Loonwijzigingen per 1 maart en 1 juli 1989 Scholingsfonds agrarische werknemers van start Met aardappelras Probaat kan J. Valkier overzeese markten vroeg bedienen Dressuur en hogeschool, op een Friese hengst CZAV verwacht goede prijs gerst C0PA bekritiseert Europese Kommissie Waterleidingbedrijven weinig invloed op verdroging natuurgebieden Jaarlijkse brochure VEWIN over grondwater Reservaatsgedeelte Yerseke Moer wordt met 20 ha uitgebreid Waarschijnlijk nog dit melkprijsjaar verhoging melkkwota Hogere rentabiliteit voor glastuinbouw De bedrijven met tuinbouw onder glas in Nederland hadden in 1987 een winst van ruim 24 duizend gul den per bedrijf, of 4% van de kosten. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van het Landbouw- Ekonomisch Instituut (LEI). Aan het eind van 1987 heeft het LEI een raming gepubliceerd over de glastuinbouw, waarvan de uit komsten door de nu gereedgekomen definitieve cijfers worden bevestigd. De eerste monsteruitslagen van brouwgerst bij de CZAV wijzen in de richting van eiwitgehaltes van 10 a 10,5%. Doordat de ei witgehaltes van de brouwgerst in Frankrijk (12 a 15%) en Duits land (12 a 13%) hoog zijn, dreigt er een volgens de CZAV, een te kort aan kwalitatief goede brouwgerst te ontstaan. De Zuid- bevelandse coöperatie denkt dat dit voldoende aanleiding is voor een beduidend hogere marktprijs voor goede brouwgerst in verge lijking met vorig jaar. De lonen in vrijwel alle CAO's in de land- en tuinbouw zijn per 1 maart en 1 juli 1989 gewijzigd. Er zijn functiejaren bijgekomen en er is sprake van een algehele loonsverho ging. Vooral de inschaling in func tiejaren geeft de nodige problemen. Met enkele voorbeelden laten we zien hoe de inschaling plaatsvindt. Per 1 maart is de opbouw van de loonschalen veranderd. In alle func tieklassen zijn nu voor werknemers van 22 jaar en ouder een of meer functiejaren ingebouwd. De lonen van werknemers onder de 22 jaar zijn daarvan afgeleid. Per 1 juli heeft een algehele loonsverhoging plaatsgevonden van 1,5% en zijn de lonen aangepast aan de prijsstij gingen. Inschaling Voor de inschaling van een werkne mer wordt gekeken naar de situatie per 1 maart 1989. Inschaling ge schiedt in de functieklasse waarin de werknemer zit, of respectievelijk be hoort te zitten gezien zijn functie. Als loon geldt het dichtstbijzijnde hoger functieloon in die klasse. Voorbeeld 1: Een vaste werknemer in de tuinbouw had tot 1 maart 1989 een weekloon van 532,60. Per 1 maart moet inschaling plaatsvinder in klasse II met 1 functiejaar. Het bijbehorende loon bedraagt 540,Per 1 juli krijgt hij 554,40 klasse II met 1 functie jaar) aan loon. Voorbeeld 2: Een vaste werknemer in de tuinbouw in klasse IV met 3 functiejaren had tot 1 maart een weekloon van 604,50. Per 1 maart 1989 wordt hij ingeschaald in klasse IV met 3 functiejaren. Het bijbeho rende weekloon bedraagt 610,— dichtstbijzijnde hogere loon). Per 1 juli krijgt deze werknemer 625,95 (klasse IV met 3 func tiejaren). Werknemers onder de 22 jaar wor den naar leeftijd ingeschaald in de voor hen geldende functieklassen. Als deze inschaling in de nieuwe loonstructuur zou leiden tot een la ger loon, dan blijft het voor 1 maart 1989 geldende loon van kracht. Werknemers ingedeeld in een be paalde functieklasse die voor 1 maart een hoger loon ontvingen dan het maximum in die klasse, blijven dit hogere loon behouden. Zij ont vangen per 1 juli een loonsverhoging van 1,5% en een prijscompensatie van 1,1%. Dit laatste met een maxi mum van 300,per procent op jaarbasis of 5,75 per week. Voor werknemers in de land- en tuinbouw wordt het gemakkelijker om kursusonderwijs te volgen. Van af september kunnen zij een beroep doen op een scholingsfonds voor de vergoeding van reiskosten en loon- verzuim. Hiervoor brengt de agrari sche sektor een kleine twee miljoen