(Toch) nieuwe middelen bij loof doding van konsumptieaardappelen Eerste snede overjarige luzerne is eraf Bladluisbestrijding in late bieten komende weken handhaven OPGEGROEID MET RONILAN M. Wereldproduktie granen 1989 omhoog Schimmelziekten hinderen uien in hun groei naar volwassenheid. Ronilan® M van BASF voorkomt dit en geeft Botrytis geen schijn van kans. Uw leverancier weet als geen ander hoe u met BASF een hogere opbrengst kunt be reiken. Telers van konsumptieaardappelen trachten door middel van diverse teeltmaatregelen te komen tot een goede kwaliteit aardappelen bij een zo hoog mogelijke opbrengst. Een grote opbrengst resulteert vrijwel steeds in een betere sortering, ofwel zoveel mogelijk aardappelen in de maat 50 Een ruime bemesting van met name stikstof houdt het gewas langer groen en dus produktief. De keerzij de hiervan is ook bekend, nl. dat het gewas niet tijdig wil afrijpen. Onrij pe aardappelen zijn minder goed be- waarbaar en bevatten een hoog ge halte reduceerbare suikers, waar door eerder problemen ontstaan met de bakkwaliteit. Zelfs relatief "war me" bewaring kan dit euvel niet kompenseren. Als teler bent u ge neigd om het gewas toch zoveel mo gelijk te laten uitgroeien; groei bete kent immers een hogere kg- opbrengst! Gevolg is dat laat in het seizoen nog gerooid moet worden bij veelal lage bodem- en knoltempera- turen. Lage temperaturen en moei lijke bodem-omstandigheden zijn berucht als het gaat om rooibescha- diging. Gezien kwaliteit een steeds grotere rol gaat spelen bij de afzet van konsumptieaardappelen dient uw keuze hierop afgestemd te zijn. Een afgerijpt gewas, tijdig rooien onder goede weers- en bodem omstandigheden. Geen eenvoudi ge opgave, maar daarom niet minder belangrijk! Stel in 1990 zonodig uw N- bemesting naar beneden toe bij ten einde een prima kwaliteit produkt te verkrijgen. De aktie kwaliteit en bewaring van afgelopen winter biedt u hierbij goede aanknopingspunten. Om het rooien te vergemakkelijken en eventuele phytophthora te stop pen kan het loof doodgespoten, en/of mechanisch verwijderd wor den. Op beperkte schaal is ervaring opgedaan met looftrekken en loof- branden klappen. Mits goed uit gevoerd kan met looftrekken een be vredigend resultaat worden bereikt, mits het gewas phytophthora-vrij is. Onder ongunstige omstandigheden blijven stengels staan, zodat alsnog een bespuiting nodig is. Loofbranden klappen is voorals nog een vrij dure methode en onvol doende bedrijfszeker. Voor beide methoden geldt in feite dat het "mooi weer-methoden" zijn. Daar om is in geval van ongustige weers- en veldomstandigheden en bij phytophthora-aantasting in het loof, het noodzakelijk om chemische mid delen in te kunnen blijven zetten. Wanneer doodspuiten Het gewas moet worden doodgespo ten zodra 20°7o van de planten door phytophthora is aangetast, ook al betreft het slechts enkele blaadjes per plant. Verder verdient het aan beveling niet later dan 10 sept. dood te spuiten, om alsnog tijdig en onder goede omstandigheden te kunnen rooien. Welke middelen zijn beschikbaar - diquat (o.a. Reglone). Bij middelen op basis van diquat worden de beste resultaten verkre gen als er bij felle zon en lage relatie ve luchtvochtigheid wordt gespoten. Meestal dus midden op de dag. Voorwaarde is wel dat het gewas over voldoende vocht beschikt, daar anders naveleindrot kan optreden. Afhankelijk van de hoeveelheid loof is 800-1000 1 water per ha nodig. Wanneer het loof vooraf verwijderd