Heffing op kunstmest is inefficiënt Krisis in landbouw en landbouwwetenschap Veilingen CVZ en ZHZ gaan samenwerken Verontrusting over daling aantal melkkoeien per bedrijf -it Ontwikkeling graanoogst in de Gemeenschap KNLC-kommissie veehouderij Holland-inzending op Iftex Twee voorlichters weg bij Consulentschap Tilburg 100-ste aansluiting Agrotel Versterking afzetpositie belangrijkste doel Het boerenverstand voorbij In de vergadering van de KNLC- kommissie veehouderij op 13 juni is ondermeer gesproken over de voor gestelde kunstmestheffing. Het voorstel van de overheid van een heffing op kunstmest ziet de kom missie als een inefficiënt, financieel rondpompcircuit. Zij wijst dit voor stel daarom af. De kommissie is bo vendien niet te spreken over de ver gaande beperking wanneer in het jaar 2000 de norm van 50 mg nitraat per liter grondwater op 2 meter diep te niet mag worden overschreden. Een beperking van het aantal graas- dieren - wat voor dieren dat behalve koeien dan ook maar mogen zijn - wijst de kommissie eveneens af. De argumentatie is dat de melkveehou derij al voldoende beperkt is door de superheffing en de mestwetgeving. Gezien de wijze van produktie dient de overheid in ieder geval stieren niet te beschouwen als graasdieren. Wat betreft de wijze van produktie hoort de stierenmesterij eigenlijk thuis bij de veredelingslandbouw. De kom missie merkt op dat stierenmesters veel (industriële) afvalprodukten als veevoer gebruiken en daarmee dat 'afval' tot waarde brengen. Het terugdringen van de ammoniak- emissie is een belangrijke element in het beleid voor de melkveehoude rij in de jaren negentig. De kommis sie wil er echter nogmaals op wijzen dat veehouders reeds inspanningen doen om de ammoniakemissie terug te brengen. Daarnaast is door de vermindering van de veestapel (melkkoeien) de mestproduktie reeds fors afgenomen. Ook zijn er hoopvolle onderzoeksresultaten die de ammoniakuitstoot kunnen ver minderen. Een chemisch middel dat het ammoniak aan zich bindt, staat momenteel in de belangstelling. Ekstensiveren De kommissie veehouderij onder schrijft het standpunt van de ZLM (Zuidelijke Landbouw Maatschap pij) dat niet - volledig - gebruikte subsidies in beginsel ter beschikking dienen te blijven voor de desbetref fende sektor. Dit geldt ook voor de beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van de ekstensivering in de roodvleeshouderij. De kommissie zal informeren hoe de stand van zaken is over deze eksten- siveringsregeling. Inmiddels is de stierenpremieregeling van kracht, nadat zij gepubliceerd is in de Staatscourant. Als gevolg van de herstrukturering van de landbouwkundige instituten is ook het CDI (Centraal Dierge neeskundig Instituut) te Lelystad be zig met het verwerven van betaalde opdrachten. Dit mag volgens de kommissie echter niet leiden tot een beperking van de voor 'normale' werkzaamheden beschikbaar gestel de kapaciteit. De landbouwkundige instituten blijken soms meer dan 15% van hun onderzoekskapaciteit beschikbaar te stellen voor betaalde opdrachten. Ook de geheimhouding duurt in sommige gevallen meer dan een half jaar. Sankties Binnenkort vindt er een gesprek plaats tussen de 3 CLO's en een ver tegenwoordiging van het Produkt- schap voor Veevoeder over de pro blematiek rondom aflatoxine. Aan gezien de 3 CLO's of het ACV (Stichting Afnemers Controle op Veevoeders) niet al het mengvoer kontroleert, heeft ook de AID (Al gemene Inspektie Dienst) een taak op dit gebied. Een verscherping van de normen is niet voldoende. Ook zijn strengere sankties vereist - bij