Vlotte ledenvergadering Verzekeringen ZLM "VITAK moet nu snel doorgroeien" Jaarvergadering NRM Nederlands ambassadeur in Japan tekent kontrakt Osaka Israël pakt biologische lijn op Schuifmelkers krijgen quotum terug SIVAK-voorzitter A.J.G. Doeleman: De Algemene Ledenvergadering van de Onderlinge Verzekering Maat schappij van de ZLM w.a. die vorige week dinsdag 20 juni jl. plaats vond in hotel Van Tilburg in Steenbergen, is vlot verlopen. De voor stellen zoals die door het bestuur aan de leden ter akkoordverklaring werden voorgelegd, werden unaniem aangenomen. Zo ging men ak koord met het voorstel van de verdeling van de winst, die na het fiat van de Financiële Commissie op de jaarstukken als volgt plaats vindt: aan de algemene reserve zal 1.711.328,worden toegevoegd en naar de egalisatiereserve gaat een bedrag van 975.646, Tijdens de rondrit werd onder meer de sterrenwacht "Simon Stevin" te Hoe ven bezocht. In de vacature J.C. Geluk in de Fi nanciële Commissie wordt voorzien door de benoeming van de heer P. Risseeuw te Cadzand. De voorgestel de statutenwijziging en de wijziging van de reglementen zijn onveranderd goedgekeurd. Ze gaan in per 1 janua ri 1990 (zie ZLM-blad van 2 juni jl.). Tijdens de bijeenkomst werd af scheid genomen van de bestuursle den de heren C.J. Almekinders uit Retranchement en de heer E.L. de Koeijer uit Burgh-Haamstede. Ook de heer A.C. Timmermans uit Raamsdonk treedt af. Hij kon we gens ziekte niet aanwezig zijn. Hun bestuursplaatsen zullen niet opnieuw worden bezet. De voorzitter, de heer L.W. van Nieuwenhuyzen, memo reerde dat de vertrekkende bestuur ders jarenlang krachtdadig en vooruitziend hebben meegedacht in een zich sterk ontwikkelend bedrijf als dat van Verzekeringen ZLM is. "Zij hebben daarbij de relatie met het moederbedrijf ZLM steeds ge koesterd. In die sector - waaruit zo veel initiatieven zijn voortgekomen - hebben wij onze wortels. Dit alles mede in het belang van de leden in die bedrijfstak waarvan u een goede vertegenwoordiger was. Dank voor uw inzet in al die voorbije jaren". In een persoonlijk woord roemde hij de kennis van de heer De Koeijer. "U kwam altijd goed beslagen ten ijs." Tot de heer Almekinders zei hij dat deze vaak het element vrolijkheid in de vergaderingen had ingebracht: "Maar er viel daarbij altijd wel een diepe en ernstige ondertoon te be luisteren". Ook de voorzitter van de beroeps commissie, de heer J. Nieuwenhuij- se te Lewedorp, werd uitgeluid. Tevens werd als lid van deze commis sie benoemd mevrouw C.M. Dees te Waarde. Voorzitter Van Nieuwen huyzen merkte naar aanleiding van het aftreden van Nieuwenhuijse op dat de beroepscommissie in haar 23-jarig bestaan slechts één keer in aktie moest komen. "Op zich is het een goed teken dat de commissie slechts één keer een uitspraak heeft moeten doen over een royement van een verzekerde. Uit het feit dat u de verzekerde toen in het gelijk heeft gesteld mag uw objectiviteit als com missie worden afgeleid. We realiseren ons dat u uw mensenkennis, inzicht en rechtvaardigheidsgevoel onvol- Vrijdag 30 juni doende in deze funktie hebt kunnen benutten." Nieuwenhuijse merkte in een reaktie op dat het de overweging waard is om de commissie iets beter te informeren over de gang van zaken binnen Verzekeringen ZLM dan het gemiddelde lid. Na de vergadering vond de gebruike lijke rondrit door het kringgebied van de gastheer plaats. Opvallend in het gebied West-Brabant is de grote variatie in grondgebruik en in land- schapsopbouw; van een vlak polder landschap met klei in het noordwesten tot het bosrijke licht golvende zandgebied in het zuid oosten. Even afwisselend is het grondgebruik; van puur akkerbouw tot al of niet gecombineerd volle- grondsgroenteteelt en intensieve vee houderij. De landbouw is in het gebied West-Brabant duidelijk in be weging. Zo vindt in het zandgebied Op zaterdagmiddag 1 juli om 14.00 uur zal in motel Nulde (bij Putten) de jaarvergadering van het Stam boek Blonde d'Aquitaine Nederland worden gehouden. Tijdens die ver gadering zal worden gestemd over waar de nationale kampioenschap pen zullen worden gehouden in 1989, Zwolle (december) of Den Bosch (september). Beide plaatsen In zijn toespraak zette de heer Doe- leman de mogelijkheden