gulden per jaar bijeen. Het fonds is vooral bedoeld voor vaktechnisch onderwijs. Deelnemers aan onder meer de meeste basis- en vakgebiedskursussen van de provin ciale en regionale onderwijs overleg- kommissies (Pooc's en Rooc's) ko men voor kostenvergoeding in aan merking. Werknemers en werkgevers hebben bij de afgelopen cao- De COPA betreurt het dat de Euro pese Kommissie de inning van de ekstra medeverantwoordelijkheids heffing in de graansektor niet direkt heeft willen opschorten. Het uitein delijke uitstel van een besluit hier over benadeelt de graanproducenten ernstig, vooral die in het zuiden van de EG, die al ernstig zijn getroffen door de droogte, aldus de COPA. De Europese boerenorganisatie zet zich onverminderd in voor onmid dellijke opschorting van de inning van de ekstra mvh en de direkte te rugbetaling van de al geïnde bedra gen, alsmede voor het opschorten van de inning van de basisheffing. Verder gaat COPA zich er sterk voor maken dat de in te stellen beta lingsregelingen in verband met het uit-produktie-nemen van grond ook gelden voor landbouwgewassen voor alternatieve aanwending. Een besluit over dit onderwerp moet vóór de volgende zaaiperiode worden genomen'. De grondwaterwinning door water leidingbedrijven draagt weinig bij tot verdroging van natuurgebieden. Dit blijkt uit een in opdracht van de VEWIN (waterleidingbedrijven) door het KIWA uitgevoerd on derzoek. In slechts vier van de 118 onderzoch te 'ecohydrologische distrikten' in Vrijdag 4 augustus 1989 onderhandelingen voor de agrari sche sektor besloten tot instelling van het fonds. Gebleken was dat de kosten van vervoer en loonverzuim een struikelblok vormden bij het volgen van onderwijs. In het afgelo pen kursusjaar was er een geslaagd proefprojekt. Hierbij deden 360 werknemers een beroep op het fonds voor in totaal 250.000 gulden. Belangstellenden moeten zich aan het begin van de kursus maar uiter lijk twee weken na aanvang melden bij het Landbouwschap. Zij moeten daarbij een verklaring van inschrij ving van de school leveren. Meer in formatie is te krijgen bij de hoofdaf deling Sociale Zaken van het Land bouwschap, telefoon 070-526635. ons land is het aandeel van de water leidingbedrijven in de daling van de grondwaterstand in natuurgebieden meer dan 25 procent gebleken. In 94 procent van de onderzochte gebie den (omgerekend naar oppervlakte) blijkt het aandeel van de waterlei dingbedrijven in de grondwaterda ling sinds 1950 minder dan 10 pro cent te zijn. In de Jaarbrochure Grondwater geeft de VEWIN jaarlijks een beeld van de ontwikkelingen in de kwali teit van het grondwater en het beleid op dit gebied. Onlangs is hiervan de eerste jaargang verschenen. Er wordt onder meer in uiteen gezet welke faktoren bedreigend zijn voor de kwaliteit van het grondwater en welke maatregelen hiertegen zijn ge nomen. Volgens de VEWIN laat het beleid dat op dit moment gevoerd wordt om de bodem te beschermen nog veel te wensen over. De waterlei dingbedrijven illustreren hun be zorgdheid aan de hand van een aan tal voorbeelden van knelpunten. GS van Zeeland onderschrijven de in het evaluatierapport over de Yerseke Moer geuite wens het reservaatsge deelte met een "eiland bouwland" van ca. 20 ha uit te breiden. Met de uitbreiding kan de ganzenschade op bouwland beperkt worden. Met de uitbreiding is een bedrag van 350.000,gemoeid. Het "eiland bouwland" is gelegen tussen het centrale reservaatsgebied en het reservaatsgebied grenzend aan het Kanaal door Zuid-Beveland. Hierdoor wordt met het reservaats gebied Kapelse Moer, gelegen aan de westkant van het Kanaal, een zowel vanuit landbouw als natuur en land schap wenselijke concentratie ver kregen. De Nederlandse melkveehouders krijgen vrijwel zeker nog dit melk prijsjaar een verruiming van hun kwota met bijna 1%. Dit is een van de