is, met bijv. een loofklapper, dan is Aangezien een vergelingsziekteïn- fektie teweeggebracht na begin juli in een normaal goed ontwikkeld ge was gesloten gewas) een mini mum aan schade veroorzaakt, wor den de bespuitingswaarschuwingen middels waarschuwingskaarten - zo als gebruikelijk - na 1 juli niet meer verzonden. Het areaal zeer laat ont wikkelde bieten is dit jaar echter re latief vrij groot. De groene perzi- kluis, de overbrenger van het verge- lingsvirus, heeft in de komende pe riode een voorkeur voor late, holle en/of slecht ontwikkelde gewassen. Vergelingsziekteïnfekties aange bracht in een jong gewas kunnen er nstige oogstdepressies veroorzaken. Het is derhalve gewenst de bladluis bestrijding in genoemde late gewas sen gedurende de komende weken te 500 1 water per ha voldoende. Spuit niet bij hoge luchtvochtigheid, zoals mist, lichte regen of zware dauw. - metoxuron (Purivel). Meestal duurt het 2 tot 3 wekén voordat het loof volledig dood is. Daarom alleen toepassen gelijktijdig met de laatste phytophthora- bespuiting, op een gewas dat nog niet is aangetast. De langzame wer king van dit middel impliceert, dat ca. 1 week eerder moet worden doodgespoten ten opzichte van de andere middelen. Dit betekent enig produktieverlies. Teelt u tarwe na, voer dan een kerende grondbewer king uit. Uit ervaringen van afgelopen jaar is gebleken dat de kombinatie van 2 Reglone 1.23 Purivel weliswaar sneller werkt dan Purivel sec, maar niet beter is dan Reglone alleen. Nieuwe middelen De FD heeft nog een aantal midde len in onderzoek, waarvan twee mid delen goed bruikbaar lijken te zijn. Beide middelen werken wat langza mer dan de tot nu gebruikelijke, maar geven een bevredigend resul taat. Landbouwkundig bezien lijken ze akkoord. Nader onderzoek is no dig inzake toxicologische gegevens. Mechanische methoden van loofdoding kan onder goede weers- en bodem omstandigheden in phytophthora-vrije gewassen. Chemis staan diquat en metoxuron ter beschikking. Nieuwe middelen zijn in onderzoek. De be- waargids van de aktie kwaliteit en bewaring geeft goede tips teneinde een kwaliteitspro dukt te verkrijgen en te behouden! Toelating wordt op zijn vroegst in 1990 verwacht. Aanvullend onderzoek Het PAGV voert momenteel proe ven uit met deze nieuwe middelen, al dan niet in kombinatie met loofklap- pen. Hierbij zal met name worden gekeken naar eventuele nieuwe uit loop op de stengels en naar de snel heid van afharding van de schil. Te vens zal in deze proeven worden gestreefd naar een geïntegreerde be nadering van het probleem, door ook de hoogte van de stikstofbe mesting te variëren. Namens de Zuidwestelijke Konsu- lentschappen, A.J.H.M. Liebregts Ongeveer per 1 juli is de eerste snede van de overjarige luzerne eraf. In de meeste andere jaren is dat pas ca. een week later het geval, aldus direk- teur J.G. Timmerman van het ge lijknamige groenvoederdroogbedrijf te Kortgene. Als alles volgens ver wachtingen verloopt produceert het bedrijf dit jaar zo'n 27.000 ton pel lets en cubes. De produktie vertoont de afgelopen jaren een stijgende lijn. Vorig jaar bedroeg de produktie ca. 25.000 ton. Zo'n 10 procent is afkomstig van het hoofdzakelijk in het voor- en najaar plaatsvinden (loon-)drogen van gras, voor het leeuwedeel van de produktie wordt derhalve luzerne als grondstof gebruikt. Van de 2000 ha luzerne die Timmerman in gebruik heeft is 1400 ha overjarig en 600 ha vorig jaar ingezaaide zogenoemde handhaven. Daar