1T|| Jfcll IIT Niet vanzelfsprekend maar toegift p.j. zuid geluid Zeeuws Boerenbroodplan krijgt financiële steun ■T IT II II 11' ^1^ Mevr. P. J. de Rooy-Janse M.A. redaktie Henk Tegels PJZ AGENDA MVM fk AIB onderredaktievandeRedaktiekommis- IIII |F IÉI/ sie Bond van Plattelandsvrouwen voor W Ir" li Ir IJ Zeeland en Brabant. W II IF H IV |F Post bus 42, 4424 ZG Wemeldinge. Elisabeth Ba din ter Met deze woorden besluit Elisa beth Badinter haar boek: 'De Mythe van de Moederliefde'. En in 'De een is de ander', schrijft ze: 'Hoe kompleet je ook bent, alleen zijn is altijd minder dan één zijn met iemand. De liefde is het einde van de eenzaamheid en de beste remedie tegen de angst voor de dood'. Elisabeth Badinter, een Franse filo sofe, is overtuigd van grote verande ringen in de samenleving. In de ge schiedenis van de mensheid voltrekt zich een verandering en de gevolgen liggen in het verschiet verborgen. Nog nooit hebben man en vrouw zo veel op elkaar geleken als nu in de Westerse wereld. Hun rol in gezin en maatschappij zijn verwisselbaar en in kleding zijn ze ook dikwijls gelijk. Voor vrouwen is dat geen probleem, zegt Elisabeth, maar hoe zit het met de mannen? Zelf is Elisabeth Badinter gehuwd met de vroegere minister van justitie Robert Badinter en moeder van drie kinderen. Geboren in 1944, studeer de ze sociologie en werd de eerste vrouwelijke hoogleraar filosofie aan de Ecole Politechnique, te Parijs. Ze doet daar onderzoek naar de ge schiedenis van het gezin. In het boek 'De Mythe van de Moe derliefde' toont ze aan dat volgens haar moederliefde - geen natuurlijke aangeboren eigenschap is - en ver klaart dat uit studie van de opvoe dingspraktijken in Europa vanaf de 17e eeuw. Een boek vol interessante gegevens Dikwijls is het goed om aan de hand van oude gewoonten te ontdekken hoe iets groeide en een vast gegeven werd, waar de mens in weet te be rusten. Elisabeth Badinter zegt dat het verhaal dat moeders niet van hun kinderen durfden te houden omdat er toch zoveel stierven ook om te ko ren is, men kan ook stellen dat zo veel kinderen stierven omdat de moeders niet goed voor hen zorgden. Moeders in Frankrijk droegen hun kinderen over aan voedsters, die dan hun eigen kinderen verwaarloosden. De gewoonte om het kind door een min te-laten verzorgen bestond al in de 13e eeuw, toen werd in Parijs het eerste bemiddelingsburo voor voedsters geopend. In de 18e eeuw was de gewoonte om kinderen aan een min uit te besteden zo groot dat er tekort aan voedsters was. Dan komt er een periode waarin de nadruk wordt gelegd op de plezierige kanten van het moederschap. Schrij vers en dichters zingen de lofzang op de schoonheid van de voedsters. Ook schilders gaven de mooie vrou wen weer die zelf hun kinderen voedden tegenover 'die poppen met hun gepoederde gezichten'. Inbakeren De gewoonte om de baby in windse len te wikkelen, waardoor het kind volkomen in zijn bewegingen werd belemmerd en de moeder zich op haar gemak aan andere bezigheden kon wijden raakte ook langzaamaan in onbruik. Op het Franse platteland is dit gebruik veel langer gebleven. Vrouwen die, samen met hun man, op het land of bedrijf werkten kon den de kinderen niet voortdurend in de gaten houden. Ze wisten niets van de slechte gevolgen op de groei van het kind door het inbakeren. Grote invloed op de veranderingen had de beroemde Franse schrijver Jean-Jacques Rousseau die een plei dooi schreef voor een opvoedings wijze waarbij het kind tot betere ontwikkeling werd geleid, het in die tijd stukgelezen 'Emile'. Alle vrou wen die indruk wilden maken, wil den beantwoorden aan het beeld van de 'ideale moeder' van Rousseau. Dankbare rol Het moederschap wordt een dank bare rol, men spreekt over een 'edele taak', roeping en opoffering. De vrouw wordt graag met een heilige vergeleken en alleen een 'heilige' (opofferende) vrouw kan een goede moeder zijn. Het in de 19e eeuw in gestelde feest 'Maria Hemelvaart' gaf nog meer glans aan de moeder