rtTT G. DE VRIES vai TERMIJNMARKT B.V. Runderen incl. btw Schapen Europ- notering Veevoeders ex btw., per 1000 kg. Zuivelproduktie Varkensmarkt lager, maar niet in mineur - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor.informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020-205001 Nuka's zijn ongekend duur Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen SLACHT- RUNDEREN Per kg gesl.gew. Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden ma. Doetinchem di. Groningen di. Den Bosch wo. GEBRUIKS- VEE Per stuk Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden di. Doetinchem di. Groningen di. Den Bosch wo. VLEES KALVEREN Per kg levend gew. Barneveld ma. Den Bosch wo. NUKA'S Prijs per kg. Encebe (AA) Coveco (A Prijzen per stuk Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Stieren 1e kwal. 7,25-8,35 7,05-8,00 - 7,30-8,00 - 7,75-8,50 7,45-8,20 - 7,40-8,00 7,50-8,40 Melk- en kalf- koeien, 1e kw. 1975-2425 - 1875-2850 2075-2525 2250-3050 1975-2900 2125-2650 2050-3000 Aanvoer 126 54 Vaarzen 1e kwal. 7,40-8,05 - 7,50-8,50 - Kalf- vaarzen 1e kwal. Koeien 1e kwal. 7,35-7,90 - 7,50-8,00 - 7,55-8,50 - 7,75-8,65 - 7,40-7,80 - 7,70-8,50 Guste koeien 1825-2550 - 1900-2875 2000-2425 - 2500-3100 2175-2925 2250-2550 2150-3100 1e kwaliteit 1825-2125 - 1700-2250 1500-1775 - 2100-2400 1875-2200 1700-1850 1875-2200 2e kwaliteit 7,00-7,15 - 6,50-6,65 - 6,00-6,75 - Gras kalveren 825-1350 800-1500 Stieren roodbont 690-800 825-925 Vaarzen roodbont 490-575 600-690 Stieren zwartbont Worst koeien 5,60-6,65 5,65-6,75 5,90-6,55 Pinken 1225-1525 - 1250-1875 1475-1750 - 1450-2100 1150-2025 1150-1550 1250-2000 3e kwaliteit 5,00-6,00 - 5,00-6,00 Vaarzen zwartbont 1025-1475 700-800 475-585 585-640 650-700 380-430 500-550 600-695 380-480 Zwolle vr. Leiden ma. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 4,50- 6,00 4,00-6,00 Slachtramlammeren/kg. 10,50-11,50 - - Fokschapen/stuk 160-210 - - Weidelammeren/stuk 140-175 135-190 100-165 09/06-16/06 ex btw, bron PVV Stieren Koeien 7,62 - 7,13 GOES ZUID- NED Telersprijzen Weidehooi 160-180 Hooi a en b Dijkhooi 140-160 Tarwestro Gerstestro Maïs 24% ds Bierborstel M/W.- N/O.- NED NED Verbruiksprijzen 290-310 -300 -300 175-180 -200 -180 175 175 -175 -95 -100 - 95 67,50-7067,5067,50 Produktie x 1000 kg, week t/m 10/06 1989 -100 Ontvangen melk van veehouders 234,990 97 Vetgehalte 4,20 101 In consumptie gebracht 37,554 101 Boter 3,991 88 Fabriekskaas 10,481 102 Melkpoeder 7,188 106 Gecondenseerde melk 8,521 97 Aardappelen in de Gemeenschap Rotterdam is aflopend, wat in deze tijd van het jaar een normale zaak is. Wat nog aan aardappelen oogst 1988 beschikbaar is, gaat goeddeels naar de industrie in Nederland, als ook in Duitsland en Engeland. Hoe wel nieuwe aardappelen uit velerlei landen de markt stilaan gaan beheer sen, is er toch altijd nog een aantal konsumenten dat voorlopig oude aardappelen, mits van goede kwali teit blijven konsumeren. De termij nmarkt is een echte weer- markt. Prijzen schommelen daar door nogal. Wel is de algemene ten dens niet onvriendelijk gegeven de berichten over kleinere arealen en niet zo beste stand van het gewas uit de partnerlanden. Daarbij dient ech ter bedacht dat de echte zomer nog moet komen. België is al op voorals nog bescheiden schaal begonnen aan de eksport van nieuwe aardappelen uit Belgische teelt. Afnemer is voor al Engeland, maar ook Duitsland en Nederland. Invoer vindt plaats uit Cyprus en Italië. De Franse uitvoer vanuit de Kanaal eilanden is nagenoeg afgelopen. In enkele gebieden waaronder het zuid oosten is de kampagne vroege aard appelen ook kort aan haar einde. In