gropatax verzekeringen zlm Tiende 'Breda Flora' yiU /)-c~ Qdtri Land- en tuinbouwblad Sociaal Economische Voorlichting A7q (SEV) van de ZLM Zeeuwse Zomeruniversiteit organiseert 'Landbouw tussen milieu en markt' Al 1.000 aansluitingen Agrotel INHOUDSOPGAVE In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 tmr, geen agendaberichten meer worden opgenomen p„H Zaadteeltstudieklub 'Eiland Tholen' Op donderdag 10 augustus zal zaad teeltstudieklub 'Eiland Tholen' een avondekskursie organiseren over zo merbloemen. Het verzamelpunt is de parkeerplaats van veiling St. Anna- land, Langeweg te St. Annaland, om 19.00 uur. NOF afd. West Noord Brabant/St. Philipsland Op vrijdagmorgen van 10 tot 12 uur wordt op het bedrijf van L. Tange, Volkerakweg 2b te Heyningen de laatste korte bijeenkomst georgani seerd om de aktuele zaken te bespreken. Ploegwedstrijden Walcheren De ploegkommissie Walcheren orga niseert dit jaar de jaarlijkse ploeg- wedstrijd op zaterdag 26 augustus. Aanvang: 13.00 uur. Deze wedstrijd vindt plaats op een perceel tar- westoppels, dat beschikbaar is gesteld door de heer L.P.C. Wisse, Breeweg 5 te Koudekerke. Opgave voor deelname tot uiterlijk 21 augus tus bij P. Houterman, Mariekerkse- weg 8 te Meliskerke. Telefoon: 01186-1382. NF0 Afd. West Noord- Brabant/St. Philipsland De dagekskursie wordt gehouden naar de proeftuin Horst en naar Zuid-Limburg. Vertrek om 7.00 uur vanaf de Voorstraat te Fijnaart. Om 21.30 uur hoopt men weer terug te zijn in Fijnaart. Opgave zo spoedig mogelijk. Provinciale ploegwedstrijden Noord-Brabant De Brabantse provinciale ploeg wedstrijden worden dit jaar gehou den op het landgoed Princepeel te Mill. Op deze zandgrond zal weer een 40-tal ploegers hun beste beentje voor zetten. Voorlopig is als datum gepland: zaterdag 26 augustus, met als uitsteldatum zaterdag 2 sep tember. Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopiër (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01102-44008 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marjan van Erk red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-21010 toestel 36 Klachten en klachten over de bezorging: Redactie ZLM-blad, Goes telefoon: 01100-21010, toestel 21. Bij klachten over bezorging (op zaterdag): PZC 01184-84000 bellen. Abonnement (wekelijks) f 105,— per jaar. Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-8000 Telecopiër 2951 Telex 55230 Advertentie-acquisitie voor Midden-Zeeland: Tel. 01180-81000 Tentoonstelling 'Vervoersmiddelen in Zeeland' ^ïn openbare bibliotheek 'de Zaete' te Bruinisse is tijdens openingsuren van dinsdag 8 augustus t/m vrijdag 25 augustus a.s. de tentoonstelling 'Vervoersmiddelen in Zeeland' te zien. NF0 Noord-Zeeland Avondexcursie op vrijdag 10 augus tus naar het bedrijf van D. Wisse, Verlorenweg 4, Kapelle. Aanvang: 19.00 uur. NF0 Oost en West Zeeuws- Vlaanderen Gezamenlijke exkursie naar de proeftuin Numansdorp op 14 augus tus i.p.v. op 16 augustus. Samen komst aan de proeftuin om 13.45 uur. Brabantse bondsfokveedag op 15 augustus De Brabantse bondsfokveedag zal ipv de eerste dinsdag in september voortaan op de derde dinsdag in au gustus worden gehouden, dit jaar dus op 15 augustus a.s. De reden voor deze vervroeging is o.m. dat de koeien zich in de zomer beter als melkkoe laten beoordelen, en dat door de wintermelktoeslag naar ver wachting het aantal herfstkalveren verder zal toenemen. In verband met het weerrisiko in augustus zullen de fokveedagen in het vervolg in de Brabanthallen te Den Bosch worden gehouden, ipv bij manege De Leijer in Veghel. Politici diskussiëren in Kortgene over problemen in akkerbouw In verband met de komende ver kiezingen organiseert de ZLM- kring Noord-Beveland op 24 au gustus a.s. een forum bijeenkomst over met name de problematiek in de akkerbouw. Aan de diskussie die plaats vindt in dorpshuis 'De Pompweie' te Kortgene zullen o.m. deelnemen de Tweede Kamerleden S. Huis (PvdA), P. Blauw (VVD), J. van Noord (CDA) en P. ter Veer (D'66). De avond begint om 20.00 