gropatax verzekeringen zlm Er zit (pop)muziek in Melk. De Witte Motor Land- en tuinbouwblad Vakantieschema bedrijfsvoorlichters akkerbouw en fruitteelt en vollegrondsgroenten T rekker-T rek wedstrijd in Kapelle Sociaal Economische Voorlichting y (SEV) van de ZLM INHOUDSOPGAVE In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur geen agendaberichten meer worden opgenomen. AFD. OOSTKAPELLE VAN DE ZLM Zomerekskursie op donderdag 6 ju li. Vervoer per auto. Vertrek om 8.15 uur bij de toren te Oostkapelle. Rondleiding bij de waterzuiverings installatie van het Waterschap Wal cheren te Ritthem. Maaltijd in de 'Kanovijver' te Vlissingen. Hierna zal een bezoek worden gebracht aan orchideeënkwekerij Wekking te Koudekerke. Kosten voor deze dag ƒ30,p.p. te voldoen op reke- ningnr. Rabobank te Oostkapelle: 3240.00.383 of kontant bij W. Gel dof, Wijkhuysweg 3, Oostkapelle vóór 25 juni. Telefoon: 01189-1250. AFD. WALCHEREN NOORD WEST VAN DE ZLM Trekkerbehendigheidswedstrijd in samenwerking met VVV Aagtekerke op woensdag 12 juli om 19.30 uur op hoeve Oosterzicht, Kloosterweg 2 te Aagtekerke. Opgave tot en met 8 juli a.s. bij A. de Visser Sz, Kloosterweg 4, Aagtekerke, tel. 01188-2199, of bij A. Houmes, Hereweg 2, telefoon 01188-1968, of bij Joh. de Visser Jz., Krommeweg 2, Domburg, tel. 01188-1280. Studieklub kleinfruit organiseert avondexkursie De avondexcursie van de studieklub kleinfruit wordt georganiseerd naar het proefstation in de Wilhelmina- polder op vrijdag 7 juli. Aanvang: 19.30 uur. Dagekskursie van NF0 afd. Noord-Zeeland De dagekskursie zal plaatsvinden op vrijdag 28 juli (bij voldoende be langstelling). 's Morgens zal een be zoek worden gebracht aan het be drijf van L. van Gaal in De Meern. Op dit bedrijf worden kolombomen geteeld op kunstmatige voedingsbo dem. 's Middags wordt een bezoek gebracht aan het Openluchtmuseum te Arnhem. Opgave tot 15 juli bij P. Flikweert, tel. 01114-1319 of M. de Nooij, tel. 01107-2039. IdtTS Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopiër (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01102-44008 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marjan van Erk red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-21010 toestel 36 Klachten en klachten over de bezorging: Redactie ZLM-blad, Goes telefoon: 01100-21010, toestel 21. Bij klachten over bezorging (op zaterdag): PZC 01184-84000 bellen. Abonnement (wekelijks) f 105,— per jaar. Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 m 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-8000 Telecopiër 2951 Telex 55230 Advertentie-acquisitie voor Midden-Zeeland: Tel. 01180-81000 Bij afwezigheid tijdens vakantie van de bedrijfsvoorlichter in uw ei gen gebied, kunt u voor dringende gevallen telefonisch één van de an dere bedrijfsvoorlichters raadple gen. Zie hiervoor onderstaand Naam L.N. Bax Ing. A.J. de Hulster Ing. C.A.F. v. Oers Ing. N. Kerckhaert C.J. Govers Ing. A. Bakker Th.P. Hiel Ing. C. Bos, Ing. J.A.W. v. Lierop, Ing. A. Streef, Ing. W.H. van Teeffelen, J. Wals Ing. A. Keyzer Gebied Tholen, St. Philipsland en Schouwen-Duivel. (waarn.) 01660-2805 Walcheren en Noord- Beveland (waarn.) 01189-3196 West Zuid-Beveland en Oost Zuid-Bevel. (waarn.) 01100-31168 Oostburg 01170-3290 Aardenburg/Sluis 01177-1369 Terneuzen/ Sas van Gent (waarn.) 01154-1654 Hulst/Hontenisse en Axel (waarn.) 