IS ONZE VEILIGHEID U EEN STUKJE VRIJE TIJD WAARD? Lagere richtprijs voor biggen "Sinds mestregelgeving is opbrengst van mest flink gedaald" Peppi en Kokkie bij vijfde melkpakkenraee Flevohof Nieuwe normen voor huisvestings systemen legkippen voorgesteld i Kring West-Nederland van de NOP: Olie uit zuiveringsslib KORPS NATIONALE RESERVE VRIJWILLIGERS VOOR ONZE VEILIGHEID. Het Korps Nationale Reserve (NATRES) bestaat uit vrijwilligers, die in hun vrije tijd worden opgeleid om zodra dat nodig is, een belangrijke rol te spelen bij de beveiliging van ons land. Bij oorlogsdreiging nemen zij onmid dellijk de bewaking op zich van vitale punten, zoals bruggen, stations en dergelijke. Punten, die in eerste in stantie van belang zijn voor een ongestoorde mobilisatie, maar die ook daarna moeten worden be veiligd, tegen bijvoorbeeld sabotage. De NATRES-vrijwilligers zijn dan het eerste op hun post. Dat kan, want die post is in of dicht bij hun woon plaats. Dat heeft bovendien als voor deel dat zij het gebied dat zij moeten bewaken kennen als hun broekzak! Om op hun taak berekend te zijn, oefenen zij regelmatig, in totaal zo'n 100 uur per jaar. Die tijd is verdeeld over oefenavonden van 3 a 5 uur en oefendagen (5 a 8 uur) in het weekend Voor deze oefeningen ontvangen zij een tegemoetkoming in de kosten. Is onze veiligheid u een stukje vrije tijd waard en ligt uw leeftijd tussen 19 en 50 jaar? Vraag dan meer informatie, door onderstaande bon in te sturen. In de diskussie met de heer Kuiper van de Mestbank "de Hollanden" op de kringvergadering van de NOP West-Nederland maakten de pluim veehouders duidelijk dat de mestre gelgeving erg slecht voor hen uitpakt en dat de stimulans om droge mest te produceren niet aanwezig is door het k waliteitsprem ieregelingsy steem Verder kwam het funktioneren van de veiling in verband met de slechte prijzen voor eieren en het etage systeem ter sprake. "Altijd heb ik 8,tot 10,per m3 mest ontvangen", aldus leg- pluimveehouder Vos, "echter door de mestregelgeving is deze prijs flink gedaald en moet ik bovendien ook nog overschotheffing betalen. Een zeer onrechtvaardige zaak". De gast op de kringvergadering: de heer R. Kuiper, hoofd van Mestbank de Hollanden, legde uit dat de Mest bank mede-uitvoerder is van het mestbeleid. De oplossingen voor het mestprobleem zijn een verlaging van het mineralengehalte in het voer, de distributie van mest en de verwer king van mest. Deze aanpak wordt onderschreven door de standsorga nisaties, dus kritiek op deze gang van zaken dient men daar neer te leggen. De heer Van Bohemen vond dat de stimulans om over te schake len op droge mest door het kwali teitspremiesysteem weg was. De heer Kuiper onderschreef deze stelling voor de korte termijn omdat op de langere termijn er geen kwali teitspremiesysteem meer is. De op merking dat veel akkerbouwers voorkeur hebben voor natte mest is niet terecht omdat blijkt dat zeer af hankelijk van het gebied en de tradi tie te zijn. Het belang van de West- Nederlandse veehouder in deze pro blematiek is om ervoor te zorgen dat de afzet van mest goed geregeld is, o.a. een mestafzetovereenkomst, en de afnemer zoveel mogelijk aan zich te binden. De kwaliteit van de mest en een garantie daarvoor kunnen wezenlijk onderdeel vormen van de afzet. Eierprijs Het kringbestuur is van mening dat de veiling onvoldoende funktioneert waardoor de prijsvorming van eie