de eigenaren van deze percelen niet individueel via kaarten kunnen worden gewaar schuwd is besloten via telefonische antwoordapparatuur inlichtingen te verstrekken. Het kriterium het aantal bladlui zen per 10 planten) waarbij een bespuiting wordt geadviseerd zal vanaf heden voor de diverse gewa sontwikkelingsstadia worden ver strekt via de automatische telefoon- beantwoorders van hete IRS en van de konsulentschappen voor de Ak kerbouw te Barendrecht en Assen. Ook op VITAK zullen deze berich ten worden opgenomen. Nummers berichtentelefoon IRS: 01640-56800; CAT Baren drecht: 01806-14166; CAT Assen: 05920-27333. Timmerman rijdt met drie veldhakselaars, in tweeploegendienst. De fabriek draait dag en nacht door. open-land luzerne. In de eerste week van juli wordt met het oogsten van deze open-land luzerne begonnen en in de tweede week van juli wordt al weer begonnen met de tweede snede van de overjarige luzerne. Deze wordt drie keer per jaar geoogst, de open-land luzerne twee keer. Ill HOU DE GROEI ERIN. MET BASF. In mei hebben de groenvoederdroge- rijen topprodukties behaald. Over heel Nederland zaten de drogerijen tot eind mei al op 33.900 ton, tegen 22.800 ton op hetzelfde tijdstip in 1988. Volgens de heer Timmerman moesten vele drogerijen het daarna wat kalmer aan doen: "Veel boeren besluiten met het mooie weer het gras te hooien, en daar hebben ze geen droogbedrijf bij nodig". Op tijd regen Als er op tijd een bui regen valt ("het liefst 70 a 80 mm in vrij korte tijd en dan weer een hele tijd droog") en er vlot gewerkt kan wor den, verwacht de heer Timmerman dat het bedrijf dit jaar een produktie van 27.000 ton gedroogd produkt kan halen. De stijging ten opzichte van vorig jaar wordt veroorzaakt door een uitbreiding van "zijn" are aal. De kapaciteit van de drogerij kan een produktie tot 30.000 ton nog goed aan, maar dat is ongeveer het uiterste. Timmerman haalt de luzerne (en gras) in hoofdzaak van Zuid- en Noord-Beveland. Voorts komt er wat van Walcheren en Schouwen- Duiveland. Hij droogt nu de pro duktie van zo'n 100 ha van Schouwen-Duiveland, welk areaal door een groeiende animo uit dit ge bied wat oploopt. Afhankelijk van de stand van het gewas droogt het bedrijf zo'n 30 a 40 ha per dag tot in hoofdzaak pellets (95 procent) en cubes (5 procent). De pellets zijn vergelijkbaar met A-brokken, en be horen dus tot de krachtvoerproduk- ten, terwijl de cubes (blokjes) ruw- voer zijn. LK De F.A.O. verwacht voor 1989 een toename van de wereldproduktie aan tarwe van 32 miljoen ton tot 542 miljoen ton en een wereldproduktie van voergranen van 851 miljoen ton of 98 miljoen ton meer dan in 1988. Daarbij is uitgegaan van normale weersomstandigheden tijdens de groeiperiode. In de Sovjet-Unie, China en India wordt een grotere oogst aan tarwe zowel als voergra nen verwacht, terwijl voor de Ver. Staten en Canada een herstel ver wacht wordt ten opzichte van 1988, toen grote droogte tot sterke dalin gen van de graanoogsten hadden geleid. Wereldimport De wereldimport van tarwe in 1988/1989 (juli t/m juni) is door de F.A.O. geraamd op 98 miljoen ton, of 7 miljoen ton minder dan in 1987/1988. De wereldimport van voergranen is geraamd op 97 mil joen ton, vergeleken met 81 miljoen ton in 1987/1988. Voor 1989 wordt voor tarwe een daling voorzien van 3 miljoen ton tot 95 miljoen ton en voor voergranen van 5 miljoen ton tot 92 miljoen ton. Vrijdag 30 juni

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 8