Milieu in vakantietijd vanuit de Z.L.M. gezien zuidelijke landbouw maatschappij Proces over distelproblematiek uitgesteld tot 18 september Doodsteek Nog zwaardere eisen Offensief/defensief orra m VRIJDAG 4 AUG land- en tuinbouwblad Afgelopen zaterdag kwam direkteur Marc van de Bilt van Van de Bilt Zaden BV te Sluiskil even een kijkje nemen bij de vlasoogst op Noord-Beveland. Hij teelt daar 104 ha vlas, waarvan na zaterdag -en wellicht ook nu- nog zo'n 20 ha getrokken moest worden. Van de Bilt sloeg het werk met genoegen gade, zich in herinnering roepend hoe het vlas vroeger met de hand getrokken moest worden: zwaar werk waarbij de vingers ingetaped moesten worden omdat de stugge stengels de huid kapot sleten. Op de foto ziet u hoe een tevreden Van de Bilt (r) samen met de koördinator van de vlaskern Noord-Beveland D.P. de Bruijne uit Kats (m) en medewerker van het vlasbedrijf J. Vermeersch (l) de kwaliteit van de vezels test. Voor een oogstimpressie zie pag. 8. Het Gerechtshof in Den Bosch heeft de behandeling van het beroep van de stichting 'Het Brabants Landschap' over wie de verantwoordelijke partij is in de kwestie van de distelproblematiek in het Markiezaat gebied, uit gesteld tot 18 september. Het Brabants Landschap heeft de beroepsprocedure aangespannen tegen de uitspraak van de rechtbank, be gin 1988, dat Het Brabants Landschap de verantwoorde lijke partij is. Deze uitspraak volgde op een kort geding van de gezamenlijke landbouworganisaties en een aantal boeren tegen Het Brabants Landschap. Volgens Het Brabants Landschap is de Staat de verant woordelijke partij. De behandeling van het beroep is sinds januari 1988 al meerdere keren uitgesteld, deze maal zonder opgave van motivatie. De betrokken boeren verwachten dat de behandeling wel weer uitgesteld zal gaan worden. Pluis Als beherende instantie is Het Brabants Landschap ver plicht de distels in het Markiezaat gebied te maaien. Er is een afspraak gemaakt dat dit jaar een bepaalde strook ter breedte van 70 m zou worden gemaaid, maar tot dus ver verzuimt de stichting de werkzaamheden te (laten) uitvoeren. De distels pluizen al gedurende ca. drie weken volop. 'Het pluist als de ziekte' aldus een agrariër aan de rand van het Markiezaat gebied. toch ook nog 200 a 250 miljoen op jaarbasis aan meer kosten en minder opbrengsten moeten inleveren. Dat zou een extra verlies van f 400 a f 500 per hectare betekenendus de definitieve doodsteek voor het merendeel der huidige - toch al noodlijdende bedrijven. Het parlement is op reces, het merendeel der demissio naire kabinetsleden is zich privé aan het ontspannen, en het vergadercircuit van het Landbouwschap ligt zo goed als stil. Kortom "Den Haag" is met vakantie. Het is opvallend dat er, ondanks deze adempauze, toch een niet te stuiten lawine van weer nieuwe en aange scherpte nota's, plannen en voornemens met betrek king tot ons vaderlandse milieu over ons heen blijft rollen. De publiciteitsmedia maken daar dankbaar ge bruik van en staan bol van het vervuilingsfenomeen. Mevrouw Smit-Kroes en de heren Nijpels en Braks zijn klaarblijkelijk thuis gebleven en werken harder dan ooit. Het vliegwiel dat de maatschappelijke milieubezorgd heid meer en meer omvormt tot begeestering en wel haast hysterie, wordt volop draaiende gehouden. Vanuit de ZLM hebben we altijd het standpunt ingeno men, dat ook de land- en tuinbouwsector zich tot het uiterste in moet spannen om de doelstellingen van een veilige en duurzame produktie binnen een zo kort mo gelijke termijn te verwezenlijken. Tijdens een speciale bijeenkomst vorige maand van hoofdbestuur en sector commissies is dat in de volle breedte nog eens uitdruk kelijk bevestigd. De