J Oogst appels normaal, peren lager Landbouwschap is rond met verordening belichting ÏJ TUINBOL! WKL ANKEN J- i Sparen voor bloemenslaat aan We kunnen geen regen missen maar mooi weer verveelt niet gauw Bijna alle groenten brengen te weinig op Erg hinderlijk zijn dit jaar de dazen die tijdens de pluk- en plantwerk- zaamheden voor de nodige irritatie zorgen. In de volksmond worden ze in WEST-BRABANT blinddazen genoemd maar in werkelijkheid gaat het om de grijskleurige regendaas. Vooral tegen boskanten komen ze veelvuldig voor. Een paar weken geleden brachten sperziebonen nog 5 gulden per kg op, nu amper het tiende deel. In ver schillende percelen is de frees gezet omdat van de opbrengst amper de plukkosten betaald kunnen worden. Toch een schadebedrag van ruim 2000,de teeltkosten. Tot heden toe neemt de konsument jaarlijks meer verwerkte peen af. Dat niet iedere grondsoort zich leent voor deze teelt is dit jaar gebleken. Een regeninstallatie blijkt nodig om jaarlijks verzekerd te zijn van een optimale oogst. Bij de planten- en snijbloemen het zelfde verhaal als bij de diverse tuin- bouwgewassen. De jaarlijkse uit breiding heeft voor een te grote aan voer gezorgd. Bloemen en planten zijn niet meer weg te denken uit het huiselijk dekor, maar eens is de af name verzadigd. Het warme weer van de laatste tijd is ook geen faktor geweest om een ekstra bloemetje mee naar huis te nemen. Vooral de teelt van chrysanten doet het op dit moment slecht. De verkoop van ge raniums is goed geweest omdat het mode is geworden met deze in alle variëteiten groeiende bloemsoort het huis op te sieren. Een enkele ge meente houdt zelfs een wedstrijd van wie door middel van geraniums zijn huis nog aantrekkelijker, of niet, kan maken. Dit om het dorp te 'promoten'. Al met al ziet het er op dit moment nog niet naar uit dat de tuinbouw dit jaar financieel een goed jaar zal ma ken. Het uitplanten van prei, kool soorten, aardbeien e.d. verloopt door de droogte niet overal vlek keloos. Of deze weeromdraai het eind bete kent van de mooie zomer kan nie mand voorspellen. Voor THOLEN is de regen zeker ook voor een aantal gewassen welkom, veel percelen kre gen het echt moeilijk. De pas gezaaide winterbloemen la gen in het vroege aardappelland bij na voor 100% droog. Dit moet toch een keer goed aanregenen, wil de op komst hiervan voldoende zijn. Een tijdige opkomst van deze twee jarige bloemsoorten heeft een aantal voordelen. Voor o.a. de duizend schoon is het zeker noodzakelijk om voldoende ontwikkeld de winter in te gaan, daar deze anders niet vol doende in bloei komt het volgend seizoen. Het overige leegliggende land zal zeker benut worden met het kweken van een groenbemester. Ook hier heeft een vroege inzaai de meeste kans van slagen. De organi sche stofvoorziening is noodzakelijk om de vruchtbaarheid van de grond op peil te houden. De zg. ouwe kracht kan ook met zulke droge zo mers heel wat meer opbrengst geven die dan dikwijls erg goed betaald wordt, zoals ook nu met de aard appelen waarbij men met de Doré's van gouden randjes kan spreken. De meeste vroege aardappeltelers kunnen ondanks de droogte terug zien op een goed seizoen, waarbij zeer vlot is gewerkt, het is nog zelden gebeurd dat het eigenlijk al om deze tijd zo goed als afgelopen is. Voor veiling St. Annaland e.o. is de perio de met de hoofdmoot van vroege aardappelen ook te kort, de andere aktiviteiten van o.a. uien en gladio- lenbollen zijn in de loop der jaren zover afgebrokkeld dat het bestuur zich toch genoodzaakt zag werkgele genheid te zoeken voor het perso neel. Om dit buiten het veilinggebeu- ren te zoeken is zeer ingrijpend, zo dat het zeker te hopen is dat de po ging om o.a. aardappelen en uien aan te bieden in kleinverpakking een kans van slagen heeft. Het gezond zijn maar vooral ook het gezond blijven van onze plaatselijke veiling is voor nog behoorlijk wat bedrijven in onze streek van groot belang. De Nederlandse oogst van appels zal dit jaar naar verwachting 393 mil joen kilogram bedragen. Dit is onge veer 3 procent meer dan de gemid