van VITAK nog eens uiteen. Zo wees hij erop dat de akkerbouw de mogelijkheid heeft zelf te kiezen van wie hij informatie wil betrekken. Zowel grote als kleine bedrijven kunnen van het landelijk netwerk gebruik maken hetzij met een eigen systeem via Agrinet of door het huren van ruimte in de VITAK-computer. Volgens de voor zitter van SI VAK waarin naast het agrarische bedrijfsleven ook de over heid is vertegenwoordigd, wordt door de aanpak van VITAK de ob- jektiviteit van de informatievoorzie ning veilig gesteld, en worden tevens de kosten zo laag mogelijk gehou den. Deelnemende bedrijven en or ganisaties kunnen in VITAK in hoge mate hun eigen beleid voeren. De enige voorwaarde om mee tee doen is in feite de gebruiksvriendelijkheid van de programma's. De heer Doele- man kondigde aan dat de mogelijk heden van VITAK nog verder zullen worden uitgebreid. Zo wordt er ge werkt aan nieuwe technieken om grote hoeveelheden gegevens van en naar de boer te sturen terwijl verder door het LEI en de Vereniging van Landelijke Boekhoudbureau's wordt gewerkt aan een financieel admi nistratief systeem. Voorts zal het ge bruik van Personal Computers in de akkerbouw door VITAK worden gestimuleerd. Bedrijfsregistratie leidt in o.m. de omgeving van Heerle een niet geringe uitbreiding plaats van de teelt van aardappelen. In het tradi tionele kleigebied is daarentegen sprake van een toename van het (in tensieve) veehouderijgebeuren. Ver der nemen hier het houden van vleesvee, het telen van vollegronds- groenten en de sierteelt toe. Talrijk waren ook de voorbeelden van inten sieve veehouderijbedrijven die er op het zand in de loop van de laatste ja ren een tak vollegrondsgroente bij hebben genomen. Aan het eind van de busrit conclu deerde de voorzitter van de afdeling Breda-Roosendaal, de heer J. Goet- souwers, dat de tocht door het kring- gebied niet alleen erg nuttig en interessant was geweest, maar - hoe kan het anders met zo'n gezelschap - ook veilig. In het volgende Algemeen Nummer op 11 augustus komen we nader op de Algemene Ledenvergadering van Verzekeringen ZLM terug. Uienstudieclub Zuid-Beveland Op donderdag 6 juli bezoek aan ui- enpercelen van de heer M. Noord- hoek te Wolphaartsdijk. Samen komst om 19.00 uur bij hotel Royal te W'dijk. zijn en blijven belangrijk in het ten- toonstellingsgebeuren. Worden in de ene stad de nationale kampioen schappen gehouden, dan worden in de andere stad de hierna belangrijk ste vleesvee kampioenschappen ge organiseerd. De beste dieren van bei de tentoonstellingen zullen geselek- teerd worden voor de te houden tweejaarlijkse Nationale Rundvee manifestatie in Utrecht. namelijk tot een beter management op de akkerbouwbedrijven en tot kostenverlaging. De heer Doeleman meeent dat de voorlichting daarbij ook een belangrijke rol kan spelen. SIVAK is bereid mede verantwoorde lijkheid te dragen voor de geprivati seerde voorlichting. Bij het verzor gen en uitdragen van de voorlich- tingsboodschap ziet hij voor VITAK een belangrijke rol weggelegd. De Nederlandse ambassadeur in Ja pan, drs. H.Ch.H. Posthumus Mey- jes, heeft op 26 juni in Tokyo offi cieel het kontrakt voor Nederlandse deelname aan de International Flo wer Greenery Exposition in Osaka getekend. Nederland is daarmee het eerste EG-land dat inschrijft voor deze show. Onderhandelingen over het versoepelen van de phytosanitai- re maatregelen ten opzichte van Ne derlandse sierteeltprodukten in Ja- De belangstelling voor de biologi sche tuinbouw neemt zowel in binnen- als buitenland fors toe. Is raël is één van de landen die dit ook vanuit handelsoogstpunt interessan te marktsegment heeft ontdekt. Is raël richt zich hierbij vooral op de eksport omdat een binnenlandse markt voor deze produkten (nog) ontbreekt. De totale eksport be droeg in het seizoen 1988/1989 4.600 ton. Het komende seizoen hoopt men dit bijna te verdubbelen tot 8.000 ton. Marktbeleid De heer Doeleman maakte tevens van de gelegenheid gebruik om zijn hart te luchten over het keiharde landbouwbeleid vanuit Den Haag en Brussel. Naar zijn mening mag door de bezuinigingsdrift van de overheid niet worden afgegrendeld wat in het verleden -gestimuleerd door diezelf de overheid- is opgebouwd. Er is vol gens hem in Nederland