ZLM-veehouders, -akkerbouwers en -tuinders willen wel degelijk vergaand hun nek uit steken om bewust en positief mee te werken aan het behoud van een gezonde bodem, schoon water en zui vere lucht. Maar dat dan uiteraard wel binnen redelijke grenzen en op basis van in de praktijk te verwezenlijken voorwaarden. De noodzakelijke milieuaanpasingen moeten haalbaar en betaalbaar zijn, dat wil zeggen technisch en economisch uitvoerbaar. Dus zonder dat de concurrentiekracht van de diverse sectoren en cje individuele bedrijven daarmee in gevaar komt. Daarom ook zal ons voor die aanpassingen voldoende tijd ge gund moeten worden. Een "zo kort mogelijke" termijn moet wel een "redelijke" termijn zijn. In het verband van die haalbaarheid, betaalbaarheid en benodigde tijd, hebben wij bij herhaling betoogd, dat middels de nu voorgenomen overheidsmaatregelen een onevenredig zware milieu-inspanning van de Nederlandse land- en tuinbouw wordt vereist. Vergeleken met industrie, ver keer en consument, wordt de agrarische sector politiek opportunistisch als "milieu-kop van Jut" gebruikt. Op basis van de geplande doelstellingen en maatrege len in het "Nationaal Milieubeleidsplan" en de "Land bouwstructuurnota" hebben we enige tijd geleden al vastgesteld, dat een mogelijk volledige legalisering van één en ander verstrekkend negatieve gevolgen zou hebben voor de bestaansmogelijkheden van een groot aantal boeren en tuinders in ons werkgebied. Berekeningen van de overheid zelf geven aan, dat de vereiste milieu-inspanningen rond 1 miljard gulden per jaar van de land- en tuinbouw zullen vergen. Het leeu- wedeel daarvan zal door de veehouderij opgebracht moeten worden. De verhoudingsgewijs kleinere akker bouwsector echter zal volgens de officiële besomming Bovenop de reeds bekende milieubeleidsvoornemens worden nu (in de luwte van de vakantietijd) door de mi nisters Nijpels en Smit-Kroes nog eens een serie nieu we maatregelen en verzwaarde doelstellingen aangekondigd: Het tijdspad en de normering voor het terugdringen van de ammoniakemissie worden extra aangescherpt. In datzelfde spoor worden plannen be kend gemaakt om de criteria voor de "ecologische richtlijn" te verzwaren. Verboden op het gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen worden tus sentijds - bijna van week tot week - uitgevaardigd; veel al niet op basis van doorslaggevende argumenten, maar hoofdzakelijk omdat men er politiek goede sier mee kan maken. Als klap op de vuurpijl, wordt in de eind augustus te verschijnen "3e nota waterhuishou ding" o.a. voorgesteld om de zware EG-drinkwater- normen ook zonder meer voor alle grondwater te laten gelden en tevens om een algemene "vrvuilers"-heffing van 75/ha op drainwater te leggen. De land- en tuinbouw wil op milieugebied zeer bewust en weloverwogen in het offensief. De sector wil graag medeverantwoordelijkheid dragen voor de instandhou ding en verbetering van het milieu. Medeverantwoor delijkheid betekent echter niet de volle en enige verantwoordelijkheid. Het betekent ook niet het onmis kenbaar moeten fungeren als zwarte Piet van de sa menleving. Zoals de overheidsvoorstellen zich nu aftekenen, zijn de milieu-eisen voor de agrarische sec tor onhaalbaar en onbetaalbaar. Dus onaanvaardbaar! Dat betekent dat we vanuit de ZLM de komende maan den noodgedwongen toch voor een defensieve opstel ling zullen moeten kiezen. Of is de defensieve vaststelling van het feit dat de land- en tuinbouw in het kadé'r van het milieubeleid beloond - i.p.v. gestraft - zou moeten worden voor de "groen"-produktie (aanmaak van zuurstof), toch als offensief te kwalificeren? van der Maas

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 1