Gewestelijke Raad legt koppeling tussen grenzen GLE Zak van Zuid-Beveland en tracé's WOV Verklaring dioxinekwestie aangepast, bezwaren Landbouwschap van de baan Erkende landelijke demonstratie 'Herinzaai en bloten van grasland' Zl(( PERSONALIA Cebeco Zaden B.V. neemt deel in Engels zaaizaadbedrijf Limagrain investeert in Australië De Gewestelijke Raad van het Landbouwschap voor Zeeland heeft zich in zijn vergadering van 26 juli jl. uitgesproken voor een koppe ling van de begrenzing van de Grote Landschaps Eenheid (GLE) Zak van Zuid-Beveland met de tracé's van de WOV. Om bundeling c.q. aansluiting bij de bestaande wegenstruktuur zoveel mogelijk open te houden sprak de Raad de wens uit de Zuidwestelijke begrenzing van de GLE aan te passen: 'Slechts bij een verkleining van de GLE zou de Bernhardweg-Oost optimaal kunnen worden benut voor de wegen van en naar een eventueel aanlandingspunt op Zuid-Beveland', aldus de Raad, die in zijn reaktie op de door GS voorgestelde konkrete be grenzing van het GLE overigens benadrukte zich nog niet te hebben uitgesproken over een tracékeuze. Hoewel de rechtsgevolgen van de be grenzing van de GLE voor de be trokkenen niet direkt merkbaar zul len zijn - wel indirekt door de weerslag van de GLE op bestem mingsplannen - uitte de Raad zijn bezorgdheid over de onduidelijkheid van de gevolgen op langere termijn. Rijksnota's De Gewestelijke Raad behandelde het Nationaal Milieu Beleidsplan, de Struktuurnota Landbouw en het Na tuurbeleidsplan. Algemeen werd op gemerkt dat ten onrechte het agrari sche produktieproces als volledig be heersbaar wordt beschouwd. Het streven naar een duurzame land bouw werd onderschreven, doch daarbij dient volgens de Raad de kanttekening te worden geplaatst dat het agrarische produktiemilieu negatief kan worden beïnvloed door allerlei ontwikkelingen waarop-de sektor zelf geen direkte invloed heeft. In dit verband wees de Raad op milieuschade, natuurbeheer en ganzenproblematiek. De Raad bena drukte de waarde van een bedrijfse- konomisch gezonde landbouw voor de leefbaarheid van het platteland. Dit sociale aspekt krijgt naar de me ning van de Raad te weinig aandacht in het Rijksbeleid. De Raad stelde zich zeer kritisch op ten aanzien van het voorstel om rondom (Beschermde) Natuurmonu menten resp. Wetlands zoals de Manteling van Walcheren of de Oosterschelde, natqurontwikke- lingsgebieden te projekteren. Nu binnen dergelijke gebieden ook een aangepast grondgebruik zal worden voorgestaan, rijst de vraag in hoe verre dit beleid strookt met het uit sluiten van de eksterne werking in gebieden grenzend aan Beschermde Natuurmonumenten of Wetlands. Deze toezegging werd destijds op aandringen van de agrarische sektor verkregen bij de respektievelijke aanwijzingen. Voorbereidingsschema Landinrichting 1989 De Minister van Landbouw en Vis serij heeft het Voorbereidingssche ma Landinrichting 1989 vastgesteld. De Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap nam met instemming kennis van het feit dat de ruilverkavelingen met een admi nistratief karakter 'Axel' en 'Poort vliet' nieuw zijn geplaatst. De Raad sprak het vertrouwen uit dat de ruil verkaveling 'Kust West Zeeuws- Vlaanderen', na het niet gehonoreer de voorstel voor plaatsing, spoedig alsnog daarvoor in aanmerking komt. Stofoverlast Sloegebied In een reaktie op de aanvraag van de firma OVET in het Sloegebied om verschillende milieuvergunningen t.b.v. de uitbreiding van overslagak- tiviteiten wees de Raad op het belang van een adekwaat voorschriftenstel sel. Voorkomen dient te worden dat de agrarische sektor hinder blijft on dervinden van de verspreiding van stof en andere verontreinigingen vanuit het Sloegebied. Covra De Gewestelijke Raad diende be zwaar in tegen de ontwerp beschikkingen tot het verlenen van de diverse vergunningen voor de ves tiging van de Covra in het Sloege bied. Naar de mening van de Raad heeft het bevoegde gezag de bezwa ren van de agrarische sektor nauwe lijks serieus in behandeling geno men, zodat de bezwaren tegen voor