uur. De tiende Breda Flora in de Grote Kerk van Breda wordt een heel bij zondere tentoonstelling. Voor het eerst zullen naast honderdduizenden zomerbloemen en honderden bomen en planten ook groenten en fruit ge bruikt worden. Dit biedt de inrich ters aanzienlijk meer mogelijkheden dan bij de eerdere eksposities. De bloemsiertentoonstelling Breda Flo ra wordt van 11 tot en met 16 augus tus a.s. gehouden. De titel van Breda Flora 1989: 'Bloemen en Groenten, een stralend palet van kleuren'. De tentoonstelling wordt op vrijdag 11 augustus om 10.00 uur geopend door mevrouw Houben, de echtge note van de kommissaris van de ko ningin in Noord-Brabant. Politieke forumavond 3 ZL0 op maandag 14 augustus in Axel Dat ook in de politiek de 3 Zeeuwse landbouworganisaties in Zeeuws-Vlaanderen zich sa men sterk maken is een goede zaak. Voor de gehele landbouw staat er veel te gebeuren. Hoe gaat de po litiek zich opstellen voor speciaal de akkerbouw in de volgende ka binetsperiode? Hoe gaat de politiek zich opstel len in de volgende kabinetsperio de voor milieupolitiek en struk- tuur voor de landbouw? Deze za ken worden behandeld op de fo rumavond in 'De Halle' te Axel op maandag 14 augustus om 19.00 uur. Sprekers en leden van het forum zijn de landbouwspecialisten van de drie grote politieke partijen: de heer J. van Noort (CDA), de heer P. Blauw (VVD) en de heer J. Huys (PvdA). Voorzitter van de forumavond is de heer Frans de Waal, voorzitter van het rayon Zeeland van de NCB. Huib van der Maas, voor zitter van de 3 ZLO, is forum leider. KANTOREN VAN ACCOUNTANTSUNIE ZLM Goes, Klein Frankrijk 1, tel. 01100-15710 Zaamslag, Axelsestraat 4, tel. 01153-2010 Bergen op ZoomWestersingel 53, tel. 01640-43350 St. Annaland, Voórstraat 35, tel. 01665-2604 Middelburg, Stationsstraat 15, tel. 01180-11451 Oostburg, Nieuwstraat 67b, tel. 01170-4285 Zierikzee, Oude Haven 50, tel. 01110-16051 Renesse, De Zoom 16, tel. 01116-1540 ai Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Afdeling Advies Verkoop 01100-38850. 1.andbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. Nispen, tel. 01100-21010. Bezoekers van de heer J. Zuidweg alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer J. Vroegop, tel. 01680-27921. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838 (privé, (01100 - 21010 (kantoor). J.L. Mieras, tel. 01102 -44041 (privé), 01100- 21010(kantoor). G.E. Stap, rayon Schouwen Duiveland en Tholen en St. Philipsland. telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01117 - 1782 (privé). A.F. van Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100 - 21010 (kantoor), 01100 - 13036 (privé). A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651 - 2082 (privé), 01680 - 27921 (kantoor). Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Brabant, tel. 01685 - 2338 (privé), 01680 - 27921 (kantoor). Er zal worden getracht zo snel moge lijk in de vakature van Jan Kikkert te voorzien. De werkzaamheden zul len worden waargenomen door de kollega 's te Goes, te bereiken onder telefoonnummer 01100-21010. Mocht u de medewerkers niet direkt kunnen bereiken geef dan uw naam en telefoonnummer door aan de te lefoniste. Er wordt dan nog dezelfde dag telefonisch kontakt met u opge nomen om op uw vraag een ant woord te geven of een afspraak te maken voor een gesprek op kantoor of bij u aan huis. J. Markusse Op woensdag 23 en donderdag 24 augustus a.s. vindt in hotel Brit- tannia/Watertoren aan de Boulevard Evertsen 244 te Vlissingen de studiebijeenkomst 'Landbouw tussen milieu en markt' plaats. In de ze studiebijeenkomst wordt ingegaan op de cruciale fase waarin de landbouw is aangeland. Deze studiebijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van de zgn. zomerweek van 21 tot en met 25 augustus a.s. In deze week verzorgt de Zomeruniversiteit lezingen, studiebij eenkomsten, workshops, debatten e.d. Vakantieschema SEV De heer A. Lindenbergh heeft vakantie van 31 juli t/m 18 augustus. Programma studiebijeenkomst: Het programma van de studiebij