geen plaats voor een marktgericht beleid. "Een marktgericht beleid is geen beleid", zo zei hij. Ook het lid van het College van GS van Zeeland drs R.C.E. Barbé drong gezien de ernstige situatie in de ak kerbouw aan op snelle invoering van een aantal reeds ten behoeve van de akkerbouw aangekondigde maatre- pan gingen aan het zetten van de handtekening vooraf. De Nederlandse deelname aan de Osaka-tentoonstelling, die wordt ge houden van 1 april tot en met 30 sep tember 1989, bestaat uit een presen tatie van honderdduizenden snij bloemen, potplanten en bollen op een oppervlakte van 1.000 m2. Minister Braks heeft afgelopen woensdag in een brief aan de Twee de Kamer laten weten de afgenomen melkquota aan de misleide quotum- boeren te zullen teruggeven. Motiva tie voor de minister was dat achteraf niet meer is na te gaan of een boer te goeder trouw heeft gehandeld. Het gaat in totaal om ongeveer 7 miljoen kg ter waarde van 20 miljoen. De minister voorkwam met zijn brief dat de VVD en de PVDA een motie indienden waarin zij een gene raal pardon eisten voor misleide quotumboeren. Of de boeren in kwestie over 1988 superheffing moe ten betalen is nog niet duidelijk. gelen. Hij noemde in dit verband de verbetering van de braakregeling, een specifieke beëindigingsregeling voor de akkerbouw, een inko menssteunregeling en een subsidiere geling - voor kwaliteitsinvesteringen. Barbé acht snelle invoering daarvan voor de akkerbouwprovincie Zee land van groot belang. Hij waar schuwde tevens voor het al te na drukkelijk voorop willen lopen met het verminderen van milieubelastin gen ten koste van de landbouw. Bar bé onderschrijft overigens in grote lijnen de boodschap die het beleid voor de akkerbouw heeft nl. ver nieuw het produktenpakket en bespaar op kosten. Wat dat laatste betreft ziet hij voor het VITAK- informatiesysteem een essentiële rol weggelegd. Wel zal het succes van het VITAK-systeem volgens hem voor een belangrijk deel worden bepaald door de mate waarin externe gege vens waarover het bedrijf kan be schikken, kunnen worden ingevoerd in de eigen geautomatiseerde be drijfsvoering. De direkteur Akker- en Tuinbouw ir KJ. van Ast pleitte ervoor dat zoveel mogelijk aanbieders van informatie hun boodschap naar de boer bren gen via VITAK." De sektor is te klein om meerdere netwerken te ont wikkelen en in stand te houden". Aan subsidiëring is ook de voor waarde gesteld, zo voegde hij er aan toe, dat de betrokkenheid van alle partijen bij VITAK op korte termijn duidelijk moet worden. Het onder nemingsplan dat voor oktober 1989 bij de Landelijke Raad moet worden ingediend zal hier uitsluitsel moeten geven. Versnippering van informatie en systemen is volgens van Ast niet in het belang van de akkerbouwers en de informatieleveranciers. 9 De hoofdrolspelers bij de start van de VITAK-verbreding, vlnr. de direkteur van SIVAK ir. J.A.L.M. Kamp, voorzitter van SIVAK de heer A.J.G. Doele man, ir. K.J. van Ast direkteur Akker- en Tuinbouw en drs. R.C.E. Barbé. Russische leerlingen voor Praktijkschool Schoondijke De Landbouwpraktijkschool te Schoondijke krijgt waarschijnlijk een aantal Russische studenten. Tijdens een bezoek van een Rus sische delegatie aan Zeeuws- Vlaanderen, als onderdeel van een uitwisselingsprojekt dat is opgezet door Van de Bilt Zaden BV te Sluiskil, werden hiervoor afspraken gemaakt. Tijdens het uitwisselingsbezoek bezochten de Russen o.m. ook het akkerbouw informatie centrum, en werd een bezoek gebracht aan de boerderij van de familie Dieleman uit Schoondijke. De delegatie be zocht ook andere objekten in ons land, zoals de Landbouwhoge school te Wageningen. Vandaag, vrijdag is de delegatie weer maar Moskou gevlogen. "Belangrijk voor het welslagen van het VITAK-informatie-systeem voor de akkerbouw is een snelle verdere groei van het aantal gebrui kers van het systeem. Op die manier kunnen ook de kosten beperkt blijven. VITAK is niet gebaat bij een situatie waarin akkerbouwers wachten op informatieleveranciers en andersom". Dat zei de voorzit ter van de Stichting Informatieverzorging voor de Akkerbouw (SI VAK) de heer A.J.G. Doeleman woensdagmiddag bij de officiële start van het VITAK-programma in Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 9