noemde vestiging onverkort werden gehandhaafd. Oosterschelde De recent kenbaar gemaakte voorne mens van de minister van Landbouw en Visserij tot aanwijzing van delen van de Oosterschelde Binnendijks en Buitendijks tot (Beschermd) Natuur monument werden door de Raad be oordeeld. De Raad wees erop dat het (agrarisch) grondgebruik van de aangrenzende gronden vrijgesteld dient te worden van de eksterne wer king van de verschillende aanwijzin gen. De eksterne werking zou kun nen inhouden dat bepaalde hande lingen buiten het Natuurmonument vergunningsplichtig zouden worden. Bloters met een breedte van 2.70 tot 3.65 m zullen worden gedemonstreerd. Op woensdag 23 augustus a.s. zal op de bedrijven van de Gebr. J. en P. Meulenbroeks en C. Luijten aan de Haarweg te Hooge Mierde (ten zuiden van Tilburg) een demonstra tie worden gehouden met werktui gen voor de herinzaai en het bloten van grasland. Deze demonstraties wordt met toestemming van de Fe deratie 'Het Landbouwwerktuig' ge organiseerd door het Konsulent- schap voor de Rundveehouderij in Noord-Brabant en Zeeland te Til burg, in samenwerking met het CAD voor Bed rijf suitrusting in de Vee houderij te Wageningen. Op de demonstratie zullen de vol gende werktuigen getoond worden: Graszaadzaaimachines: In deze ka- tegorie zullen zowel pneumatische als pijpenzaaimachines, met diverse typen zaaikouters gedemontreerd worden. Een aantal zaaimachines zal zijn opgebouwd op een rotorkop- eg. Tevens zullen er een aantal demonstratie-veldjes te zien zijn, welke 6 weken eerder met ver schillende zaaisystemen zijn in gezaaid. Weilandbloters: In deze kategorie zullen machines met een werkbreed- te van 2.70 m tot 3.65 m gede monstreerd worden, in 3-punts- aanspanning (eventueel in verstek) en frontaanbouw. Al deze machines zullen voldoende Cebeco Zaden B.V. in Rotterdam en Seed Innovations Ltd. in Downham Market in het Verenigd Koninkrijk voeren al enige tijd besprekingen omtrent een intensieve samenwer king in de Engelse zaaizaadmarkt. De gesprekken hebben ertoe geleid, dat Cebeco Zaden een aanmerkelijk belang neemt in het aandelenkapi taal van Seed Innovations. Seed Innovations zal onder meer toegang krijgen tot het veredelings- werk van Cebeco Zaden en zorg dra gen voor het op de markt brengen van de Cebeco-rassen in het Vere nigd Koninkrijk. Seed Innovations Ltd. is een jong bedrijf, dat zich bezighoudt met de produktie en afzet van zaaigranen, zaaipeulvruchten en zaai koolzaad. De onderneming heeeft de afgelopen jaren een zeer snelle groei doorge- 4 oppervlakte tot hun beschikking hebben, zodat u in de gelegenheid hebt ze goed te bekijken. De de monstratie van de zaaimachine zal 's morgens om 10.00 uur aanvangen. De weilandbloters zullen om 13.00 uur gedemonstreerd worden. De uitsteldatum is 24 augustus. In dien de demonstratie door ongunsti ge weersomstandigheden moet wor- maakt en heeft inmiddels een be langrijke positie in de Britse zaai zaadmarkt. Cebeco Zaden B.V., een dochteronderneming van Cebeco- Handelsraad, houdt zich wereldwijd bezig met de veredeling, produktie en verkoop van landbouwzaaizaden. bestemmings plannen Zierikzee De beroepen ingesteld tegen het besluit van GS waarbij gedeeltelijke goedkeuring is verleend aan de door de gemeenteraad vastgestelde eerste gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Buitengebied, zijn bij Koninklijk Besluit ongegrond verklaard. Het besluit ligt vanaf 2 augustus ter inzage ter secretarie van de gemeente Zierikzee. den uitgesteld of afgelast, wordt dit op 23 augustus 's morgens om 6.30 uur op radio 5 en via teletekst pag. 750, bekendgemaakt. Inlichtingen over het wel of niet doorgaan van de demonstratie zijn ook verkrijgbaar bij het Konsulentschap in Tilburg, tel. 013-645609 of 013-645511 en bij E. Pijnappels, tel. 04104-92929. Door de Franse groep Limagrain en het Australische onderzoeksinstituut CSIRO is een nieuwe onderneming gesticht: Gene Shears, gevestigd in het Australische Canberra. Over een periode van vijf jaar bedraagt de in vestering van de