het zuidwesten is een groot deel reeds geruimd. De droogte heeft ge leid tot een betrekkelijk kleine op brengst. Daarbij komt een areaal, dat volgens gegevens van het Franse ministerie van Landbouw ca. 17.000 ha bedraagt, wat ruim 3% minder is dan vorig jaar. De uitvoer van vroe ge aardappelen bedroeg in de week tot 11 juni nog 6500 ton vnl. afkom stig uit Bretagne. Tot 11 juni werden ruim 20.000 ton vroege aardappelen uitgevoerd, ruim 11.000 ton minder dan vorig jaar. Tot 1 juni werden sinds 1 augustus vorig jaar 602.000 ton aardappelen uitgevoerd, vergele ken met nog geen 548.000 ton vorig jaar. De ha-opbrengst aan vroege Vrijdag 30 juni 1989 aardappelen in Engeland ligt met 15,6 t/ha 5 ton lager dan vorig jaar. De Duitse markt is voldoende ruim voorzien, enerzijds door de aanvoer uit de eigen teeltgebieden, anderzijds door aanvoer uit Italië, Grieken land, Cyprus. De invoer uit Spanje is om fytosanitaire redenen ge schorst. Bintjes van goede kwaliteit uit Ne derland blijven gevraagd door de in dustrie. Schema biggenprijzen In de week van 3-7-1989 tot 10-7-1989 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Biggenprijzenschema van 3 juli 1989 met 0,10 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is 3,86. Grondstoffenmarkt Voor een aantal eindverbruikersprij- zen waren de afgelopen week de prij zen iets lager dan een week daar voor. De prijsdalingen voor de ver schillende voeders liepen uiteen van 10 tot soms 20 cent per 100 kg. De internationale markt voor veevoe dergrondstoffen is de laatste weken aflopend. Soja maakt daarop een uitzondering, door de sterk schom melende prijzen wat vooral verband houdt met de onzekerheid van het weer in de Ver. Staten en de moeilij ke situatie in Zuid-Amerika waar in flatie de voorraadhouders aanlei ding geeft tot terughoudendheid bij het afgeven van offertes. Tapioka lag nogal vast in de markt. De prij zen van biete- en pulppellets brok kelden verder af. De prijzen voor maalgerst, voertarwe en mais brok kelden opnieuw af. Voor levering over 3 maanden liggen de prijzen van gerst en voertarwe en kele guldens lager. De markt voor Europese voererwten was willig en vast. De varkensprijs is het hoogtepunt gepasseerd. Deze week verlaagden de slachterijen hun roepprijzen weer iets, na een periode van sterke stij gingen. Toch zijn de vooruitzichten niet ongunstig. Het huidige prijsni veau lijkt vastgehouden te kunnen worden. Eind vorige week was sprake van een zeer moeilijke handel. De slachterij en werden geconfronteerd met lagere prijzen en weinig kooplust. De aan voer van slachtvarkens is toegeno men. De indruk bestaat dat veel mesters, toen duidelijk werd dat de prijzen het hoogtepunt hadden be reikt, hun varkens versneld hebben afgeleverd. De verlaging van de roepprijzen is deze week niet al te sterk, mede uit vrees dat nog meer mesters de stallen snel leegmaken. Gezien de vooruit zichten is dat overigens ook niet no dig. De handel was in de loop van deze week alweer wat vriendelijker gestemd. In Duitsland, waar door een eveneens groter aanbod en de be ginnende vakanties de markt sterk onder druk stond, is nu alweer spra ke van een stabilisatie. Dit zal ook een gunstig effect hebben op de an dere markten in de EG. In de komende vakantiemaanden mag een redelijk stabiele var- kensprijs worden verwacht. Vanaf augustus lijkt een verdere prijsstijgng niet onwaarschijnlijk. Slachtpluimvee De markt voor pluimveevlees blijft overwegend vriendelijk gestemd, zo wel in Nederland als in Duitsland. Dit geldt met name voor vers gevo gelte en delen, hetgeen weer on dersteunend werkt op de prijsvorming in de diepvriessector. Het