ren niet optimaal gebeurt. "De slechte prijzen van afgelopen tijd zijn onverklaarbaar. We weten alle maal dat niet alle eieren geveild wor den, die aangevoerd worden, terwijl de prijs daardoor wel bepaald wordt", aldus mevrouw Wisse- Maat. Een onderzoek naar het funk tioneren van de veiling met daaruit voortvloeiende aanbevelingen werd als mogelijkheid geopperd. Etagesysteem Volgens een algemene maatregel van bestuur wordt de batterijkooi per 1 januari 1994 afgeschaft. Als alterna tief moet de Etagestal gaan funktio neren. In pluimveehouderskringen wordt er gesproken over het fladder- systeem. Voorzitter Burger noemde 3 grote nadelen: een hogere kost prijs, gevolgen voor de gezondheid en inzet van arbeid van de pluimvee houder en gevolgen voor het milieu. Tot op heden is er nog maar één proef geweest en dat maakt een be slissing over deze zaak erg moeilijk. Met grote zorg wordt kennis geno men van de ontwikkeling. Frans Lucassen, sekretaris Het opslaan van een ton zuive ringsslib kost in Duitsland gemid deld 300,DM. Als men dit slib daarentegen in een soort dieselolie omzet belopen de kosten slechts 150,DM en verkrijgt men boven dien 270 kg "zwart goud". Bij con versie op grote schaal zou 9°7o van de Duitse behoefte aan minerale olie gedekt worden, heeft Dr. M. Kutu- biddin, die samen met andere weten schappers van de universiteit van Tubingen een dergelijk procédé heeft ontwikkeld, berekend. Te overwegen valt of men de mest ook niet op eenzelfde manier zou kunnen opwerken, temeer omdat deze ho mogener is en weinig zware metalen bevat. (Uit De Voor) Vanaf 3 juli geldt er een nieuwe richtprijs voor biggen. De prijs is iets lager dan het afgelopen half jaar. Dat komt doordat de techni sche resultaten in de zeugenhouderij sterker zijn verbeterd dan in de mesterij. De richtprijs is het bedrag dat de zeugenhouder van de mester ontvangt voor zijn biggen. De rekenformule voor de richtprijs wordt ieder half jaar aangepast. Uit gangspunt is een goede verdeling van de opbrengst tussen zeugenhouder en mester. Beide partijen krijgen een prijs die gelijk is aan hun onkosten plus de helft van de winst of het verlies. In de richtprijs wordt geen rekening gehouden met de kosten voor opslag en afzet van mest. Deze kosten wor den niet op elk varkensbedrijf vast gelegd. Naar schatting zou de prijs door de kosten voor mest enkele dubbeltjes lager uitvallen. De nieuwe formule voor de richt prijs voor biggen luidt: 48,0483 x ba sisprijs 0,2652a 0,1076b - 1,4302c - 6,2541. De basisprijs is de wekelijkse roepprijs van Vee- en Vleescentrale van de Noordbrabant se Christelijke Boerenbond (NCB); a, b en c zijn de voorlopige prijzen voor respektievelijk standaard zeu- genbrok, babybiggenkorrel en mest- varkenbrok met een energiewaarde van 1,03. Het Landbouw Ekono- misch Instituut (LEI) vermeldt deze prijzen in het agrarisch weekoverzicht. De richtprijs, de voerprijskorrektie en de verrekenprijs worden elke woensdag vastgesteld. De prijzen zijn te beluisteren op telefoonnum mer 038 - 213399. Van woensdag tot en met vrijdag zijn ze te zien op Te letekst op pagina 811. Een schrifte lijke toelichting op de berekening van de biggenrichtprijs is verkrijg baar bij het Landbouwschap, afde ling Varkenshouderij, telefoon 070-526583. üHHal Dit jaar wordt op woensdag 2 augustus a.s. voor de vijfde achtereen volgende maal de Coberco-melkpakkenrace op Flevohof gehouden. Om