delde produktie over de afgelopen vijf seizoenen. De verwachte oogst van peren ligt met 94 miljoen kilo gram 17 procent onder het gemiddel de van de seizoenen 1984/1988. Het Centraal Buro voor de Statistiek heeft de oogstverwachting gemaakt op basis van tellingen en metingen van het konsulentschap voor de fruitteelt. Al enige tijd houdt assimilatiebelich ting de gemoederen bezig. Tuinders in de buurt klagen over verstoring van plantengroei, burgers over ver storing van de Slaap. Eén verorde ning van het Landbouwschap moet hier een einde aan maken. Als kas sen teveel licht uitstralen, moet de tuinder bij de buren een verklaring halen dat zij hier geen bezwaar tegen hebben, zo zegt de verordening. Krijgt hij die verklaring niet, dan moet de tuinder het licht afscher men. De verordening gaat half okto ber in. Wat komt er in de verordening te staan? Belichting in kassen is toege staan als de uitstraling van licht niet boven de norm van 4 lux uitkomt. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat 4 lux door de chrysant nog als donker wordt ervaren. Voor de openbare weg, spoorwegen en wa tergangen geldt een maksimum van 20 lux. Normaal gesproken geven lantaarnpalen een vergelijkbare ver lichting. Als de tuinder boven de norm zit, dan kan hij naar de buren stappen om een verklaring van geen bezwaar te vragen. Krijgt hij die verklaring niet, dan moet de tuinder zorgen dat hij aan de norm voldoet, bijvoor beeld door het aanbrengen van ge- velschermen. Soms moet hij voor een verklaring meerdere adressen langs, afhankelijk van het gebied dat door zijn installatie wordt belicht (boven de gestelde norm). De verkla ring kan van tijdelijke aard zijn, maar er kan ook stilzwijgende ver lenging worden overeengekomen. Gaat het om een tijdelijke toestem ming, dan moet een eipddatum wor den afgesproken. Gaat het om een verklaring met stilzwijgende verlen ging, dan geldt wel een opzegtermijn van een jaar om de belichtende tuin der de tijd te geven maatregelen te nemen. De verordening geeft voorschriften om de lichtsterkte te bepalen: waar en wanneer moet er gemeten worden en met welk instrument. Zo is het meten taboe bij uitzonderlijk weer zoals mist en hevige regen- en sneeuwval. Dertig dagen Tuinders die hun gewassen kunstma tig willen belichten, moeten dat der tig dagen van tevoren melden bij de gewestelijke raad van het Land bouwschap, zo zegt de verordening. Ook veranderingen in de lichtsterkte en de grootte van het belichte opper vlak moeten tijdig doorgegeven wor- Bij de appels doen de betrekkelijk nieuwe rassen Jonagold en Elstar het steeds beter. Van de eerste wordt een oogst verwacht van 67 miljoen kilo gram. Over de afgelopen vijf jaar was de gemiddelde produktie 35 mil joen kilogram. Voor de Elstar luidt de verwachting 54 miljoen kilogram tegen een vijfjaars-gemiddelde van 25 miljoen kilogram. Van Cox Orange Pippin wordt 65 miljoen ki logram verwacht (produktie 49 mil joen gemiddeld), van Golden Delici ous 74 miljoen (100 miljoen) en van Schone van Boskoop en James Grie ve achtereenvolgens 48 miljoen (59 miljoen) en 23 miljoen (24 miljoen) kilogram. Van de twee belangrijkste pererassen, Conference en Doyenne per ras grote verschillen voorkomen. De perenoogst zal lager worden dan normaal, met name doordat er min der Conferences zullen komen. De oorzaak hiervan is nachtvorstschade tijdens of vlak na de bloei. Geense schat dat een Conference-oogst van 70 a 85 procent van vorig jaar wordt gehaald, toen het ook al geen top jaar was. Van de Doyenné's komen er wat meer dan vorig jaar, waar door hiervan een normale oogst ver wacht wordt. De bomen met zomer- peren hangen goed vol, hiervan wordt een bovennormale oogst ver wacht. Door slecht weer tijdens de bloei komt er een slechte oogst van de Saint Remy en de Beurré Alexan der Lucas. Assimilatiebelichting wordt momenteel al in zo'n 550 ha kassen toegepast, vooral bij snijbloemen (350 ha). Het areaal belichte snijbloemen en potplan ten zal de komende jaren gestaag toenemen Vrijdag 4 augustus 1989 den. Verder zijn tuinders verplicht