warme weer heeft op grote schaal gezorgd voor groeivertraging, waardoor kuikens op de goede ge wichten op de Barneveldmarkt in prijs weer wat opliepen. De op- brengstprijzen voor uitgelegde kip pen stegen eveneens iets. Voor broedeieren en eendagskuikens ble ven de marktnoteringen duidelijk onder integratieniveau. De nuchtere kalveren zijn nog steeds ongekend duur. De beste kwalitei ten, met bovendien het meest gewil de gewicht, brengen momenteel rond de twintig gulden per kilo le vend gewicht op. Als gevolg van de hoge vraagprijzen had de handel in de nuchtere kalve ren ook deze week een lui, maar duur verloop. De prijzen konden zich voor alle soorten en kwaliteiten goed handhaven. Incidenteel werd zelfs iets meer betaald dan vorige week. Er zijn nog weinig tekenen die wijzen op een spoedige prijsdaling. Minder rooskleurig is de situatie bij de vleeskalveren. Vanwege de moei zame afzet van het vlees is er prake van zeer stroeve handel. De prijzen Veemarkt 's Hertogenbosch Op de paardenmarkt van 's Herto genbosch werden 22 juni 116 stuks aangevoerd. De prijzen per stuk (in- kl. BTW): luxe paarden 2.825, tot 3.450,2-jarige merries 2.225,tot 2.850,2-jarige hensten 1.625,tot 2.900, 1-jarige merries 1.525,— tot 2.500,1-jarige hengsten 1.000,tot 1.600,veulens 900,— tot ƒ1.925,—; pony's 525,tot 1.700,Shetlander merries 400,— tot 775,—; Shet lander ruinen 400,tot 775, slachtpaarden 4,35 tot 6, Handel vlot, prijzen gelijk. Sterke druk op varkensprijzen Hoewel de slachtbedrijven hun uit betaling aan de mesters voor de in die week over te nemen varkens nog al fors verhoogden, was zelfs op het moment van deze verhoging duide lijk dat een verlaging voor de deur stond. Dat bleek vrijdagavond al, toen de notering van de Utrechtse beurs voor de week tot 30 juni een verlaging verwachtte van 15 cent tot 3,30-3,35 voor levende varkens van 85/115 kg en van 18 cent voor geslachte varkens 68/90 kg, onge- klassificeerd, tot 4,10-4,12. Was eerder sprake van een soms wat krap aanbod, voor deze week was het aanbod ruim. Dat bleek reeds za terdags in het telefonisch verkeer. Opgemerkt dient dat in Duitsland, belangrijk afnemer van var kensvlees) uit Nederland de markt aflopend was, in het zicht van de maand juli, die daar algemeen als de vakantiemaand bij uitstek kan wor den aangemerkt. Frankrijk bleef vooralsnog wat achter. Óp lager prijsniveau verwacht men een rede lijke afzet van varkensvlees naar Ita lië, Spanje en ook Frankrijk. noteerden lager. De export van het vlees verloopt zeer slecht. Er is maar een beperkte vraag en de exporteurs moeten dan ook genoegen nemen met duidelijk lagere opbrengst- prijzen. Slacht- en gebruiksvee Ondanks de kleine aanvoeren van slachtkoeien en -vaarzen was de han del kalm gestemd en noteerden de prijzen aanvankelijk lager. Dalingen van 15 cent per kilo geslacht gewicht werden gemeld. Woensdag in Den Bosch was echter sprake van een wil lige stemming en prijshoudende no teringen. De handel in de slachtstie- ren week weinig af van vorige week. Vooral bij een wat ruimer aanbod was sprake van lagere prijzen. Ook de koppels stieren af mesterij naar slachterij brachten vijf tot tien cent per kilo minder op. Wat betreft het rundvlees melden de exporteurs een stroeve afzet van achtervoeten tegen lagere prijzen. De vraag naar rund vlees is de laatste weken teruggelo pen. De handel in het melk- en kalf- vee had een overwegend kalm ver loop tegen gelijke tot iets lagere prij zen. Er bestond van veehouderszijde weinig vraag. De handel in de guste koeien en het jongvee voor de weide- rij was eveneens rustig gestemd te gen dezelfde tot even lagere prijzen. De