dit lustrum-jaar een speciaal feestelijk tintje te geven, komen de clowns Peppi en Kokkie ook. Zij gaan tussen de wedstrijden door leu ke acts verzorgen waardoor de Coberco-melkpakkenrace een span nend en leuk evenement beloofd te worden. Voor inlichtingen of op gave tel. 03211-1514. Legkippen in ons land dienen vanaf 1 juli 1994 tenminste 1000 vierkante centimeters per legkip vloeropper vlakte te hebben. Tevens dient vanaf deze datum tenminste eenderde deel van de vloeroppervlakte voorzien te zijn van strooisel en dient er per acht legkippen tenminste één legnest aan wezig te zijn. Deze eisen zullen gaan gelden voor huisvestingssystemen, die vanaf 1 juli 1994 in gebruik ge nomen worden. Dat staat in een ontwerpbesluit van minister Braks, waarin nieuwe nor men worden voorgesteld voor huis vestingssystemen van legkippen. Hiermee geeft de bewindsman uit voering aan de Wet houdende vaststelling van minimumeisen voor het houden van legkippen uit 1984 (de Wet Tazelaar/Van Noord). Meerdere huisvestingssystemen kun nen op basis van de normen worden toegepast, zoals bijvoorbeeld voliè resystemen of bodemsystemen. Bin nenkort zal een van de volière systemen, het zogenaamde etage systeem, in een praktijkproef wor den betrokken. Het ontwerp-besluit is op 21 juni jl. naar diverse organi saties gezonden, met het verzoek de minister erover te adviseren. Pluimveehouders, die vóór 1 juli 1994 kooien voor het eerst in ge bruik hebben genomen, kunnen deze kooien ook na deze datum gebrui ken. Dit zal zijn toegestaan, totdat de kooien 10 jaar oud zijn en mits ze voldoen aan de normen die door de bewindsman in het ontwerp-besluit worden voorgesteld voor kooien die onder de overgangsregeling vallen. "Spelderholt" Het Centrum voor onderzoek en voorlichting voor de pluimveehou derij ("Het Spelderholt") heeft on derzoek verricht naar verschillende huisvestingssystemen. Op basis van kriteria zijn normen aangegeven, waaraan huisvestingssystemen wor den toegepast, bijvoorbeeld volière systemen of bodemsystemen (zoals scharrelsystemen). Uit het onderzoek is verder gebleken dat een aanpassing van de huidige legbatterijen geen noemenswaardige verbetering van het welzijn van de legkippen zou opleveren en tevens zou leiden tot een ekonomisch on rendabel systeem. Van alle onder zochte systemen blijken volière systemen een alternatief voor de leg batterij. Door het Spelderholt is, binnen de kategorie volière systemen, het zogenaamde etage systeem ontwikkeld. Volière systemen bieden echter vooralsnog minder mogelijkheden om de am- moniakemissie te beperken. Praktijkproef Voor de toepassing van het volière systeem zal daarom een praktijk proef worden opgezet om een oplos sing voor dat probleem te vinden, alsmede voor een aantal praktische problemen, zoals de kans op bepaal de dierziekten, buitennesteieren, ammoniakemissie en een mogelijk kostprijsverschil van circa 0,8 cent. Mocht het praktijkonderzoek aan leiding geven tot wijziging van de voorgestelde normen, dan zal aan passing van het besluit voor 1 juli 1994 plaatsvinden. Vrijdag 30 juni 1989 Ik wil graag meer informatie over de NATRES. Naam: m/v Adres: Postcode:Prov.: woonplaats: Registratienummer: Geboortedatum: Telefoonnummer: ik ben wel/niet in dienst geweest. in een ongefrankeerde enveloppe sturen aan: NTC, Antwoordnummer 10100, 2800 VB Gouda zlm

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 6