om verklaringen van geen bezwaar van omwonenden een maand voor ingang naar de gewestelijke raad te sturen. Meldingsformulieren en voorgedrukte verklaringen van geen bezwaar zijn vanaf september bij de raden aan te vragen. Voor belichtingsinstallaties die vóór 1 december 1989 zijn geïnstalleerd, geldt een overgangsregeling. Onder voorwaarde dat de installatie voor 1 december 1989 wordt gemeld, gaan voor die installaties de regels pas in per 1 februari 1990. Voor de duide lijkheid: installaties van na 1 decem ber moeten direkt - dus op het mo ment dat het licht aangaat - aan de eisen voldoen. Ontheffing Vermeldenswaard is nog dat deze verordening van het Landbouw schap valt in de werkingssfeer van de Wet Ekonomische Delikten (WED). Dit maakt sankties mogelijk van boetes tot bedrijfssluiting. Tenslotte is in de verordening aan het dage lijks bestuur van het Landbouw schap de bevoegdheid gegeven om in bijzondere gevallen ontheffing te verlenen. Het is vooraf moeilijk aan te geven welke gevallen dat zijn, maar wél zal het schap zéér terug houdend zijn in het verlenen van ontheffing. Een ruimhartig onthef- fingsbeleid zou immers het doel on dergraven dat met de verordening wordt nagestreefd. ir. Piet Broekharst Landbouwschap Verhandelingsdata Benoni en James Grieve Gelet op het vorderen van de rijping bij de variëteiten Benoni en de kleine maten van James Grieve, wordt de verhandeling van deze appelen ver vroegd. Benoni mag vanaf 3 augustus 1989 verhandeld worden. De kleinste ma ten van James Grieve, d.w.z. sorte ringen kleinere dan 70 mm, mogen vanaf 16 augustus verhandeld worden. Zoals al eerder is meegedeeld, mag James Grieve groter dan of gelijk aan 75 mm al vanaf 31 juli a.s. ver handeld worden en de sortering gro ter dan of gelijk aan 70 mm vanaf 9 augustus a.s. De perenoogst zal lager uitvallen dan normaal, in het Zuidwesten van ons land komt dat vooral doordat er minder Conferences komen du Cornice is de verwachte oogst achtereenvolgens 32 en 24 miljoen kilogram. Van het eerste ras was de produktie de afgelopen vijf seizoe nen gemiddeld 48 miljoen kilogram, van het tweede 20 miljoen kilogram. De oogst in de gehele EG zal van pe ren maar ook van appels lager uit vallen dan vorig jaar. Zo'n 15 pro cent minder appels, vooral doordat de verwachtingen in de Po-vlakte, Zuid-Tirol, Torentino en Zuidwest- Frankrijk minder zijn. Zuidwesten Het landelijke beeld van een norma le appeloogst en een lagere pere noogst wordt ook in het Zuidwesten van ons land verwacht, aldus de heer C. Geense, hoofd kommerciële za ken van de CVZ, zij het dat er wel Van de appels verwacht de heer Geense een vrij normale oogst, al leen de Elstar valt wat tegen. Door aanwas van het areaal zal de CVZ wel aan het kwantum van vorig jaar komen, maar dat had groter moeten zijn. Er hangt nu slechts 70 a 80 pro cent van een normale oogst. Met na me de komende oogst op de twee- en driejarige percelen valt tegen. De Jo nagold geeft een gemiddeld goede oogst, evenals de Cox en de Golden. Ook de zomerrassen hangen goed. De Boskoop daarentegen geeft een zeer wisselend beeld. Door nachtvorst komen er bij ver schillende rassen vorstringen voor op de vruchten, o.m. bij Summer- red, Boskoop en Jonagold. De vruchtmaat wordt dit jaar grof, ze ker na de regen van afgelopen week. Het sparen voor een extra boeket bloemen door middel van een speciale kaart is een Bloemenbureau-actie die enorm aanslaat bij zowel bloemendetail- listen als klanten. Dit blijkt uit een door Bloemen Marketingor ganisatie Holland gehouden en quête onder bloemenonderne- mers. Van de 138 ondervraagden zei 90% dat klanten enthousiast deelnamen aan de actie. De rela tie met de klant is verbeterd vond 77% van de bloemisten en ruim 73% wil de bloemenspaaractie na de sluitdatum 31 december 1989 nog vooortzetten. De meest ge hoorde reactie tijdens de inter views was "leuke actie", de meest gehoorde 'klacht' betrof het formaat van de bloemen- spaarkaart. De kaart paste net niet in de portemonnaie. 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 11