handel in de slachtschapen en lammeren tendeerde wat rustiger. Zowel voor de schapen als voor de lammeren zwakten de prijzen licht af. De weidelammeren konden zich op hetzelfde peil handhaven. Zuivel De melkproduktie ligt weer lager dan vorig jaar. In de eerste vijf maanden van 1989 was de van melk veehouders ontvangen hoeveelheid melk 3% kleiner dan in dezelfde pe riode in 1988. In Noord- en Oost- Nederland lag de aanvoer 5% lager, in het westen was deze vrijwel het zelfde, maar in het zuiden lag de melkproduktie 1% hoger dan in 1988. De totale boterproduktie steeg met 10%, alleen in West-Duitsland zelfs met 43%. De kaasproduktie was voor het hele land onveranderd, maar in Friesland daalde de produk- tie met 4% ten opzichte van 1988. Zuid-Nederland maakte zeven pro cent meer kaas. Het Produktschap Zuivel meldt in en overzicht van de EG-markt voor yoghurt en zuiveldesserts dat de Ne derlanders het vaakst de warme maaltijd met zuivelprodukten afslui ten. Het meest opvallend is het grote verbruik van desserts als vla en pud dinkjes. Daar komt bovendien nog eens een hoofdelijk verbruik van bij na 19 liter yoghurt bij. Met het yog- hurtverbruik staat ons land eveneens aan de top in de EG, in Engeland is het bijvoorbeeld nog geen vier liter per dag. Eieren De eiermarkt was de afgelopen week uitermate rustig. Het warme weer had duidelijk een negatieve invloed op de afzet. Bovendien kunnen de exporteurs aan de bestellingen van hun vaste klanten goed merken dat in het Roergebied, waar een groot aantal consumenten woont, de va kantieperiode begonnen is. Een en ander had consequenties voor de prijzen. Begin deze week was die drie kwartjes per honderd stuks gezakt in vergelijking met een week eerder. Aanvankelijk leek het erop dat er weer wat mogelijkheden voor levering naar Italië en Spanje zouden komen, maar dat duurde slechts kort. Ook de belangstelling uit derde landen is niet al te groot. Alleen de verwerkende Industrie is behoorlijk geïnteresseerd. Bij de huidige prijzen overweegt de handel zelfs, meer eie ren niet te sorteren en aan de in dustrie te verkopen. Wat consumptie-eieren betreft zit de markt enigszins in het slop en lijkt de vakantiestemming nu al aanwezig te zijn. Voor de prijsontwikkeling later dit jaar, biedt de grote inleg van broed eieren in april jongstleden weinig veelbelovende perspectieven. De markt zal een flinke toename van de eierproduktie niet aankunnen zon der drastische prijsdalingen. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (68-90 kg.) 4,10-4,12 -18 Levend (85-115 kg.) 3,30-3,35 -15 Roepprijs inkooporganisaties vorige week deze week Cavee/Coveco Druvar Encebe Ludrova Vagrocon Vako-zuid Vos Zuidgroep 4,09 4,11 4,09 4,05 4,15 4,11 4.02 4.03 Per kg. gesl. gew., incl. btw. Landel. richtpr. LBS 16/06-23/06 Af fokker 23 kg. Toesl./aftr. afw. kg. Opbrengstprijs LEI 141,25 2,85 16/06-23/06 Af fokker 23 kg. 122,50 Toesl./aftr.afw kg. 2,40 Toesl. boven 25 kg. 2,30 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 22/06 Zwolle 23/06 Leiden 27/06 Den Bosch 28/06 2,80-2,90 - 15 2,90-2,95 - 10 2,80-2,90 - 20 2,75-2,85 - 5 Basiscontr.prijs/kg.ex toesl./incl. btw. Kuikens tot 1400 gr. week 24/06-01/07 1,76 Vrije prijzen Week 17/06-24/06 Lichte witte kippen 0,88 Zwaardere bruine kippen 0,98 Slachtkuikenmoederdieren 1,43 Slachtkuikens wit 1,99 Slachtkuikenintegraties LEI, week 23/06-30/06 Slachtkuikens 1,88 netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens 0,51 per stuk franco mester ex btw., deze week Dijkro 1e kwal. 2,50 Elco 1000 kg., 1e kwal. 2,50 Enki 1000 kg. 2,50 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 23