eenkomst landbouw tussen mi lieu en markt ziet er als volgt uit: woensdag 23 augustus: 10.00-11.00 uur: inleiding prof.dr.ir. C.T. de Wit; 11.30-12.00 uur: inleiding dr.ir. E.A. Goewie; 12.00-12.30 uur: inleiding ir. A.G. Riemens; 14.00-16.00 uur: diskussiebij- eenkomst; 20.00-23.00 uur: debat tussen prof. De Wit en dr. Van Dijk. donderdag 24 augustus: 10.00-11.00 uur: inleiding prof.dr.ir. H. van Arkel; 11.30-12.00 uur: inleiding ir. J. Boeve; 12.00-12.30 uur: inleiding J. Hermans; 14.00-16.00 uur: diskussiebii- eenkomst. Donderdag 10 augustus vindt in hotel Goes een feestelijke bijeen komst plaats ter gelegenheid van de 1000e aansluiting van Agrotel. Ir. D. Luteijn, voorzitter van Cebeco-Handelsraad, zal de 1000e aansluiting officieel uitrei ken. Agrotel het coöperatieve agrarische netwerk voor data communicatie, bestaat nu ruim een jaar. Opgave en kosten De kosten voor deelname aan de tweedaagse studiebijeenkomst be dragen 100,Daarbij zijn de kosten voor de lunch, koffie en thee inbegrepen. Het is ook mogelijk al leen de lezingen bij te wonen. De kosten per lezing zijn gesteld op 10,-. Het debat op de woensdagavond is gratis en kan door iedereen worden bijgewoond. De lezingen in het ka der van de studiebijeenkomst wor den in hotel 'Britannia/Watertoren' te Vlissingen gehouden. Het debat wordt gehouden in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg. De koördinatie van de studiebijeen komst is in handen van ir. W.W. van Zandbrink (ministerie van Land bouw en Visserij) en drs. T. Elzinga (beleidsmedewerker ZLM). U kunt zich opgeven door vóór 8 au gustus aan te geven of u aan de stu diebijeenkomsten wilt deelnemen, resp. één of meer lezingen wilt bij wonen. U dient zich aan te melden bij de Stichting Zomeruniversiteit Zeeland, Postbus 8004, 4330 EA Middelburg. Gelijktijdig dient u het verschuldigde bedrag over te maken op postgironummer 3050475 van de Zomeruniversiteit. Telefonisch kunt u informatie ver krijgen bij de Zeeuwse Bibliotheek waar het sekretariaat gevestigd is (01180-30330). Onder dit nummer is ook het volledige programma van de zomerweek 21 t/m 25 augustus van de Zeeuwse Zomeruniversiteit te ver krijgen. Veeveiling te Almkerk vrijdag 1 september a.s. Naast een landbouwwerktuigenvei ling zal op vrijdag 1 september in Almkerk tijdens de SLF- Landbouwdagen vanaf 15.00 uur een fokveeveiling gehouden worden in samenwerking met Cavee- Coveco. In aanmerking komen: MR1J (Maas, Rijn en IJssel) en HF (Hol landse Friese) koeien, vaarzen, pin ken en fokkalveren. Ook drachtige koeien, zoogkoeien en jongvee zijn welkom evenals vleesvee en kruislingen. In verband met de selektie en het op stellen van de katalogus worden geïnteresseerden verzocht zich vóór 20 augustus a.s. schriftelijk of tele fonisch aan te melden bij: A. van der Stelt, Rivierdijk 482, 3372 BX H'veld-Giessendam (tel. 01846-17969). Cavee Coveco (regiokantoor), post bus 83, 3980 CB Bunnik (tel. 03405-62744). 'Agritechnica '89' en 'Tier und Technik '89' Van 28 november tot 2 december a.s. worden in Frankfurt am Main (BRD) de vakbeurzen 'Agritechnica' en 'Tier und Technik' gehouden, ge organiseerd door het Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG). De kombinatie van beide beurzen zorgt ervoor dat zowel voor de in plantaardige als voor de in dier lijke produktie geïnteresseerden een bezoek waardevol is. Pag. 4 Gewestelijke Raad legt koppeling tussen GLE Zak van Zuid Beveland en tracé's WOV. Pag. 5 Met 'Probaat' kan aardap- pelhandel J. Valkenier overzeese markten bedienen. Pag. 6 Positie TOP nu onzeker. Pag. 7 Meer granen, minder peul vruchten geteeld. Pag 8 Tarwe-oogst gestart. Pag. 9 Veredeling en teeltoptima lisatie kunnen oliehoudende ge wassen konkurrerend maken. Pag 10 Johannes Panman: "Bij BV Dienstverlening en Voorlich ting KNLC zijn duidelijke korte Strukturen gewenst". Pag. 11 Tuinbouwklanken; lagere perenoogst. Pag. 13 Zeeuwse boerenbrood plan krijgt financiële steun. 2 Vrijdag 4 augustus 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 2