rol. Op het platteland waar de moe der al gebukt gaat onder vele taken heeft ze geen tijd om met haar kin deren te spelen. De overdadige vruchtbaarheid maakte de situatie nog erger. Een gezin met 7 of meer kinderen is geen uitzondering. Het is niet goed om b.v. vier kinderen te hebben als je er slechts twee kunt voeden, verzorgen en onderdak bieden. De vader Deze werd in de 17e eeuw nog gezien als een absolute authoriteit. Hij was: alwetend, almachtig en rechtscha pen. In de 18è eeuw hadden deze eigenschappen geen inhoud meer en zag men in dat ook de vader feilbaar kon zijn. Zo komt de balans dan weer enigszins in evenwicht. Het paradijs verloren of her wonnen? Elisabeth Badinter komt tot de kon- klusie dat moederliefde gewoon een gevoel is als alle andere. Het hangt helemaal van de moeder af, van haar persoonlijke geschiedenis en van de geschiedenis. Moederliefde is niet vanzélfsprekend, maar een toegift. In het oog van de optimist zal verva ging van de sexeverschillen de sleutel zijn tot de volledigheid waarvan de mensen al zo lang hebben ge droomd. Het herinnert aan de mythe van Aristophanes, dat 'twee-in-een' was en de kracht en het geluk van de mensheid symboliseerde, totdat de goden argwaan kregen en het voor straf in tweeën deelden. Waarom zouden de man en de vrouw van morgen niet opnieuw dat verloren paradijs herscheppen? Ze stelt eenvoudig vast dat er bij de vrouwen een ontstuitbarq drang is opgekomen om de wereld en de kin deren met de mannen te delen. Dit kan de toekomst van de mensheid veranderen. Wat tot nu toe als liefde wordt gezien is ook zeer betrekkelijk als we bedenken dat in sommige kui turen een meisje bij de geboorte kon worden omgebracht alleen omdat het een meisje was en het hebben van een eerst geborene, een zoon moest zijn. Ook een kind dat bij de geboor te minder valide of vrij zwak leek kreeg geen kansen. 'De een is de ander' In dit boek beschrijft Elisabeth Ba dinter de verhouding tussen mannen en vrouwen sinds de oertijd, in de la te twintigste eeuw uitmondend in de ondergang van het patriarchaat. Het einde van de onderdrukking van de vrouw en de opkomst van een nieuw model, dat van gelijkheid - gelijkenis en gelijkwaardigheid tussen de geslachten. 'Feministen', zegt ze, 'streven naar gelijkheid, maar met respekt voor de zogenaamde unieke vrouwelijke na tuur. Ze zijn erg naturalistisch, ter wijl ik geloof dat het verschil tussen mannen en vrouwen geen natuurlijk gegeven is, maar een produkt van de opvoeding. Feministen verheerlijken de vrouwelijke natuur, het vrouwe lijk lichaam en de zwangerschap. Ik sta erg kritisch tegenover die gedach te van verschil, je lokt dan zelf een hiërarchie uit'. 'Wat is een vrouw', vraagt ze zich af, 'een redelijk wezen, kortom een mens als iedereen'! Ontwikkelingen Vanuit het verleden de ontwikkelin gen volgend, wordt het beeld van nu veel meer helder. In de toekomst kij ken is niet mogelijk voor de meesten van ons, maar een verwachtingspa troon kan men vormen aan de hand van vroegere ontwikkelingen. Beide boeken van Elisabeth Badinter geven daarbij heel veel nodige infor matie en verder is het gewoon inte ressant om te lezen hoe het in Frank rijk was en hoe het bij ons was daar zelf bij te doen. In heel veel situaties herkennen we onze eigen gezins geschiedenis. P.J. de Rooy-Janse, m.a. Afgelopen maandag werd de geldelijke bijdrage door burgemeester Jong- mans van Aardenburg aan Marga Vermuë van het ZAJK aangeboden. In het midden Gerard Baecke. In het afgelopen winterseizoen werd door het Zeeuws Agrarische Jonge ren Kontakt een begin gemaakt met een Zeeuws Boerenbroodprojekt. Het projekt houdt in, dat in de toe komst akkerbouwers de mogelijk heid krijgen om op een nog milieu vriendelijker wijze baktarwe te te len, dit volgens vastgestelde richtlij nen. Dé baktarwe wordt verwerkt tot een nieuw, milieuvriendelijk, brood. De konsument wordt de mo gelijkheid geboden om dit "schone" brood tegen een kleine meerprijs te