'Bij BV Dienstverlening en Voorlichting zijn duidelijke korte strukturen gewenst' De trekkers voor de loonwerker 90 pk 100 pk 110pk §5 FIATAGRI BETONPLATEN CHV#Cehavenv het zlm blad. boordevol nieuws Johannes Panmanvoorzitter werkgroep individuele dienstverlening en voorzitter LMIJ 108,- p/st. Jan P. Boogert Soepele motoren tot 5,9 Itr. inhoud Koppelstijging meer dan 20% .40 km versnellingsbak met zijschakeling Fiatagri voorwielaandrijving met 50° wieluitslag Draaistraal 4,75 m Onderhoudsvrije vierwielberemming Hefinrichting met groot hefvermogen en Lift-O-Matic Fiatagri Superkomfort kabine Goede verhouding gewicht/pk's (vanaf 38 kg per pk) Pater van den Elsenlaan 4, 5462 GG Veghel. Divisie AB. Cehave nv Veghel Telefoon 04130-82451 Tijdens de bestuursvergadering van 23 mei heeft de werkgroep indivi duele dienstverlening een tussenrap portage uitgebracht. Het is de be doeling dat de regionale maatschap pijen en KNLC-kommissies dit rap port bespreken. Johannes Panman, de voorzitter van de werkgroep, licht in dit interview de plannen toe. Een landbouworganisatie heeft glo baal gezien twee taken: de beharti ging van de belangen van de leden bij de overheid, politiek en andere organisaties, dit heet de kollektieve belangenbehartiging. Daarnaast is er de individuele dienstverlening en voorlichting. Dit laatste houdt in dat individuele leden met vragen en pro blemen over bijvoorbeeld bedrijfs opvolging, -beëindiging, vergroting, pacht, verzekeringen, bij hun organisa tie aan kunnen kloppen. Daar is de des kundigheid in huis om ze verder te helpen. Ook niet-leden kunnen voor sociaal- ekonomische voorlichting een be roep doen op de regionale organisa- ties. Johannes Panman: 'De leden van onze organisaties hebben tegen woordig over het algemeen een goe de opleiding. De behoefte aan speci fieke kennis neemt daardoor toe. Ik noem juridische kennis op het ge- Saaanvosging van da 8BV (Sociaal Economische Voorlichting) an da Dianstvarlening bv of stichting SEV en Dienstverlening KNLC Landelijk Hoofd S D Groninger Maatschappij van Landbouv Veenkoloniale Boeren Bond Friese Maatschappij van Landbouw Drents Landbouv Genootschap bv of stichting SEV en Dienstverlening KNLC-Noord Hoofd S fc D Overijsselsche Landbouw Maatschappij Landbouv Maatschappij IJsselmeerpolders Geldersche Maatschppij van Landbouw Utrechts Landbouw Genootschap bv of stichting SEV en Dienstverlening KNLC-Midden/Oost Hollandsche Maatschappij van Landbouw Zuidelijke Landbouw Maatschappij bv of stichting SEV en Dienstverlening KNLC-West/Zuid - Hoofd S fc D - Hoofd S t D verlening, samen met juridische za ken, bouwbegeleiding, pachtzaken en alle andere landbouwkundige za ken die nog niet door andere zijn op gepakt. Johannes Panman ziet het liefst ook de accountantsdiensten en de verzekeringen in deze BV op genomen. De voorlichter heeft direkt kontakt met de boeren en tuinders. Zijn voorlichtende taken blijven zoals ge zegd gratis, voor alle andere dien sten gaat het profijtbeginsel gelden. Panman: 'De voorlichter voert het Johannes Panman, hier samen met bestrijden. bied van kontrakten, bouwbegelei ding en ekonomische aspekten van het bedrijf. Veel regionale organisa ties zijn te klein om al die specifieke kennis in huis te hebben. Daarom stellen we in dit rapport bloksgewij- ze samenwerking van de KNLC- organisaties voor (zie figuur). Als je het mij persoonlijk vraagt', zegt hij met nadruk op persoonlijk, 'heeft één organisatie verre mijn voorkeur. Het zou het mooiste zijn als we de individuele dienstverlening samen met KNBTB en NCBTB zou den oppakken. Helaas is dat nog niet haalbaar. Daarom gaan we de KNLC-organisatie versterken. We kunnen zo de kennis die we geza menlijk in huis hebben ook geza menlijk benutten. Brandblusser Volgens Johannes Panman komt de SEV op het ogenblik te weinig toe aan de daadwerkelijke taken. 