voorbeeld het niet uitbetalen van melk - voor de veehouders met een te hoog aflatoxinegehalte in de melk. Een toekomstig (routinematig) tank- melkonderzoek is wenselijk. Daar om wil de kommissie dat er geld be schikbaar moet komen voor onder zoek hiernaar. Helaas is het (nog) niet gelukt om in de regio's adjunkt-sektorhoofden te benoemen voor de voorlichting in de veehouderij. Nogmaals benadrukt de kommissie dat er alleen bereid heid is om voor de voorlichting te betalen, indien de kwaliteit voldoen de gewaarborgd is. Willem Koops, sekr. KNLC cie. veehouderij bestemmings plannen Het Landbouwschap heeft een in ventarisatie gemaakt van de ontwik kelingen in de melkveehouderij. Tussen 1983 en 1988 daalde het aan tal melkveebedrijven met 18 pro cent. Een kwart van deze bedrijven stopte definitief, de resterende drie kwart schakelde over op andere pro- dukten. Acht van de tien bedrijven die stopten hadden een kwotum van minder dan 100.000 kilo. Tevens daalde het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf van 40 in 1983 naar 38 in 1988. In vergelijking met andere EG-lidstaten is Neder land het enige land waar zich deze ASF verhoogt alle ziektewetuitkeringen Met ingang van 1 juli 1989 ver hoogt het ASF alle ziektewetuit keringen met 2,6%. Dit als ge volg van het feit dat in de agrari sche sektor per 1 juli de meeste CAO-lonen zijn verhoogd. De verhoging met 2,6% geldt voor alle ziektewetuitkeringen. Of er in een individueel geval recht bestaat op een loonsverho ging, is dus niet van belang! daling voordoet. Zelfs in Engeland, waar de gemiddelde bedrijfsgrootte in 1987 64 melkkoeien bedroeg, stijgt dit cijfer. Groot-Brittannië staat daarmee op nummer 1 wat be drijfsgrootte betreft, op lange af stand gevolgd door Nederland. Gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf in 1987: Engeland 64; Neder land 38; Luxemburg 32; Denemar ken 30; België 24; Ierland 21; Frank rijk 20; Duitsland 16; Italië 10; Grie kenland 4. Het gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf in de EG bedraagt 18 melkkoeien. Volgens de veehouderij kommissie van het KNLC verslechtert de huidi ge daling van het aantal melkkoeien per bedrijf de Nederlandse konkur- rentiepositie. Namens de Nederlandse bloemiste- rijsektor neemt Bloemenbureau Holland deel aan de internationale handelsbeurs Iftex. De Iftex wordt van 1 tot en met 3 oktober gehouden in het Alexandra Palace in Londen, Engeland. Geïnteresseerde expor teurs worden van harte uitgenodigd om te participeren in deze inzending. Inl. tel. 071-312031. De bedrijfsvoorlichter Rundveehou derij op Schouwen-Duiveland de heer Theo Bijzet (35) verlaat het Consulentschap voor de Rundvee houderij en Tuinbouw in Tilburg. Per 1 september wordt hij adviseur beleggingen bij de Amro bank in Goes. De heer Bijzet die tevens specialist is op het terrein van de automatisering, heeft 6 jaar op Schouwen-Duiveland gewerkt. In verband met de op han den zijnde wijziging van de Rijks Landbouw Voorlichtingsdienst in de geprivatiseerde Dienst Landbouw Voorlichting (DLV) wordt er tot 1 ja nuari 1990 geen opvolger benoemd. De voorlichter Rundveehouderij op Walcheren de heer R. v.d. Meer neemt zolang waar. Per 1 september vertrekt tevens de specialist Gewasbescherming en Vrijdag 30 juni Dierhygiëne voor Noord-Brabant en Zeeland de heer S. Zwerink (25). Hij vertrekt naar de Firma Ligtermoet. Zwerink is ruim 3 jaar aan het CRT te Tilburg verbonden geweest. Dongen De eerste planverandering van bestemmingsplan "Buitengebied" zal worden veranderd. Het bestem mingsplan ligt met ingang van 26 ju ni 1989 gedurende een maand voor een ieder ter inzage in het gemeente huis, Hoge Ham 62 (afd. Volkshuis vesting en Ruimtelijke Ordening) te Dongen. Gedurende bovengenoem de termijn kunnen zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, bezwaren indienen tegen het bestemmingsplan. Men kan zich dan wenden tot Gedepu teerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's Herto genbosch. Domburg Een herziening wordt voorbereid voor bestemmingsplan "Buitenge bied" van de gemeente Domburg. Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf heden voor een ieder op het gemeen tesecretarie ter inzage. Mariekerk Een wijziging wordt voorbereid voor gedeelten van de bestemmingsplan nen "Buitengebied" Mariekerke en Grijpskerke. Genoemde voorberei- dingsbesluiten met de bijbehorende tekeningen liggen met ingang van 1 juli op het gemeentesecretarie (Dorpsstraat 3 te Meliskerke) voor een ieder ter inzage. De besluiten zijn genomen teneinde medewerking te kunnen verlenen aan: het plan tot uitbreiding van de woning en het oprichten van een garage op het per ceel Hogelandseweg 3 te Grijpskerke, en het plan tot de bouw van een nieuwe fabrieksruimte aan de Mo lenstraat 12 te Grijpskerke. T. Bijzet Vandaag, vrijdag 30 juni sluit Cebeco-Zuidwest de 100-ste deel nemer aan op haar databank voor de agrarische sektor Agro tel. Via Agrotel kunnen boeren o.m. kennis en ervaring uitwisse len over aktuele zaken in de land bouw, kunnen berichten worden doorgegeven over ziekten en pla gen in de gewassen en kunnen zelfs bestellingen worden gedaan. De 100-ste aansluiting vindt plaats bij de heer A.C. Geluk te Oud-Vossemeer op Tholen. Om hun afzetpositie aanzienlijk te kunnen versterken hebben de bestu ren van de Coöperatieve Groente- en Fruitveiling "Zuid-Holland Zuid" w.a. (ZHZ) te Barend recht en de Coöperatieve Tuinbouwveiling Zee land b.a. (CVZ) te Kapelle na inten sief beraad besloten nader te gaan samenwerken. Bij de besluitvorming tot samenwer king hebben de volgende factoren een belangrijke rol gespeeld: de ster ke positie van CVZ als afzetorgaan van de structureel sterk ontwikkelde fruitteelt in Zeeland, het brede as sortiment en de brede afzetmarkt van ZHZ en de sterke groei van de groenteteelt in het CVZ-gebied en het momenteel al grote belang van ZHZ voor de in dat gebied geteelde groenten. Voorts is niet onbelang rijk dat van beide veilingen het teelt- gebied zich hoofdzakelijk bevindt op de Zeeuwse en Zuid-Hollande ei landen en in het West-Brabantse zee kleigebied. Inmiddels hebben de besturen van beide veilingen aan het Dagelijks Bestuur van het Centraal Bureau Tuinbouwveilingen verzocht om de economische afdeling van het CBT in de gelegenheid te stellen aan een onderzoek naar de beste samen werkingsvorm van beide veilingen mee te werken en dat te begeleiden. De leden van de CVZ zijn donder dag 29 juni jl. tijdens de Algemene Ledenvergadering nader geïnfor meerd. De leden van ZHZ zullen tij dens de bijzondere Algemene Leden vergadering van maandag 3 juli a.s. van het voornemen tot samenwer king met CVZ op de hoogte worden gebracht. Het juni-nummer van Wetenschap Samenleving is in zijn geheel ge wijd aan de krisis in de landbouw en de landbouwwetenschap. Vier land bouwwetenschappers geven hun vi sie op deze (dubbele) krisis. Ver deeldheid over de juistheid van ana lyses en verantwoorde oplossingen beheerst, vooralsnog, het debat. De krisissituatie waarin de moderne landbouwer zich bevindt, moge dui delijk zijn. Maar daarmee is er nog geen heldere diagnose gegeven. De wegen gaan uiteen zodra wordt