belangrijkste konklusies uit het overleg dat de Europese Raad van ministers van landbouw op 24, 25 en 26 juli jl. hebben gevoerd. De uiteindelijke besluiten worden dit najaar genomen, maar nu reeds zijn de ministers akkoord gegaan met een voorstel van de Europese Kom missie de nationale kwota van de lidstaten met 1% te verhogen. De hierdoor ontstane ruimte hoeft niet alleen, zoals de Kommissie wil, ge bruikt te worden voor bijzondere kategoriën melkhouders. De Raad zal waarschijnlijk besluiten, dat lidstaten die nationaal al een grote inspanning hebben gedaan om hun probleem gevallen op te lossen, de ruimte ook mogen gebruiken voor het verlagen van voor dit doel eerder opgelegde ekstra kortingen aan de melkveehouders. Nederland heeft in het verleden (sinds 1984) 6,5% ekstra korting opgelegd, waarvan vorig jaar nog 1,45%, om probleem- gevallen op te lossen. Markt diepvriesgroenten gaat aantrekken Volgens Foodnews is het te ver wachten dat de handel in diepge vroren groenten de komende maanden zal aantrekken. In En geland, Denemarken, België en Frankrijk houdt men bij doperw ten rekening met een 30% kleine re oogst dan normaal. Daar staat tegenover een grote vraag uit de Verenigde Staten. Ook voor sperziebonen en sprui ten toont de V.S. veel interesse. Verwerkers wijzen er bovendien op dat dit afzetseizoen door de vroege start 54 weken lang zal zijn (uitgaande van een normale start in het komende jaar). Aardappelhandel J. Valkier te Kort- gene houdt zich ook bezig met de teelt en vermeerdering van het eigen ras Probaat. Valkier teelt hiervan ca. 100 ha, waarvan 20 ha pootgoed en 80 ha konsumptie. De teelt vindt plaats bij boeren in de omgeving van het bedrijf. Wellicht dat het areaal in de toekomst wat groter wordt, maar meer dan 200 ha zal het zeker niet worden, aldus J. Valkier jr. Het ras is speciaal bedoeld voor overzeese bestemmingen. Valkier poot en rooit een deel van het uitgangsmateriaal van de Probaat, het enige eigen ras, met de hand. Het betreft hier allemaal verschillende se- lekties - van soms maar tien planten - waarvan de hoeveelheden te klein zijn om een rooimachine in te zetten. Van alle uitgangsmateriaal behoeft overigens slechts een halve hectare met de hand gerooid te worden. Het pootgoed wordt allemaal op het ei gen bedrijf weer uitgeplant: omdat het ras niet op de Rassenlijst staat, mag het niet worden verhandeld. De reden dat Probaat is afgewezen voor de Rassenlijst is volgens J. Valkier jr. dat het ras vastkokend is, en destijds waren bloemige rassen meer gewenst. Bovendien is het ras gevoelig voor het A-type van aardappelmoeheid. De 80 ha konsumptie worden geëx Een deel van het uitgangsmateriaal van Probaat, in totaal ongeveer een halve hectare, wordt met de hand gepoot en gerooid. porteerd naar o.m. het Verre Oosten, West-Afrika en het Caribische ge bied. Voor deze overzeese bestem mingen wordt dit ras speciaal geteeld. J. Valkier jr.: "We zijn met Probaat begonnen omdat dit het eni ge ras is dat geschikt is voor de over zeese bestemmingen, en dat afgezet kan worden in de periode voordat de Bintjes er zijn. In zo'n zes weken moet alles zijn afgezet, dan gaan we over op Bintjes. Om in die korte pe riode grote hoeveelheden te oogsten en af te zetten, daar is ons handels bedrijf niet op ingesteld. Een uitbrei ding zit er nog wel in, maar 200 ha is de absolute limiet. De opbrengsten liggen zo rond de 30 ton per ha." Tijdens haar optreden in circus Mullens brengt Germaine Kools- Mullens dressuur en hogeschool ...op een Friese hengst. Elke avond oogst(en) zij veel sukses. Hier ziet u de kombinatie buiten de cir custent, tijdens de middagpauze van een optreden in Rijswijk. Bin nenkort gaat Germaine haar kunnen ten beste geven tijdens het Kon- kours Hippique te Leiden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 5