KIMLC kommentaar over geld en goed Overdrachtsbelasting en bedrijfsovername ingezonden Graan, melk, schapen Voorkomen is beter dan genezen, ook bij het naderen van uw 65e jaar als u pachter bent Beste Boeren en Boerinnen m Wanneer een pachtcontract niet wordt opgezegd, minimaal 1 jaar voor en maximaal 3 jaar voor het einde van de pachtovereenkomst dan wordt de pachtovereenkomst van rechtswege met 6 jaar verlengd. In bijzondere gevallen geldt een op zegtermijn van 6 maanden. Een pachtopzegging heeft in de meeste gevallen alleen resultaat als de verpachter het land zelf dringend nodig heeft. Sinds 1984 echter ook als de pachter gedurende de nieuwe pachttermijn 65 jaar wordt. Stel iemand heeft een pachtcontract dat loopt tot 1992. Hij wordt in 1994 65 jaar, voor de afloop van de pachtter mijn. Dan is, indien de eige naar/verpachter dit wil en op tijd de pacht opzegt, de pacht aan het einde van de lopende termijn 1992 beëin digd. De pachter moet dus altijd ver lenging vragen tot het jaar dat hij 65 wordt. Wat te doen als er een opvolger is? Regel op tijd wanneer de leeftijd van 65 jaar in zicht komt de opvolging. Doe dat in goed overleg met de eige naar. Vraag op tijd of de zoon/dochter medepachter(ster) kan worden of vraag op tijd of uw zoon/dochter in uw plaats als pach ter gesteld kan worden. Indien de verpachter niet mee wil werken kunt u in een verzoek aan de Pachtkamer met inschakeling van de pachtrech- ter medepacht of in de plaatsstelling vragen. Wat is op tijd? Laten we eens aannemen dat de ver pachter één jaar plus een week voor het einde van de lopende pachtover eenkomst een aangetekende brief aan de pachter schrijft en hem de pacht opzegt. Dit kan ook bij deur- waardersexploit. Vader die de pacht op zijn naam heeft wordt in de nieu we pachtperiode 65 jaar. Zijn opvol ger is 26 jaar. Is in bezit van een MAS diploma en werkt meerdere ja ren op het bedrijf mee. De pachter moet nu proberen pachtverlenging te vragen en proberen de opzegging on gedaan te maken en tegelijk in de plaatsstelling vragen voor zijn zoon. Dit dient te gebeuren 1 maand nadat de pacht is opgezegd. Alleen als de opvolger onvoldoende waarborgen kan bieden voor een behoorlijke be drijfsvoering zal de Pachtkamer het verzoek tot in de plaatsstelling af wijzen. Wat kan gebeuren! Stel de verpachter wil de opvolger niet. Hij biedt verweer bij de Pacht kamer. Hij verliest het en de pacht kamer stelt de zoon van de pachter in de plaats en verlengt de overeen komst. De eigenaar/verpachter gaat in hoger beroep bij de Pachtkamer van het Gerechtshof in Arnhem. De ze procedure kan best langer dan 1 jaar en 1 week duren. De lopende pachtovereenkomst kan zijn afgelo pen voor de Pachtkamer van het Ge rechtshof definitief over de verlen ging en de in de plaatsstelling heeft beslist. Formeel is de pachter dan geen pachter meer en heeft ook geen recht meer op het afdwingen van de op volging via de rechter. De juristen spreken over het juridisch mini mum. Er is jurisprudentie die op dit juridisch minimum duidt. Als niet- jurist zou jp verwachten dat het Pachthof zou uitgaan van het door lopen van de pachtovereenkomst tot en met de definitieve uitspraak. Dit schijnt niet altijd zo te zijn. Advies Indien u de 65 jaar nadert en u bent pachter en u hebt een opvolger(ster) neem dan op tijd maatregelen en vraag indien u dit nodig vraag advies aan uw SE V-er. Voorkomen is beter dan genezen er varen wij te vaak. J. Markusse Overdrachtsbelasting is in Neder land verschuldigd bij de aankoop van grond en gebouwen en de zake lijke rechten daarop. De belasting bedraagt 6% van de overgedragen waarde en is verschuldigd door de koper. In landbouw kringen zou deze be lasting van ingrijpende betekenis zijn als niet een aantal vrijstellings bepalingen in de wet was opgeno men. De bekendste hiervan zijn de vrijstelling op aankoop van naburige grond en die bij de overdracht van het ouderlijk bedrijf aan de kinde ren. Als daarbij voldaan wordt aan de voorwaarden behoeft bij de eigendomsovergang van het ouder lijk bedrijf geen overdrachtsbe lasting betaald te worden. Enkele van de voorwaarden daarbij zijn dat de overgedragen onroerende goede ren moeten behoren tot de onderne ming van de ouder, terwijl deze goe deren dienstbaar moeten zijn aan de ze onderneming. Ook moeten de kinderen de onderneming van de ouder, voor wat betreft de bedrijfs voering, in haar geheel voortzetten. Het feit dat de grond en gebouwen dienstbaar moeten zijn aan de on derneming betekent in de praktijk dat de overgedragen woning behoren de bij het bedrijf niet onder de vrijstelling valt. Over de waarde van dit goed is derhalve wel overdrachts belasting verschuldigd. Als