kopen. De kwaliteit van het brood zal gegarandeerd worden. Het projekt bevindt zich nog duide lijk in de beginfase. Op het moment wordt uitgebreid vooronderzoek ge daan naar de haalbaarheid van het plan. Student Paul Kant uit Hulst verricht in deze zomer een vooron derzoek in opdracht van het Z.A.J.K. Paul studeert landbouw techniek aan de Landbouwuniversi teit. Verwacht wordt dat gedegen onderzoek nog 2 a 3 jaar nodig is. Het opstarten van het projekt inklu- sief het onderzoek zal veel kosten met zich meebrengen. Met name zal het projekt gekoördineerd moeten worden door een professioneel koördinator en ook zullen telersrisi- ko's in de startfase financieel gedekt moeten worden. Het Z.A.J.K. is naarstig op zoek naar financiële middelen. Belangrijke steun voor het Z.A.J.K. was het besluit van de gemeente Aardenburg om het pro jekt financieel te ondersteunen. In deze gemeente is de eerste proefak- Vrijdag 4 augustus 1989 ker voor het boerenbrood gelegen. (Gerard Baecke uit Draaibrug). Op maandag 31 juli jongstleden bood burgemeester Jongmans van Aardenburg officieel de geldelijke bijdrage van de gemeente aan. Eer der had dhr. Jongmans persoonlijk reeds een financiële bijdrage over gemaakt. In het bijzijn van een delegatie van de begeleidingskommissie ontving Marga Vermuë, bestuurslid van het Z.A.J.K. op de eerste proefakker de enveloppe met inhoud. Marga be dankte de burgemeester voor de bij drage. Zij benadrukte dat deze bij drage meer was dan een financiële bijdrage. "Misschien is de positieve intentie en de voorbeeldfunktie voor anderen, voor ons op dit moment evenveel waard als de puur materiële bijdrage. Het is gunstig dat een Zeeuwse gemeente een voortrekkers rol wil vervullen", aldus Marga. Ook bedankte Marga Gerard Baec ke. Gerard is akkerbouwer uit Aar denburg, als eerste heeft Gerard een proefakker beschikbaar gesteld. In de komende weken zal het Z.A.J.K., gesterkt door de eerste fi nanciële steun verder gaan met fondswerving. De eerste proef- oogsten op de bedrijven van Gerard Baecke en de maatschap Frans Ha- verbeke/Paula Peters beloven goed te worden! Jacques Ronmen De agrarische commissie van de Bond van Plattelandsvrouwen houdt op 1 september een grote actualitei tendag waarbij de toekomst van de land- en tuinbouw centraal staat. 's Morgens wordt er inhoudelijk in gegaan op de verschillende nota's die de afgelopen maanden versche nen zijn, zoals het Nationaal Milieu beleidsplan, de Landbouwstructuur nota en het Milieu-Actieplan van het Landbouwschap. De bond van Plat telandsvrouwen heeft een aantal standpunten over deze nota's inge nomen, die ze op deze dag naar bui ten brengt. Gerard Doornbos, de voorzitter van het Landbouwschap, zal als eerste zijn visie op deze stellingen geven. Daarna is het de beurt aan Jos Roe- maat, voorzitter van het NAJK, om zijn visie op de stellingen te laten ho ren. Op het eind van de ochtend is er gelegenheid tot discussie. 's Middags vindt er een debat plaats met de politici Huys van de PvdA, Van Noord van het CDA, Blauw van de VVD en mevr. Beckers van Groen Links. Ook zij zullen reage ren op de stelling en standpunten van de agrarische commissie. Deze actualiteitendag vindt plaats in de Reehorst in Ede en begint om half 10. Iedereen is welkom. U kunt zich opgeven bij de Bond voor Platte landsvrouwen, telefoon (070) 24 44 29. Afd. Zevenbergen/Fijnaart: organi seert op 4 augustus, VANDAAG!, 'Barbeque'. Aanvang 20.00 uur te Fijnaart. Informatie: bij Wendy Lo- kers, 01680-27873. Afd. Noord-Beveland: 13 augustus: Gezelligheids - Tennistoernooi op het terrein van de LTC-Kortgene. Tijd: van 1 tot 5 uur. Opgave vóór 31 juli bij Joke (01109-203) of Wim (01108-1597). Afd. West Zeeuws-Vlaanderen: 4-5 augustus: Deelname aan de 24 fiets- uren van Oostburg. Nodig zijn 5 fietsers en 1 ploegleider. Opgeven hiervoor bij Bram Dieleman (01173-1341). Provinciaal: 21 augustus: HB- vergadering. 13

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 13