. Op dit moment bestaat 99 procent van de eksport uit klasse II. In de nieuwsbrief wordt ingegaan op de 'kwaliteitsbeoordeling van zaaiui en veldsgewas'. De noodzaak hier toe wordt geïllustreerd door de ge daalde eksport: in 1982 had ons land in West-Duitsland nog eenmarkt aandeel van 50 procent, nu nog maar 30 procent. De produktie van kwaliteitsuien moet hierin weer ver betering brengen. De SNUiF legt uit waarom de sektor het aandeel klasse I moet verhogen. 'Wil de uienteelt voor de producent aantrekkelijk zijn, dan moet de prijs af-land onge veer vijftien cent zijn. Rekening houdend met kosten voor de afne mer zoals transportkosten, verwer kingskosten en de prijs die op de eksportmarkt voor klasse II kan worden gemaakt betekent dat de af nemer gekonfronteerd wordt met smalle winstmarges en in bepaalde gevallen zelf verlies moet aksepte- ren! Verlies wordt niet gekompen- seerd door de goede prijs die een klasse 1 kan opleveren, omdat het aandeel van klasse I te klein is. Met andere woorden: het streven naar een beter kwaliteitsnivo betekent het bewerkstelligen van een zodanige verhouding tussen klasse I en klasse Bij de provincie Zeeland zijn onge veer 130 bezwaren binnengekomen tegen het plan van minister Braks om de Oosterschelde aan te wijzen als natuurmonument. Waterspor ters, pierenstekers, sportvissers en rekreatieondernemers vrezen dat hun belangen worden geschaad als verschillende delen van de Ooster schelde in 1990 tot verboden gebied worden verklaard. Zij tonen overi gens wel begrip voor de bescherming van natuurwaarden. basispunten in de plannen voor de uiensector is weggevallen", reageert de zeer teleurgestelde voorzitter van TOP-eigenaar Suiker Unie, Geer ligs. Hij is van mening dat de akker bouwers niet in staat zijn om zonder een flinke subsidie nog geld te steken in de al verschillende jaren verliesge vende uienteelt. Ook bij suiker Unie wordt zo de motivatie om de voort durende verliezen van het TOP- uienbedrijf aan te zuiveren, steeds geringer. "Ik wil niet op beslissingen vooruit lopen, maar op een gegeven moment is het punt bereikt dat we de zaken moeten gaan heroverwegen. We kunnen niet eindeloos geld naar het bedrijf toe blijven dragen". TOP-directeur P. de Fouw bestreurt "dat er geen stap vooruit gezet is. Dit was een goede kans om binnen redelijke termijn een flinke toevoe ging aan goede bewaarruimte te krij gen. Dit gaat nu onbenut voorbij". De bijna vijftig uientelers die zich als hadden aangemeld, hebben inmid dels een brief van De Fouw ontvan gen, waarin hij het einde meldt van de TOP-pogingen om tot meer mo derne bewaarplaatsen te komen. Jan van Liere, oogst II dat mogelijke verliezen op klasse II gekompenseerd worden door de winst op betere kwaliteiten. Dan wordt het voor de afnemer inte ressant om produkten gescheiden op te slaan omdat de betere prijs zal op wegen tegen de te maken kosten. Te vens zal een betere kwaliteit (minder tarra) leiden tot minder verwerkings kosten (sorteer- en leeskosten). Hier uit blijkt dat het beoordelings systeem een gunstige uitwerking kan hebben naar zowel producent als af nemer. Daarom verdient het in juli 1988 geïntroduceerde kwaliteitsbe oordelingssysteem het om een goede kans te krijgen binnen de uien- sektor'. Wanneer partijen een kontrakt af sluiten op basis van de Algemene Voorwaarden voor de kontraktteelt, in- en verkoop Zaaiuien (AVZ), ver binden zij zich tot deelname aan de kwaliteitsbeoordeling en tot het na komen van de andere spelregels. De SNUiF benadrukt het belang voor de partijen om te weten dat de AVZ van toepassing zijn indien dit in het kontrakt wordt bepaald. Afwijken de en aanvullende bepalingen dienen in het kontrakt te worden opgeno men. Goed overleg tussen producent en afnemer is volgens de SNUiF een wezenlijk element binnen het kwali teitsgebeuren, en: 'Indien andere af spraken in het kontrakt worden op genomen, verdient het aanbeveling deze juridisch te laten toetsen'. Keuring De kwaliteitskeuring kan op twee manieren plaatsvinden, centraal of decentraal. In het eerste geval doet de SNUiF zelf de keuring, op één van haar keuringsstations (Co- lijnsplaat of Biddinghuizen). In het tweede geval doen bedrijven de keu ring in eigen beheer. Terwille van de uniformiteit van beide systemen staat de decentrale keuring onder toezicht van de SNUiF, moeten de keurmeesters door de SNUiF zijn opgeleid en moet gebruik worden ge maakt van dezelfde apparatuur als bij de centrale vorm wordt gebruikt. De ter keuring aangeboden monsters moeten door handel en teler geza menlijk tijdens het verladen worden genomen. Beide partijen zijn dan immers aanwezig en kunnen beoor delen of het monster goed is genomen. Vrijdag 4 augustus 1989 Graszaad dorsen uit het zwad met het power-flow maaibord. Goed is te zien dat geen opraapkleedje wordt gebruikt.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 6