waarde moet daarbij in acht worden geno men de vrije waarde die het pand on der gunstige omstandigheden kan opbrengen. Tenzij sprake is van waarde drukkende faktoren. Deze faktoren gaan een rol spelen als ten tijde van de overdracht de woning bewoond is en het niet aan nemelijk is dat de woning op korte termijn vrij beschikbaar komt. Als dan kan de waarde worden gesteld op de waarde in bewoonde staat, zijnde veelal 60% van de waarde vrij. Wanneer ten tijde van de over dracht het gezin van de bedrijfsop- volger reeds in dit pand woonde mocht ervan worden uitgegaan dat dit een waarde drukkende faktor was. Aldus werd er indien mogelijk vroegtijdig van woning gewisseld hetgeen tot enige besparing in de heffing van overdrachtsbelasting aanleiding gaf. In een recent arrest van de Hoge Raad echter blijkt dat alleen het wonen in het huis door de bedrijfsopvolger geen recht geeft op het waarde drukkende effekt. Ook indien het wonen mede op grond van de bepalingen van de venootschaps- overeenkomst geschiedt is geen re den tot waardedaling. Voor dit laat ste is vereist dat de bedrijfsopvolger het huis bewoont op grond van een formeel huurrecht danwel een zake lijk genotsrecht. Alleen in die geval len mag worden uitgegaan van de waarde van het huis in bewoonde staat. Het betekent dat er tussen ouders en kinderen meer geregeld moet worden dan een mondeling 'huurrecht' van de woning. Ook de overdracht van de woning door de ouders onder het beding het huis nog te mogen bewonen levert geen waardedrukkend element op. Daarvoor is vereist dat het persoon lijk woonrecht met een kettingbe- ding wordt opgenomen, terwijl an derzijds de volle eigendom niet is be zwaard met een zakelijk recht of een beschermd huurrecht. Wilt u tot besparing van de over drachtsbelasting komen dan moet u vooraf zorgen voor meer zakelijke afspraken en schriftelijke vastleg ging daarvan. Deze jurisprudentie leert ons weer eens dat gezorgd moet worden voor meer puntjes op de be kende i indien niet teveel belasting betaald wil worden. B. Veerbeek Ook last van de smog? Gelooft u niet in de vele mede delingen en vindt u dat het schro melijk overdreven wordt? Is het u opgevallen dat veel mensen ver schrikkelijk moe zijn? Dat veel mensen klagen over benen en ar men die niet mee willen? Komt dit door de warmte? Deels zal dit wel kloppen, maar hoe moesten mensen dan vroeger het vaak zware werk verrichten? Ook toen waren er vele warme perioden. Op het land werd toen door de landarbeiders(sters) me nig uur doorgebracht om het vele handwerk op tijd klaar te krij gen. Hoe erg de smog is kan ik niet beoordelen, maar dat we er rekening mee moeten houden, staat als een paal boven water. Onlangs, 11 juli, heeft het Land bouwschap gevraagd of diverse landbouwaktiviteiten toch mo gen worden uitgevoerd ondanks de regels die opgesteld worden. In dit kader lijkt het mij zinvol om ons alvast positief op te stellen. Is het niet mogelijk dat we op warme dagen en zeker op dagen dat de voor-waarschuwingsfase is afgekondigd een aantal regels aan te houden. 1. geen afvalhopen, graszaad- land e.d. te verbranden 2. niet te gieren (zonder in werken) 3. op te letten met welke midde len we spuiten U zegt nu misschien, dit is niet mogelijk, maar met een beetje positief denken en doen komen we misschien veel verder, dan met regelgeving die ons straks tot allerlei zaken verplicht. Bijvoorbaar hartelijk dank, Mary-Jose Adriaenssens Zierikzee Leo van Gastel Zierikzee Hoewel alle EG-landbouwminis- ters de graanoogst lager inschat ten dan 160 miljoen ton wil land bouwcommissaris R. MacSharry niets weten van het niet-innen van de drie procent extra mede verantwoordelijkheidsheffing. Dit bleek tijdens de vergadering van de EG-landbouwministers op 24 en 25 juli. Pas bij een nieuwe bespreking in september wordt de hoogte van de graanopbrengst vastgesteld. De schatting van de graanop brengst door de Europese Com missie blijft een politieke zaak, want het is nu wel zeer duidelijk dat de werkelijke opbrengsten door de droogte lager zullen zijn dan 160 miljoen ton. De Europe se Commissie acht de administra tiekosten, die gemoeid zijn met het nu innen en het later weer te rug betalen van de medeverant woordelijkheidsheffing en het rente verlies voor de boer blijk baar niet van belang. Nationale akkerbouwmaat- regelen Minister Braks is ook voorstan der van het niet-innen van de me deverantwoordelijksheffing. Zo vlak voor de verkiezingen was deze maatregel hem wel goed uit gekomen. Hij zou in dit kader nationaal echter nog iets kunnen doen aan de akkerbouwwensen, die bij hem op tafel liggen. Wen sen die al lang bij de minister be kend zijn en waarover Braks