'Ze fungeren te veel als brandblusser. Ze komen vaak te laat op een bedrijf en kunnen alleen in de marge nog wat doen. Ik vind dat ze veel meer een preventieve funktie moeten krijgen, meer aan hun voorlichtende taak moeten doen. In de nieuwe opzet zullen zuivere voorlichtende taken van de SEV gratis blijven voor zowel leden als niet-leden. Dit past ook in het subsidiebeleid van de overheid'. De voorlichting wordt in het plan ondergebracht in een nieuw op te richten BV Voorlichting en Dienst- 10 flexibel kunnen inspelen op aktuele vragen en snel beslissingen kunnen nemen. Ik zie voorlichting en dienst verlening als een produkt dat ver kocht moet worden. Een dergelijke opzet vraagt korte duidelijke strukturen. Er mag dus geen ingewikkelde bestuursstruktuur komen. Om de binding met de maat schappijen te houden moet een bestuurslidmaatschap van de BV's gekoppeld zijn aan het Dagelijks Bestuur van de landbouwmaat- schappijen, die deelnemen in het be treffende blok. Onze nieuwe BV's moeten snel in kunnen spelen op veranderende be hoefte aan voorlichting. Gezien de simpele struktuur die de werkgroep voor ogen staat, is dat ook mo gelijk'. Objektief Panman ziet duidelijk een plaats voor de nieuw op te richten BV's. 'De partikuliere voorlichting zoals voederfabrikanten, koöperaties en handelshuizen die geven zijn wel goed, maar niet altijd objektief. De landbouworganisaties kunnen die objektieve voorlichting wel bieden. De teeltbegeleiding, die op veel plaatsen van Ae grond komt, past ook uitstekend in de nieuwe opzet. Daar werkt men al op basis van het profijtbeginsel. De landbouworganisaties kunnen de voorlichting zoals de Privo gaat ge ven ook zelf verzorgen. Belangrijk daarbij is dat de informatie- en ken niscentra ongefilterd de onderzoeks resultaten doorgeven. Ik denk dat de leden, maar ook de mensen in dienst van de organisaties even moeten wennen aan de nieuwe struktuur. Maar ik ben er van over tuigd dat de korte duidelijke lijnen aanslaan. De BV's moeten zich rich ten op gaten in de markt en op vra gen van leden. Voorkom dubbel werk en ga niet proberen bestaande strukturen te kopiëren. Dat kost al leen maar boerengeld'. Panman voorziet de komende tijd een toenemende vraag naar bedrijfs- opvolgingskwesties. Iets dat speci fieke aandacht en kennis vraagt. Daarnaast zal vooral de SEV veel aandacht besteden aan de bedrijfs- begeleiding voor de zogenaamde heroriëntatie, waarbij de SEV de be drijven doorlicht. Deze doorlichting is een van de dingen waar volgens Johannes Panman kosten aan ver bonden zijn. Een ander voordeel van de nieuwe struktuur vindt hij de mogelijkheden om kontrakten af te sluiten met an dere organisaties, bijvoorbeeld met verzekeringen of notarissen, waar door leden korting krijgen. Ook de administraties die veel regio nale organisaties voor verschillende scholen voeren, kunnen volgens hem een goed onderkomen krijgen bij de nieuwe BV's. Als laatste mogelijk heid noemt hij het kursusonderwijs, dat de BV samen met de AOC's ter hand kan nemen. Diskussie Het KNLC-bestuur heeft besloten het rapport in diskussie te geven aan de regionale maatschappijen. De be doeling is dat de werkgroep half sep tember de resultaten van de diskus sie aan het bestuur presenteert. Het KNLC-bestuur beslist uiteindelijk wat er gaat gebeuren en legt dit aan de algemene ledenvergadering voor. zijn zonen aardappelopslag aan het eerste verkennende gesprek en ver telt de boer- of tuinder welke moge lijkheden er zijn en wat het kosten plaatje is. Ik ben er van overtuigd dat men best wil betalen, als het pro dukt maar goed is. De hele operatie mag voor de landbouworganisaties niet kostenverhogend werken. In het rapport hebben we daarbij onderscheid gemaakt tussen leden en niet-leden', vervolgt Panman. 'Le den van landbouworganisaties zul len in de nieuwe situatie een lager be drag betalen voor de dienstverlening dan niet-leden. Ik hoop daarbij dat we voor onze leden ook kortingen kunnen bedingen bij bijvoorbeeld de verzekeringsmaatschappijen'. Geen uitspraak De werkgroep gaat uit van drie BV's Dienstverlening en Voorlichting, ge koppeld aan KNLC-blokken. 'We hebben in het rapport bewust geen uitspraak gedaan hoe die blokken er uit moeten zien. Uit de diskussie in de regionale maatschappen moet de verdeling blijken', verklaart Pan man. Landelijk komt er een koördinator. Deze moet ervoor zorgen dat de werkzaamheden van de verschillen de BV's op elkaar zijn afgestemd. Een tweede taak is de BV's van lan delijke informatie te voorzien. 'Ik zie het liefst dat de voorlichting en dienstverlening opgaan in een BV. Een stichting kan ook. Belang rijkste voor mij is dat de voorlichters 200x200x12 cm gewapend voor vloeren en erfverharding. Prijs slechts ex BTW. Franco thuis! Betaling bij aflevering. Bouw- en Houthandel tel. 01114-2682, Oosterland. Ook uw goedkoopste adres voor betonstraatstenen en tegels! TOON v/d HEEFT DE IDEALE SHOVEL VOOR HET BOEREN WERK! (04199) 16 86 SERIE 90 Vrijdag 4 augustus 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 10