Limagrain groep in Gene Shears 22,5 miljoen Australi sche dollars. Gene Shears gaat zich bezighouden met het ontwikkelen van kommer- ciële toepassingen van genetische manipulatie technieken, ontwikkeld door CSIRO, op het gebied van de plantaardige en dierlijke produktie. Ook gaat het bedrijf zich richten op toepassingen in de menselijke ge zondheidszorg. iet Landbouwschap geeft zijn be zwaren op tegen de verklaring die veehouders in het kader van de di oxinezaak moeten ondertekenen om van het Rijk schadevergoeding te krijgen. Het ministerie heeft de ver klaring zo aangepast dat veehouders niet door ondertekening bij voor baat hun aanspraken op de Staat op geven. De veehouder kan nu alleen niet meer eisen dat de overheid de schade vergoedt die nu door de ver goedingsregeling wordt gedekt. Het Landbouwschap had bezwaar tegen de vergoedingsregeling van mi nister Braks omdat hieruit afgeleid kon worden dat de veehouder de overheid helemaal niet meer op schade kon aanspreken. De tekst in de verklaring is voor het schap nu aanvaardbaar. Datzelfde geldt over de begeleidende brief waarmee de veehouder de verklaring krijgt toe gestuurd. Uit het gebied rond de vuilverbran dingsinstallatie in Amsterdam- Noord zijn alle voorzorgsmaat regelen overbodig gebleken, althans Benoemingen bij NIZ0 Tot opvolger van dr. H. de Waard is met ingang van 1 juli dr. R. van der Meer benoemd tot hoofd van de af deling Voedingsfysiologie van het Nederlands Instituut voor Zuivelon- derzoek (NIZO) te Ede. De heer Van der Meer is sinds 1980 als weten schappelijk medewerker aan deze af deling verbonden. De heer De Waard zal begin 1990 van de VUT- regeling gebruikmaken. Per 1 juli is de afdeling Mikrobiolo- gie van NIZO versterkt met dr. J. Hugenholtz. De heer Hugenholtz is afkomstig van University of Georgia in Athens (VS) waar hij een post doc-positie bekleedde. Eveneens per 1 juli kwam dr. S.P.F.M. Roefs als wetenschappe lijk medewerker in dienst van de af deling Technologie van NIZO. De heer Roefs komt van Shell Research BV. het dioxinegehalte van de melk- monsters ligt ver beneden de richt lijn van het ministerie van WVC (zes deeltjes per duizend miljard andere deeltjes), zo blijkt uit onderzoek van het RIVM. Deze verheugende uitslag is voor het PVV aanleiding de dieren in het betrokken gebied niet meer als verdacht te beschouwen en de mer- kingsregeling stop te zetten. Uitkoop Van de 16 door dioxine-vervuiling getroffen veehouders in het Lickebaert-gebied, bij de afvalver brandingsinstallatie Rijnmond, heb ben er vorige week veertien een aan vraag voor uitkoop ingediend bij de Rekonstruktie-kommissie Midden- Delfland. Ook enkele andere vee houders hadden al uitkoop aange vraagd. Dankzij een speciale beëin digingsregeling in het kader van de Rekonstruktie Midden-Delfland is deze aanvraag mogelijk. Binnen drie maanden krijgen de aanvragers van BBL een aanbod voor een financiële vergoeding. Waarneming bloembollenteeltvoorlichting De bedrijfsvoorlichter bloembollen teelt de heer P. Boskamp heeft besloten om met ingang van 1 augus tus over te stappen naar de funktie van specialist gewasbescherming binnen het CAT Goes. Het konsu lentschap beschikt daardoor vanaf die datum niet meer over een mede werker bloembollenteelt. Aangezien het team 'Ter Aar', waarin de heer Boskamp funktioneerde, ook nog een aantal andere vakatures kent, is het aanwijzen van een vaste waarne mer niet mogelijk gebleken. In overleg met de sektie akkerbouw is daarom besloten dat de heer Bos kamp voorlopig als aanspreekpunt blijft funktioneren. Voor belangrij ke vragen kunt u hem blijven bena deren. Zonodig zal hij de vragen doorgeven aan de daartoe meest geëigende kollega. Er wordt niet ver wacht dat de heer Boskamp zal wor den opgevolgd voordat de privatise ringsoperatie van de voorlichting voltooid is (1 januari 1990). Hoe de situatie daarna precies wordt valt nu nog niet goed te overzien. De heer Boskamp heeft vakantie t/m 13 au gustus. Vrijdag 4 augustus 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 4