ge poogd de contouren van de diagnose vaster te omlijnen. De wetenschap pelijke discipline die tot een scherpe analyse zou moeten komen, is de landbouwwetenschap. Daar heerst momenteel echter vooral verwar ring. De vraag rijst of ook de land bouwwetenschap zich in een krisissi tuatie bevindt. Deze vraag legde de redaktie van Wetenschap Samen leving voor aan vier landbouwkun digen uit de progressieve hoek. Niek Koning en Gerrit Walstra (Boerengroep) geven een politiek- ekonomische analyse van de proble men. Zij zetten zich af tegen de do minante neoliberale diagnose, die ook door 'politiek links' wordt om armd. Misschien is oud-minister van Landbouw Sicco Mansholt te vroeg gestopt? Wetenschapsfilosoof Herman Ko ningsveld (LU Wageningen) signa leert, i.t.t. Koning/Walstra, een zie ke landbouwwetenschap. De weten schap is meebepalend geweest voor de rationalisering van de landbouw- beoefening. Wetenschap en land bouw zijn gefragmenteerd, luidt zijn diagnose. Zijn aanbeveling: een inte gratietherapie. Jan Douwe van der Ploeg (LU Wa geningen) gaat nog een stapje ver der. De voortschrijdende verweten schappelijking ligt aan de wortel van de toenemende milieu- en kwali teitsproblemen. De 'art de la locali- té' van de boeren moet serieus wor den genomen. Jan Schakel (LU Wageningen) be ziet kritisch het populaire konsept van de 'duurzame landbouw'. Hij maant tot voorzichtigheid bij deze integratie van ekonomische en eco logische doelstellingen: 'Pas op voor een sterk technokratisch getinte to taalstrategie'. De redaktie van W&S portretteer de, tot slot, een moderne bloemteler en melkveehouder, en bespreekt kri tisch het boek 'In boeren handen' van Europarlementariër Herman Verbeek. Het boerenverstand voorbij. Krisis in landbouw en landwetenschap (W&S no. 3, 1989, 64 pagina's) kost 10 gulden (ekskl. porto) en is verkrijgbaar bij: Re daktie W&S, Oudegracht 42, 3511 AR Utrecht, tel. 030-322180 (of in de betere boekhandel). Het graanareaal in de Gemeenschap is dit jaar ongeveer 1% groter dan vorig jaar, aldus de mening van de Europese Commissie, tijdens een bij eenkomst van het Beheerscomité gra nen. Dat zou dan betekenen dat de totale graanoogst 166 a 161 miljoen zal bedragen, waarbij de uiteindelij ke omvang van de oogst dichter bij de 161 miljoen ton dan bij de 166 miljoen ton zal liggen. De internationale organisatie van de graanhandel COCERAL raamt een totale graanoogst van 162 miljoen ton. De grote droogte in de belang rijkste teeltgebieden heeft ertoe ge leid dat de raming van mei met 2,4 tot 3 miljoen ton is verlaagd. COCERAL verwacht voor zachte tarwe een stijging van de produktie met 4 tot 5 miljoen ton, als gevolg van uitbreiding van het areaal, ter wijl voor gerst, als gevolg van een in krimping van het areaal met 3%, de gerstproduktie met 4 tot 5 miljoen zal dalen ten opzichte van vorig jaar. Exportkansen benutten In een zitting van het Beheerscomité granen is gepleit voor een tijdige be nutting van de exportkansen, vooral omdat de huidige marktsituatie het mogelijk maakt met betrekkelijk la ge restituties naar derde landen uit te voeren. Er wordt van de kant van de handel op gewezen dat in 1988/89 4 tot 5 miljoen ton granen geïnterve nieerd werden terwijl 36 miljoen ton werden uitgevoerd. Er werd op gewezen dat de Sovjet- Unie een importbehoefte heeft van naar raming 30 miljoen ton, dat is 10 miljoen ton minder dan aanvankelijk is geraamd. De Sovjet-Unie was in 1988/89 de grootste afnemer van granen uit de EG, namelijk 8 tot 8,5 miljoen ton.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 5