01140-12796 fruitteelt 01102-41169 schema met telefoonnummers. Let vooral op de laatste kolom. Het verdient aanbeveling 's morgens tussen 08.00 en 09.00 uur te bellen. Knip dit schema uit en hang het bij de telefoon. Tel.nr. Afwezig van... t/m fruitteelt fruitteelt fruitteelt vollegrondsgroenten vollegrond sgroenten 01641-3464 01100-32447 01865-4544 01114-3002 01194-746 6 juli t/m 11 aug. 1 juli t/m 23 juli 31 juli t/m 18 aug. 14 juli t/m 11 aug. 3 juli t/m 21 juli 10 juli t/m 4 aug. 3 juli t/m 21 juli 14 aug. t/m 6 sept. 21 aug. t/m 8 sept. 2e helft juli en eind september 14 aug. t/m 11 sept. NF0 afd. Noord Zeeland Avondekskursie op donderdag 6 juli naar het bedrijf van P. v.d. Berge, Rijksstraatweg 267 te Barendrecht (nabij veiling ZHZ). Aanvang: 19.00 uur. De leden van Walcheren en Noord-Beveland verzamelen op het tolplein Zeelandbrug om 18.00 uur. De leden van Schouwen-Duiveland verzamelen bij wegrestaurant 'Even Buiten' te Oosterland om 18.15 uur. PHLO-kursus gewasbescherming In de maand november zal in Wage- ningen de PHLO-kursus 'Gewasbe scherming' worden gehouden, bestemd voor docenten uit o.m. het agrarisch onderwijs en medewerkers uit voorlichting, beleidsinstanties en bedrijfsleven. De kursus duurt acht dagen, maar kan ook per blokr van twee dagen worden gevolgd. In schrijving tot 2 oktober a.s. via tel. 08370-84093. Diploma-uitreiking MAS Schoondijke Op woensdag 5 juli vindt in de aula van de school de uitreiking van de diploma's aan de geslaagde leerlin gen van de RMAS Schoondijke plaats, aanvang 19.15 uur. Hierna is er een gezellig samenzijn in zaal Wijffels te Schoondijke. NF0 Afd. Oost Zuid-Beveland Bijeenkomst op vrijdag 7 juli a.s. te Rilland. Verzamelen bij het oude Gemeentehuis. De bijeenkomst duurt van 9.30 tot 11.30 uur (a.m.). Eregalerij Onlangs was het 40 jaar geleden dat de heer A. Heijboer op het bedrijf 'Mongenie' te Brouwershaven in dienst trad. Het jubileum wordt in huiselijke kring gevierd. Honderdduizenden jongeren worden deze zomer met melk ge confronteerd. Het Nederlands Zuivelbureau sponsort tientallen popfestivals en andere evenemen ten. Melk. De Witte Motor is dui delijk aanwezig met spandoeken, reclameborden, advertenties in programmabladen, een organisa tiebus en een verkoopcaravan. Bovendien nemen steeds meer drankverkopers op deze evene menten melk in hun assortiment op. Beeld van het Parkpop-festival in Den Haag op 25 juni met veel bezoe kers, mooi weer en...Melk. De Witte Motor. KANTOREN VAN ACCOUNTANTSUNIE ZLM Goes, Klein Frankrijk 1, tel. 01100-15710 Zaamslag, Axelscstraat 4, tel. 01153-2010 Bergen op Zoom,Westersingel 53, tel. 01640-43350 St. Annaland, Voorstraat 35, tel. 01665-2604 Middelburg, Stationsstraat 15, tel. 01180-11451 Oostburg, Nieuwstraat 67b, tel. 01170-4285 Zierikzee, Oude Haven 50, tel. 01110-16051 Renesse, De Zoom 16, tel. 01116-1540 gl Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Afdeling Advies V erkoop 01100-38850. m Op zaterdag 1 juli (morgen dus!), wordt voor de vijfde keer de Trekker-Trekwedstrijd in Kapelle georganiseerd. Naast de diverse krachtmetingen tussen de verschil lende "gewichtsklasses" zal 's mid dags - vanwege het eerste lustrum - de Amerikaan Robert Elliot met zijn 7000 pk "Fancy Fair" een de monstratie geven. En in plaats van een shovel op rupsbanden wordt nu als sleepwagen een Challenger ge bruikt. Deze primeur is het nieuwste type van Caterpillar. De wedstrijden beginnen om 11.00 uur en duren tot 17.30 uur. Er is volop gratis parkeergelegen heid aan de Breierweg in Kapelle- Biezelinge, alweer de wedstrijden worden gehouden. Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. Nispen, tel. 01100-21010. Bezoekers van de heer J. Zuidweg alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer J. Vroegop, tel. 01680-27921. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838 (privé, (01100 - 21010 (kantoor). J.L. Mieras, tel. 01102 - 44041 (privé), 01100 - 21010 (kantoor). G.E. Stap, rayon Schouwen Duiveland en Tholen en St. Philipsland, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01117 - 1782 (privé). A.F. van Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100 - 21010 (kantoor), 01100 - 13036 (privé). A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651 - 2082 (privé), 01680 - 27921 (kantoor). Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Brabant, tel. 01685 - 2338 (privé), 01680 - 27921 (kantoor). Er zal worden getracht zo snel moge lijk in de vakature van Jan Kikkert te voorzien. De werkzaamheden zul len worden waargenomen door de kollega 's te Goes, te bereiken onder telefoonnummer 01100-21010. Mocht u de medewerkers niet direkt kunnen bereiken geef dan uw naam en telefoonnummer door aan de te lefoniste. Er wordt dan nog dezelfde dag telefonisch kon takt met u opge nomen om op uw vraag een ant woord te geven of een afspraak te maken voor een gesprek op kantoor of bij u aan huis. J. Markusse Reimerswaal regelt inzameling resten en gebruikte verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen. Mede op grond van een door de Rijksoverheid, het bedrijfsleven en het Landbouwschap gesloten "Con venant inzake resten en gebruikte verpakkingen van gewasbescher mingsmiddelen" heeft de gemeente Reimerswaal met Boon Chemie B.V. te Middelburg een regeling getroffen teneinde tot een verantwoorde inza meling te komen van resten en ver pakkingen van gewasbescher mingsmiddelen. Die regeling houdt in dat verzoeken tot het ophalen van resten en ver pakkingen van gewasbescher mingsmiddelen gedaan moeten wor den bij de gemeente. Door de ge meente wordt vervolgens het bedrijf Boon Chemie B.V.: gewaarschuwd. Dit bedrijf zal voor het ophalen zor gen. Boon zal voorts trachten om tot een vaste inzamelroute en frequentie te komen. Ekskursie NF0 afdeling Oost en West-Zeeuws-Vlaanderen naar Geldermalsen Op woensdag 12 juli gaat de afdeling Oost- en West-Zeeuws-Vlaanderen van de NFO op ekskursie naar Gel dermalsen. Er wordt een drietal fruitbedrijven bezocht, alsook de 350 jaar bestaande Utrechtse Bota nische Tuinen. De bedrijfsvoorlich ter ter plaatse, Gerard Poldervaart, begeleidt de ekskursie. Vertrek om 6.00 uur van Oostburg op de markt. Thuiskomst rond 23.30 uur. De kosten bedragen 80,— in- kl. koffiestops, lunch en diner. Op gave vóór 1 juli a.s. (morgen dus!) bij Hans Altenburg, sekretaris, tel. 01143-737. Tot 1 januari 1990 geldt deze rege ling alleen voor resten van gewasbe schermingsmiddelen. Na deze datum kunnen ook verpakkingen worden ingeleverd. Folder "Aanbod Informatie Systeem" voor kopers potplanten Westland Berkel Bloemenveilingen Holland heeft onlangs een folder uitgebracht over het Aanbod Infor matie Systeem 'AIS'. Dit computer systeem informeert kopers een uur vóór veiltijd zéér gedetailleerd over de te veilen partijen potplanten. Naar verwachting zal dat in de nabije toekomst ook gelden voor de partijen snijbloemen. Pag. 4 GS Zeeland willen hardere aanpak illegaal kamperen. Pag. 5 Veilingen CVZ en ZHZ gaan samenwerken. Pag. 6 Ontwerp-besluit huis vestingsnormen leghennen. Pag. 7 Grasgroenbemester onder wintertarwe...nu nog? Pag. 8 Toch nieuwe middelen voor loofdoding aardappelen. Pag. 9 Vlotte ledenvergadering Verzekeringen ZLM. Pag. 11 Prof. Speelman: "Konsu- ment moet meebetalen aan invoe ring milieuvriendelijke landbouwmethoden. Pag. 12 en 13 De maand juli op het Zuidwestelijk landbouw bedrijf. Pag. 16 en 17 De Zeeuwse Dag van het Paard. Vrijdag 30 juni 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 2