voor zes september duidelijkheid kan geven: - directe inkomstenmaatregelen ter compensatie van het niet uit voeren van de begeleidende maatregelen bij de overgang naar het 'meer marktgerichte beleid'; - snelle invoering van een natio naal completaire subsidieregeling voor milieu, kwaliteit en arbeids omstandigheden gericht op de verbetering van de structuur; - een algemene subsidieregeling op investeringen; - een doelmatige regeling voor bedrijven die tijdelijk in ernstige financiële moeilijkheden verke ren effectief te helpen; - een bedrijfsbeëindigingsregeling die gericht is op be drijfsvergro- ting van de overblijvende ak kerbouw, - en duidelijkheid over de braak regeling. Eind maart heeft het KNLC deze wensen voor de korte termijn duidelijk naar voren gebracht. Minister Braks deed op onderde len wel toezeggingen, maar defi nitieve regelingen zijn er nog steeds niet. Een voorbeeld hier van is de braakregeling. De ver hoging van de premie van 600 naar 700 ECU (ongeveer f 1850,heeft nog steeds niet plaatsgevonden. De ministerraad besprak in Brussel vorige week een rapport over het set-aside po- gramma van de EG. De conclusie is duidelijk: het programma heeft te weinig resultaat opgele verd door de te lage vergoedin gen, het te laat vaststellen van de regels en de onduidelijke regelge ving. De landbouwministers kon den het begin vorige week echter niet eens worden over een grotere EG-bijdrage in de financiering van de braakregeling en de hoog te van de premies. Nu in grote delen van de EG de oogst binnen is, driegt de Europese set-aside regeling voor het seizoen 1989/90 weer een flop te worden. De EG- ministers verwachten blijkbaar ook volgend jaar weer een droge zomer, zodat op een natuurlijke manier de 160 miljoen ton graan niet wordt gehaald. Melk Het lijkt erop dat de melkvee houders nog dit melkprijsjaar er één procent quotum bijkrijgen. Deze uitbreiding komt uit de tij delijk geschorste hoeveelheid van vijf en een half procent, waar voor de melkveehouders een ver goeding krijgen. De vergoeding voor de overblijvende schorsin gen van vier en half procent gaat zodanig omhoog dat het totale bedrag gelijk blijft. De Europese Commissie stelt echter voor om de vergoeding niet te betalen als het individuele quotum, al is het maar met één kilo, wordt overschreden. Meer dan een landbouwminister maak te hier terecht bezwaar tegen, maar het voorstel is nog niet van de baan. In september praten de EG-landbouwministers er verder over. Hopelijk op een wat meer realistische manier zodat er een redelijk verband komt tussen de mate van quotumoverschrijding en afbouw van de vergoeding van de tijdelijke schorsing. Tevens zal er volgens mij rekening moe ten worden gehouden met de toe passing van het fabrieksquotum- systeem. Positief vind ik, dat de EG- landen bij de uitvoering van de uitbreiding van het quotum met één procent een zekere vrijheid krijgen. Van alle EG-landen heeft ons land de hoogste algeme ne korting (6,5%) voor pro bleemgevallen toegepast. Ook de 5,5 procent tijdelijke schorsing is ten koste gegaan van alle bedrij ven. Het is daarom redelijk dat het teruggeven van de ongeveer een procent quotum weer terecht komt bij alle bedrijven. Schapen Voor schapen is er nog steeds geen gemeenschappelijke markt. De EG is in verschillende regio 's opgedeeld en er wordt gewerkt met verschillende soorten pre mies. De kosten van het beleid zijn de laatste jaren fors gestegen en bedragen nu op jaarbasis 1,5 miljard ECU. De landbouwmi nisters hebben met meerderheid van stemmen besloten het beleid geleidelijk te veranderen. Het is de bedoeling dat er na 31 decem ber 1992 geen nationale en regio nale uitzonderingen meer zijn. De oplossing van de bestaande verschillen tussen 'noord' en 'zuid' Europa heeft men gevon den door een onderscheid te ma ken tussen melk- en vleesscha pen. De lammeren van eerstge noemde categorie zijn lichter en zijn daarom minder waard. Het is te hopen dat een particulier opslagsysteem, dat in werking treedt als de prijs onder bepaalde niveaus daalt en de toepassing van de stabilisatoren de kosten van dit EG-beleid in de hand kunnen houden. Dam Jaarsma plv. alg. secretaris bestemmings plannen Etten-Leur Het raadsbesluit betreffende een bestemmingsplan dat wordt voorbe reid voor gebiedsdelen van het bestemmingsplan Buitengebied, dat op 2 december 1985 door de raad is vastgesteld en waaraan Gedeputeer de Staten van Noord-Brabant hun goedkeuring aan hebben onthouden ligt vanaf 31 juli 1989 ter inzage op buro Ruimtelijke Ordening van het gemeentehuis aan de Roosendaalse- weg 4 te Etten-Leur. Vrijdag 4 augustus 1989 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 3